[SYSDM] Move system information controls 16 points higher
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc
3 * PURPOSE: Slovak Language File for sysdm
4 * TRANSLATOR: Mário Kačmár aka Kario <kario@szm.sk>
5 * DATE OF TR.: 20-09-2007
6 * LAST CHANGE: 23-01-2009
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Všeobecné"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
19 LTEXT "Verzia", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
21 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
27 CONTROL "Navštívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
28 PUSHBUTTON "Zobraziť &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
29 END
30
31 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Hardvér"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Správca zariadení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
37 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Správca zariadení zobrazí zoznam všetkých hardvérových zariadení, ktoré sú nainštalované na počítači. Môžete ho použiť na zmenu vlastností ktoréhokoľvek zariadenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
39 PUSHBUTTON "Sprá&vca zariadení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 130, 48, 110, 14
40 GROUPBOX "Sprievodca pridaním hardvéru", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
41 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Sprievodca pridaním hardvéru pomáha pri inštalácii, odinštalovaní, oprave, odpojení, vysunutí, a konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Sprievodca pridaním hardvéru...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 130, 120, 110, 14
44 GROUPBOX "Hardvérové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
45 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Hardvérové profily poskytujú možnosť nastavenia a uloženia rôznych konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
47 PUSHBUTTON "&Hardvérové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 130, 190, 110, 14
48 END
49
50 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
51 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
52 CAPTION "Spresnenie"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
54 BEGIN
55 LTEXT "Na vykonanie väčšiny z týchto zmien sú potrebné privilégia správcu.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
56 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
57 LTEXT "Nastavením možností výkonu môžete kontrolovať, ako majú aplikácie využívať pamäť. Tieto nastavenia ovplyvňujú rýchlosť práce počítača.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 24
58 PUSHBUTTON "&Nastavenie", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
59 GROUPBOX "Používateľské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
60 LTEXT "Nastavenie pracovnej plochy súvisiace s prihlásením", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
61 PUSHBUTTON "Nastav&enie", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
62 GROUPBOX "Spúšťanie a obnovovanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
63 LTEXT "Možnosti spustenia a obnovenia systému upravujú, ako má byť počítač spustený a čo má urobiť, ak nejaká chyba zapríčiní zlyhanie systému.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 27
64 PUSHBUTTON "Na&stavenie", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
65 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
66 PUSHBUTTON "&Premenné prostredia", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "&Hlásenie chýb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
68 END
69
70 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
71 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
72 CAPTION "System Settings"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
74 BEGIN
75 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
76 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
77 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
78 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
79 END
80
81 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Hardvérové profily"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
87 LTEXT "Pre rôzne hardvérové konfigurácie môžete nastaviť hardvérové profily. Pri spustení je možné vybrať profil, ktorý chcete používať.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
88 LTEXT "&Dostupné hardvérové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
89 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
90 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "Vl&astnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Kopírovať", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "Pr&emenovať", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 GROUPBOX "Výber hardvérového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
97 LTEXT "Pri štarte systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
98 AUTORADIOBUTTON "&Počkať na výber hardvérového profilu", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
99 AUTORADIOBUTTON "&Vybrať prvý profil v zozname, ak sa profil nevyberie do", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
100 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
101 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
102 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
103 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
104 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
105 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
106 END
107
108 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 CAPTION "General"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
114 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
115 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
116 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
117 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
119 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
120 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
123 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
124 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
125 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
126 END
127
128 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
129 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
130 CAPTION "Copy Profile"
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
134 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
135 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
136 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
137 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
138 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
139 END
140
141 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
142 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
143 CAPTION "Premenovať profil"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
147 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
148 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
149 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
151 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
152 END
153
154 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Používateľské profily"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
160 LTEXT "Používateľské profily obsahujú nastavenia pracovnej plochy a iné informácie týkajúce sa používateľského konta. Na každom používanom počítači je možné vytvoriť iný profil alebo je možné vybrať zdieľaný profil, ktorý je rovnaký na všetkých používaných počítačoch.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 44 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
161 LTEXT "&Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
162 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
163 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
164 PUSHBUTTON "&Zmeniť typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
165 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
166 PUSHBUTTON "Kopírovať do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
167 CONTROL "Ak chcete vytvoriť nové používateľské konto, kliknite na položku <A>Používateľské kontá</A> v ovládacom paneli.",
168 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
169 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
170 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
171 END
172
173 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
174 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
175 CAPTION "Spúšťanie a obnovovanie"
176 FONT 8, "MS Shell Dlg"
177 BEGIN
178 GROUPBOX "Spustenie systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
179 LTEXT "Predvolený operačný &systém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
180 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
181 AUTOCHECKBOX "&Zobraziť zoznam operačných systémov na:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 183, 54, 30, 12, ES_NUMBER
183 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
184 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
185 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
186 AUTOCHECKBOX "Ak sú &potrebné možnosti obnovenia, zobraziť ich na:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 167, 8
187 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 183, 68, 30, 12, ES_NUMBER
188 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
189 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
190 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
191 LTEXT "Ak chcete manuálne upraviť súbor s možnosťami spustenia systému, kliknite na tlačidlo Upraviť.", IDC_STATIC, 14, 85, 173, 18
192 PUSHBUTTON "Upr&aviť", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
193 GROUPBOX "Zlyhanie systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
194 AUTOCHECKBOX "Zapísať &udalosť do systémového denníka", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
195 AUTOCHECKBOX "Poslať správ&covskú výstrahu", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
196 AUTOCHECKBOX "Automaticky &reštartovať", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
197 GROUPBOX "Zápis informácií pre ladenie", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
198 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
199 LTEXT "Súbor &výpisu z pamäte:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
200 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
201 AUTOCHECKBOX "Pr&episovať existujúci súbor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
202 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
203 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
204 END
205
206 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
207 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
208 CAPTION "Virtuálna pamäť"
209 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
210 BEGIN
211 LTEXT "Jednotka [menovka zväzku]", IDC_STATIC, 10, 5, 96, 9
212 LTEXT "Veľkosť stránkovacieho súboru (v MB)", IDC_STATIC, 112, 5, 96, 9
213 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
214 GROUPBOX "Veľkosť stránkovacieho súboru pre vybranú jednotku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
215 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 30, 8
216 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
217 LTEXT "Dostupné miesto:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
218 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
219 LTEXT "&Počiatočná veľkosť (v MB):", -1, 22, 118, 88, 9
220 LTEXT "Ma&ximálna veľkosť (v MB):", -1, 22, 131, 85, 9
221 AUTORADIOBUTTON "&Vlastná veľkosť:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 74, 9, WS_GROUP
222 AUTORADIOBUTTON "Veľkosť určovaná &systémom", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 103, 9
223 AUTORADIOBUTTON "N&epoužívať stránkovací súbor", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 108,9
224 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 111, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
225 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 111, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
226 PUSHBUTTON "&Nastaviť", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
227 GROUPBOX "Celková veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
228 LTEXT "Najmenšia povolená:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 9
229 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
230 LTEXT "Odporúčaná:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
231 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
232 LTEXT "Aktuálne vyhradená:", IDC_STATIC, 18, 210, 76, 9
233 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
234 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
235 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
236 END
237
238 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
239 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
240 CAPTION "Premenné prostredia"
241 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
242 BEGIN
243 GROUPBOX "&Používateľské premenné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
244 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
245 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
246 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
247 PUSHBUTTON "&Upraviť...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
248 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
249 GROUPBOX "&Systémové premenné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
250 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
251 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
252 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
253 PUSHBUTTON "Upr&aviť...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
254 PUSHBUTTON "O&dstrániť", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
255 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
256 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
257 END
258
259 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
260 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
261 CAPTION "Upraviť premennú"
262 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
263 BEGIN
264 LTEXT "&Názov premennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
265 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
266 LTEXT "&Hodnota premennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
267 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
268 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
269 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
270 END
271
272 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
273 CAPTION "Licencia"
274 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
275 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
276 BEGIN
277 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
278 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
279 END
280
281 STRINGTABLE
282 BEGIN
283 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
284 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zobrazí informácie o počítači, zmenách rôznych systémových a hardvérových nastavení."
285 IDS_MEGABYTE "MB pamäte RAM"
286 IDS_GIGABYTE "GB pamäte RAM"
287 IDS_TERABYTE "TB pamäte RAM"
288 IDS_PETABYTE "PB pamäte RAM"
289 IDS_VARIABLE "Premenná"
290 IDS_VALUE "Hodnota"
291 IDS_NO_DUMP "(Žiadne)"
292 IDS_MINI_DUMP "Malý výpis pamäte (64 kB)"
293 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis pamäte jadra"
294 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis pamäte"
295 IDS_USERPROFILE_NAME "Názov"
296 IDS_USERPROFILE_SIZE "Veľkosť"
297 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
298 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
299 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikovaný"
300 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
301 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
302 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
303 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 16 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
304 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
305 IDS_PAGEFILE_NONE "Žiadne"
306 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
307 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
308 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
309 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
310 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
311 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
312 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
313 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
314 END