[DESK.CPL] Appearance: Fixup control positions after font metrics fix
[reactos.git] / dll / cpl / desk / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013, 2014, 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_BACKGROUND DIALOGEX 0, 0, 246, 202
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Arka Plan"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 6, 105, 80, 0
11 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
12 LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 104, 174, 78
13 LTEXT "Duvar kağıdınız olarak kullanmak için bir resim seçiniz.", IDC_STATIC, 8, 93, 230, 9
14 PUSHBUTTON "&Göz At...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 104, 55, 15
15 PUSHBUTTON "&Renk...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 167, 55, 15
16 LTEXT "&Yerleşim:", IDC_STATIC, 188, 128, 55, 9
17 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 139, 55, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
18 END
19
20 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 202
21 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
22 CAPTION "Görüntülük Koruyucu"
23 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
24 BEGIN
25 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
26 GROUPBOX "&Görüntülük Koruyucu", IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
27 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
29 PUSHBUTTON "&Ön İzleme", IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
30 LTEXT "&Bekleme:", IDC_WAITTEXT, 14, 125, 20, 9
31 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 36, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
32 CONTROL "", IDC_SCREENS_TIME, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
33 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 56, 123, 12, 13
34 LTEXT "Dakîka", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
35 CONTROL "&Çıkışta Şifre Sor", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
36 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 117, 19
37 GROUPBOX "Göstergecin Erke Tutumu Husûsiyetleri", IDC_SCREENS_DUMMY2, 8, 150, 230, 41
38 LTEXT "Göstergeciniz için güç ayarlarını düzenlemek için ""Güç""e tıklayınız.", IDC_STATIC, 16, 161, 146, 27
39 PUSHBUTTON "G&üç...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 167, 166, 61, 13
40 END
41
42 IDD_APPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 246, 212
43 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
44 CAPTION "Görünüm"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg"
46 BEGIN
47 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
48 LTEXT "G&örmelik Biçem", IDC_STATIC, 7, 130, 104, 9
49 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_VISUAL_STYLE, 7, 140, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
50 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
51 LTEXT "&Renk Düzeni:", IDC_STATIC, 7, 157, 104, 9
52 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 167, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
53 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
54 LTEXT "B&oyut:", IDC_STATIC, 7, 184, 104, 9
55 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_SIZE, 7, 194, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
56 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
57 PUSHBUTTON "&Etkiler...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
58 PUSHBUTTON "&Gelişmiş...", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
59 END
60
61 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 250, 239
62 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
63 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
64 CAPTION "Gelişmiş Görünüm"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg"
66 BEGIN
67 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
68 LTEXT "&Öğe", 8, 5, 160, 50, 9
69 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
70 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
71 LTEXT "&Boyut", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 39, 9
72 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
73 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP |
74 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
75 LTEXT "&1. Renk", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
76 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
77 LTEXT "&2. Renk", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
78 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
79 LTEXT "&Yazı Tipi", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 9
80 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN |
81 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
82 LTEXT "Y&azı Tipi Boyutu", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
83 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
84 LTEXT "&Renk", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 28, 9
85 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
86 AUTOCHECKBOX "K", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
87 AUTOCHECKBOX "E", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
88 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
89 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 137, 220, 50, 14
90 END
91
92 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 285, 185
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
95 CAPTION "Etkiler"
96 FONT 8, "MS Shell Dlg"
97 BEGIN
98 CONTROL "&Araç İpuçları ve Seçkeler İçin Aşağıdaki Geçiş Etkisi Kullan:",
99 IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 267, 19
100 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 95, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
101 CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
102 CONTROL "&Görüntülük Yazı Tiplerinin Kıyılarını Yumuşatmak İçin Aşağıdaki Yöntemi Kullan:", IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,
103 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 42, 267, 19
104 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 95, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
105 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
106 CONTROL "&Büyük Simgeler Kullan", IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS, "button",
107 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 267, 19
108 CONTROL "&Seçkeler Altında Gölge Göster", IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,
109 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 95, 267, 19
110 CONTROL "S&ürüklerken Pencere İçeriğini Göster", IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,
111 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 110, 267, 19
112 CONTROL "S&eçenek Düğmesine Basana Dek Düğme Takımıyla Gezinme İçin Altı Çizili Harfleri Gizle",
113 IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 267, 19
114 CONTROL "Use &flat menus", IDC_EFFAPPEARANCE_FLATMENUS,
115 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 140, 267, 19
116 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
117 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 172, 165, 50, 14
118 END
119
120 IDD_SETTINGS DIALOGEX 0, 0, 246, 202
121 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
122 CAPTION "Ayarlar"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 LTEXT "Göstergeçlerinizin fizîkî düzenlenmesini karşılaştırmak için göstergeç simgelerini sürükleyiniz.", -1, 3, 3, 240, 20
126 CONTROL "", IDC_SETTINGS_MONSEL, "MONITORSELWNDCLASS", WS_CHILD | WS_VISIBLE |
127 WS_TABSTOP, 3, 23, 240, 82, WS_EX_CLIENTEDGE
128 LTEXT "Görüntü:", 1820, 3, 107, 70, 9
129 LTEXT "<Yok>", IDC_SETTINGS_DEVICE, 3, 116, 224, 9
130 GROUPBOX "G&örüntülük Alanı", 1818, 3, 127, 115, 43
131 CONTROL "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
132 LTEXT "Daha Az", 1815, 9, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
133 LTEXT "Daha Çok", 1816, 93, 137, 20, 9, NOT WS_GROUP
134 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 10, 157, 100, 10, NOT WS_GROUP | SS_CENTER
135 GROUPBOX "&Renk", 1817, 125, 127, 115, 43
136 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP, 131, 137, 103, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
137 CONTROL "", IDC_SETTINGS_SPECTRUM, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 131, 155, 103, 9
138 PUSHBUTTON "&Gelişmiş...", IDC_SETTINGS_ADVANCED, 170, 174, 70, 14
139 END
140
141 IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 253, 204
142 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
143 CAPTION "Umûmî"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 GROUPBOX "Görüntü", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
147 LTEXT "Yazı Tipi Boyutu", -1, 14, 20, 222, 9
148 COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
149 LTEXT "", IDC_FONTSIZE_CUSTOM, 14, 46, 223, 12
150 GROUPBOX "Uyumluluk", -1, 7, 67, 237, 97
151 LTEXT "Eğer renk ayarlarını değiştirdiğinizden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmazsanız birtakım izlenceler yanlış çalışır.\r\n\nRenk ayarlarını değiştirdikten sonra:", -1, 12, 78, 228, 34
152 AUTORADIOBUTTON "&yeni renk ayarları uygulanmadan önce bilgisayarı yeniden başlat.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 228, 10
153 AUTORADIOBUTTON "y&eniden başlatmadan yeni renk ayarlarını uygula.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 228, 10
154 AUTORADIOBUTTON "ye&ni renk ayarlarıuygulanmadan önce bana sor.", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 228, 10
155 END
156
157 IDD_CONFIRMSETTINGS DIALOGEX 20, 30, 233, 57
158 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
159 CAPTION "Display Settings"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 LTEXT "Do you want to keep these display settings?", IDC_STATIC, 7, 7, 219, 8
163 LTEXT "", IDC_TIMEOUTTEXT, 7, 20, 219, 8
164 PUSHBUTTON "&Yes", IDYES, 121, 36, 50, 14
165 DEFPUSHBUTTON "&No", IDNO, 175, 36, 50, 14
166 END
167
168 IDR_PREVIEW_MENU MENU
169 BEGIN
170 MENUITEM "Düzgülü", ID_MENU_NORMAL
171 MENUITEM "Edilgin", ID_MENU_DISABLED
172 MENUITEM "Seçili", ID_MENU_SELECTED
173 END
174
175 IDM_MONITOR_MENU MENU
176 BEGIN
177 POPUP ""
178 BEGIN
179 MENUITEM "&İliştirilmiş", ID_MENU_ATTACHED
180 MENUITEM "&Birinci", ID_MENU_PRIMARY
181 MENUITEM SEPARATOR
182 MENUITEM "&Tanıla", ID_MENU_IDENTIFY
183 MENUITEM "&Husûsiyetler", ID_MENU_PROPERTIES
184 END
185 END
186
187 STRINGTABLE
188 BEGIN
189 IDS_SLIDEEFFECT "Kayma Etkisi"
190 IDS_FADEEFFECT "Solma Etkisi"
191 END
192
193 STRINGTABLE
194 BEGIN
195 IDS_STANDARDEFFECT "Ölçünlü"
196 IDS_CLEARTYPEEFFECT "FreeType Düzeltmesi"
197 END
198
199 STRINGTABLE
200 BEGIN
201 IDS_MULTIPLEMONITORS "(Çoklu Göstergeç)"
202 IDS_UNKNOWNMONITOR "(Bilinmeyen Göstergeç)"
203 IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s ve %s"
204 END
205
206 STRINGTABLE
207 BEGIN
208 IDS_CPLNAME "Görüntü"
209 IDS_CPLDESCRIPTION "Masaüstü görünümünü ve görüntülük koruyucuyu husûsileştirir."
210 IDS_NONE "(Yok)"
211 IDS_CENTER "Ortala"
212 IDS_STRETCH "Uzat"
213 IDS_TILE "Döşe"
214 IDS_FIT "Fit"
215 IDS_FILL "Fill"
216 END
217
218 STRINGTABLE
219 BEGIN
220 IDS_COLOR_4BIT "16 Renk"
221 IDS_COLOR_8BIT "256 Renk"
222 IDS_COLOR_16BIT "Yüksek Renk (16 Bitlik)"
223 IDS_COLOR_24BIT "Gerçek Renk (24 Bitlik)"
224 IDS_COLOR_32BIT "Gerçek Renk (32 Bitlik)"
225 IDS_PIXEL "%lux%lu Nokta"
226 END
227
228 STRINGTABLE
229 BEGIN
230 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Resimler"
231 END
232
233 STRINGTABLE
234 BEGIN
235 IDS_INACTWIN "Edilgin Pencere"
236 IDS_ACTWIN "Etkin Pencere"
237 IDS_WINTEXT "Pencere Metni"
238 IDS_MESSBOX "İleti Penceresi"
239 IDS_MESSTEXT "İleti Metni"
240 IDS_BUTTEXT "Tamam"
241 IDS_CLASSIC_THEME "Kökleşik Tema"
242 END
243
244 STRINGTABLE
245 BEGIN
246 IDS_ELEMENT_0 "Masaüstü"
247 IDS_ELEMENT_1 "Edilgin Pencere Başlığı"
248 IDS_ELEMENT_2 "Edilgin Pencere Kıyılığı"
249 IDS_ELEMENT_3 "Etkin Pencere Başlığı"
250 IDS_ELEMENT_4 "Etkin Pencere Kıyılığı"
251 IDS_ELEMENT_5 "Seçke"
252 IDS_ELEMENT_6 "Seçili Öğeler"
253 IDS_ELEMENT_7 "Pencereler"
254 IDS_ELEMENT_8 "Kaydırma Çubukları"
255 IDS_ELEMENT_9 "3D Nesneler"
256 IDS_ELEMENT_10 "Renklik Etiketi"
257 IDS_ELEMENT_11 "Başlık Çubuğu"
258 IDS_ELEMENT_12 "İletişim Penceresi"
259 IDS_ELEMENT_13 "Uygulama Arka Planı"
260 IDS_ELEMENT_14 "Simge Aralığı (Yatay)"
261 IDS_ELEMENT_15 "Simge Aralığı (Dikey)"
262 IDS_ELEMENT_16 "Çabuk Yardım"
263 IDS_ELEMENT_17 "Simge"
264 // IDS_ELEMENT_18 "Edilgin Seçke Öğeleri"
265 END
266
267 STRINGTABLE
268 BEGIN
269 IDS_DISPLAY_SETTINGS "Görüntü Ayarları"
270 IDS_APPLY_FAILED "Yeni ayarların uygulanması başarısız oldu."
271 IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Değişiklikleri uygulamak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir."
272 IDS_TIMEOUTTEXT "Revert to previous settings in %d seconds."
273 END