d5735d646b61521458db918a09d28c0a15770fb0
[reactos.git] / dll / cpl / access / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 29-11-2013
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 246, 228
8 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
9 CAPTION "Tastiera"
10 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
11 BEGIN
12 GROUPBOX "StickyKeys", -1, 6, 11, 234, 62
13 LTEXT "Përdor StickyKeys nese doni te perdorni Shift, Ctrl, ose Alt key duke shtypur nje çeles me rradhe.",
14 -1, 12, 20, 222, 29
15 AUTOCHECKBOX "&Perdor StickyKeys", IDC_STICKY_BOX, 12, 49, 126, 14
16 PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_STICKY_BUTTON, 144, 49, 90, 14
17 GROUPBOX "FilterKeys", -1, 6, 79, 234, 67
18 LTEXT "Perdp FilterKeys nese doni ReactOS te injorohe ose perserise keystrokes, ose te ngadalsoje kohen e perseritjes.",
19 -1, 12, 89, 222, 29
20 AUTOCHECKBOX "Perdor &FilterKeys", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
21 PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_FILTER_BUTTON, 144, 121, 90, 14
22 GROUPBOX "ToggleKeys", -1, 6, 145, 234, 62
23 LTEXT "Perdor ToggleKeys nese doni te degjoni tone gjate shtypjes se Caps Lock, Num Lock, dhe Scroll Lock.",
24 -1, 12, 161, 222, 20
25 AUTOCHECKBOX "Perdor &ToggleKeys", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 184, 126, 14
26 PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_TOGGLE_BUTTON, 144, 184, 90, 14
27 AUTOCHECKBOX "Shfaq ndihme shtese me tastiere ne program", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
28 6, 212, 234, 14
29 END
30
31 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 246, 228
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Zë"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
35 BEGIN
36 GROUPBOX "SoundSentry", -1, 6, 11, 234, 98
37 LTEXT "Perdor SoundSentry nese doni qe ReactOS te gjeneroj gabime vizuale kur sistemi juaj jep nje zë.",
38 -1, 12, 20, 222, 29
39 AUTOCHECKBOX "Perdor &SoundSentry", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 90, 14
40 LTEXT "Perdor gabimet e metejshme:", IDC_SENTRY_TEXT, 12, 72, 222, 11
41 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 222, 56,
42 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
43 GROUPBOX "ShowSounds", -1, 6, 115, 234, 67
44 LTEXT "Perdor ShowSounds ti thuash programit te shfaq rregjistrimin per shkrim dhe ze qe bejne.",
45 -1, 12, 125, 222, 29
46 AUTOCHECKBOX "Use S&howSounds", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
47 END
48
49 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 246, 228
50 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
51 CAPTION "Ekrani"
52 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
53 BEGIN
54 GROUPBOX "Kontrast i lartë", -1, 6, 11, 234, 62
55 LTEXT "Përdoreni këtë mundësi nëse doni ReactOS të përdorni ngjyrat dhe gërmat projektuar për leximin e lehtë.",
56 -1, 12, 20, 222, 29
57 AUTOCHECKBOX "Perdor kontrast te larte", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
58 PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_CONTRAST_BUTTON, 144, 49, 90, 14
59 GROUPBOX "Opsione Kursor", -1, 6, 79, 234, 115
60 LTEXT "Përdorni bare udhë për të modifikuar shpejtësinë e kursorit dhe gjerësia e saj.",
61 -1, 12, 88, 222, 20
62 CTEXT "Shpejtesi klikimi:", -1, 12, 115, 222, 11
63 LTEXT "Asnje", -1, 18, 130, 36, 11
64 LTEXT "Shpejte", -1, 192, 130, 36, 11
65 CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
66 60, 124, 126, 20
67 CTEXT "Gjerëris e kursorit:", -1, 12, 151, 222, 11
68 LTEXT "Ngushtë", -1, 18, 171, 36, 11
69 LTEXT "Gjerë", -1, 192, 171, 36, 11
70 CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
71 60, 169, 126, 20
72 LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, 18, 142, 24, 16
73 END
74
75 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
76 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
77 CAPTION "Miu"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
79 BEGIN
80 GROUPBOX "MouseKeys", -1, 6, 11, 234, 62
81 LTEXT "Përdoreni këtë mundësi nëse doni për të kontrolluar treguesin me tastiera numerike të tastierës tuaj.",
82 -1, 12, 20, 222, 29
83 AUTOCHECKBOX "Perdor &MouseKeys", IDC_MOUSE_BOX, 12, 49, 126, 14
84 PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_MOUSE_BUTTON, 144, 49, 90, 14
85 END
86
87 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
88 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
89 CAPTION "Përgjithshëm"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
91 BEGIN
92 GROUPBOX "Reseto Automatikisht", -1, 6, 11, 234, 47
93 AUTOCHECKBOX "Fik karakteristika të aksesueshmërisë pas pushimit për:",
94 IDC_RESET_BOX, 12, 18, 222, 14
95 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, 24, 38, 60, 47,
96 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
97 GROUPBOX "Njoftim", -1, 6, 63, 234, 47
98 AUTOCHECKBOX "Dërgo mesazh paralajmërim kur kthyer një funksion në", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
99 12, 72, 222, 14
100 AUTOCHECKBOX "Bëni një tingull kur duke e kthyer një tipar ose çaktivizuar", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
101 12, 90, 222, 14
102 GROUPBOX "Pjesë SerialKey", -1, 6, 115, 234, 47
103 LTEXT "Pjeset SerialKey lejojnë karakteristika alternative për tastierën dhe miun.",
104 -1, 12, 124, 222, 20
105 AUTOCHECKBOX "Suport &SerialKey devices", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 126, 14
106 PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_SERIAL_BUTTON, 144, 142, 90, 14
107 GROUPBOX "Opsione Administrative", -1, 6, 169, 234, 47
108 AUTOCHECKBOX "Aplikoni të gjitha parametrat për l&ogon desktop", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
109 12, 178, 222, 14
110 AUTOCHECKBOX "Aplikoni të gjitha parametrat të & defaults për përdoruesit e rinj", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
111 12, 196, 222, 14
112 END
113
114 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
115 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
116 CAPTION "Konfigurimet Sticky Keys"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 GROUPBOX "Keys", -1, 6, 11, 234, 62
120 LTEXT "Shtypni SHIFT-Key 5 here qe te aktivizoni tiparet Sticky Keys.",
121 -1, 12, 20, 222, 29
122 AUTOCHECKBOX "A&ktivizo sticky keys", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
123 GROUPBOX "Opsione", -1, 6, 83, 234, 44
124 AUTOCHECKBOX "&Shtypni çelesin modifikues dy herë për të kyçur", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
125 12, 94, 222, 14
126 AUTOCHECKBOX "Kthejeni StickyKeys off nëse dy çelësat janë të shtypur në të njëjtën kohë", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
127 12, 106, 222, 14
128 GROUPBOX "Njoftim", -1, 6, 133, 234, 44
129 AUTOCHECKBOX "Bëni tinguj kur çelësi modifikues është i shtypur", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
130 12, 148, 222, 14
131 AUTOCHECKBOX "&Shfaq statusin e StickyKeys ne ekran", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
132 12, 160, 222, 14
133 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
134 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
135 END
136
137 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
139 CAPTION "Filtro Konfigurim Çelesat"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, 6, 11, 234, 62
143 LTEXT "Menyra e shpejt per FilterKeys është: \nShtyp down <Right Shift> per tete sekonda.",
144 -1, 12, 20, 222, 29
145 AUTOCHECKBOX "Perdorim i shortcut", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 126, 14
146 GROUPBOX "Opsione te filtruara", -1, 6, 79, 234, 79
147 AUTORADIOBUTTON "Shpërfill taste të përsëritura", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
148 12, 91, 120, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
149 AUTORADIOBUTTON "Shpërfill taste të shpejtë dhe ngadalëso normën e përsëritur", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
150 12, 106, 120, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
151 PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 144, 88, 90, 14, WS_GROUP
152 PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 144, 106, 90, 14, WS_GROUP
153 LTEXT "Kliko këtu dhe shkruani këtu për të testuar parametrat:", -1, 12, 129, 222, 11
154 EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, 12, 138, 222, 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
155 GROUPBOX "Njoftim", -1, 6, 161, 234, 41
156 AUTOCHECKBOX "Beep kur çelësat u shtypen apo u pranuan", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
157 12, 169, 222, 10
158 AUTOCHECKBOX "Shfaq statusin FilterKey në ekran", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
159 12, 188, 222, 10
160 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
161 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
162 END
163
164 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
165 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
166 CAPTION "Konfigurime Toggle Keys"
167 FONT 8, "MS Shell Dlg"
168 BEGIN
169 GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, 6, 11, 234, 62
170 LTEXT "Menyra e shpejt per ToggleKeys është: \nShtyp down <Num Lock> per pese sekonda.",
171 -1, 12, 20, 222, 29
172 AUTOCHECKBOX "Perdor &shortcut", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
173 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
174 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
175 END
176
177 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
178 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
179 CAPTION "Konfigurime i Kontrastit te Larte"
180 FONT 8, "MS Shell Dlg"
181 BEGIN
182 GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, 6, 11, 234, 62
183 LTEXT "Menyra e shpejte per High Contrast është: \nShtyp <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",
184 -1, 12, 20, 222, 29
185 AUTOCHECKBOX "Perdor shortcut", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
186 GROUPBOX "Skema e lart e ngjyrave te kontrastit", -1, 6, 83, 234, 44
187 LTEXT "Skema e ngjyrave aktuale:", -1, 12, 94, 222, 11
188 COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, 12, 103, 222, 56,
189 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
190 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
191 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
192 END
193
194 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
195 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
196 CAPTION "Konfigurimi i Çelesave te Miut"
197 FONT 8, "MS Shell Dlg"
198 BEGIN
199 GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, 6, 11, 234, 62
200 LTEXT "Menyra e shpejte per Mouse Keys është: \nShtyp <Left Alt+Left Shift+Num Lock>.",
201 -1, 12, 20, 222, 29
202 AUTOCHECKBOX "Perdor shortcut", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
203 12, 49, 222, 14
204 GROUPBOX "Shpejtesia e treguesit", -1, 6, 83, 234, 83
205 LTEXT "Shpejtesi e Larte:", -1, 12, 96, 48, 11
206 LTEXT "Ulet", -1, 66, 96, 18, 11
207 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
208 90, 94, 114, 20
209 LTEXT "Larte", -1, 204, 96, 18, 11
210 LTEXT "Përshpejtim:", -1, 12, 123, 48, 11
211 LTEXT "Ngadal", -1, 66, 123, 18, 11
212 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
213 90, 121, 114, 20
214 LTEXT "Shpejt", -1, 204, 123, 18, 11
215 AUTOCHECKBOX "Mbaj te shtypur Ctrl të shepjtoni dhe Shift të ngadalsoni", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
216 12, 142, 222, 14
217 LTEXT "Perdor MouseKeys kur NumLock është:", -1, 6, 171, 120, 11
218 AUTORADIOBUTTON "O&n", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 162, 171, 30, 11
219 AUTORADIOBUTTON "Of&f", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 198, 171, 30, 11
220 AUTOCHECKBOX "&Shfaq statusin e MouseKey ne ekran", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
221 6, 184, 222, 14
222 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
223 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
224 END
225
226 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
227 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
228 CAPTION "Konfigurime te Avancuara FilterKeys"
229 FONT 8, "MS Shell Dlg"
230 BEGIN
231 GROUPBOX "Bounce Keys", -1, 6, 11, 234, 47
232 LTEXT "Shpërfill taste të përsëritura më shpejt se:", -1, 12, 21, 222, 20
233 COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, 12, 34, 222, 56,
234 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
235 LTEXT "Zonë prove:", -1, 6, 68, 48, 11
236 EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, 60, 65, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
237 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
238 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
239 END
240
241 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
242 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
243 CAPTION "Konfigurime te Avancuara FilterKeys"
244 FONT 8, "MS Shell Dlg"
245 BEGIN
246 GROUPBOX "Përsëriteni Çelesin", -1, 6, 11, 234, 106
247 LTEXT "Mbishkruaj konfigurimet në panelin e kontrollit te tastieres:",
248 -1, 12, 20, 222, 20
249 AUTORADIOBUTTON "Jo perseritje tastiere", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 78, 11, WS_GROUP
250 AUTORADIOBUTTON "Ngadalso normat e përsëritjes se tastieres", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, 12, 45, 131, 11
251 LTEXT "përsëritje vonesë:", -1, 24, 60, 60, 11
252 COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, 24, 71, 210, 56,
253 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
254 LTEXT "Shkallë Përsëritje:", -1, 24, 89, 60, 11
255 COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, 24, 100, 210, 65,
256 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
257 GROUPBOX "Çeles Ngadalte", -1, 6, 124, 234, 42
258 LTEXT "Çelesi duhet të mbahet poshtë për:", -1, 12, 133, 222, 11
259 COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, 12, 150, 222, 74,
260 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
261 LTEXT "Zonë Prove:", -1, 6, 178, 48, 11
262 EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, 60, 180, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
263 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
264 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
265 END
266
267 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
268 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
269 CAPTION "Konfigurime SerialKeys"
270 FONT 8, "MS Shell Dlg"
271 BEGIN
272 GROUPBOX "Çelesa Serial", -1, 6, 11, 234, 92
273 LTEXT "Zgjidhni portin ku ju lidheni dispozitivin alternativ të dhëna.",
274 -1, 12, 20, 222, 20
275 LTEXT "&Serial port:", -1, 12, 34, 222, 20
276 COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, 12, 45, 222, 56,
277 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
278 LTEXT "Shkalla Baud:", -1, 12, 65, 222, 20
279 COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, 12, 76, 222, 74,
280 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
281 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
282 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
283 END
284
285 STRINGTABLE
286 BEGIN
287 IDS_CPLSYSTEMNAME "Mundesi"
288 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ndryshon karakteristika të aksesueshmërisë për kompjuterin tuaj."
289 IDS_SENTRY_NONE "[Asnje]"
290 IDS_SENTRY_TITLE "Pastro panelin"
291 IDS_SENTRY_WINDOW "Pastro dritaren aktive"
292 IDS_SENTRY_DISPLAY "Pastro desktop"
293 IDS_SECONDS "Seconda"
294 IDS_MINUTES "Minuta"
295 END