[SYSDM] Make MHz and GHz strings translatable
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (April, 2014)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Ogólne"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
18 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
20 LTEXT "Wersja", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
22 LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
29 CONTROL "Odwiedź <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Stronę domową ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
30 PUSHBUTTON "Wyświetl &licencję...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
31 END
32
33 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
34 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
35 CAPTION "Sprzęt"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
37 BEGIN
38 GROUPBOX "Menedżer urządzeń", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
39 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "Menedżer urządzeń wyświetla wszystkie urządzenia sprzętowe zainstalowane w komputerze. Możesz użyć Menedżera urządzeń, aby zmienić właściwości każdego urządzenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
41 PUSHBUTTON "&Menedżer urządzeń", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
42 GROUPBOX "Kreator sprzętu", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
43 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
44 LTEXT "Kreator sprzętu pomaga w instalacji, deinstalacji, odłączaniu, usuwaniu i konfiguracji sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
45 PUSHBUTTON "&Kreator sprzętu", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
46 GROUPBOX "Profile sprzętu", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
47 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
48 LTEXT "Dzięki profilom sprzętu możesz instalować oraz przechowywać różne konfiguracje sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
49 PUSHBUTTON "Profile &sprzętu", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
50 END
51
52 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
54 CAPTION "Zaawansowane"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
56 BEGIN
57 LTEXT "Aby móc przeprowadzić większość tych zmian, musisz zalogować się jako administrator.", IDC_STATIC, 12, 1, 236, 16
58 GROUPBOX "Wydajność", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
59 LTEXT "Efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystanie pamięci i pamięć wirtualna.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
60 PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
61 GROUPBOX "Profile użytkownika", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
62 LTEXT "Ustawienia pulpitu powiązane z logowaniem użytkownika.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
63 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
64 GROUPBOX "Uruchamianie i odzyskiwanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
65 LTEXT "Informacje o uruchamianiu systemu, awariach systemu i debugowaniu.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
66 PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
67 PUSHBUTTON "Ustawienia systemowe", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
68 PUSHBUTTON "Z&mienne środowiskowe", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
69 PUSHBUTTON "&Raportowanie błędów", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
70 END
71
72 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
74 CAPTION "Ustawienia systemowe"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
76 BEGIN
77 GROUPBOX "Informowanie o wersji", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
78 CONTROL "Zgłaszaj jako stację roboczą", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
79 LTEXT "ReactOS jest zbudowany w oparciu o wersję serwerową. Zaznacz pole, aby ReactOS zgłaszał się aplikacjom jako stacja robocza.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
80 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
81 END
82
83 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 CAPTION "Profile sprzętu"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
89 LTEXT "Możesz określić profile sprzętu dla różnych konfiguracji sprzętu. Podczas uruchamiania możesz wybrać profil, którego chcesz użyć.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
90 LTEXT "&Dostępne profile sprzętu:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
91 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "Z&mień nazwę", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 80
99 LTEXT "Podczas uruchamiania ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
100 AUTORADIOBUTTON "&Czekaj na wybór profilu sprzętu przez użytkownika", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 175, 8, WS_GROUP
101 AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze \nprofilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 215, 15, BS_MULTILINE
102 LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 195, 35, 8
103 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 193, 35, 12
104 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
105 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
106 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
107 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
108 END
109
110 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Ogólne"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
116 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
117 LTEXT "Identyfikator doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
119 LTEXT "Numer seryjny:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
120 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
121 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
122 AUTOCHECKBOX "To jest &komputer przenośny", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
123 AUTORADIOBUTTON "Stan dokowania jest &nieznany", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 AUTORADIOBUTTON "Komputer &jest zadokowany", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
125 AUTORADIOBUTTON "Komputer &nie jest zadokowany", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
126 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
127 AUTOCHECKBOX "Po uruchomieniu systemu zawsze stosuj ten profil", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
128 END
129
130 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
131 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
132 CAPTION "Kopiuj profil"
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 BEGIN
135 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
136 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
137 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
138 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
139 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
140 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
141 END
142
143 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
144 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
145 CAPTION "Zmiana nazwy profilu"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg"
147 BEGIN
148 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
149 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
150 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
151 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
152 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
153 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
154 END
155
156 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
157 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
158 CAPTION "Profile użytkownika"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg"
160 BEGIN
161 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
162 LTEXT "Profile użytkownika przechowują ustawienia pulpitu oraz inne informacje związane z kontem użytkownika. Możesz utworzyć inny profil na każdym z używanych komputerów lub wybrać profil mobilny, który jest taki sam dla każdego z używanych komputerów.", IDC_STATIC, 40, 9, 214, 39
163 LTEXT "&Profile przechowywane na tym komputerze:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
164 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
165 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
166 PUSHBUTTON "&Zmień typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
167 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
168 PUSHBUTTON "&Kopiuj do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
169 CONTROL "Aby utworzyć nowe konta użytkowników, otwórz aplet <A>Konta użytkowników</A> w Panelu sterowania.",
170 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
171 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
172 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
173 END
174
175 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
176 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
177 CAPTION "Uruchamianie i odzyskiwanie"
178 FONT 8, "MS Shell Dlg"
179 BEGIN
180 GROUPBOX "Uruchamianie systemu", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
181 LTEXT "&Domyślny system operacyjny:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
182 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
183 AUTOCHECKBOX "&Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 170, 8
184 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 204, 54, 30, 12, ES_NUMBER
185 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
186 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
187 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 56, 5, 8
188 AUTOCHECKBOX "Czas wyświetlania w razie potrzeby &opcji odzyskiwania:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 188, 8
189 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 204, 68, 30, 12, ES_NUMBER
190 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
191 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
192 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 70, 5, 8
193 LTEXT "Aby ręcznie edytować plik opcji autostartu, kliknij przycisk Edytuj.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
194 PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 202, 87, 36, 14
195 GROUPBOX "Awaria systemu", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
196 AUTOCHECKBOX "&Zapisz zdarzenie do dziennika systemu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
197 AUTOCHECKBOX "&Wyślij alert administracyjny", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
198 AUTOCHECKBOX "A&utomatycznie uruchom ponownie", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
199 GROUPBOX "Zapisywanie informacji o debugowaniu", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
200 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
201 LTEXT "&Plik zrzutu:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
202 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
203 AUTOCHECKBOX "Z&astąp wszystkie istniejące pliki", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
204 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
205 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
206 END
207
208 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 253, 248
209 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
210 CAPTION "Pamięć wirtualna"
211 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
212 BEGIN
213 LTEXT "&Dysk [Etykieta woluminu]", IDC_STATIC, 12, 5, 108, 8
214 LTEXT "Rozmiar pliku stronicowania (MB)", IDC_STATIC, 132, 5, 108, 8
215 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 234, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
216 GROUPBOX "Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 234, 104
217 LTEXT "Dysk:", IDC_STATIC, 20, 80, 78, 8
218 LTEXT "", IDC_DRIVE, 102, 81, 104, 8
219 LTEXT "Dostępne miejsce:", IDC_STATIC, 20, 92, 78, 8
220 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 102, 92, 104, 8
221 LTEXT "R&ozmiar początkowy (MB):", -1, 22, 118, 96, 8
222 LTEXT "Rozmiar &maksymalny (MB):", -1, 22, 131, 96, 8
223 AUTORADIOBUTTON "&Rozmiar niestandardowy:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 132, 8, WS_GROUP
224 AUTORADIOBUTTON "Rozmiar &kontrolowany przez system", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 132, 8
225 AUTORADIOBUTTON "&Bez pliku stronicowania", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 132, 8
226 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 126, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
227 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 126, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
228 PUSHBUTTON "Ustaw", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
229 GROUPBOX "Całkowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 234, 46
230 LTEXT "Dopuszczalne minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 8
231 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 102, 188, 100, 8
232 LTEXT "Zalecane:", IDC_STATIC, 18, 199, 78, 8
233 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 102, 197, 100, 8
234 LTEXT "Aktualnie przydzielono:", IDC_STATIC, 18, 210, 78, 8
235 LTEXT "", IDC_CURRENT, 102, 208, 100, 8
236 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
237 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
238 END
239
240 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
241 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
242 CAPTION "Zmienne środowiskowe"
243 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
244 BEGIN
245 GROUPBOX "Zmienne użytkownika", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
246 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
247 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
248 PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
249 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
250 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
251 GROUPBOX "Zmienne systemowe", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
252 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
253 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
254 PUSHBUTTON "N&owa...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
255 PUSHBUTTON "E&dytuj...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
256 PUSHBUTTON "U&suń", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
257 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
258 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
259 END
260
261 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
262 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
263 CAPTION "Edycja zmiennej"
264 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
265 BEGIN
266 LTEXT "&Nazwa zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
267 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
268 LTEXT "&Wartość zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
269 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
270 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
271 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
272 END
273
274 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
275 CAPTION "Licencja"
276 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
277 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
278 BEGIN
279 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
280 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
281 END
282
283 STRINGTABLE
284 BEGIN
285 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
286 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Wyświetl informacje o swoim systemie komputerowym, zmień ustawienia dotyczące sprzętu i wydajności"
287 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
288 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
289 IDS_TERABYTE "TB RAM"
290 IDS_PETABYTE "PB RAM"
291 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
292 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
293 IDS_VARIABLE "Zmienna"
294 IDS_VALUE "Wartość"
295 IDS_NO_DUMP "(Brak)"
296 IDS_MINI_DUMP "Minimalny zrzut pamięci (64KB)"
297 IDS_KERNEL_DUMP "Zrzut pamięci kernela"
298 IDS_FULL_DUMP "Zrzut całej pamięci"
299 IDS_USERPROFILE_NAME "Nazwa"
300 IDS_USERPROFILE_SIZE "Rozmiar"
301 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
302 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stan"
303 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Zmodyfikowano"
304 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System"
305 IDS_WARNINITIALSIZE "Wprowadź wielkość dla początkowego rozmiaru pliku stronicowania."
306 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Wprowadź wielkość dla maksymalnego rozmiaru pliku stronicowania."
307 IDS_WARNINITIALRANGE "Początkowy rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż 16MB i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
308 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maksymalny rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż jego rozmiar początkowy i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
309 IDS_PAGEFILE_NONE "Brak"
310 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Kontrolowany przez system"
311 IDS_INFOREBOOT "Musisz ponownie uruchomić komputer, aby zastosować zmiany."
312 IDS_DEVS "\nEkipa ReactOS\n\nKoordynator Projektu\n\nAleksey Bragin\n\nEkipa Programistów\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nInżynierowie Wydań\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nEkipa WWW\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEkipa PR\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nPodziękowania dla\n\nwszystkich współpracowników\nEkipy Wine\n\n"//FIXME
313 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potwierdź usunięcie profilu"
314 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Czy napewno chcesz usunąć profil sprzętu ""%s""?"
315 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Nazwa profilu jest już w użyciu."
316 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
317 IDS_HWPROFILE_WARNING "Uwaga"
318 END