[SYSDM] Fix version string cutoff CORE-17429
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Общи"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 8, 18, 100, 111
9 LTEXT "Уредба:", IDC_STATIC, 114, 16, 80, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 120, 28, 116, 9
11 LTEXT "Версия:", IDC_ROSVERSION, 120, 37, 116, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 120, 46, 135, 9
13 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 114, 158, 95, 9
14 LTEXT "", IDC_UPTIME, 120, 170, 116, 9
15 LTEXT "Машина:", IDC_STATIC, 114, 75, 44, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 120, 87, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 120, 96, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 120, 105, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 120, 114, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 120, 123, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 120, 132, 118, 9
22 CONTROL "Посетете <A HREF=""https://reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "&Разрешителното", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Оборудване"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Управител на устройствата", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Управителят на устройствата извежда списък на всички устройства в компютъра ви. Чрез него можете да укажете свойствата на всяко от тях.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "Управител на &устройствата...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 134, 48, 110, 15
35 GROUPBOX "Съветник по оборудването", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Съветникът по оборудването ще ви помогне да подкарате, махнете, извадите, изхмъкнете и настроите оборудването си.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "Съветник по &оборудването", IDC_HARDWARE_WIZARD, 134, 120, 110, 15
39 GROUPBOX "Профили за оборудването", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Профилите за оборудването позволяват създаването и записа на различни настройки на оборудването.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "Профили за &оборудването...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 134, 190, 110, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Разширени"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "За повечето от тези настройки са нужни управнически права.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Производителност", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Тези настройки управляват употребата на памет от приложенията, което влияе на бързината на компютъра ви.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
53 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Потребителски очерци", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Настройки на работната площ, свързани с влизането ви.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
56 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Пускане и възстановяване", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Изборите за пускане и възстановяване казват на компютъра ви как да се пусне и какво да прави, в случай на грешка, която да го накара да спре.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 24
59 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Променливи на средата", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Докладване на грешки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "Настройки на уредбата"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Сведения за версията", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 LTEXT "РеактОС е сглобен като сървърна РУ и се докладва като такава. Отметнете това поле, за да го промените само за това приложение.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
72 CONTROL "Докладване като работна установка", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
73 PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Профили за оборудването"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Можете на направите профили за различно оборудване и при пускане да изберете кой да използвате." , IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Налични профили за оборудването", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 54, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "За&помняне", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 54, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "Пре&именуване", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 54, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 54, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Избор на профили за оборудването", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "При пускане на РеактОС:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "Из&чакване до избор на профили за оборудването", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 220, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Избиране на първия профил, ако не е избран такъв до", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
95 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "General"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
110 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
112 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
114 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
115 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
118 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
119 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
120 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
121 END
122
123 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Copy Profile"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
134 END
135
136 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Преименуване на очерк"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "От:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
142 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
143 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
144 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
145 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 196, 6, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
147 END
148
149 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Потребителски очерци"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
155 LTEXT "Потребителските очерци съдържат настройки на работната площ и други сведения, свързани с влизането ви. Можете да си правите различен на всеки компютър, който използвате или можете да изберете прехождащ очерк, който да е еднакъв навсякъде.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 41
156 LTEXT "Очерци в компютъра:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
157 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
158 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
159 PUSHBUTTON "Промяна на вида", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 75, 155, 65, 15
160 PUSHBUTTON "Изтриване", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
161 PUSHBUTTON "Презапис в", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
162 CONTROL "За създаване на нова потребителска сметка, отворете <A>Потребителски сметки</A> от крилото за управление.",
163 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
164 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 134, 198, 54, 15
165 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
166 END
167
168 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Change Profile Type"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
174 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
175 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
176 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
177 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
178 END
179
180 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
181 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
182 CAPTION "Copy To"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg"
184 BEGIN
185 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
186 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
187 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
188 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
189 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
190 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
191 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
192 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
193 END
194
195 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
196 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
197 CAPTION "Пускане и възстановяване"
198 FONT 8, "MS Shell Dlg"
199 BEGIN
200 GROUPBOX "Пускане на системата", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
201 LTEXT "Подразбирана работна &система", IDC_STATIC, 14, 26, 160, 8
202 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
203 AUTOCHECKBOX "Показване на списъка с &работни системи:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 165, 8
204 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
205 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
206 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
207 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
208 AUTOCHECKBOX "Показване изборник за &възстановяване:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 165, 8
209 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
210 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
211 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
212 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
213 LTEXT "За да обработите ръчно файла с пусковите настройки, натиснете „Обработка”.", IDC_STATIC, 14, 87, 187, 16
214 PUSHBUTTON "&Обработка", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
215 GROUPBOX "Отказ (повреда) на системата", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
216 AUTOCHECKBOX "В&писване на събития в дневника на уредбата", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 220, 10
217 AUTOCHECKBOX "Из&пращане на административно предупреждение", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 220, 10
218 AUTOCHECKBOX "Самопре&запускане", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 220, 10
219 GROUPBOX "Записване на данни за чистене на недъзи", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
220 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
221 LTEXT "Отчетен &файл:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
222 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
223 AUTOCHECKBOX "За&мяна на съществуващите файлове", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 210, 10
224 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 258, 50, 15
225 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
226 END
227
228 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
229 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
230 CAPTION "Обменен файл"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
232 BEGIN
233 LTEXT "Устройство [Етикет на тома]", IDC_STATIC, 12, 5, 100, 9
234 LTEXT "Размер на обменния файл (МБ)", IDC_STATIC, 113, 5, 110, 9
235 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
236 GROUPBOX "Размер на обменния файл за избраното устройство", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
237 LTEXT "Устройство:", IDC_STATIC, 20, 80, 60, 8
238 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 88, 80, 100, 9
239 LTEXT "Свободно място:", IDC_STATIC, 20, 92, 60, 9
240 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
241 LTEXT "&Начален размер (МБ):", -1, 22, 118, 77, 9
242 LTEXT "Размер до (МБ):", -1, 22, 131, 64, 9
243 AUTORADIOBUTTON "За&даден размер", IDC_CUSTOM, 20, 105, 80, 9, WS_GROUP
244 AUTORADIOBUTTON "Определен от &системата размер", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 135, 9
245 AUTORADIOBUTTON "Без обменен файл", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 135, 9
246 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
247 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
248 PUSHBUTTON "Задаване", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
249 GROUPBOX "Пълен размер на обменния файл за всички устройства", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
250 LTEXT "Задължително поне:", IDC_STATIC, 18, 188, 73, 9
251 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 98, 188, 100, 9
252 LTEXT "Препоръчително:", IDC_STATIC, 18, 199, 73, 9
253 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 98, 199, 100, 9
254 LTEXT "Текущо заделени:", IDC_STATIC, 18, 210, 73, 9
255 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 98, 210, 100, 9
256 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 114, 230, 48, 15
257 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
258 END
259
260 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
261 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 CAPTION "Променливи на средата"
263 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
264 BEGIN
265 GROUPBOX "Потребителски променливи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
266 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
267 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
268 PUSHBUTTON "&Нов...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
269 PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
270 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
271 GROUPBOX "Променливи на системата", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
272 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
273 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
274 PUSHBUTTON "Но&в...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
275 PUSHBUTTON "Об&работка...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
276 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
277 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
278 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
279 END
280
281 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
282 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
283 CAPTION "Обработка на променливата"
284 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
285 BEGIN
286 LTEXT "&Име на променливата", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
287 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 88, 12, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
288 LTEXT "&Стойност на променливата", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
289 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 88, 30, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
290 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 116, 50, 50, 14
291 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
292 END
293
294 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
295 CAPTION "Разрешително"
296 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
297 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
298 BEGIN
299 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
300 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 106, 140, 54, 15
301 END
302
303 STRINGTABLE
304 BEGIN
305 IDS_CPLSYSTEMNAME "Уредба"
306 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Можете да видите сведения за компютъра ви и за различни настройки"
307 IDS_MEGABYTE "МБ памет"
308 IDS_GIGABYTE "ГБ памет"
309 IDS_TERABYTE "ТБ памет"
310 IDS_PETABYTE "ПБ памет"
311 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
312 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
313 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
314 IDS_VARIABLE "Променлива"
315 IDS_VALUE "Стойност"
316 IDS_NO_DUMP "(Няма)"
317 IDS_MINI_DUMP "Малък отчет (64КБ)"
318 IDS_KERNEL_DUMP "Отчет на ядрото"
319 IDS_FULL_DUMP "Пълен отчет"
320 IDS_USERPROFILE_NAME "Име"
321 IDS_USERPROFILE_SIZE "Размер"
322 IDS_USERPROFILE_TYPE "Вид"
323 IDS_USERPROFILE_STATUS "Състояние"
324 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Изменен"
325 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
326 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
327 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
328 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
329 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
330 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
331 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
332 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
333 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Приложение за таблото за управление на уредбата"
334 IDS_WARNINITIALSIZE "Въведете числена стойност за началния размер на страниращия файл."
335 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Въведете числена стойност за върховия размер на страниращия файл."
336 IDS_WARNINITIALRANGE "Началният размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от 2 МБ и не трябва да надхвърля свободното пространство на избраното устройство."
337 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Върховият размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от началния и не трябва да надвишава свободното пространство на избраното устройство"
338 IDS_PAGEFILE_MB "%u МБ"
339 IDS_PAGEFILE_NONE "Няма"
340 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
341 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
342 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
343 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
344 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
345 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
346 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
347 END