ee8647e713bde2eba74883c498a08191ce19d9cd
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Общи"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Уредба:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
11 LTEXT "Версия:", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 131, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
13 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
14 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
15 LTEXT "Машина:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
22 CONTROL "Посетете <A HREF=""https://reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "&Разрешителното", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Оборудване"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Управител на устройствата", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Управителят на устройствата извежда списък на всички устройства в компютъра ви. Чрез него можете да укажете свойствата на всяко от тях.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "Управител на &устройствата...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 134, 48, 110, 15
35 GROUPBOX "Съветник по оборудването", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Съветникът по оборудването ще ви помогне да подкарате, махнете, извадите, изхмъкнете и настроите оборудването си.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "Съветник по &оборудването", IDC_HARDWARE_WIZARD, 134, 120, 110, 15
39 GROUPBOX "Профили за оборудването", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Профилите за оборудването позволяват създаването и записа на различни настройки на оборудването.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "Профили за &оборудването...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 134, 190, 110, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Разширени"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "За повечето от тези настройки са нужни управнически права.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Производителност", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Тези настройки управляват употребата на памет от приложенията, което влияе на бързината на компютъра ви.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
53 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Потребителски очерци", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Настройки на работната площ, свързани с влизането ви.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
56 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Пускане и възстановяване", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Изборите за пускане и възстановяване казват на компютъра ви как да се пусне и какво да прави, в случай на грешка, която да го накара да спре.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 24
59 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Променливи на средата", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Докладване на грешки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "Настройки на уредбата"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Сведения за версията", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 LTEXT "РеактОС е сглобен като сървърна РУ и се докладва като такава. Отметнете това поле, за да го промените само за това приложение.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
72 CONTROL "Докладване като работна установка", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
73 PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Профили за оборудването"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Можете на направите профили за различно оборудване и при пускане да изберете кой да използвате." , IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Налични профили за оборудването", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 54, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "За&помняне", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 54, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "Пре&именуване", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 54, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 54, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Избор на профили за оборудването", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "При пускане на РеактОС:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "Из&чакване до избор на профили за оборудването", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 220, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Избиране на първия профил, ако не е избран такъв до", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
95 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "General"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
110 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
112 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
114 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
115 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
118 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
119 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
120 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
121 END
122
123 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Copy Profile"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
134 END
135
136 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Преименуване на очерк"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "От:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
142 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
143 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
144 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
145 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 196, 6, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
147 END
148
149 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Потребителски очерци"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
155 LTEXT "Потребителските очерци съдържат настройки на работната площ и други сведения, свързани с влизането ви. Можете да си правите различен на всеки компютър, който използвате или можете да изберете прехождащ очерк, който да е еднакъв навсякъде.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 41
156 LTEXT "Очерци в компютъра:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
157 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
158 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
159 PUSHBUTTON "Промяна на вида", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 75, 155, 65, 15
160 PUSHBUTTON "Изтриване", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
161 PUSHBUTTON "Презапис в", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
162 CONTROL "За създаване на нова потребителска сметка, отворете <A>Потребителски сметки</A> от крилото за управление.",
163 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
164 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 134, 198, 54, 15
165 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
166 END
167
168 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Change Profile Type"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
174 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
175 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
176 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
177 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
178 END
179
180 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
181 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
182 CAPTION "Copy To"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg"
184 BEGIN
185 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
186 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
187 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
188 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
189 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
190 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
191 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
192 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
193 END
194
195 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
196 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
197 CAPTION "Пускане и възстановяване"
198 FONT 8, "MS Shell Dlg"
199 BEGIN
200 GROUPBOX "Пускане на системата", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
201 LTEXT "Подразбирана работна &система", IDC_STATIC, 14, 26, 160, 8
202 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
203 AUTOCHECKBOX "Показване на списъка с &работни системи:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 165, 8
204 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
205 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
206 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
207 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
208 AUTOCHECKBOX "Показване изборник за &възстановяване:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 165, 8
209 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
210 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
211 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
212 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
213 LTEXT "За да обработите ръчно файла с пусковите настройки, натиснете „Обработка”.", IDC_STATIC, 14, 87, 187, 16
214 PUSHBUTTON "&Обработка", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
215 GROUPBOX "Отказ (повреда) на системата", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
216 AUTOCHECKBOX "В&писване на събития в дневника на уредбата", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 220, 10
217 AUTOCHECKBOX "Из&пращане на административно предупреждение", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 220, 10
218 AUTOCHECKBOX "Самопре&запускане", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 220, 10
219 GROUPBOX "Записване на данни за чистене на недъзи", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
220 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
221 LTEXT "Отчетен &файл:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
222 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
223 AUTOCHECKBOX "За&мяна на съществуващите файлове", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 210, 10
224 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 258, 50, 15
225 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
226 END
227
228 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
229 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
230 CAPTION "Обменен файл"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
232 BEGIN
233 LTEXT "Устройство [Етикет на тома]", IDC_STATIC, 12, 5, 100, 9
234 LTEXT "Размер на обменния файл (МБ)", IDC_STATIC, 113, 5, 110, 9
235 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
236 GROUPBOX "Размер на обменния файл за избраното устройство", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
237 LTEXT "Устройство:", IDC_STATIC, 20, 80, 60, 8
238 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 88, 80, 100, 9
239 LTEXT "Свободно място:", IDC_STATIC, 20, 92, 60, 9
240 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
241 LTEXT "&Начален размер (МБ):", -1, 22, 118, 77, 9
242 LTEXT "Размер до (МБ):", -1, 22, 131, 64, 9
243 AUTORADIOBUTTON "За&даден размер", IDC_CUSTOM, 20, 105, 80, 9, WS_GROUP
244 AUTORADIOBUTTON "Определен от &системата размер", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 135, 9
245 AUTORADIOBUTTON "Без обменен файл", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 135, 9
246 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
247 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
248 PUSHBUTTON "Задаване", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
249 GROUPBOX "Пълен размер на обменния файл за всички устройства", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
250 LTEXT "Задължително поне:", IDC_STATIC, 18, 188, 73, 9
251 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 98, 188, 100, 9
252 LTEXT "Препоръчително:", IDC_STATIC, 18, 199, 73, 9
253 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 98, 199, 100, 9
254 LTEXT "Текущо заделени:", IDC_STATIC, 18, 210, 73, 9
255 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 98, 210, 100, 9
256 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 114, 230, 48, 15
257 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
258 END
259
260 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
261 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 CAPTION "Променливи на средата"
263 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
264 BEGIN
265 GROUPBOX "Потребителски променливи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
266 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
267 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
268 PUSHBUTTON "&Нов...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
269 PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
270 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
271 GROUPBOX "Променливи на системата", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
272 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
273 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
274 PUSHBUTTON "Но&в...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
275 PUSHBUTTON "Об&работка...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
276 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
277 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
278 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
279 END
280
281 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
282 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
283 CAPTION "Обработка на променливата"
284 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
285 BEGIN
286 LTEXT "&Име на променливата", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
287 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 88, 12, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
288 LTEXT "&Стойност на променливата", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
289 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 88, 30, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
290 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 116, 50, 50, 14
291 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
292 END
293
294 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
295 CAPTION "Разрешително"
296 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
297 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
298 BEGIN
299 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
300 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 106, 140, 54, 15
301 END
302
303 STRINGTABLE
304 BEGIN
305 IDS_CPLSYSTEMNAME "Уредба"
306 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Можете да видите сведения за компютъра ви и за различни настройки"
307 IDS_MEGABYTE "МБ памет"
308 IDS_GIGABYTE "ГБ памет"
309 IDS_TERABYTE "ТБ памет"
310 IDS_PETABYTE "ПБ памет"
311 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
312 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
313 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
314 IDS_VARIABLE "Променлива"
315 IDS_VALUE "Стойност"
316 IDS_NO_DUMP "(Няма)"
317 IDS_MINI_DUMP "Малък отчет (64КБ)"
318 IDS_KERNEL_DUMP "Отчет на ядрото"
319 IDS_FULL_DUMP "Пълен отчет"
320 IDS_USERPROFILE_NAME "Име"
321 IDS_USERPROFILE_SIZE "Размер"
322 IDS_USERPROFILE_TYPE "Вид"
323 IDS_USERPROFILE_STATUS "Състояние"
324 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Изменен"
325 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
326 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
327 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
328 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
329 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
330 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
331 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
332 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
333 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Приложение за таблото за управление на уредбата"
334 IDS_WARNINITIALSIZE "Въведете числена стойност за началния размер на страниращия файл."
335 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Въведете числена стойност за върховия размер на страниращия файл."
336 IDS_WARNINITIALRANGE "Началният размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от 2 МБ и не трябва да надхвърля свободното пространство на избраното устройство."
337 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Върховият размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от началния и не трябва да надвишава свободното пространство на избраното устройство"
338 IDS_PAGEFILE_MB "%u МБ"
339 IDS_PAGEFILE_NONE "Няма"
340 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
341 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
342 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
343 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
344 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
345 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
346 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
347 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
348 END