[TRANSLATION] Polish translation update (#3233)
[reactos.git] / dll / cpl / joy / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEMAIN DIALOGEX 0, 0, 252, 205
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
13 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
14 CAPTION "Kontrolery gier"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
18 LTEXT "Te ustawienia pomogą ci skonfigurować kontrolery gier, zainstalowane na tym komputerze.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
19 GROUPBOX "&Zainstalowane kontrolery gier", -1, 7, 34, 238, 117
20 CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
21 PUSHBUTTON "&Dodaj.", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
22 PUSHBUTTON "&Usuń..", IDC_REMOVE_BUTTON, 104, 129, 65, 14, WS_DISABLED
23 PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_PROPERTIES_BUTTON, 173, 129, 65, 14, WS_DISABLED
24 PUSHBUTTON "Z&aawansowane", IDC_ADVANCED_BUTTON, 111, 157, 65, 14
25 PUSHBUTTON "D&iagnostyka", IDC_TROUBLESHOOT_BUTTON, 180, 157, 65, 14
26 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 185, 50, 14
27 END
28
29 IDD_ADD DIALOGEX 0, 0, 265, 200
30 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
31 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
32 CAPTION "Dodawanie Kontrolera"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg"
34 BEGIN
35 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 8, 7, 20, 20
36 LTEXT "Wybierz Kontroler gier z listy poniżej i naciśnij OK. Jeżeli twojego Kontrolera gier nie ma na liście, naciśnij Własny.", -1, 35, 7, 210, 33
37 LTEXT "&Kontrolery gier:", -1, 8, 45, 126, 8
38 LISTBOX IDC_GAME_CONTROLLERS_LIST, 7, 55, 251, 57, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
39 AUTOCHECKBOX "&Włącz ster i pedały", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 100, 10, WS_GROUP
40 LTEXT "&Port gier:", -1, 7, 134, 38, 8, NOT WS_VISIBLE
41 COMBOBOX IDC_GAME_PORT_COMBO, 7, 147, 140, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | NOT WS_VISIBLE | WS_VSCROLL
42 PUSHBUTTON "&Własny...", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
43 CONTROL "", -25525, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 170, 251, 1
44 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 179, 50, 14
45 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 208, 179, 50, 14
46 END
47
48 IDD_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 265, 183, 0
49 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
50 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
51 CAPTION "Własny Kontroler gier"
52 FONT 8, "MS Shell Dlg"
53 BEGIN
54 GROUPBOX "Charakterystyka", -1, 7, 7, 245, 52
55 AUTORADIOBUTTON "&Joystick", IDC_JOYSTICK_RADIO, 17, 23, 55, 10
56 AUTORADIOBUTTON "&Wolant", IDC_FLIGHT_YOKE_RADIO, 147, 23, 89, 10
57 AUTORADIOBUTTON "&Pad", IDC_GAME_PAD_RADIO, 17, 40, 65, 10
58 AUTORADIOBUTTON "&Kierownica", IDC_RACE_CAR_RADIO, 147, 40, 93, 10
59 GROUPBOX "&Osie", -1, 7, 67, 116, 44, WS_GROUP
60 COMBOBOX IDC_AXES_COMBO, 37, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
61 AUTORADIOBUTTON "Ster/Pedały", IDC_RUDDER_PEDALS_RADIO, 14, 97, 63, 10, NOT WS_VISIBLE
62 AUTORADIOBUTTON "Oś Z", IDC_Z_AXIS_RADIO, 81, 97, 35, 10, NOT WS_VISIBLE
63 GROUPBOX "&Przyciski", -1, 137, 67, 116, 44
64 COMBOBOX IDC_BUTTONS_COMBO, 178, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE
65 AUTOCHECKBOX "&Zawiera kontrolę obszaru widoku", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 117, 10
66 LTEXT "&Nazwa kontrolera:", -1, 7, 139, 200, 9
67 EDITTEXT IDC_CONTROLLER_NAME_EDIT, 7, 150, 116, 15, ES_AUTOHSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_STATICEDGE
68 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 150, 50, 14
69 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 203, 150, 50, 14
70 END
71
72 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 220, 86
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
74 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
75 CAPTION "Ustawienia zaawansowane"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 BEGIN
78 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 24, 20, 20
79 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 65, 50, 14
80 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 163, 65, 50, 14
81 LTEXT "Wybierz urządzenie, którego chcesz używać domyślnie ze starszymi programami.", -1, 7, 2, 208, 16
82 LTEXT "&Urządzenie preferowane:", -1, 34, 24, 100, 10
83 COMBOBOX IDC_PREFERRED_DEV_COMBO, 34, 38, 179, 75, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
84 END
85
86 STRINGTABLE
87 BEGIN
88 IDS_CPLSYSTEMNAME "Kontrolery gier"
89 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Dodaje, usuwa i konfiguruje Kontrolery gier, takie jak joysticki, pady czy kierownice."
90 IDS_CONTROLLER "Kontroler"
91 IDS_STATUS "Stan"
92 IDS_NONE "(Brak)"
93 END