[SYSDM] Add system uptime information
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (April, 2014)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Ogólne"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
18 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
20 LTEXT "Wersja", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
22 LTEXT "Czas pracy systemu:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
23 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
24 LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
30 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
31 CONTROL "Odwiedź <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Stronę domową ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
32 PUSHBUTTON "Wyświetl &licencję...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
33 END
34
35 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
36 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
37 CAPTION "Sprzęt"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
39 BEGIN
40 GROUPBOX "Menedżer urządzeń", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
41 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Menedżer urządzeń wyświetla wszystkie urządzenia sprzętowe zainstalowane w komputerze. Możesz użyć Menedżera urządzeń, aby zmienić właściwości każdego urządzenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Menedżer urządzeń", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
44 GROUPBOX "Kreator sprzętu", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
45 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Kreator sprzętu pomaga w instalacji, deinstalacji, odłączaniu, usuwaniu i konfiguracji sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
47 PUSHBUTTON "&Kreator sprzętu", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
48 GROUPBOX "Profile sprzętu", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
49 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
50 LTEXT "Dzięki profilom sprzętu możesz instalować oraz przechowywać różne konfiguracje sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
51 PUSHBUTTON "Profile &sprzętu", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
52 END
53
54 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
55 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
56 CAPTION "Zaawansowane"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
58 BEGIN
59 LTEXT "Aby móc przeprowadzić większość tych zmian, musisz zalogować się jako administrator.", IDC_STATIC, 12, 1, 236, 16
60 GROUPBOX "Wydajność", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
61 LTEXT "Efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystanie pamięci i pamięć wirtualna.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
62 PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
63 GROUPBOX "Profile użytkownika", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
64 LTEXT "Ustawienia pulpitu powiązane z logowaniem użytkownika.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
65 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
66 GROUPBOX "Uruchamianie i odzyskiwanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
67 LTEXT "Informacje o uruchamianiu systemu, awariach systemu i debugowaniu.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
68 PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
69 PUSHBUTTON "Ustawienia systemowe", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "Z&mienne środowiskowe", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
71 PUSHBUTTON "&Raportowanie błędów", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
72 END
73
74 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
76 CAPTION "Ustawienia systemowe"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
78 BEGIN
79 GROUPBOX "Informowanie o wersji", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
80 CONTROL "Zgłaszaj jako stację roboczą", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
81 LTEXT "ReactOS jest zbudowany w oparciu o wersję serwerową. Zaznacz pole, aby ReactOS zgłaszał się aplikacjom jako stacja robocza.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
82 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
83 END
84
85 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
86 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
87 CAPTION "Profile sprzętu"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg"
89 BEGIN
90 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
91 LTEXT "Możesz określić profile sprzętu dla różnych konfiguracji sprzętu. Podczas uruchamiania możesz wybrać profil, którego chcesz użyć.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
92 LTEXT "&Dostępne profile sprzętu:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
93 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "Z&mień nazwę", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
100 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 80
101 LTEXT "Podczas uruchamiania ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
102 AUTORADIOBUTTON "&Czekaj na wybór profilu sprzętu przez użytkownika", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 175, 8, WS_GROUP
103 AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze \nprofilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 215, 15, BS_MULTILINE
104 LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 195, 35, 8
105 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 193, 35, 12
106 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
107 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
108 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
109 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
110 END
111
112 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 CAPTION "Ogólne"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 BEGIN
117 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
119 LTEXT "Identyfikator doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
120 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
121 LTEXT "Numer seryjny:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
122 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
123 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
124 AUTOCHECKBOX "To jest &komputer przenośny", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "Stan dokowania jest &nieznany", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 AUTORADIOBUTTON "Komputer &jest zadokowany", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
127 AUTORADIOBUTTON "Komputer &nie jest zadokowany", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
128 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
129 AUTOCHECKBOX "Po uruchomieniu systemu zawsze stosuj ten profil", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
130 END
131
132 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Kopiuj profil"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
138 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
139 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
140 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
141 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
142 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
143 END
144
145 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
147 CAPTION "Zmiana nazwy profilu"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
151 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
152 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
153 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
154 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
155 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
156 END
157
158 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 CAPTION "Profile użytkownika"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
164 LTEXT "Profile użytkownika przechowują ustawienia pulpitu oraz inne informacje związane z kontem użytkownika. Możesz utworzyć inny profil na każdym z używanych komputerów lub wybrać profil mobilny, który jest taki sam dla każdego z używanych komputerów.", IDC_STATIC, 40, 9, 214, 39
165 LTEXT "&Profile przechowywane na tym komputerze:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
166 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
167 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
168 PUSHBUTTON "&Zmień typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
169 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
170 PUSHBUTTON "&Kopiuj do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
171 CONTROL "Aby utworzyć nowe konta użytkowników, otwórz aplet <A>Konta użytkowników</A> w Panelu sterowania.",
172 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
173 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
174 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
175 END
176
177 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
178 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
179 CAPTION "Uruchamianie i odzyskiwanie"
180 FONT 8, "MS Shell Dlg"
181 BEGIN
182 GROUPBOX "Uruchamianie systemu", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
183 LTEXT "&Domyślny system operacyjny:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
184 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
185 AUTOCHECKBOX "&Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 170, 8
186 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 204, 54, 30, 12, ES_NUMBER
187 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
188 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
189 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 56, 5, 8
190 AUTOCHECKBOX "Czas wyświetlania w razie potrzeby &opcji odzyskiwania:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 188, 8
191 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 204, 68, 30, 12, ES_NUMBER
192 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
193 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
194 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 70, 5, 8
195 LTEXT "Aby ręcznie edytować plik opcji autostartu, kliknij przycisk Edytuj.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
196 PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 202, 87, 36, 14
197 GROUPBOX "Awaria systemu", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
198 AUTOCHECKBOX "&Zapisz zdarzenie do dziennika systemu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
199 AUTOCHECKBOX "&Wyślij alert administracyjny", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
200 AUTOCHECKBOX "A&utomatycznie uruchom ponownie", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
201 GROUPBOX "Zapisywanie informacji o debugowaniu", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
202 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
203 LTEXT "&Plik zrzutu:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
204 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
205 AUTOCHECKBOX "Z&astąp wszystkie istniejące pliki", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
206 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
207 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
208 END
209
210 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 253, 248
211 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
212 CAPTION "Pamięć wirtualna"
213 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
214 BEGIN
215 LTEXT "&Dysk [Etykieta woluminu]", IDC_STATIC, 12, 5, 108, 8
216 LTEXT "Rozmiar pliku stronicowania (MB)", IDC_STATIC, 132, 5, 108, 8
217 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 234, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
218 GROUPBOX "Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 234, 104
219 LTEXT "Dysk:", IDC_STATIC, 20, 80, 78, 8
220 LTEXT "", IDC_DRIVE, 102, 81, 104, 8
221 LTEXT "Dostępne miejsce:", IDC_STATIC, 20, 92, 78, 8
222 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 102, 92, 104, 8
223 LTEXT "R&ozmiar początkowy (MB):", -1, 22, 118, 96, 8
224 LTEXT "Rozmiar &maksymalny (MB):", -1, 22, 131, 96, 8
225 AUTORADIOBUTTON "&Rozmiar niestandardowy:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 132, 8, WS_GROUP
226 AUTORADIOBUTTON "Rozmiar &kontrolowany przez system", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 132, 8
227 AUTORADIOBUTTON "&Bez pliku stronicowania", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 132, 8
228 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 126, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
229 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 126, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
230 PUSHBUTTON "Ustaw", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
231 GROUPBOX "Całkowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 234, 46
232 LTEXT "Dopuszczalne minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 8
233 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 102, 188, 100, 8
234 LTEXT "Zalecane:", IDC_STATIC, 18, 199, 78, 8
235 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 102, 197, 100, 8
236 LTEXT "Aktualnie przydzielono:", IDC_STATIC, 18, 210, 78, 8
237 LTEXT "", IDC_CURRENT, 102, 208, 100, 8
238 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
239 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
240 END
241
242 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
243 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
244 CAPTION "Zmienne środowiskowe"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
246 BEGIN
247 GROUPBOX "Zmienne użytkownika", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
248 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
249 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
250 PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
251 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
252 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
253 GROUPBOX "Zmienne systemowe", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
254 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
255 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
256 PUSHBUTTON "N&owa...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
257 PUSHBUTTON "E&dytuj...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
258 PUSHBUTTON "U&suń", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
259 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
260 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
261 END
262
263 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
264 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
265 CAPTION "Edycja zmiennej"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
267 BEGIN
268 LTEXT "&Nazwa zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
269 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
270 LTEXT "&Wartość zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
271 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
272 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
273 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
274 END
275
276 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
277 CAPTION "Licencja"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
280 BEGIN
281 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
282 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
283 END
284
285 STRINGTABLE
286 BEGIN
287 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
288 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Wyświetl informacje o swoim systemie komputerowym, zmień ustawienia dotyczące sprzętu i wydajności"
289 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
290 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
291 IDS_TERABYTE "TB RAM"
292 IDS_PETABYTE "PB RAM"
293 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
294 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
295 IDS_UPTIME_FORMAT "%u dni, %02u:%02u:%02u"
296 IDS_VARIABLE "Zmienna"
297 IDS_VALUE "Wartość"
298 IDS_NO_DUMP "(Brak)"
299 IDS_MINI_DUMP "Minimalny zrzut pamięci (64KB)"
300 IDS_KERNEL_DUMP "Zrzut pamięci kernela"
301 IDS_FULL_DUMP "Zrzut całej pamięci"
302 IDS_USERPROFILE_NAME "Nazwa"
303 IDS_USERPROFILE_SIZE "Rozmiar"
304 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
305 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stan"
306 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Zmodyfikowano"
307 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System"
308 IDS_WARNINITIALSIZE "Wprowadź wielkość dla początkowego rozmiaru pliku stronicowania."
309 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Wprowadź wielkość dla maksymalnego rozmiaru pliku stronicowania."
310 IDS_WARNINITIALRANGE "Początkowy rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż 16MB i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
311 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maksymalny rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż jego rozmiar początkowy i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
312 IDS_PAGEFILE_NONE "Brak"
313 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Kontrolowany przez system"
314 IDS_INFOREBOOT "Musisz ponownie uruchomić komputer, aby zastosować zmiany."
315 IDS_DEVS "\nEkipa ReactOS\n\nKoordynator Projektu\n\nAleksey Bragin\n\nEkipa Programistów\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nInżynierowie Wydań\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nEkipa WWW\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEkipa PR\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nPodziękowania dla\n\nwszystkich współpracowników\nEkipy Wine\n\n"//FIXME
316 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potwierdź usunięcie profilu"
317 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Czy napewno chcesz usunąć profil sprzętu ""%s""?"
318 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Nazwa profilu jest już w użyciu."
319 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
320 IDS_HWPROFILE_WARNING "Uwaga"
321 END