[SYSDM] Fix version string cutoff CORE-17429
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (April, 2014)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Ogólne"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 8, 18, 100, 111
18 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 114, 16, 80, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 120, 28, 116, 9
20 LTEXT "Wersja", IDC_ROSVERSION, 120, 37, 116, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 120, 46, 135, 9
22 LTEXT "Czas pracy systemu:", IDC_STATIC, 114, 158, 95, 9
23 LTEXT "", IDC_UPTIME, 120, 170, 116, 9
24 LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 114, 75, 44, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 120, 87, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 120, 96, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 120, 105, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 120, 114, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 120, 123, 118, 9
30 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 120, 132, 118, 9
31 CONTROL "Odwiedź <A HREF=""https://reactos.org/"">Stronę domową ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
32 PUSHBUTTON "Wyświetl &licencję...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
33 END
34
35 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
36 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
37 CAPTION "Sprzęt"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
39 BEGIN
40 GROUPBOX "Menedżer urządzeń", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
41 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Menedżer urządzeń wyświetla wszystkie urządzenia sprzętowe zainstalowane w komputerze. Możesz użyć Menedżera urządzeń, aby zmienić właściwości każdego urządzenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Menedżer urządzeń", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
44 GROUPBOX "Kreator sprzętu", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
45 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Kreator sprzętu pomaga w instalacji, deinstalacji, odłączaniu, usuwaniu i konfiguracji sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
47 PUSHBUTTON "&Kreator sprzętu", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
48 GROUPBOX "Profile sprzętu", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
49 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
50 LTEXT "Dzięki profilom sprzętu możesz instalować oraz przechowywać różne konfiguracje sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
51 PUSHBUTTON "Profile &sprzętu", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
52 END
53
54 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
55 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
56 CAPTION "Zaawansowane"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
58 BEGIN
59 LTEXT "Aby móc przeprowadzić większość tych zmian, musisz zalogować się jako administrator.", IDC_STATIC, 12, 1, 236, 16
60 GROUPBOX "Wydajność", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
61 LTEXT "Efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystanie pamięci i pamięć wirtualna.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
62 PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
63 GROUPBOX "Profile użytkownika", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
64 LTEXT "Ustawienia pulpitu powiązane z logowaniem użytkownika.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
65 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
66 GROUPBOX "Uruchamianie i odzyskiwanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
67 LTEXT "Informacje o uruchamianiu systemu, awariach systemu i debugowaniu.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
68 PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
69 PUSHBUTTON "Ustawienia systemowe", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "Z&mienne środowiskowe", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
71 PUSHBUTTON "&Raportowanie błędów", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
72 END
73
74 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
76 CAPTION "Ustawienia systemowe"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
78 BEGIN
79 GROUPBOX "Informowanie o wersji", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
80 LTEXT "ReactOS jest zbudowany w oparciu o wersję serwerową. Zaznacz pole, aby ReactOS zgłaszał się aplikacjom jako stacja robocza.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
81 CONTROL "Zgłaszaj jako stację roboczą", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
82 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
83 END
84
85 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
86 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
87 CAPTION "Profile sprzętu"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg"
89 BEGIN
90 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
91 LTEXT "Możesz określić profile sprzętu dla różnych konfiguracji sprzętu. Podczas uruchamiania możesz wybrać profil, którego chcesz użyć.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
92 LTEXT "&Dostępne profile sprzętu:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
93 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "Z&mień nazwę", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
100 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 80
101 LTEXT "Podczas uruchamiania ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
102 AUTORADIOBUTTON "&Czekaj na wybór profilu sprzętu przez użytkownika", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 175, 8, WS_GROUP
103 AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze\nprofilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 215, 17, BS_MULTILINE
104 LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 195, 35, 8
105 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 193, 35, 12
106 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
107 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
108 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
109 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
110 END
111
112 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 CAPTION "Ogólne"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 BEGIN
117 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
119 LTEXT "Identyfikator doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
120 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
121 LTEXT "Numer seryjny:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
122 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
123 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
124 AUTOCHECKBOX "To jest &komputer przenośny", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "Stan dokowania jest &nieznany", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 AUTORADIOBUTTON "Komputer &jest zadokowany", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
127 AUTORADIOBUTTON "Komputer &nie jest zadokowany", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
128 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
129 AUTOCHECKBOX "Po uruchomieniu systemu zawsze stosuj ten profil", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
130 END
131
132 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Kopiuj profil"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
138 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
139 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
140 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
141 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
142 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
143 END
144
145 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
147 CAPTION "Zmiana nazwy profilu"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
151 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
152 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
153 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
154 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
155 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
156 END
157
158 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 CAPTION "Profile użytkownika"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
164 LTEXT "Profile użytkownika przechowują ustawienia pulpitu oraz inne informacje związane z kontem użytkownika. Możesz utworzyć inny profil na każdym z używanych komputerów lub wybrać profil mobilny, który jest taki sam dla każdego z używanych komputerów.", IDC_STATIC, 40, 9, 214, 39
165 LTEXT "&Profile przechowywane na tym komputerze:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
166 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
167 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
168 PUSHBUTTON "&Zmień typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
169 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
170 PUSHBUTTON "&Kopiuj do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
171 CONTROL "Aby utworzyć nowe konta użytkowników, otwórz aplet <A>Konta użytkowników</A> w Panelu sterowania.",
172 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
173 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
174 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
175 END
176
177 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
178 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
179 CAPTION "Zmienianie typu profilu"
180 FONT 8, "MS Shell Dlg"
181 BEGIN
182 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 8, 206, 34
183 AUTORADIOBUTTON "&Profil mobilny", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
184 AUTORADIOBUTTON "Profil lo&kalny", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
185 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
186 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
187 END
188
189 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
190 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
191 CAPTION "Kopiowanie do"
192 FONT 8, "MS Shell Dlg"
193 BEGIN
194 GROUPBOX "&Kopiowanie profilu do", -1, 8, 9, 185, 52
195 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
196 PUSHBUTTON "&Przeglądaj", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
197 GROUPBOX "Pozwolenie na używanie", -1, 8, 77, 185, 48
198 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
199 PUSHBUTTON "Z&mień", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
200 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
201 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
202 END
203
204 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
205 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
206 CAPTION "Uruchamianie i odzyskiwanie"
207 FONT 8, "MS Shell Dlg"
208 BEGIN
209 GROUPBOX "Uruchamianie systemu", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
210 LTEXT "&Domyślny system operacyjny:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
211 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
212 AUTOCHECKBOX "&Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 170, 8
213 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 204, 54, 30, 12, ES_NUMBER
214 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
215 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
216 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 56, 5, 8
217 AUTOCHECKBOX "Czas wyświetlania w razie potrzeby &opcji odzyskiwania:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 188, 8
218 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 204, 68, 30, 12, ES_NUMBER
219 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
220 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
221 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 70, 5, 8
222 LTEXT "Aby ręcznie edytować plik opcji autostartu, kliknij przycisk Edytuj.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
223 PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 202, 87, 36, 14
224 GROUPBOX "Awaria systemu", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
225 AUTOCHECKBOX "&Zapisz zdarzenie do dziennika systemu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
226 AUTOCHECKBOX "&Wyślij alert administracyjny", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
227 AUTOCHECKBOX "A&utomatycznie uruchom ponownie", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
228 GROUPBOX "Zapisywanie informacji o debugowaniu", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
229 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
230 LTEXT "&Plik zrzutu:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
231 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
232 AUTOCHECKBOX "Z&astąp wszystkie istniejące pliki", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
233 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
234 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
235 END
236
237 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 253, 248
238 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
239 CAPTION "Pamięć wirtualna"
240 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
241 BEGIN
242 LTEXT "&Dysk [Etykieta woluminu]", IDC_STATIC, 12, 5, 108, 8
243 LTEXT "Rozmiar pliku stronicowania (MB)", IDC_STATIC, 132, 5, 108, 8
244 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 234, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
245 GROUPBOX "Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 234, 104
246 LTEXT "Dysk:", IDC_STATIC, 20, 80, 78, 8
247 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 102, 80, 104, 8
248 LTEXT "Dostępne miejsce:", IDC_STATIC, 20, 92, 78, 8
249 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 102, 92, 104, 8
250 LTEXT "R&ozmiar początkowy (MB):", -1, 22, 118, 96, 8
251 LTEXT "Rozmiar &maksymalny (MB):", -1, 22, 131, 96, 8
252 AUTORADIOBUTTON "&Rozmiar niestandardowy:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 132, 8, WS_GROUP
253 AUTORADIOBUTTON "Rozmiar &kontrolowany przez system", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 132, 8
254 AUTORADIOBUTTON "&Bez pliku stronicowania", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 132, 8
255 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 126, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
256 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 126, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
257 PUSHBUTTON "Ustaw", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
258 GROUPBOX "Całkowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 234, 46
259 LTEXT "Dopuszczalne minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 8
260 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 102, 188, 100, 8
261 LTEXT "Zalecane:", IDC_STATIC, 18, 199, 78, 8
262 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 102, 199, 100, 8
263 LTEXT "Aktualnie przydzielono:", IDC_STATIC, 18, 210, 78, 8
264 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 102, 210, 100, 8
265 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
266 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
267 END
268
269 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
270 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
271 CAPTION "Zmienne środowiskowe"
272 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
273 BEGIN
274 GROUPBOX "Zmienne użytkownika", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
275 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
276 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
277 PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
278 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
279 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
280 GROUPBOX "Zmienne systemowe", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
281 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
282 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
283 PUSHBUTTON "N&owa...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
284 PUSHBUTTON "E&dytuj...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
285 PUSHBUTTON "U&suń", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
286 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
287 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
288 END
289
290 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
291 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
292 CAPTION "Edycja zmiennej"
293 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
294 BEGIN
295 LTEXT "&Nazwa zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
296 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
297 LTEXT "&Wartość zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
298 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
299 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
300 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
301 END
302
303 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
304 CAPTION "Licencja"
305 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
306 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
307 BEGIN
308 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
309 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
310 END
311
312 STRINGTABLE
313 BEGIN
314 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
315 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Wyświetl informacje o Twoim systemie komputerowym, zmień ustawienia dotyczące sprzętu i wydajności"
316 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
317 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
318 IDS_TERABYTE "TB RAM"
319 IDS_PETABYTE "PB RAM"
320 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
321 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
322 IDS_UPTIME_FORMAT "%u dni, %02u:%02u:%02u"
323 IDS_VARIABLE "Zmienna"
324 IDS_VALUE "Wartość"
325 IDS_NO_DUMP "(Brak)"
326 IDS_MINI_DUMP "Minimalny zrzut pamięci (64KB)"
327 IDS_KERNEL_DUMP "Zrzut pamięci kernela"
328 IDS_FULL_DUMP "Zrzut całej pamięci"
329 IDS_USERPROFILE_NAME "Nazwa"
330 IDS_USERPROFILE_SIZE "Rozmiar"
331 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
332 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stan"
333 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Zmodyfikowany"
334 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Lokalny"
335 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Mobilny"
336 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Obowiązujący"
337 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Czy na pewno chcesz usunąć profil użytkownika %s?"
338 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potwierdzanie usunięcia"
339 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Konto nieznane"
340 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Konto usunięte"
341 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "Czy po zalogowaniu się użytkownika %s na tym komputerze, system operacyjny powinien użyć profilu mobilnego, czy zapisanej lokalnie kopii profilu mobilnego?"
342 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System"
343 IDS_WARNINITIALSIZE "Wprowadź wielkość dla początkowego rozmiaru pliku stronicowania."
344 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Wprowadź wielkość dla maksymalnego rozmiaru pliku stronicowania."
345 IDS_WARNINITIALRANGE "Początkowy rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż 2 MB i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
346 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maksymalny rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż jego rozmiar początkowy i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
347 IDS_PAGEFILE_MB "%u MB"
348 IDS_PAGEFILE_NONE "Brak"
349 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Kontrolowany przez system"
350 IDS_INFOREBOOT "Musisz ponownie uruchomić komputer, aby zastosować zmiany."
351 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potwierdź usunięcie profilu"
352 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Czy napewno chcesz usunąć profil sprzętu ""%s""?"
353 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Nazwa profilu jest już w użyciu."
354 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
355 IDS_HWPROFILE_WARNING "Uwaga"
356 END