[ACPPAGE] Make use of the PCH.
[reactos.git] / dll / cpl / powercfg / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 18-01-2014
3 */
4
5
6 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 IDD_PROPPAGEPOWERSCHEMES DIALOGEX 0, 0, 252, 237
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Skema e Energjisë"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
14 LTEXT "Zgjidhni skemën energjisë me parametrat më të përshtatshme për këtë kompjuter. Vini re se ndryshimet e parametrave te më poshtëm do të ndryshojë skemën e zgjedhur.", -1, 37, 6, 209, 36
15 GROUPBOX "Skema e Energjisë", -1, 6, 43, 240, 50
16 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
17 PUSHBUTTON "&Ruaj Si...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
18 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
19 GROUPBOX "i panjohur", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
20 LTEXT "Kur kompjuteri është i:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
21 LTEXT "Hyrese në", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
22 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 97, 108, 21, 20
23 LTEXT "Punon në bateri", IDC_SDC, 195, 110, 45, 15
24 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 170, 108, 21, 20
25 LTEXT "Fik &monitorin:", IDC_MONITOR, 13, 148, 84, 10
26 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
27 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 173, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 LTEXT "Fik hard d&iskun:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
29 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
30 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 173, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 LTEXT "Sistemi gatishmërisë:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
32 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
33 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 173, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 LTEXT "Sistemi &hibernates:", IDC_HYBERNATE, 13, 212, 84, 10
35 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
36 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 173, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
37 END
38
39 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 252, 237
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "Alarme"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg"
43 BEGIN
44 GROUPBOX "Alarm të ulët bateri", -1, 6, 7, 239, 104
45 AUTOCHECKBOX "Aktivizo alarmin e ulët baterie kur niveli i energjisë arrin:", IDC_ALARM1, 15, 17, 190, 15, WS_TABSTOP
46 LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMVALUE1, 215, 20, 20, 10
47 LTEXT "0%", -1, 28, 43, 15, 10
48 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 45, 170, 15
49 LTEXT "100%", -1, 214, 43, 25, 10
50 PUSHBUTTON "Veprim Alar&mi...", -1, 17, 69, 70, 14, WS_DISABLED
51 LTEXT "Njoftim:", -1, 95, 71, 57, 10
52 LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMMSG1, 154, 71, 84, 10
53 LTEXT "Veprim:", -1, 95, 83, 55, 10
54 LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMAKTION1, 154, 83, 84, 10
55 LTEXT "Run Program:", -1, 95, 95, 55, 10
56 LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMPROG1, 154, 95, 84, 10
57 GROUPBOX "Alarm Kritik baterie", -1, 6, 120, 239, 106
58 AUTOCHECKBOX "Aktivizo alarmin kritik baterie kur niveli i energjisë arrin:", IDC_ALARM2, 15, 131, 180, 15, WS_TABSTOP
59 LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMVALUE2, 209, 133, 33, 10
60 LTEXT "0%", -1, 28, 154, 15, 10
61 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 158, 170, 15
62 LTEXT "100%", -1, 214, 154, 25, 10
63 PUSHBUTTON "Veprim Alar&mi...", -1, 17, 183, 70, 14, WS_DISABLED
64 LTEXT "Njoftim:", -1, 95, 185, 50, 10
65 LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMMSG2, 154, 185, 84, 10
66 LTEXT "Veprim:", -1, 95, 198, 45, 10
67 LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMAKTION2, 154, 198, 84, 10
68 LTEXT "Ekzekuto Programin:", -1, 95, 211, 50, 10
69 LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMPROG2, 154, 211, 84, 10
70 END
71
72 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 252, 237
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Advancuar"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 20, 20
78 LTEXT "Zgjidhni cilësimet e ruaj-energjinë që ju doni të përdorni.", -1, 37, 6, 207, 20
79 GROUPBOX "Alternativa", -1, 6, 30, 240, 65
80 AUTOCHECKBOX "Gjithmonë shfaq ikonën në taskbar", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 17, 43, 220, 10, WS_TABSTOP
81 AUTOCHECKBOX "Shfaq për fjalëkalimin kur kompjuteri rifillon nga gatishmëria", IDC_PASSWORDLOGON, 17, 60, 220, 10, WS_TABSTOP
82 AUTOCHECKBOX "&Dim ekranin kur punon në bateri", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 17, 78, 220, 10, WS_TABSTOP
83 GROUPBOX "Butonat e Energjise", -1, 6, 101, 240, 127
84 LTEXT "&Kur e mbyllni kapakun e kompjuterit tim portativ:", IDC_SLIDCLOSE, 15, 115, 222, 10
85 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 15, 127, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
86 LTEXT "Kur unë shtypni butonin e energjise në kompjuterin tim:", IDC_SPOWERBUTTON, 15, 153, 222, 10
87 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 15, 165, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
88 LTEXT "Kur unë shtypni butonin flej në kompjuterin tim:", IDC_SSLEEPBUTTON, 15, 191, 222, 10
89 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 15, 203, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
90 END
91
92 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 252, 237
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Hibernate"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
98 LTEXT "Kur kompjuteri juaj hibernates, ajo ruan çdo gjë që ajo ka në kujtesën e në diskun tuaj të vështirë dhe pastaj mbyllet. Kur kompjuteri juaj vjen nga letargjia, ajo kthehet në gjendjen e mëparshme. ", -1, 37, 6, 210, 35
99 GROUPBOX "Hibernate", -1, 6, 41, 240, 32
100 AUTOCHECKBOX "Mundëso &hibernation", IDC_HIBERNATEFILE, 17, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
101 GROUPBOX "Hapësirë ​​në disk për letargji", -1, 6, 80, 240, 76
102 LTEXT "Hapsira Lirë n'disk:", -1, 15, 95, 140, 10
103 LTEXT "i panjohur", IDC_FREESPACE, 160, 95, 80, 10
104 LTEXT "Hapësirë ​​në disk të nevojshme për hibernate:", -1, 15, 115, 140, 10
105 LTEXT "i panjohur", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 160, 115, 80, 10
106 LTEXT "Ju duhet të lironi një hapësirë ​​në disk para se kompjuteri juaj mund të hibernate. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 15, 135, 224, 20
107 END
108
109 STRINGTABLE
110 BEGIN
111 IDS_CPLNAME_1 "Opsionet e energjisë"
112 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Konfiguro parametrat e kursimit të energjisë për kompjuterin tuaj."
113 IDS_PROCENT "%i%%"
114 IDS_SOUND "Zëri"
115 IDS_TEXT "Teksti"
116 IDS_CONFIG1 "Konfigurimet për %1 skema energjise"
117 IDS_CONFIG2 "Konfigurimet Avancuara për %1"
118 IDS_NOACTION "Mos bëj gjë"
119 IDS_PowerActionNone1 "Asnjë veprim"
120 IDS_PowerActionUnknown "i panjohur"
121 IDS_PowerActionSleep "Në pritje"
122 IDS_PowerActionHibernate "Hibernate"
123 IDS_PowerActionShutdown "Fik"
124 IDS_PowerActionRestart "Rifillo"
125 IDS_PowerActionShutdownOff "Fik dhe hiq energjine"
126 IDS_PowerActionWarmEject "Me pyet çfare te bej"
127 IDS_PowerActionNone2 "Asnje"
128 IDS_TIMEOUT1 "Pas 1 min"
129 IDS_TIMEOUT2 "Pas 2 mins"
130 IDS_TIMEOUT3 "Pas 3 mins"
131 IDS_TIMEOUT4 "Pas 5 mins"
132 IDS_TIMEOUT5 "Pas 10 mins"
133 IDS_TIMEOUT6 "Pas 15 mins"
134 IDS_TIMEOUT7 "Pas 20 mins"
135 IDS_TIMEOUT8 "Pas 25 mins"
136 IDS_TIMEOUT9 "Pas 30 mins"
137 IDS_TIMEOUT10 "Pas 45 mins"
138 IDS_TIMEOUT11 "Pas 1 hour"
139 IDS_TIMEOUT12 "Pas 2 hours"
140 IDS_TIMEOUT13 "Pas 3 hours"
141 IDS_TIMEOUT14 "Pas 4 hours"
142 IDS_TIMEOUT15 "Pas 5 hours"
143 IDS_TIMEOUT16 "Kurrë"
144 IDS_DEL_SCHEME "Jeni te sigurte qe doni te fshini skemën energjise?"
145 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Fshij Skemen"
146 END