[DESK.CPL] Appearance: Fixup control positions after font metrics fix
[reactos.git] / dll / cpl / desk / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/desk/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-04-12
4 * THANKS TO: potapnik, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_BACKGROUND DIALOGEX 0, 0, 246, 202
10 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
11 CAPTION "Pozadí"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 6, 105, 80, 0
15 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
16 LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 104, 174, 78
17 LTEXT "Vyberte obrázek, který chcete použít jako pozadí", IDC_STATIC, 8, 93, 230, 9
18 PUSHBUTTON "&Vybrat...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 104, 55, 15
19 PUSHBUTTON "&Barva...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 167, 55, 15
20 LTEXT "Umístění", IDC_STATIC, 188, 128, 55, 9
21 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 139, 55, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
22 END
23
24 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 202
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
26 CAPTION "Spořič obrazovky"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
28 BEGIN
29 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
30 GROUPBOX "&Spořič obrazovky", IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
31 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
32 PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
33 PUSHBUTTON "Ná&hled", IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
34 LTEXT "Č&ekat", IDC_WAITTEXT, 14, 125, 20, 9
35 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 36, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
36 CONTROL "", IDC_SCREENS_TIME, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
37 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 56, 123, 12, 13
38 LTEXT "minut", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
39 CONTROL "Chránit &heslem", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
40 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 117, 19
41 GROUPBOX "Napájení monitoru", IDC_SCREENS_DUMMY2, 8, 150, 230, 41
42 LTEXT "Pro nastavení napájení Vašeho monitoru, klikněte na Napájení", IDC_STATIC, 16, 161, 146, 27
43 PUSHBUTTON "Na&pájení...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 167, 166, 61, 13
44 END
45
46 IDD_APPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 246, 212
47 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
48 CAPTION "Vzhled"
49 FONT 8, "MS Shell Dlg"
50 BEGIN
51 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
52 LTEXT "Styl", IDC_STATIC, 7, 130, 104, 9
53 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_VISUAL_STYLE, 7, 140, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
54 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
55 LTEXT "Schéma", IDC_STATIC, 7, 157, 104, 9
56 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 167, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
57 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
58 LTEXT "Velikost", IDC_STATIC, 7, 184, 104, 9
59 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_SIZE, 7, 194, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
60 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
61 PUSHBUTTON "&Efekty...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
62 PUSHBUTTON "Upřesnit", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
63 END
64
65 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 250, 239
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
67 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
68 CAPTION "Upřesnit vzhled"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg"
70 BEGIN
71 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
72 LTEXT "Položka", 8, 5, 160, 50, 9
73 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
74 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
75 LTEXT "&Velikost", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 39, 9
76 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
77 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP |
78 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
79 LTEXT "&1. barva", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
80 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
81 LTEXT "&2. barva", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
82 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
83 LTEXT "Písmo", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 9
84 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN |
85 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
86 LTEXT "Velikost", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
87 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
88 LTEXT "Barva", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 28, 9
89 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
90 AUTOCHECKBOX "B", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
91 AUTOCHECKBOX "I ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
92 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
93 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 220, 50, 14
94 END
95
96 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 285, 185
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
99 CAPTION "Efekty"
100 FONT 8, "MS Shell Dlg"
101 BEGIN
102 CONTROL "Použít následující &efekt přechodu pro nabídky a popisky",
103 IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 267, 19
104 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 95, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
105 CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
106 CONTROL "Použít následující metodu vyhlazování &hran obrazovkových písem", IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,
107 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 42, 267, 19
108 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 95, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
109 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
110 CONTROL "Použít velké &ikony", IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS, "button",
111 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 267, 19
112 CONTROL "Zobrazovat &stíny pod nabídkami", IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,
113 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 95, 267, 19
114 CONTROL "Zobrazovat &obsah okna během přesouvání", IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,
115 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 110, 267, 19
116 CONTROL "&Nezobrazovat podtržení písmen u klávesových zkratek, dokud nestisknu klávesu Alt",
117 IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 267, 19
118 CONTROL "Use &flat menus", IDC_EFFAPPEARANCE_FLATMENUS,
119 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 140, 267, 19
120 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
121 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
122 END
123
124 IDD_SETTINGS DIALOGEX 0, 0, 246, 202
125 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
126 CAPTION "Nastavení"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 LTEXT "Tažením nastavte ikony monitorů, aby odpovídaly fyzickému uspořádání vašich monitorů.", -1, 3, 3, 240, 20
130 CONTROL "", IDC_SETTINGS_MONSEL, "MONITORSELWNDCLASS", WS_CHILD | WS_VISIBLE |
131 WS_TABSTOP, 3, 23, 240, 82, WS_EX_CLIENTEDGE
132 LTEXT "&Obrazovka", 1820, 3, 107, 70, 9
133 LTEXT "<není>", IDC_SETTINGS_DEVICE, 3, 116, 224, 9
134 GROUPBOX "&Velikost obrazovky", 1818, 3, 127, 115, 43
135 CONTROL "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
136 LTEXT "Menší", 1815, 9, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
137 LTEXT "Větší", 1816, 93, 137, 20, 9, NOT WS_GROUP
138 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 10, 157, 100, 10, NOT WS_GROUP | SS_CENTER
139 GROUPBOX "&Počet barev", 1817, 125, 127, 115, 43
140 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP, 131, 137, 103, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
141 CONTROL "", IDC_SETTINGS_SPECTRUM, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 131, 155, 103, 9
142 PUSHBUTTON "&Upřesnit", IDC_SETTINGS_ADVANCED, 170, 174, 70, 14
143 END
144
145 IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 253, 204
146 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
147 CAPTION "Obecné"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 GROUPBOX "Obrazovka", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
151 LTEXT "Velikost písma", -1, 14, 20, 222, 9
152 COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
153 LTEXT "", IDC_FONTSIZE_CUSTOM, 14, 46, 223, 12
154 GROUPBOX "Kompatibilita", -1, 7, 67, 237, 97
155 LTEXT "Některé programy nefungují správně, pokud není počítač restartován po změně nastavení barev.\r\n\nPo změně nastavení barev:", -1, 12, 78, 228, 34
156 AUTORADIOBUTTON "&Restartovat počítač před aplikováním nového nastavení barev.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 228, 10
157 AUTORADIOBUTTON "Aplikovat nové nastavení barev bez restartování.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 228, 10
158 AUTORADIOBUTTON "Zeptat se před aplikováním nového nastavení barev.", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 228, 10
159 END
160
161 IDD_CONFIRMSETTINGS DIALOGEX 20, 30, 233, 57
162 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
163 CAPTION "Display Settings"
164 FONT 8, "MS Shell Dlg"
165 BEGIN
166 LTEXT "Do you want to keep these display settings?", IDC_STATIC, 7, 7, 219, 8
167 LTEXT "", IDC_TIMEOUTTEXT, 7, 20, 219, 8
168 PUSHBUTTON "&Yes", IDYES, 121, 36, 50, 14
169 DEFPUSHBUTTON "&No", IDNO, 175, 36, 50, 14
170 END
171
172 IDR_PREVIEW_MENU MENU
173 BEGIN
174 MENUITEM "Normální", ID_MENU_NORMAL
175 MENUITEM "Nepřístupné", ID_MENU_DISABLED
176 MENUITEM "Vybráno", ID_MENU_SELECTED
177 END
178
179 IDM_MONITOR_MENU MENU
180 BEGIN
181 POPUP ""
182 BEGIN
183 MENUITEM "Přip&ojený", ID_MENU_ATTACHED
184 MENUITEM "&Primární", ID_MENU_PRIMARY
185 MENUITEM SEPARATOR
186 MENUITEM "&Identifikovat", ID_MENU_IDENTIFY
187 MENUITEM "&Vlastnosti", ID_MENU_PROPERTIES
188 END
189 END
190
191 STRINGTABLE
192 BEGIN
193 IDS_SLIDEEFFECT "Efekt vysunutí"
194 IDS_FADEEFFECT "Efekt přechodu"
195 END
196
197 STRINGTABLE
198 BEGIN
199 IDS_STANDARDEFFECT "Standardní"
200 IDS_CLEARTYPEEFFECT "FreeType Antialiased"
201 END
202
203 STRINGTABLE
204 BEGIN
205 IDS_MULTIPLEMONITORS "(Více monitorů)"
206 IDS_UNKNOWNMONITOR "(Neznámý monitor)"
207 IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s a %s"
208 END
209
210 STRINGTABLE
211 BEGIN
212 IDS_CPLNAME "Obrazovka"
213 IDS_CPLDESCRIPTION "Nastavení obrazovky, spořiče, vzhledu a rozlišení."
214 IDS_NONE "(Není)"
215 IDS_CENTER "Na střed"
216 IDS_STRETCH "Roztáhnout"
217 IDS_TILE "Dlaždice"
218 IDS_FIT "Fit"
219 IDS_FILL "Fill"
220 END
221
222 STRINGTABLE
223 BEGIN
224 IDS_COLOR_4BIT "16 barev"
225 IDS_COLOR_8BIT "256 barev"
226 IDS_COLOR_16BIT "High Color (16 Bitů)"
227 IDS_COLOR_24BIT "True Color (24 Bitů)"
228 IDS_COLOR_32BIT "True Color (32 Bitů)"
229 IDS_PIXEL "%lux%lu bodů"
230 END
231
232 STRINGTABLE
233 BEGIN
234 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Obrázky"
235 END
236
237 STRINGTABLE
238 BEGIN
239 IDS_INACTWIN "Neaktivní okno"
240 IDS_ACTWIN "Aktivní okno"
241 IDS_WINTEXT "Text okna"
242 IDS_MESSBOX "Okno zprávy"
243 IDS_MESSTEXT "Text zprávy"
244 IDS_BUTTEXT "OK"
245 IDS_CLASSIC_THEME "Klasické téma"
246 END
247
248 STRINGTABLE
249 BEGIN
250 IDS_ELEMENT_0 "Plocha"
251 IDS_ELEMENT_1 "Neaktivní záhlaví"
252 IDS_ELEMENT_2 "Okraj neaktivního okna"
253 IDS_ELEMENT_3 "Aktivní záhlaví"
254 IDS_ELEMENT_4 "Okraj aktivního okna"
255 IDS_ELEMENT_5 "Nabídka"
256 IDS_ELEMENT_6 "Vybraná položka"
257 IDS_ELEMENT_7 "Okno"
258 IDS_ELEMENT_8 "Posuvník"
259 IDS_ELEMENT_9 "3D objekty"
260 IDS_ELEMENT_10 "Paleta"
261 IDS_ELEMENT_11 "Tlačítka záhlaví"
262 IDS_ELEMENT_12 "Okno zprávy"
263 IDS_ELEMENT_13 "Pozadí aplikace"
264 IDS_ELEMENT_14 "Rozestup ikon (vodorovně)"
265 IDS_ELEMENT_15 "Rozestup ikon (svisle)"
266 IDS_ELEMENT_16 "Popis tlačítek"
267 IDS_ELEMENT_17 "Ikona"
268 // IDS_ELEMENT_18 "Nepřístupné položky"
269 END
270
271 STRINGTABLE
272 BEGIN
273 IDS_DISPLAY_SETTINGS "Nastavení zobrazení"
274 IDS_APPLY_FAILED "Nepodařilo se aplikovat nová nastavení..."
275 IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Aby se změny projevily, je třeba restartovat počítač."
276 IDS_TIMEOUTTEXT "Revert to previous settings in %d seconds."
277 END