b4d0639832cae0fc63979f141b6921a951a05c87
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc
3 * PURPOSE: Slovak Language File for sysdm
4 * TRANSLATOR: Mário Kačmár aka Kario <kario@szm.sk>
5 * DATE OF TR.: 20-09-2007
6 * LAST CHANGE: 23-01-2009
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Všeobecné"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
19 LTEXT "Verzia", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
21 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
22 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
23 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
30 CONTROL "Navštívte <A HREF=""https://reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
31 PUSHBUTTON "Zobraziť &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
32 END
33
34 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Hardvér"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Správca zariadení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
40 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Správca zariadení zobrazí zoznam všetkých hardvérových zariadení, ktoré sú nainštalované na počítači. Môžete ho použiť na zmenu vlastností ktoréhokoľvek zariadenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
42 PUSHBUTTON "Sprá&vca zariadení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 130, 48, 110, 14
43 GROUPBOX "Sprievodca pridaním hardvéru", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
44 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
45 LTEXT "Sprievodca pridaním hardvéru pomáha pri inštalácii, odinštalovaní, oprave, odpojení, vysunutí, a konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
46 PUSHBUTTON "&Sprievodca pridaním hardvéru...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 130, 120, 110, 14
47 GROUPBOX "Hardvérové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
48 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
49 LTEXT "Hardvérové profily poskytujú možnosť nastavenia a uloženia rôznych konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
50 PUSHBUTTON "&Hardvérové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 130, 190, 110, 14
51 END
52
53 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
54 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
55 CAPTION "Spresnenie"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
57 BEGIN
58 LTEXT "Na vykonanie väčšiny z týchto zmien sú potrebné privilégia správcu.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
59 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
60 LTEXT "Nastavením možností výkonu môžete kontrolovať, ako majú aplikácie využívať pamäť. Tieto nastavenia ovplyvňujú rýchlosť práce počítača.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 24
61 PUSHBUTTON "&Nastavenie", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
62 GROUPBOX "Používateľské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
63 LTEXT "Nastavenie pracovnej plochy súvisiace s prihlásením", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
64 PUSHBUTTON "Nastav&enie", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
65 GROUPBOX "Spúšťanie a obnovovanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
66 LTEXT "Možnosti spustenia a obnovenia systému upravujú, ako má byť počítač spustený a čo má urobiť, ak nejaká chyba zapríčiní zlyhanie systému.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 27
67 PUSHBUTTON "Na&stavenie", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
68 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
69 PUSHBUTTON "&Premenné prostredia", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "&Hlásenie chýb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
71 END
72
73 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
74 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
75 CAPTION "System Settings"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
77 BEGIN
78 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
79 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
80 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
81 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
82 END
83
84 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
85 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
86 CAPTION "Hardvérové profily"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
90 LTEXT "Pre rôzne hardvérové konfigurácie môžete nastaviť hardvérové profily. Pri spustení je možné vybrať profil, ktorý chcete používať.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
91 LTEXT "&Dostupné hardvérové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
92 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
93 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "Vl&astnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Kopírovať", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "Pr&emenovať", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 GROUPBOX "Výber hardvérového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
100 LTEXT "Pri štarte systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
101 AUTORADIOBUTTON "&Počkať na výber hardvérového profilu", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
102 AUTORADIOBUTTON "&Vybrať prvý profil v zozname, ak sa profil nevyberie do", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
103 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
104 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
105 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
106 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
107 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
108 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
109 END
110
111 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "General"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
117 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
118 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
119 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
120 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
121 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
122 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
123 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
126 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
127 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
128 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
129 END
130
131 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
132 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Copy Profile"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
137 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
138 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
139 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
140 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
141 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
142 END
143
144 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
145 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
146 CAPTION "Premenovať profil"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
150 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
151 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
152 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
153 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
154 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
155 END
156
157 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
158 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
159 CAPTION "Používateľské profily"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
163 LTEXT "Používateľské profily obsahujú nastavenia pracovnej plochy a iné informácie týkajúce sa používateľského konta. Na každom používanom počítači je možné vytvoriť iný profil alebo je možné vybrať zdieľaný profil, ktorý je rovnaký na všetkých používaných počítačoch.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 44 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
164 LTEXT "&Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
165 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
166 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
167 PUSHBUTTON "&Zmeniť typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
168 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
169 PUSHBUTTON "Kopírovať do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
170 CONTROL "Ak chcete vytvoriť nové používateľské konto, kliknite na položku <A>Používateľské kontá</A> v ovládacom paneli.",
171 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
172 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
173 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
174 END
175
176 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
177 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
178 CAPTION "Change Profile Type"
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
182 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
183 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
184 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
185 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
186 END
187
188 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
189 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
190 CAPTION "Copy To"
191 FONT 8, "MS Shell Dlg"
192 BEGIN
193 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
194 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
195 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
196 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
197 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
198 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
199 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
200 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
201 END
202
203 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
204 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
205 CAPTION "Spúšťanie a obnovovanie"
206 FONT 8, "MS Shell Dlg"
207 BEGIN
208 GROUPBOX "Spustenie systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
209 LTEXT "Predvolený operačný &systém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
210 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
211 AUTOCHECKBOX "&Zobraziť zoznam operačných systémov na:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
212 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 183, 54, 30, 12, ES_NUMBER
213 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
214 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
215 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
216 AUTOCHECKBOX "Ak sú &potrebné možnosti obnovenia, zobraziť ich na:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 167, 8
217 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 183, 68, 30, 12, ES_NUMBER
218 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
219 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
220 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
221 LTEXT "Ak chcete manuálne upraviť súbor s možnosťami spustenia systému, kliknite na tlačidlo Upraviť.", IDC_STATIC, 14, 85, 173, 18
222 PUSHBUTTON "Upr&aviť", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
223 GROUPBOX "Zlyhanie systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
224 AUTOCHECKBOX "Zapísať &udalosť do systémového denníka", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
225 AUTOCHECKBOX "Poslať správ&covskú výstrahu", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
226 AUTOCHECKBOX "Automaticky &reštartovať", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
227 GROUPBOX "Zápis informácií pre ladenie", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
228 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
229 LTEXT "Súbor &výpisu z pamäte:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
230 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
231 AUTOCHECKBOX "Pr&episovať existujúci súbor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
232 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
233 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
234 END
235
236 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
237 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
238 CAPTION "Virtuálna pamäť"
239 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
240 BEGIN
241 LTEXT "Jednotka [menovka zväzku]", IDC_STATIC, 10, 5, 90, 9
242 LTEXT "Veľkosť stránkovacieho súboru (v MB)", IDC_STATIC, 102, 5, 122, 9
243 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
244 GROUPBOX "Veľkosť stránkovacieho súboru pre vybranú jednotku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
245 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 30, 8
246 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 88, 80, 100, 9
247 LTEXT "Dostupné miesto:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
248 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
249 LTEXT "&Počiatočná veľkosť (v MB):", -1, 22, 118, 88, 9
250 LTEXT "Ma&ximálna veľkosť (v MB):", -1, 22, 131, 85, 9
251 AUTORADIOBUTTON "&Vlastná veľkosť:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 74, 9, WS_GROUP
252 AUTORADIOBUTTON "Veľkosť určovaná &systémom", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 103, 9
253 AUTORADIOBUTTON "N&epoužívať stránkovací súbor", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 108,9
254 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 111, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
255 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 111, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
256 PUSHBUTTON "&Nastaviť", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
257 GROUPBOX "Celková veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
258 LTEXT "Najmenšia povolená:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 9
259 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
260 LTEXT "Odporúčaná:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
261 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
262 LTEXT "Aktuálne vyhradená:", IDC_STATIC, 18, 210, 76, 9
263 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
264 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
265 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
266 END
267
268 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
269 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
270 CAPTION "Premenné prostredia"
271 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
272 BEGIN
273 GROUPBOX "&Používateľské premenné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
274 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
275 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
276 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
277 PUSHBUTTON "&Upraviť...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
278 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
279 GROUPBOX "&Systémové premenné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
280 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
281 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
282 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
283 PUSHBUTTON "Upr&aviť...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
284 PUSHBUTTON "O&dstrániť", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
285 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
286 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
287 END
288
289 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
290 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
291 CAPTION "Upraviť premennú"
292 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
293 BEGIN
294 LTEXT "&Názov premennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
295 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
296 LTEXT "&Hodnota premennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
297 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
298 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
299 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
300 END
301
302 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
303 CAPTION "Licencia"
304 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
305 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
306 BEGIN
307 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
308 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
309 END
310
311 STRINGTABLE
312 BEGIN
313 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
314 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zobrazí informácie o počítači, zmenách rôznych systémových a hardvérových nastavení."
315 IDS_MEGABYTE "MB pamäte RAM"
316 IDS_GIGABYTE "GB pamäte RAM"
317 IDS_TERABYTE "TB pamäte RAM"
318 IDS_PETABYTE "PB pamäte RAM"
319 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
320 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
321 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
322 IDS_VARIABLE "Premenná"
323 IDS_VALUE "Hodnota"
324 IDS_NO_DUMP "(Žiadne)"
325 IDS_MINI_DUMP "Malý výpis pamäte (64 kB)"
326 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis pamäte jadra"
327 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis pamäte"
328 IDS_USERPROFILE_NAME "Názov"
329 IDS_USERPROFILE_SIZE "Veľkosť"
330 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
331 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
332 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikovaný"
333 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
334 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
335 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
336 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
337 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
338 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
339 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
340 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
341 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
342 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
343 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
344 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 2 MB, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
345 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
346 IDS_PAGEFILE_MB "%u MB"
347 IDS_PAGEFILE_NONE "Žiadne"
348 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
349 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
350 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
351 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
352 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
353 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
354 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
355 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
356 END