3702194b57020711455743baa87e319fdc5cd7a4
[reactos.git] / dll / cpl / desk / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Sebastian Gasiorek, (2005-07-07)
3 * Updated by xrogers (13.04.2007)
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan-Feb, 2008)
6 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (August, 2011)
7 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_BACKGROUND DIALOGEX 0, 0, 246, 204
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Pulpit"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 80, 0
18 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
19 LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
20 LTEXT "Wybierz obraz do użycia jako tapeta pulpitu", IDC_STATIC, 8, 103, 230, 9
21 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 55, 15
22 PUSHBUTTON "&Kolor...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 55, 15
23 LTEXT "Położenie", IDC_STATIC, 188, 138, 55, 9
24 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 55, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
25 END
26
27 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
28 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
29 CAPTION "Wygaszacz ekranu"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
31 BEGIN
32 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
33 GROUPBOX "&Wygaszacz ekranu", IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
34 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
35 PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
36 PUSHBUTTON "&Podgląd", IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
37 LTEXT "&Czekaj", IDC_WAITTEXT, 14, 125, 20, 9
38 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 36, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
39 CONTROL "", IDC_SCREENS_TIME, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
40 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 56, 123, 12, 13
41 LTEXT "minut", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
42 CONTROL "Po wznowieniu chroń &hasłem", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
43 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 117, 19
44 GROUPBOX "&Zasilanie monitora", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
45 LTEXT "Kliknij przycisk Zasilanie, aby dopasować ustawienia zasilania dla monitora i oszczędzanie energii.", IDC_STATIC, 14, 166, 146, 27
46 PUSHBUTTON "Z&asilanie...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 165, 171, 61, 13
47 END
48
49 IDD_APPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
50 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
51 CAPTION "Wygląd"
52 FONT 8, "MS Shell Dlg"
53 BEGIN
54 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
55 LTEXT "Motyw graficzny", IDC_STATIC, 7, 130, 104, 9
56 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_VISUAL_STYLE, 7, 140, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
57 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
58 LTEXT "Schemat kolorów", IDC_STATIC, 7, 160, 104, 9
59 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 170, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
60 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
61 LTEXT "Rozmiar", IDC_STATIC, 7, 190, 104, 9
62 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_SIZE, 7, 200, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
63 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
64 PUSHBUTTON "&Efekty...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
65 PUSHBUTTON "Zaawansowane", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
66 END
67
68 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 250, 239
69 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
70 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
71 CAPTION "Ustawienia zaawansowane"
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 BEGIN
74 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
75 LTEXT "&Element", 8, 5, 160, 50, 9
76 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
77 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
78 LTEXT "&Rozmiar:", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 39, 9
79 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
80 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP |
81 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
82 LTEXT "Ko&lor 1:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
83 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
84 LTEXT "Kolor &2:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
85 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
86 LTEXT "&Czcionka", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 9
87 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN |
88 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
89 LTEXT "Roz&miar:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
90 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
91 LTEXT "K&olor:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 28, 9
92 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
93 AUTOCHECKBOX "B", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
94 AUTOCHECKBOX "I ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
95 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
96 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 220, 50, 14
97 END
98
99 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 285, 185
100 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
101 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
102 CAPTION "Efekty"
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 CONTROL "&Użyj następującego efektu przejścia dla menu i etykiet narzędzi:",
106 IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 267, 19
107 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 95, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
108 CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
109 CONTROL "Użyj n&astępującej metody wygładzania krawędzi czcionek ekranowych:", IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,
110 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 42, 267, 19
111 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 95, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
112 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
113 CONTROL "Użyj &dużych ikon", IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS, "button",
114 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 267, 19
115 CONTROL "&Pokaż cienie pod menu", IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,
116 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 95, 267, 19
117 CONTROL "Pokaż &zawartość okna podczas przeciągania", IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,
118 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 110, 267, 19
119 CONTROL "Ukryj podkreślenie liter do nawigacji &klawiaturą, dopóki nie nacisnę klawisza Alt",
120 IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 267, 19
121 CONTROL "Use &flat menus", IDC_EFFAPPEARANCE_FLATMENUS,
122 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 140, 267, 19
123 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
124 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
125 END
126
127 IDD_SETTINGS DIALOGEX 0, 0, 246, 204
128 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
129 CAPTION "Ustawienia"
130 FONT 8, "MS Shell Dlg"
131 BEGIN
132 LTEXT "Przeciągnij ikony monitorów tak, by przedstawiały fizyczne rozmieszczenie twoich monitorów.", -1, 3, 3, 240, 20
133 CONTROL "", IDC_SETTINGS_MONSEL, "MONITORSELWNDCLASS", WS_CHILD | WS_VISIBLE |
134 WS_TABSTOP, 3, 23, 240, 82, WS_EX_CLIENTEDGE
135 LTEXT "&Ekran", 1820, 3, 107, 70, 9
136 LTEXT "<brak>", IDC_SETTINGS_DEVICE, 3, 116, 224, 9
137 GROUPBOX "&Rozdzielczość ekranu", 1818, 3, 127, 115, 43
138 CONTROL "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
139 LTEXT "Mniej", 1815, 9, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
140 LTEXT "Więcej", 1816, 93, 137, 20, 9, NOT WS_GROUP
141 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 10, 157, 100, 10, NOT WS_GROUP | SS_CENTER
142 GROUPBOX "&Ilość kolorów", 1817, 125, 127, 115, 43
143 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP, 131, 137, 103, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
144 CONTROL "", IDC_SETTINGS_SPECTRUM, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 131, 155, 103, 9
145 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", IDC_SETTINGS_ADVANCED, 170, 174, 70, 14
146 END
147
148 IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 253, 204
149 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
150 CAPTION "Ogólne"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Ekran", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
154 LTEXT "Rozmiar czcionek", -1, 14, 20, 222, 9
155 COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
156 LTEXT "", IDC_FONTSIZE_CUSTOM, 14, 46, 223, 12
157 GROUPBOX "Tryb zgodności", -1, 7, 67, 237, 97
158 LTEXT "Niektóre programy mogą działać niepoprawnie, jeśli po zmianie ustawień ekranu nie zrestartujesz systemu.\r\n\nPo zmianie ustawień ekranu", -1, 12, 78, 228, 34
159 AUTORADIOBUTTON "&Zrestartuj system przed wprowadzeniem zmian.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 228, 10
160 AUTORADIOBUTTON "Zastosuj nowe ustawienia ekranu bez restartu systemu.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 228, 10
161 AUTORADIOBUTTON "Pytaj przed zastosowaniem nowych ustawień ekranu.", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 228, 10
162 END
163
164 IDD_CONFIRMSETTINGS DIALOGEX 20, 30, 233, 57
165 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
166 CAPTION "Ustawienia monitora"
167 FONT 8, "MS Shell Dlg"
168 BEGIN
169 LTEXT "Czy chcesz zachować te ustawienia?", IDC_STATIC, 7, 7, 219, 8
170 LTEXT "", IDC_TIMEOUTTEXT, 7, 20, 219, 8
171 PUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 121, 36, 50, 14
172 DEFPUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 175, 36, 50, 14
173 END
174
175 IDR_PREVIEW_MENU MENU
176 BEGIN
177 MENUITEM "Normalny", ID_MENU_NORMAL
178 MENUITEM "Wyłączony", ID_MENU_DISABLED
179 MENUITEM "Wybrany", ID_MENU_SELECTED
180 END
181
182 IDM_MONITOR_MENU MENU
183 BEGIN
184 POPUP ""
185 BEGIN
186 MENUITEM "&Przyłączony", ID_MENU_ATTACHED
187 MENUITEM "&Główny", ID_MENU_PRIMARY
188 MENUITEM SEPARATOR
189 MENUITEM "&Identyfikuj", ID_MENU_IDENTIFY
190 MENUITEM "W&łaściwości", ID_MENU_PROPERTIES
191 END
192 END
193
194 STRINGTABLE
195 BEGIN
196 IDS_SLIDEEFFECT "Efekt przewijania"
197 IDS_FADEEFFECT "Efekt przejścia"
198 END
199
200 STRINGTABLE
201 BEGIN
202 IDS_STANDARDEFFECT "Standardowe"
203 IDS_CLEARTYPEEFFECT "FreeType Antialiased"
204 END
205
206 STRINGTABLE
207 BEGIN
208 IDS_MULTIPLEMONITORS "(Kilka Monitorów)"
209 IDS_UNKNOWNMONITOR "(Monitor Nieznany)"
210 IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s i %s"
211 END
212
213 STRINGTABLE
214 BEGIN
215 IDS_CPLNAME "Ekran"
216 IDS_CPLDESCRIPTION "Dostosowuje wygląd pulpitu oraz wygaszacze."
217 IDS_NONE "(brak)"
218 IDS_CENTER "Do środka"
219 IDS_STRETCH "Rozciągnij"
220 IDS_TILE "Sąsiadująco"
221 IDS_FIT "Dopasuj"
222 IDS_FILL "Wypełnij"
223 END
224
225 STRINGTABLE
226 BEGIN
227 IDS_COLOR_4BIT "16 kolorów"
228 IDS_COLOR_8BIT "256 kolorów"
229 IDS_COLOR_16BIT "High Color (16 Bitów)"
230 IDS_COLOR_24BIT "True Color (24 Bity)"
231 IDS_COLOR_32BIT "True Color (32 Bity)"
232 IDS_PIXEL "%lux%lu pikseli"
233 END
234
235 STRINGTABLE
236 BEGIN
237 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Pliki tła"
238 END
239
240 STRINGTABLE
241 BEGIN
242 IDS_INACTWIN "Nieaktywne okno"
243 IDS_ACTWIN "Aktywne okno"
244 IDS_WINTEXT "Tekst okna"
245 IDS_MESSBOX "Okno komunikatu"
246 IDS_MESSTEXT "Treść wiadomości"
247 IDS_BUTTEXT "OK"
248 IDS_CLASSIC_THEME "Motyw klasyczny"
249 END
250
251 STRINGTABLE
252 BEGIN
253 IDS_ELEMENT_0 "Pulpit"
254 IDS_ELEMENT_1 "Nieaktywny pasek tytułu"
255 IDS_ELEMENT_2 "Obramowanie nieaktywnego okna"
256 IDS_ELEMENT_3 "Aktywny pasek tytułu"
257 IDS_ELEMENT_4 "Obramowanie aktywnego okna"
258 IDS_ELEMENT_5 "Menu"
259 IDS_ELEMENT_6 "Wybrane elementy"
260 IDS_ELEMENT_7 "Okno"
261 IDS_ELEMENT_8 "Pasek przewijania"
262 IDS_ELEMENT_9 "Obiekty 3D"
263 IDS_ELEMENT_10 "Nazwa palety "
264 IDS_ELEMENT_11 "Belka tytułowa"
265 IDS_ELEMENT_12 "Okno komunikatu"
266 IDS_ELEMENT_13 "Tło aplikacji"
267 IDS_ELEMENT_14 "Rozmieszczenie ikon (poziome)"
268 IDS_ELEMENT_15 "Rozmieszczenie ikon (pionowe)"
269 IDS_ELEMENT_16 "Etykieta narzędzia"
270 IDS_ELEMENT_17 "Ikona"
271 // IDS_ELEMENT_18 "Nieaktywne elementy menu"
272 END
273
274 STRINGTABLE
275 BEGIN
276 IDS_DISPLAY_SETTINGS "Ustawienia ekranu"
277 IDS_APPLY_FAILED "Nie udało się zastosować nowych ustawień..."
278 IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Musisz ponownie uruchomić komputer aby zastosować zmiany."
279 IDS_TIMEOUTTEXT "Powrót do poprzednich ustawień w ciągu %d sekund."
280 END