d15c69f5274e7779e4410ffabcb48a2da5541695
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc
3 * PURPOSE: Slovak Language File for sysdm
4 * TRANSLATOR: Mário Kačmár aka Kario <kario@szm.sk>
5 * DATE OF TR.: 20-09-2007
6 * LAST CHANGE: 23-01-2009
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Všeobecné"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
19 LTEXT "Verzia ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 32, 153, 91, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 110, 9
22 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
28 CONTROL "Navštívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
29 PUSHBUTTON "Zobraziť &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
30 END
31
32 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
33 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
34 CAPTION "Hardvér"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 GROUPBOX "Správca zariadení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
38 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Správca zariadení zobrazí zoznam všetkých hardvérových zariadení, ktoré sú nainštalované na počítači. Môžete ho použiť na zmenu vlastností ktoréhokoľvek zariadenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
40 PUSHBUTTON "Sprá&vca zariadení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 130, 48, 110, 14
41 GROUPBOX "Sprievodca pridaním hardvéru", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
42 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Sprievodca pridaním hardvéru pomáha pri inštalácii, odinštalovaní, oprave, odpojení, vysunutí, a konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
44 PUSHBUTTON "&Sprievodca pridaním hardvéru...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 130, 120, 110, 14
45 GROUPBOX "Hardvérové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
46 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
47 LTEXT "Hardvérové profily poskytujú možnosť nastavenia a uloženia rôznych konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
48 PUSHBUTTON "&Hardvérové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 130, 190, 110, 14
49 END
50
51 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Spresnenie"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
55 BEGIN
56 LTEXT "Na vykonanie väčšiny z týchto zmien sú potrebné privilégia správcu.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
57 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
58 LTEXT "Nastavením možností výkonu môžete kontrolovať, ako majú aplikácie využívať pamäť. Tieto nastavenia ovplyvňujú rýchlosť práce počítača.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 24
59 PUSHBUTTON "&Nastavenie", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
60 GROUPBOX "Používateľské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
61 LTEXT "Nastavenie pracovnej plochy súvisiace s prihlásením", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
62 PUSHBUTTON "Nastav&enie", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
63 GROUPBOX "Spúšťanie a obnovovanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
64 LTEXT "Možnosti spustenia a obnovenia systému upravujú, ako má byť počítač spustený a čo má urobiť, ak nejaká chyba zapríčiní zlyhanie systému.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 27
65 PUSHBUTTON "Na&stavenie", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
66 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "&Premenné prostredia", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
68 PUSHBUTTON "&Hlásenie chýb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
69 END
70
71 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
72 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
73 CAPTION "System Settings"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
75 BEGIN
76 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
77 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
78 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
79 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
80 END
81
82 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Hardvérové profily"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
88 LTEXT "Pre rôzne hardvérové konfigurácie môžete nastaviť hardvérové profily. Pri spustení je možné vybrať profil, ktorý chcete používať.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
89 LTEXT "&Dostupné hardvérové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
90 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "Vl&astnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Kopírovať", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "Pr&emenovať", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 GROUPBOX "Výber hardvérového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
98 LTEXT "Pri štarte systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
99 AUTORADIOBUTTON "&Počkať na výber hardvérového profilu", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
100 AUTORADIOBUTTON "&Vybrať prvý profil v zozname, ak sa profil nevyberie do", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
101 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
102 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
103 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
104 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
105 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
106 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
107 END
108
109 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "General"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
115 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
116 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
117 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
118 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
119 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
120 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
121 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
123 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
124 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
125 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
126 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
127 END
128
129 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Copy Profile"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
135 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
136 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
137 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
138 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
139 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
140 END
141
142 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
143 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
144 CAPTION "Premenovať profil"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
148 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
149 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
150 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
151 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
152 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
153 END
154
155 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
157 CAPTION "Používateľské profily"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
161 LTEXT "Používateľské profily obsahujú nastavenia pracovnej plochy a iné informácie týkajúce sa používateľského konta. Na každom používanom počítači je možné vytvoriť iný profil alebo je možné vybrať zdieľaný profil, ktorý je rovnaký na všetkých používaných počítačoch.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 44 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
162 LTEXT "&Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
163 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
164 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
165 PUSHBUTTON "&Zmeniť typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
166 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
167 PUSHBUTTON "Kopírovať do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
168 CONTROL "Ak chcete vytvoriť nové používateľské konto, kliknite na položku <A>Používateľské kontá</A> v ovládacom paneli.",
169 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
170 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
171 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
172 END
173
174 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
175 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
176 CAPTION "Spúšťanie a obnovovanie"
177 FONT 8, "MS Shell Dlg"
178 BEGIN
179 GROUPBOX "Spustenie systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
180 LTEXT "Predvolený operačný &systém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
181 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
182 AUTOCHECKBOX "&Zobraziť zoznam operačných systémov na:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
183 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 183, 54, 30, 12, ES_NUMBER
184 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
185 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
186 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
187 AUTOCHECKBOX "Ak sú &potrebné možnosti obnovenia, zobraziť ich na:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 167, 8
188 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 183, 68, 30, 12, ES_NUMBER
189 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
190 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
191 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
192 LTEXT "Ak chcete manuálne upraviť súbor s možnosťami spustenia systému, kliknite na tlačidlo Upraviť.", IDC_STATIC, 14, 85, 173, 18
193 PUSHBUTTON "Upr&aviť", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
194 GROUPBOX "Zlyhanie systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
195 AUTOCHECKBOX "Zapísať &udalosť do systémového denníka", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
196 AUTOCHECKBOX "Poslať správ&covskú výstrahu", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
197 AUTOCHECKBOX "Automaticky &reštartovať", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
198 GROUPBOX "Zápis informácií pre ladenie", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
199 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
200 LTEXT "Súbor &výpisu z pamäte:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
201 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
202 AUTOCHECKBOX "Pr&episovať existujúci súbor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
203 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
204 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
205 END
206
207 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
208 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
209 CAPTION "Virtuálna pamäť"
210 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
211 BEGIN
212 LTEXT "Jednotka [menovka zväzku]", IDC_STATIC, 10, 5, 96, 9
213 LTEXT "Veľkosť stránkovacieho súboru (v MB)", IDC_STATIC, 112, 5, 96, 9
214 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
215 GROUPBOX "Veľkosť stránkovacieho súboru pre vybranú jednotku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
216 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 30, 8
217 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
218 LTEXT "Dostupné miesto:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
219 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
220 LTEXT "&Počiatočná veľkosť (v MB):", -1, 22, 118, 88, 9
221 LTEXT "Ma&ximálna veľkosť (v MB):", -1, 22, 131, 85, 9
222 AUTORADIOBUTTON "&Vlastná veľkosť:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 74, 9, WS_GROUP
223 AUTORADIOBUTTON "Veľkosť určovaná &systémom", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 103, 9
224 AUTORADIOBUTTON "N&epoužívať stránkovací súbor", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 108,9
225 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 111, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
226 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 111, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "&Nastaviť", IDC_SET, 158, 155, 50, 14
228 GROUPBOX "Celková veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
229 LTEXT "Najmenšia povolená:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 9
230 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
231 LTEXT "Odporúčaná:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
232 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
233 LTEXT "Aktuálne vyhradená:", IDC_STATIC, 18, 210, 76, 9
234 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
235 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 14
236 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168, 232, 48, 14
237 END
238
239 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
240 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
241 CAPTION "Premenné prostredia"
242 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
243 BEGIN
244 GROUPBOX "&Používateľské premenné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
245 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
246 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
247 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
248 PUSHBUTTON "&Upraviť...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
249 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
250 GROUPBOX "&Systémové premenné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
251 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
252 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
253 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
254 PUSHBUTTON "Upr&aviť...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
255 PUSHBUTTON "O&dstrániť", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
256 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
257 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
258 END
259
260 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
261 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 CAPTION "Upraviť premennú"
263 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
264 BEGIN
265 LTEXT "&Názov premennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
266 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
267 LTEXT "&Hodnota premennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
268 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
269 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
270 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
271 END
272
273 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
274 CAPTION "Licencia"
275 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
277 BEGIN
278 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
279 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 14
280 END
281
282 STRINGTABLE
283 BEGIN
284 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
285 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zobrazí informácie o počítači, zmenách rôznych systémových a hardvérových nastavení."
286 IDS_MEGABYTE "MB pamäte RAM"
287 IDS_GIGABYTE "GB pamäte RAM"
288 IDS_TERABYTE "TB pamäte RAM"
289 IDS_PETABYTE "PB pamäte RAM"
290 IDS_VARIABLE "Premenná"
291 IDS_VALUE "Hodnota"
292 IDS_NO_DUMP "(Žiadne)"
293 IDS_MINI_DUMP "Malý výpis pamäte (64 kB)"
294 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis pamäte jadra"
295 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis pamäte"
296 IDS_USERPROFILE_NAME "Názov"
297 IDS_USERPROFILE_SIZE "Veľkosť"
298 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
299 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
300 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikovaný"
301 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
302 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
303 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
304 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 16 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
305 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
306 IDS_PAGEFILE_NONE "Žiadne"
307 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
308 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
309 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
310 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
311 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
312 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
313 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
314 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
315 END