[SYSDM] Move system information controls 16 points higher
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (April, 2014)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Ogólne"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
18 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
20 LTEXT "Wersja", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
22 LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
28 CONTROL "Odwiedź <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Stronę domową ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
29 PUSHBUTTON "Wyświetl &licencję...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
30 END
31
32 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
33 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
34 CAPTION "Sprzęt"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 GROUPBOX "Menedżer urządzeń", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
38 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Menedżer urządzeń wyświetla wszystkie urządzenia sprzętowe zainstalowane w komputerze. Możesz użyć Menedżera urządzeń, aby zmienić właściwości każdego urządzenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
40 PUSHBUTTON "&Menedżer urządzeń", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
41 GROUPBOX "Kreator sprzętu", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
42 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Kreator sprzętu pomaga w instalacji, deinstalacji, odłączaniu, usuwaniu i konfiguracji sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
44 PUSHBUTTON "&Kreator sprzętu", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
45 GROUPBOX "Profile sprzętu", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
46 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
47 LTEXT "Dzięki profilom sprzętu możesz instalować oraz przechowywać różne konfiguracje sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
48 PUSHBUTTON "Profile &sprzętu", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
49 END
50
51 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Zaawansowane"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
55 BEGIN
56 LTEXT "Aby móc przeprowadzić większość tych zmian, musisz zalogować się jako administrator.", IDC_STATIC, 12, 1, 236, 16
57 GROUPBOX "Wydajność", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
58 LTEXT "Efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystanie pamięci i pamięć wirtualna.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
59 PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
60 GROUPBOX "Profile użytkownika", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
61 LTEXT "Ustawienia pulpitu powiązane z logowaniem użytkownika.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
62 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
63 GROUPBOX "Uruchamianie i odzyskiwanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
64 LTEXT "Informacje o uruchamianiu systemu, awariach systemu i debugowaniu.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
65 PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
66 PUSHBUTTON "Ustawienia systemowe", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "Z&mienne środowiskowe", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
68 PUSHBUTTON "&Raportowanie błędów", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
69 END
70
71 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
72 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
73 CAPTION "Ustawienia systemowe"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
75 BEGIN
76 GROUPBOX "Informowanie o wersji", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
77 CONTROL "Zgłaszaj jako stację roboczą", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
78 LTEXT "ReactOS jest zbudowany w oparciu o wersję serwerową. Zaznacz pole, aby ReactOS zgłaszał się aplikacjom jako stacja robocza.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
79 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
80 END
81
82 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Profile sprzętu"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
88 LTEXT "Możesz określić profile sprzętu dla różnych konfiguracji sprzętu. Podczas uruchamiania możesz wybrać profil, którego chcesz użyć.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
89 LTEXT "&Dostępne profile sprzętu:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
90 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "Z&mień nazwę", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 80
98 LTEXT "Podczas uruchamiania ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
99 AUTORADIOBUTTON "&Czekaj na wybór profilu sprzętu przez użytkownika", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 175, 8, WS_GROUP
100 AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze \nprofilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 215, 15, BS_MULTILINE
101 LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 195, 35, 8
102 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 193, 35, 12
103 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
104 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
105 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
106 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
107 END
108
109 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Ogólne"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
115 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
116 LTEXT "Identyfikator doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
117 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
118 LTEXT "Numer seryjny:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
119 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
120 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
121 AUTOCHECKBOX "To jest &komputer przenośny", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 AUTORADIOBUTTON "Stan dokowania jest &nieznany", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
123 AUTORADIOBUTTON "Komputer &jest zadokowany", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
124 AUTORADIOBUTTON "Komputer &nie jest zadokowany", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
125 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
126 AUTOCHECKBOX "Po uruchomieniu systemu zawsze stosuj ten profil", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
127 END
128
129 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Kopiuj profil"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
135 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
136 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
137 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
138 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
139 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
140 END
141
142 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
143 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
144 CAPTION "Zmiana nazwy profilu"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
148 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
149 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
150 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
151 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
152 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
153 END
154
155 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
157 CAPTION "Profile użytkownika"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
161 LTEXT "Profile użytkownika przechowują ustawienia pulpitu oraz inne informacje związane z kontem użytkownika. Możesz utworzyć inny profil na każdym z używanych komputerów lub wybrać profil mobilny, który jest taki sam dla każdego z używanych komputerów.", IDC_STATIC, 40, 9, 214, 39
162 LTEXT "&Profile przechowywane na tym komputerze:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
163 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
164 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
165 PUSHBUTTON "&Zmień typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
166 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
167 PUSHBUTTON "&Kopiuj do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
168 CONTROL "Aby utworzyć nowe konta użytkowników, otwórz aplet <A>Konta użytkowników</A> w Panelu sterowania.",
169 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
170 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
171 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
172 END
173
174 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
175 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
176 CAPTION "Uruchamianie i odzyskiwanie"
177 FONT 8, "MS Shell Dlg"
178 BEGIN
179 GROUPBOX "Uruchamianie systemu", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
180 LTEXT "&Domyślny system operacyjny:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
181 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
182 AUTOCHECKBOX "&Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 170, 8
183 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 204, 54, 30, 12, ES_NUMBER
184 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
185 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
186 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 56, 5, 8
187 AUTOCHECKBOX "Czas wyświetlania w razie potrzeby &opcji odzyskiwania:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 188, 8
188 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 204, 68, 30, 12, ES_NUMBER
189 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
190 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
191 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 70, 5, 8
192 LTEXT "Aby ręcznie edytować plik opcji autostartu, kliknij przycisk Edytuj.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
193 PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 202, 87, 36, 14
194 GROUPBOX "Awaria systemu", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
195 AUTOCHECKBOX "&Zapisz zdarzenie do dziennika systemu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
196 AUTOCHECKBOX "&Wyślij alert administracyjny", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
197 AUTOCHECKBOX "A&utomatycznie uruchom ponownie", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
198 GROUPBOX "Zapisywanie informacji o debugowaniu", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
199 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
200 LTEXT "&Plik zrzutu:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
201 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
202 AUTOCHECKBOX "Z&astąp wszystkie istniejące pliki", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
203 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
204 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
205 END
206
207 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 253, 248
208 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
209 CAPTION "Pamięć wirtualna"
210 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
211 BEGIN
212 LTEXT "&Dysk [Etykieta woluminu]", IDC_STATIC, 12, 5, 108, 8
213 LTEXT "Rozmiar pliku stronicowania (MB)", IDC_STATIC, 132, 5, 108, 8
214 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 234, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
215 GROUPBOX "Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 234, 104
216 LTEXT "Dysk:", IDC_STATIC, 20, 80, 78, 8
217 LTEXT "", IDC_DRIVE, 102, 81, 104, 8
218 LTEXT "Dostępne miejsce:", IDC_STATIC, 20, 92, 78, 8
219 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 102, 92, 104, 8
220 LTEXT "R&ozmiar początkowy (MB):", -1, 22, 118, 96, 8
221 LTEXT "Rozmiar &maksymalny (MB):", -1, 22, 131, 96, 8
222 AUTORADIOBUTTON "&Rozmiar niestandardowy:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 132, 8, WS_GROUP
223 AUTORADIOBUTTON "Rozmiar &kontrolowany przez system", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 132, 8
224 AUTORADIOBUTTON "&Bez pliku stronicowania", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 132, 8
225 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 126, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
226 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 126, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "Ustaw", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
228 GROUPBOX "Całkowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 234, 46
229 LTEXT "Dopuszczalne minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 8
230 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 102, 188, 100, 8
231 LTEXT "Zalecane:", IDC_STATIC, 18, 199, 78, 8
232 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 102, 197, 100, 8
233 LTEXT "Aktualnie przydzielono:", IDC_STATIC, 18, 210, 78, 8
234 LTEXT "", IDC_CURRENT, 102, 208, 100, 8
235 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
236 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
237 END
238
239 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
240 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
241 CAPTION "Zmienne środowiskowe"
242 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
243 BEGIN
244 GROUPBOX "Zmienne użytkownika", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
245 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
246 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
247 PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
248 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
249 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
250 GROUPBOX "Zmienne systemowe", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
251 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
252 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
253 PUSHBUTTON "N&owa...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
254 PUSHBUTTON "E&dytuj...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
255 PUSHBUTTON "U&suń", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
256 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
257 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
258 END
259
260 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
261 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 CAPTION "Edycja zmiennej"
263 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
264 BEGIN
265 LTEXT "&Nazwa zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
266 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
267 LTEXT "&Wartość zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
268 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
269 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
270 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
271 END
272
273 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
274 CAPTION "Licencja"
275 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
277 BEGIN
278 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
279 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
280 END
281
282 STRINGTABLE
283 BEGIN
284 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
285 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Wyświetl informacje o swoim systemie komputerowym, zmień ustawienia dotyczące sprzętu i wydajności"
286 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
287 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
288 IDS_TERABYTE "TB RAM"
289 IDS_PETABYTE "PB RAM"
290 IDS_VARIABLE "Zmienna"
291 IDS_VALUE "Wartość"
292 IDS_NO_DUMP "(Brak)"
293 IDS_MINI_DUMP "Minimalny zrzut pamięci (64KB)"
294 IDS_KERNEL_DUMP "Zrzut pamięci kernela"
295 IDS_FULL_DUMP "Zrzut całej pamięci"
296 IDS_USERPROFILE_NAME "Nazwa"
297 IDS_USERPROFILE_SIZE "Rozmiar"
298 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
299 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stan"
300 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Zmodyfikowano"
301 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System"
302 IDS_WARNINITIALSIZE "Wprowadź wielkość dla początkowego rozmiaru pliku stronicowania."
303 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Wprowadź wielkość dla maksymalnego rozmiaru pliku stronicowania."
304 IDS_WARNINITIALRANGE "Początkowy rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż 16MB i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
305 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maksymalny rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż jego rozmiar początkowy i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
306 IDS_PAGEFILE_NONE "Brak"
307 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Kontrolowany przez system"
308 IDS_INFOREBOOT "Musisz ponownie uruchomić komputer, aby zastosować zmiany."
309 IDS_DEVS "\nEkipa ReactOS\n\nKoordynator Projektu\n\nAleksey Bragin\n\nEkipa Programistów\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nInżynierowie Wydań\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nEkipa WWW\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEkipa PR\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nPodziękowania dla\n\nwszystkich współpracowników\nEkipy Wine\n\n"//FIXME
310 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potwierdź usunięcie profilu"
311 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Czy napewno chcesz usunąć profil sprzętu ""%s""?"
312 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Nazwa profilu jest już w użyciu."
313 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
314 IDS_HWPROFILE_WARNING "Uwaga"
315 END