[SYSDM] Move system information controls 16 points higher
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Общи"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Уредба:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
11 LTEXT "Версия:", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 131, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
13 LTEXT "Машина:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
14 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
19 CONTROL "Посетете <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
20 PUSHBUTTON "&Разрешителното", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
21 END
22
23 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
24 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
25 CAPTION "Оборудване"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
27 BEGIN
28 GROUPBOX "Управител на устройствата", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
29 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
30 LTEXT "Управителят на устройствата извежда списък на всички устройства в компютъра ви. Чрез него можете да укажете свойствата на всяко от тях.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
31 PUSHBUTTON "Управител на &устройствата...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 134, 48, 110, 15
32 GROUPBOX "Съветник по оборудването", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
33 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
34 LTEXT "Съветникът по оборудването ще ви помогне да подкарате, махнете, извадите, изхмъкнете и настроите оборудването си.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
35 PUSHBUTTON "Съветник по &оборудването", IDC_HARDWARE_WIZARD, 134, 120, 110, 15
36 GROUPBOX "Профили за оборудването", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
37 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Профилите за оборудването позволяват създаването и записа на различни настройки на оборудването.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
39 PUSHBUTTON "Профили за &оборудването...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 134, 190, 110, 15
40 END
41
42 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
43 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
44 CAPTION "Разширени"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
46 BEGIN
47 LTEXT "За повечето от тези настройки са нужни управнически права.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
48 GROUPBOX "Производителност", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
49 LTEXT "Тези настройки управляват употребата на памет от приложенията, което влияе на бързината на компютъра ви.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
50 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
51 GROUPBOX "Потребителски очерци", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
52 LTEXT "Настройки на работната площ, свързани с влизането ви.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
53 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
54 GROUPBOX "Пускане и възстановяване", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
55 LTEXT "Изборите за пускане и възстановяване казват на компютъра ви как да се пусне и какво да прави, в случай на грешка, която да го накара да спре.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 24
56 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
57 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
58 PUSHBUTTON "Променливи на средата", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
59 PUSHBUTTON "Докладване на грешки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
60 END
61
62 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
63 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
64 CAPTION "Настройки на уредбата"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
66 BEGIN
67 GROUPBOX "Сведения за версията", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
68 CONTROL "Докладване като работна установка", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
69 LTEXT "РеактОС е сглобен като сървърна РУ и се докладва като такава. Отметнете това поле, за да го промените само за това приложение.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
70 PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 166, 83, 50, 14
71 END
72
73 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
74 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
75 CAPTION "Профили за оборудването"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 BEGIN
78 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
79 LTEXT "Можете на направите профили за различно оборудване и при пускане да изберете кой да използвате." , IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
80 LTEXT "Налични профили за оборудването", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
81 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
82 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
83 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 54, 14, WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "За&помняне", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 54, 14, WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "Пре&именуване", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 54, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 54, 14, WS_DISABLED
88 GROUPBOX "Избор на профили за оборудването", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
89 LTEXT "При пускане на РеактОС:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
90 AUTORADIOBUTTON "Из&чакване до избор на профили за оборудването", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 220, 8, WS_GROUP
91 AUTORADIOBUTTON "&Избиране на първия профил, ако не е избран такъв до", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
92 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
93 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
94 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
95 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
96 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 143, 213, 50, 14
97 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
98 END
99
100 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
101 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
102 CAPTION "General"
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
106 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
107 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
108 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
109 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
110 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
111 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
112 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
115 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
116 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
117 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
118 END
119
120 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "Copy Profile"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
126 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
127 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
128 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
129 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
130 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
131 END
132
133 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
134 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
135 CAPTION "Преименуване на очерк"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 LTEXT "От:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
139 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
140 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
141 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
142 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 196, 6, 50, 14
143 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
144 END
145
146 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
147 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
148 CAPTION "Потребителски очерци"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
152 LTEXT "Потребителските очерци съдържат настройки на работната площ и други сведения, свързани с влизането ви. Можете да си правите различен на всеки компютър, който използвате или можете да изберете прехождащ очерк, който да е еднакъв навсякъде.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 41
153 LTEXT "Очерци в компютъра:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
154 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
155 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
156 PUSHBUTTON "Промяна на вида", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 75, 155, 65, 15
157 PUSHBUTTON "Изтриване", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
158 PUSHBUTTON "Презапис в", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
159 CONTROL "За създаване на нова потребителска сметка, отворете <A>Потребителски сметки</A> от крилото за управление.",
160 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
161 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 134, 198, 54, 15
162 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
163 END
164
165 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
166 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
167 CAPTION "Пускане и възстановяване"
168 FONT 8, "MS Shell Dlg"
169 BEGIN
170 GROUPBOX "Пускане на системата", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
171 LTEXT "Подразбирана работна &система", IDC_STATIC, 14, 26, 160, 8
172 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
173 AUTOCHECKBOX "Показване на списъка с &работни системи:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 165, 8
174 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
175 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
176 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
177 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
178 AUTOCHECKBOX "Показване изборник за &възстановяване:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 165, 8
179 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
180 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
181 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
182 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
183 LTEXT "За да обработите ръчно файла с пусковите настройки, натиснете „Обработка”.", IDC_STATIC, 14, 87, 187, 16
184 PUSHBUTTON "&Обработка", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
185 GROUPBOX "Отказ (повреда) на системата", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
186 AUTOCHECKBOX "В&писване на събития в дневника на уредбата", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 220, 10
187 AUTOCHECKBOX "Из&пращане на административно предупреждение", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 220, 10
188 AUTOCHECKBOX "Самопре&запускане", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 220, 10
189 GROUPBOX "Записване на данни за чистене на недъзи", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
190 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
191 LTEXT "Отчетен &файл:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
192 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
193 AUTOCHECKBOX "За&мяна на съществуващите файлове", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 210, 10
194 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 258, 50, 15
195 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
196 END
197
198 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
199 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
200 CAPTION "Обменен файл"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
202 BEGIN
203 LTEXT "Устройство [Етикет на тома]", IDC_STATIC, 12, 5, 100, 9
204 LTEXT "Размер на обменния файл (МБ)", IDC_STATIC, 113, 5, 110, 9
205 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
206 GROUPBOX "Размер на обменния файл за избраното устройство", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
207 LTEXT "Устройство:", IDC_STATIC, 20, 80, 60, 8
208 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
209 LTEXT "Свободно място:", IDC_STATIC, 20, 92, 60, 9
210 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
211 LTEXT "&Начален размер (МБ):", -1, 22, 118, 77, 9
212 LTEXT "Размер до (МБ):", -1, 22, 131, 64, 9
213 AUTORADIOBUTTON "За&даден размер", IDC_CUSTOM, 20, 105, 80, 9, WS_GROUP
214 AUTORADIOBUTTON "Определен от &системата размер", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 135, 9
215 AUTORADIOBUTTON "Без обменен файл", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 135, 9
216 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
217 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
218 PUSHBUTTON "Задаване", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
219 GROUPBOX "Пълен размер на обменния файл за всички устройства", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
220 LTEXT "Задължително поне:", IDC_STATIC, 18, 188, 73, 9
221 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 98, 188, 100, 9
222 LTEXT "Препоръчително:", IDC_STATIC, 18, 199, 73, 9
223 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 98, 197, 100, 9
224 LTEXT "Текущо заделени:", IDC_STATIC, 18, 210, 73, 9
225 LTEXT "", IDC_CURRENT, 98, 208, 100, 9
226 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 114, 230, 48, 15
227 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
228 END
229
230 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
231 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
232 CAPTION "Променливи на средата"
233 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
234 BEGIN
235 GROUPBOX "Потребителски променливи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
236 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
237 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
238 PUSHBUTTON "&Нов...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
239 PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
240 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
241 GROUPBOX "Променливи на системата", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
242 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
243 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
244 PUSHBUTTON "Но&в...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
245 PUSHBUTTON "Об&работка...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
246 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
247 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
248 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
249 END
250
251 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
252 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
253 CAPTION "Обработка на променливата"
254 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
255 BEGIN
256 LTEXT "&Име на променливата", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
257 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 88, 12, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
258 LTEXT "&Стойност на променливата", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
259 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 88, 30, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
260 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 116, 50, 50, 14
261 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
262 END
263
264 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
265 CAPTION "Разрешително"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
267 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
268 BEGIN
269 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
270 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 106, 140, 54, 15
271 END
272
273 STRINGTABLE
274 BEGIN
275 IDS_CPLSYSTEMNAME "Уредба"
276 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Можете да видите сведения за компютъра ви и за различни настройки"
277 IDS_MEGABYTE "МБ памет"
278 IDS_GIGABYTE "ГБ памет"
279 IDS_TERABYTE "ТБ памет"
280 IDS_PETABYTE "ПБ памет"
281 IDS_VARIABLE "Променлива"
282 IDS_VALUE "Стойност"
283 IDS_NO_DUMP "(Няма)"
284 IDS_MINI_DUMP "Малък отчет (64КБ)"
285 IDS_KERNEL_DUMP "Отчет на ядрото"
286 IDS_FULL_DUMP "Пълен отчет"
287 IDS_USERPROFILE_NAME "Име"
288 IDS_USERPROFILE_SIZE "Размер"
289 IDS_USERPROFILE_TYPE "Вид"
290 IDS_USERPROFILE_STATUS "Състояние"
291 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Изменен"
292 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Приложение за таблото за управление на уредбата"
293 IDS_WARNINITIALSIZE "Въведете числена стойност за началния размер на страниращия файл."
294 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Въведете числена стойност за върховия размер на страниращия файл."
295 IDS_WARNINITIALRANGE "Началният размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от 16 МБ и не трябва да надхвърля свободното пространство на избраното устройство."
296 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Върховият размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от началния и не трябва да надвишава свободното пространство на избраното устройство"
297 IDS_PAGEFILE_NONE "Няма"
298 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
299 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
300 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
301 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
302 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
303 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
304 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
305 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
306 END