[SYSDM] Add system uptime information
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc
3 * PURPOSE: Slovak Language File for sysdm
4 * TRANSLATOR: Mário Kačmár aka Kario <kario@szm.sk>
5 * DATE OF TR.: 20-09-2007
6 * LAST CHANGE: 23-01-2009
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Všeobecné"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
19 LTEXT "Verzia", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
21 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
22 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
23 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
30 CONTROL "Navštívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
31 PUSHBUTTON "Zobraziť &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
32 END
33
34 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Hardvér"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Správca zariadení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
40 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Správca zariadení zobrazí zoznam všetkých hardvérových zariadení, ktoré sú nainštalované na počítači. Môžete ho použiť na zmenu vlastností ktoréhokoľvek zariadenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
42 PUSHBUTTON "Sprá&vca zariadení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 130, 48, 110, 14
43 GROUPBOX "Sprievodca pridaním hardvéru", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
44 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
45 LTEXT "Sprievodca pridaním hardvéru pomáha pri inštalácii, odinštalovaní, oprave, odpojení, vysunutí, a konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
46 PUSHBUTTON "&Sprievodca pridaním hardvéru...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 130, 120, 110, 14
47 GROUPBOX "Hardvérové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
48 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
49 LTEXT "Hardvérové profily poskytujú možnosť nastavenia a uloženia rôznych konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
50 PUSHBUTTON "&Hardvérové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 130, 190, 110, 14
51 END
52
53 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
54 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
55 CAPTION "Spresnenie"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
57 BEGIN
58 LTEXT "Na vykonanie väčšiny z týchto zmien sú potrebné privilégia správcu.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
59 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
60 LTEXT "Nastavením možností výkonu môžete kontrolovať, ako majú aplikácie využívať pamäť. Tieto nastavenia ovplyvňujú rýchlosť práce počítača.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 24
61 PUSHBUTTON "&Nastavenie", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
62 GROUPBOX "Používateľské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
63 LTEXT "Nastavenie pracovnej plochy súvisiace s prihlásením", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
64 PUSHBUTTON "Nastav&enie", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
65 GROUPBOX "Spúšťanie a obnovovanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
66 LTEXT "Možnosti spustenia a obnovenia systému upravujú, ako má byť počítač spustený a čo má urobiť, ak nejaká chyba zapríčiní zlyhanie systému.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 27
67 PUSHBUTTON "Na&stavenie", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
68 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
69 PUSHBUTTON "&Premenné prostredia", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "&Hlásenie chýb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
71 END
72
73 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
74 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
75 CAPTION "System Settings"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
77 BEGIN
78 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
79 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
80 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
81 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
82 END
83
84 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
85 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
86 CAPTION "Hardvérové profily"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
90 LTEXT "Pre rôzne hardvérové konfigurácie môžete nastaviť hardvérové profily. Pri spustení je možné vybrať profil, ktorý chcete používať.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
91 LTEXT "&Dostupné hardvérové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
92 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
93 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "Vl&astnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Kopírovať", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "Pr&emenovať", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 GROUPBOX "Výber hardvérového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
100 LTEXT "Pri štarte systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
101 AUTORADIOBUTTON "&Počkať na výber hardvérového profilu", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
102 AUTORADIOBUTTON "&Vybrať prvý profil v zozname, ak sa profil nevyberie do", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
103 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
104 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
105 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
106 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
107 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
108 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
109 END
110
111 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "General"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
117 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
118 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
119 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
120 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
121 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
122 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
123 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
126 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
127 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
128 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
129 END
130
131 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
132 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Copy Profile"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
137 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
138 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
139 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
140 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
141 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
142 END
143
144 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
145 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
146 CAPTION "Premenovať profil"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
150 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
151 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
152 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
153 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
154 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
155 END
156
157 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
158 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
159 CAPTION "Používateľské profily"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
163 LTEXT "Používateľské profily obsahujú nastavenia pracovnej plochy a iné informácie týkajúce sa používateľského konta. Na každom používanom počítači je možné vytvoriť iný profil alebo je možné vybrať zdieľaný profil, ktorý je rovnaký na všetkých používaných počítačoch.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 44 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
164 LTEXT "&Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
165 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
166 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
167 PUSHBUTTON "&Zmeniť typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
168 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
169 PUSHBUTTON "Kopírovať do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
170 CONTROL "Ak chcete vytvoriť nové používateľské konto, kliknite na položku <A>Používateľské kontá</A> v ovládacom paneli.",
171 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
172 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
173 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
174 END
175
176 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
177 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
178 CAPTION "Spúšťanie a obnovovanie"
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 GROUPBOX "Spustenie systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
182 LTEXT "Predvolený operačný &systém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
183 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
184 AUTOCHECKBOX "&Zobraziť zoznam operačných systémov na:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
185 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 183, 54, 30, 12, ES_NUMBER
186 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
187 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
188 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
189 AUTOCHECKBOX "Ak sú &potrebné možnosti obnovenia, zobraziť ich na:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 167, 8
190 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 183, 68, 30, 12, ES_NUMBER
191 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
192 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
193 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
194 LTEXT "Ak chcete manuálne upraviť súbor s možnosťami spustenia systému, kliknite na tlačidlo Upraviť.", IDC_STATIC, 14, 85, 173, 18
195 PUSHBUTTON "Upr&aviť", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
196 GROUPBOX "Zlyhanie systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
197 AUTOCHECKBOX "Zapísať &udalosť do systémového denníka", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
198 AUTOCHECKBOX "Poslať správ&covskú výstrahu", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
199 AUTOCHECKBOX "Automaticky &reštartovať", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
200 GROUPBOX "Zápis informácií pre ladenie", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
201 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
202 LTEXT "Súbor &výpisu z pamäte:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
203 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
204 AUTOCHECKBOX "Pr&episovať existujúci súbor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
205 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
206 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
207 END
208
209 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
210 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
211 CAPTION "Virtuálna pamäť"
212 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
213 BEGIN
214 LTEXT "Jednotka [menovka zväzku]", IDC_STATIC, 10, 5, 96, 9
215 LTEXT "Veľkosť stránkovacieho súboru (v MB)", IDC_STATIC, 112, 5, 96, 9
216 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
217 GROUPBOX "Veľkosť stránkovacieho súboru pre vybranú jednotku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
218 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 30, 8
219 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
220 LTEXT "Dostupné miesto:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
221 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
222 LTEXT "&Počiatočná veľkosť (v MB):", -1, 22, 118, 88, 9
223 LTEXT "Ma&ximálna veľkosť (v MB):", -1, 22, 131, 85, 9
224 AUTORADIOBUTTON "&Vlastná veľkosť:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 74, 9, WS_GROUP
225 AUTORADIOBUTTON "Veľkosť určovaná &systémom", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 103, 9
226 AUTORADIOBUTTON "N&epoužívať stránkovací súbor", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 108,9
227 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 111, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
228 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 111, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
229 PUSHBUTTON "&Nastaviť", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
230 GROUPBOX "Celková veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
231 LTEXT "Najmenšia povolená:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 9
232 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
233 LTEXT "Odporúčaná:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
234 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
235 LTEXT "Aktuálne vyhradená:", IDC_STATIC, 18, 210, 76, 9
236 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
237 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
238 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
239 END
240
241 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
242 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
243 CAPTION "Premenné prostredia"
244 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
245 BEGIN
246 GROUPBOX "&Používateľské premenné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
247 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
248 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
249 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
250 PUSHBUTTON "&Upraviť...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
251 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
252 GROUPBOX "&Systémové premenné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
253 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
254 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
255 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
256 PUSHBUTTON "Upr&aviť...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
257 PUSHBUTTON "O&dstrániť", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
258 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
259 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
260 END
261
262 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
263 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
264 CAPTION "Upraviť premennú"
265 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
266 BEGIN
267 LTEXT "&Názov premennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
268 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
269 LTEXT "&Hodnota premennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
270 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
271 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
272 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
273 END
274
275 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
276 CAPTION "Licencia"
277 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
278 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
279 BEGIN
280 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
281 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
282 END
283
284 STRINGTABLE
285 BEGIN
286 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
287 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zobrazí informácie o počítači, zmenách rôznych systémových a hardvérových nastavení."
288 IDS_MEGABYTE "MB pamäte RAM"
289 IDS_GIGABYTE "GB pamäte RAM"
290 IDS_TERABYTE "TB pamäte RAM"
291 IDS_PETABYTE "PB pamäte RAM"
292 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
293 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
294 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
295 IDS_VARIABLE "Premenná"
296 IDS_VALUE "Hodnota"
297 IDS_NO_DUMP "(Žiadne)"
298 IDS_MINI_DUMP "Malý výpis pamäte (64 kB)"
299 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis pamäte jadra"
300 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis pamäte"
301 IDS_USERPROFILE_NAME "Názov"
302 IDS_USERPROFILE_SIZE "Veľkosť"
303 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
304 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
305 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikovaný"
306 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
307 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
308 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
309 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 16 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
310 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
311 IDS_PAGEFILE_NONE "Žiadne"
312 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
313 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
314 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
315 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
316 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
317 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
318 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
319 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
320 END