[ACPPAGE] Make use of the PCH.
[reactos.git] / dll / cpl / powercfg / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEPOWERSCHEMES DIALOGEX 0, 0, 250, 220
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Наредби на захранването"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
9 LTEXT "Изберете най- подходящата настройка за този компютър. Обърнете внимание, че промяната на долните настройки ще променят избраната наредба.", -1, 45, 13, 194, 36
10 GROUPBOX "За&хранване", -1, 7, 57, 240, 46
11 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 70, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
12 PUSHBUTTON "&Запис като...", IDC_SAVEAS_BTN, 100, 85, 75, 15, WS_DISABLED
13 PUSHBUTTON "&Изтриване", IDC_DELETE_BTN, 180, 85, 55, 15, WS_DISABLED
14 GROUPBOX "Неизвестно", IDC_GRPDETAIL, 7, 108, 240, 105
15 LTEXT "Когато компютърът се:", IDC_SAT, 15, 120, 60, 18
16 LTEXT "Захранва от мрежата", IDC_SAC, 100, 120, 45, 18
17 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 75, 115, 25, 15
18 LTEXT "Захранва от батерии", IDC_SDC, 197, 120, 45, 18
19 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 165, 115, 25, 15
20 LTEXT "Изключване на &монитора:", IDC_MONITOR, 15, 140, 80, 20
21 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 140, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
22 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 175, 140, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
23 LTEXT "Изключване на &твърдите дискове:", IDC_DISK, 15, 160, 80, 20
24 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 155, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
25 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 175, 155, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
26 LTEXT "Системата из&чаква:", IDC_STANDBY, 15, 180, 80, 10
27 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 175, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 175, 175, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
29 LTEXT "Системата за&спива:", IDC_HYBERNATE, 15, 195, 80, 10
30 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 190, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 175, 190, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
32 END
33
34 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 250, 220
35 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Тревоги"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Тревога при слаба батерия", -1, 10, 15, 235, 95
40 AUTOCHECKBOX "Тревога за &слаба батерия при ниво под:", IDC_ALARM1, 15, 25, 180, 15, WS_TABSTOP
41 LTEXT "неизвестно", IDC_ALARMVALUE1, 200, 25, 40, 10
42 LTEXT "0%", -1, 20, 40, 15, 15
43 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 40, 170, 15
44 LTEXT "100%", -1, 215, 40, 25, 10
45 PUSHBUTTON "Действие при &тревога...", -1, 5, 70, 85, 15, WS_DISABLED
46 LTEXT "Уведомяване:", -1, 95, 70, 50, 10
47 LTEXT "Неизвестно", IDC_ALARMMSG1, 180, 70, 55, 10
48 LTEXT "Действие:", -1, 95, 80, 45, 10
49 LTEXT "Неизвестно", IDC_ALARMAKTION1, 180, 80, 55, 10
50 LTEXT "Изпълняване на приложение:", -1, 95, 90, 50, 10
51 LTEXT "Неизвестно", IDC_ALARMPROG1, 180, 90, 55, 10
52 GROUPBOX "Тревога за разредена батерия", -1, 10, 115, 235, 95
53 AUTOCHECKBOX "Тревога при разреждане на батерията под:", IDC_ALARM2, 15, 125, 180, 15, WS_TABSTOP
54 LTEXT "неизвестно", IDC_ALARMVALUE2, 200, 125, 40, 10
55 LTEXT "0%", -1, 20, 140, 15, 15
56 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 140, 170, 15
57 LTEXT "100%", -1, 215, 140, 25, 10
58 PUSHBUTTON "&Действие при тревога", -1, 10, 170, 85, 15, WS_DISABLED
59 LTEXT "Известяване:", -1, 95, 170, 50, 10
60 LTEXT "Неизвестно", IDC_ALARMMSG2, 180, 170, 55, 10
61 LTEXT "Действие:", -1, 95, 180, 45, 10
62 LTEXT "Неизвестно", IDC_ALARMAKTION2, 180, 180, 55, 10
63 LTEXT "Запуск на приложение:", -1, 95, 190, 90, 10
64 LTEXT "Неизвестно", IDC_ALARMPROG2, 180, 190, 55, 10
65 END
66
67 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 250, 220
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Разширени"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg"
71 BEGIN
72 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 5, 5, 20, 20
73 LTEXT "Изберете енергоспестяващи настройки.", -1, 30, 5, 205, 20
74 GROUPBOX "Възможности", -1, 5, 35, 225, 55
75 AUTOCHECKBOX "Винаги има значе в задачната лента", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 15, 45, 200, 10, WS_TABSTOP
76 AUTOCHECKBOX "&Искане на парола при излизане от изчакване", IDC_PASSWORDLOGON, 15, 55, 200, 10, WS_TABSTOP
77 AUTOCHECKBOX "&Затъмняване на екрана при работа на батерии", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 15, 65, 200, 10, WS_TABSTOP
78 GROUPBOX "Клавиши за захранване", -1, 5, 100, 230, 105
79 LTEXT "&При затваряне на капака на преносимия ми компютър:", IDC_SLIDCLOSE, 10, 110, 210, 10
80 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 10, 120, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
81 LTEXT "П&ри натискане на копчето за изключване на компютъра:", IDC_SPOWERBUTTON, 10, 135, 210, 10
82 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 10, 150, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
83 LTEXT "Пр&и натискане на копчето за приспиване на компютъра:", IDC_SSLEEPBUTTON, 10, 165, 210, 10
84 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 10, 180, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
85 END
86
87 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 250, 220
88 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
89 CAPTION "Заспиване"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg"
91 BEGIN
92 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 5, 5, 20, 20
93 LTEXT "Когато компютърът ви заспи, той съхранява съдържанието на паметта си на твърдия диск, а когато се събуди го връща обратно.", -1, 35, 5, 195, 35
94 GROUPBOX "Заспиване", -1, 5, 45, 235, 25
95 AUTOCHECKBOX "Включване на за&спиването", IDC_HIBERNATEFILE, 10, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
96 GROUPBOX "Дисково място за заспиване", -1, 5, 80, 240, 60
97 LTEXT "Свободно дисково място:", -1, 10, 90, 155, 10
98 LTEXT "Неизвестно", IDC_FREESPACE, 180, 90, 70, 10
99 LTEXT "Необходимо дисково място за заспиване:", -1, 10, 100, 155, 10
100 LTEXT "Неизвестно", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 180, 100, 55, 10
101 LTEXT "Трябва да освободите дисково пространство, за да може да заспива компютърът ви. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 10, 115, 220, 20
102 END
103
104 STRINGTABLE
105 BEGIN
106 IDS_CPLNAME_1 "Захранване"
107 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Настройка на енергоспестяването на компютъра."
108 IDS_PROCENT "%i%%"
109 IDS_SOUND "Звук"
110 IDS_TEXT "Текст"
111 IDS_CONFIG1 "Настройки за захранваща наредба %1"
112 IDS_CONFIG2 "Разширени настройки за %1"
113 IDS_NOACTION "Не прави нищо"
114 IDS_PowerActionNone1 "Бездействие"
115 IDS_PowerActionUnknown "Неизвестно"
116 IDS_PowerActionSleep "Зачакване"
117 IDS_PowerActionHibernate "Заспиване"
118 IDS_PowerActionShutdown "Изключване"
119 IDS_PowerActionRestart "Презапуск"
120 IDS_PowerActionShutdownOff "Изключване"
121 IDS_PowerActionWarmEject "Запитване"
122 IDS_PowerActionNone2 "Няма"
123 IDS_TIMEOUT1 "След 1 минута"
124 IDS_TIMEOUT2 "След 2 минути"
125 IDS_TIMEOUT3 "След 3 минути"
126 IDS_TIMEOUT4 "След 5 минути"
127 IDS_TIMEOUT5 "След 10 минути"
128 IDS_TIMEOUT6 "След 15 минути"
129 IDS_TIMEOUT7 "След 20 минути"
130 IDS_TIMEOUT8 "След 25 минути"
131 IDS_TIMEOUT9 "След 30 минути"
132 IDS_TIMEOUT10 "След 45 минути"
133 IDS_TIMEOUT11 "След 1 час"
134 IDS_TIMEOUT12 "След 2 часа"
135 IDS_TIMEOUT13 "След 3 часа"
136 IDS_TIMEOUT14 "След 4 часа"
137 IDS_TIMEOUT15 "След 5 часа"
138 IDS_TIMEOUT16 "Никога"
139 IDS_DEL_SCHEME "Are you sure you want to delete the power scheme?"
140 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Delete Scheme"
141 END