[ACPPAGE] Make use of the PCH.
[reactos.git] / dll / cpl / powercfg / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * FILE: dll/cpl/powercfg/lang/sk-SK.rc
3 * PURPOSE: Slovak Language File for powercfg
4 * TRANSLATOR: Kario <kario@szm.sk>
5 * DATE OF TR.: 29-07-2007
6 * LAST CHANGE: 01-03-2008
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEPOWERSCHEMES DIALOGEX 0, 0, 252, 237
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Schémy napájania"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
17 LTEXT "Vyberte schému napájania, ktorej nastavenie je najvhodnejšie pre tento počítač. Všimnite si, že zmenou nastavení v tomto okne sa zmení aj zvolená schéma.", -1, 37, 6, 209, 36
18 GROUPBOX "&Schémy napájania", -1, 6, 43, 240, 50
19 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
20 PUSHBUTTON "&Uložiť ako...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
21 PUSHBUTTON "O&dstrániť", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
22 GROUPBOX "Neznáme", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
23 LTEXT "Keď je počítač:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
24 LTEXT "Pripojený do siete", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
25 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 97, 108, 21, 20
26 LTEXT "Napájaný z batérie", IDC_SDC, 195, 110, 45, 15
27 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 170, 108, 21, 20
28 LTEXT "&Vypnúť monitor:", IDC_MONITOR, 13, 148, 84, 10
29 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
30 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 173, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 LTEXT "Vypnúť p&evné disky:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
32 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
33 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 173, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 LTEXT "Úsporný &režim:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
35 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
36 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 173, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
37 LTEXT "Režim dl&hodobého spánku:", IDC_HYBERNATE, 13, 210, 84, 18
38 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
39 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 173, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
40 END
41
42 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 252, 237
43 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
44 CAPTION "Signalizácie"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg"
46 BEGIN
47 GROUPBOX "Signalizácia vybitia batérie", -1, 6, 7, 239, 104
48 AUTOCHECKBOX "Zapnúť signalizáciu &vybitia batérie pri hodnote:", IDC_ALARM1, 15, 17, 190, 15, WS_TABSTOP
49 LTEXT "neznáma", IDC_ALARMVALUE1, 215, 20, 20, 10
50 LTEXT "0%", -1, 28, 43, 15, 10
51 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 45, 170, 15
52 LTEXT "100%", -1, 214, 43, 25, 10
53 PUSHBUTTON "&Spôsob signalizácie...", -1, 12, 69, 75, 14, WS_DISABLED
54 LTEXT "Upozornenie:", -1, 95, 71, 57, 10
55 LTEXT "Neznáme", IDC_ALARMMSG1, 154, 71, 84, 10
56 LTEXT "Akcia:", -1, 95, 83, 55, 10
57 LTEXT "Neznáma", IDC_ALARMAKTION1, 154, 83, 84, 10
58 LTEXT "Spustiť program:", -1, 95, 95, 55, 10
59 LTEXT "Neznámy", IDC_ALARMPROG1, 154, 95, 84, 10
60 GROUPBOX "Signalizácia kritického stavu batérie", -1, 6, 120, 239, 106
61 AUTOCHECKBOX "Zapnúť signalizáciu &kritického stavu batérie pri hodnote:", IDC_ALARM2, 15, 131, 188, 15, WS_TABSTOP
62 LTEXT "neznáma", IDC_ALARMVALUE2, 209, 133, 33, 10
63 LTEXT "0%", -1, 28, 154, 15, 10
64 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 158, 170, 15
65 LTEXT "100%", -1, 214, 154, 25, 10
66 PUSHBUTTON "Spôsob si&gnalizácie...", -1, 12, 183, 75, 14, WS_DISABLED
67 LTEXT "Upozornenie:", -1, 95, 185, 50, 10
68 LTEXT "Neznáme", IDC_ALARMMSG2, 154, 185, 84, 10
69 LTEXT "Akcia:", -1, 95, 198, 45, 10
70 LTEXT "Neznáma", IDC_ALARMAKTION2, 154, 198, 84, 10
71 LTEXT "Spustiť program:", -1, 95, 211, 50, 10
72 LTEXT "Neznámy", IDC_ALARMPROG2, 154, 211, 84, 10
73 END
74
75 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 252, 237
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Spresnenie"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 20, 20
81 LTEXT "Vyberte požadované možnosti šetrenia energie.", -1, 37, 6, 207, 20
82 GROUPBOX "Možnosti", -1, 6, 30, 240, 65
83 AUTOCHECKBOX "Vždy &zobraziť ikonu na paneli úloh", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 17, 43, 220, 10, WS_TABSTOP
84 AUTOCHECKBOX "Vyžiadať &heslo pri prechode z úsporného režimu", IDC_PASSWORDLOGON, 17, 60, 220, 10, WS_TABSTOP
85 AUTOCHECKBOX "Stmaviť &obrazovku pri napájaní z batérie", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 17, 78, 220, 10, WS_TABSTOP
86 GROUPBOX "Tlačidlá napájania", -1, 6, 101, 240, 127
87 LTEXT "Pri zatváraní &krytu prenosného počítača:", IDC_SLIDCLOSE, 15, 115, 222, 10
88 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 15, 127, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
89 LTEXT "Pri &stlačení tlačidla napájania počítača:", IDC_SPOWERBUTTON, 15, 153, 222, 10
90 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 15, 165, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
91 LTEXT "Pri stlačení &tlačidla režimu spánku počítača:", IDC_SSLEEPBUTTON, 15, 191, 222, 10
92 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 15, 203, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
93 END
94
95 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 252, 237
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Dlhodobý spánok"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
101 LTEXT "Keď počítač prechádza do režimu dlhodobého spánku, uloží obsah pamäte na pevný disk a potom sa vypne. Pri návrate počítača z režimu dlhodobého spánku sa všetko vráti do pôvodného stavu.", -1, 37, 6, 210, 35
102 GROUPBOX "Dlhodobý spánok", -1, 6, 41, 240, 32
103 AUTOCHECKBOX "&Povoliť režim dlhodobého spánku", IDC_HIBERNATEFILE, 17, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
104 GROUPBOX "Miesto na disku pre režim dlhodobého spánku", -1, 6, 80, 240, 76
105 LTEXT "Voľné miesto na disku:", -1, 15, 95, 140, 10
106 LTEXT "Neznáme", IDC_FREESPACE, 160, 95, 80, 10
107 LTEXT "Miesto na disku požadované pre režim dlhodobého spánku:", -1, 15, 115, 140, 18
108 LTEXT "Neznáme", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 160, 115, 80, 10
109 LTEXT "Pred prechodom počítača do režimu dlhodobého spánku, musíte uvoľniť časť miesta na disku.", IDC_TOLESSFREESPACE, 15, 135, 224, 20
110 END
111
112 STRINGTABLE
113 BEGIN
114 IDS_CPLNAME_1 "Možnosti napájania"
115 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Konfiguruje nastavenia úspory energie Vášho počítača."
116 IDS_PROCENT "%i%%"
117 IDS_SOUND "Zvuk"
118 IDS_TEXT "Text"
119 IDS_CONFIG1 "Nastavenie pre schému napájania %1"
120 IDS_CONFIG2 "Rozšírené nastavenie pre %1"
121 IDS_NOACTION "Do nothing"
122 IDS_PowerActionNone1 "No action"
123 IDS_PowerActionUnknown "Neznáme"
124 IDS_PowerActionSleep "Úsporný režim"
125 IDS_PowerActionHibernate "Dlhodobý spánok"
126 IDS_PowerActionShutdown "Vypnúť"
127 IDS_PowerActionRestart "Reštartovať"
128 IDS_PowerActionShutdownOff "Vypnúť a odpojiť zdroj"
129 IDS_PowerActionWarmEject "Zobraziť výzvu na akciu"
130 IDS_PowerActionNone2 "None"
131 IDS_TIMEOUT1 "Po 1 minúte"
132 IDS_TIMEOUT2 "Po 2 minútach"
133 IDS_TIMEOUT3 "Po 3 minútach"
134 IDS_TIMEOUT4 "Po 5 minútach"
135 IDS_TIMEOUT5 "Po 10 minútach"
136 IDS_TIMEOUT6 "Po 15 minútach"
137 IDS_TIMEOUT7 "Po 20 minútach"
138 IDS_TIMEOUT8 "Po 25 minútach"
139 IDS_TIMEOUT9 "Po 30 minútach"
140 IDS_TIMEOUT10 "Po 45 minútach"
141 IDS_TIMEOUT11 "Po 1 hodine"
142 IDS_TIMEOUT12 "Po 2 hodinách"
143 IDS_TIMEOUT13 "Po 3 hodinách"
144 IDS_TIMEOUT14 "Po 4 hodinách"
145 IDS_TIMEOUT15 "Po 5 hodinách"
146 IDS_TIMEOUT16 "Nikdy"
147 IDS_DEL_SCHEME "Ste si istý, že chcete vymazať schému napájania?"
148 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Vymazať schému"
149 END