[SYSDM] Move system information controls 16 points higher
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sq-AL.rc
1 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Përgjithshëm"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Sistemi:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
11 LTEXT "Versioni", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
13 LTEXT "Makinë:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
14 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
19 CONTROL "Vizitoni <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Faqeb ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
20 PUSHBUTTON "Shiko &licencës...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
21 END
22
23 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
24 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
25 CAPTION "Pjesë Elektronike"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
27 BEGIN
28 GROUPBOX "Menagjues Pjesëve", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
29 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
30 PUSHBUTTON "&Menagjues Pjesëve...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
31 LTEXT "Menagjues Pjesëve liston të gjitha pajisjet elektronike të instaluara në kompjuterin tuaj. Përdorimi managjuesit pjesëve për të ndryshuar vetitë e çdo pajisje.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
32 GROUPBOX "Megjistari Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
33 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
34 LTEXT "Magjistari pjesëve elektronike ju ndihmon për të instaluar, Ç'instaluar, Riparuar, Heq, Nxjerr, dhe konfiguruar pjesër elektronike tuaja.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
35 PUSHBUTTON "Magjistari Pjesëve elektronike...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
36 GROUPBOX "Profile Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
37 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Profilet e pjesëve elektronike ofrojnë një mënyrë për ju për të krijuar dhe ruajtur konfigurime të ndryshme pjesësh.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
39 PUSHBUTTON "Profile Pjesëve Elektronike...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
40 END
41
42 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
43 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
44 CAPTION "Avancuar"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
46 BEGIN
47 LTEXT "Privilegjet Administratorit janë të nevojshme për shumicën e këtyre konfigurimeve.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
48 GROUPBOX "Performanca", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
49 LTEXT "Opsionet e performancës kontrollojnë se si programet përdorin memorien, e cila ndikon në shpejtësinë e kompjuterit tuaj.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
50 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
51 GROUPBOX "Profili Përdoruesit", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
52 LTEXT "Cilësimet e Desktop-it në lidhje me hyrjen tuaj", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
53 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
54 GROUPBOX "Fillim dhe Rimëkëmbje", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
55 LTEXT "Opsionet e Fillimit dhe shërimit udhëzojnë kompjuterin tuaj se si të filloi dhe çfarë të bëjë, nëse gabimet e shkaktojn kompjuterin tuaj për të ndaluar.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
56 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
57 PUSHBUTTON "Cilësime Sistemi", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
58 PUSHBUTTON "Mjedis Variablël", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
59 PUSHBUTTON "Raporto Gabimet", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
60 END
61
62 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
63 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
64 CAPTION "Cilësimet Sistemit"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
66 BEGIN
67 GROUPBOX "Versioni Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
68 CONTROL "Raporto si StacionPune", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 88, 10
69 LTEXT "ReactOS është ndërtuar si një server OS dhe raporton si të tillë. Kontrolloni këtë kuti për të ndryshuar vetëm këtë program.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
70 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
71 END
72
73 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
74 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
75 CAPTION "Profile Pjesë Elektronike"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 BEGIN
78 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
79 LTEXT "Ju mund të krijoni profile të pjesëve elektronike për konfigurime të ndryshme. Në fillim, ju mund të zgjidhni profilin që dëshironi të përdorni.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
80 LTEXT "Profil i'Disponushëm Pjesësh Elektronike:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
81 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
82 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
83 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "&Karaktiristsikat", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "&Kopjo", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "&Emero", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 GROUPBOX "Përzgjedhje Profil Pjesësh Elektronike ", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
89 LTEXT "Kur ReactOS fillon:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
90 AUTORADIOBUTTON "&Prisni deri sa unë të përzgjedhur një profil pjesësh elektronike", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
91 AUTORADIOBUTTON "&Zgjidhni profilin e parë të listuar në qoftë se unë nuk zgjedh një profil në", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
92 LTEXT "sekonda", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
93 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
94 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
95 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
96 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
97 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
98 END
99
100 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
101 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
102 CAPTION "General"
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
106 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
107 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
108 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
109 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
110 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
111 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
112 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
115 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
116 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
117 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
118 END
119
120 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "Kopjo Profilin"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
126 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
127 LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
128 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
129 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
130 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
131 END
132
133 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
134 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
135 CAPTION "Riemërto Profilin"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
139 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
140 LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
141 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
143 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
144 END
145
146 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
147 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
148 CAPTION "Profili Përdoruesit"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
152 LTEXT "Profilet e përdoruesve përmbajnë parametrat e desktop-it dhe informacione të tjera në lidhje me hyrjen tuaj. Një profil i ndryshëm mund të krijohet në çdo kompjuter që ju përdorni, ose ju mund të zgjidhni një profil kryesorë që është i njëjtë në çdo kompjuter që ju përdorni.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
153 LTEXT "Profilet e ruajtura në këtë kompjuter:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
154 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
155 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
156 PUSHBUTTON "Ndrysho Tipin", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
157 PUSHBUTTON "Fshi", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
158 PUSHBUTTON "Kopjo tek", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
159 CONTROL "Për të krijuar llogarive të reja përdoruesi, hapni<A>Llogaria Përdoruesit</A> në Panelin e Kontrollit.",
160 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
161 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
162 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
163 END
164
165 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
166 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
167 CAPTION "Fillimi dhe Shërimi"
168 FONT 8, "MS Shell Dlg"
169 BEGIN
170 GROUPBOX "Fillimi Sistemit", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
171 LTEXT "&Sistemi Operativ Parapërzgjedhur:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
172 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
173 AUTOCHECKBOX "&Koha për të shfaqur listën e sistemeve operative:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
174 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
175 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
176 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
177 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
178 AUTOCHECKBOX "Koha për të shfaqur opsionet e shërimit të ekranit kur duhen:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
179 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
180 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
181 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
182 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
183 LTEXT "Për të modifikuar opsionet e dokumentacionit fillestarë manualisht, klikoni modifiko.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
184 PUSHBUTTON "&Modifiko", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
185 GROUPBOX "Sistemi Dështoi", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
186 AUTOCHECKBOX "&Shkruaj një even tek shënimet e sistemit", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
187 AUTOCHECKBOX "Dërgo një alarm admi&nistrativ", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
188 AUTOCHECKBOX "Rifillo Automatikisht", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
189 GROUPBOX "Shkruaj informacionet e rregullimit", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
190 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
191 LTEXT "Hedh &dokumentat:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
192 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
193 AUTOCHECKBOX "&Mbishkruaj një dokument ekzistues", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
194 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
195 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
196 END
197
198 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
199 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
200 CAPTION "Memoria Virtuale"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
202 BEGIN
203 LTEXT "Driveri [Etiketa Volumit]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
204 LTEXT "Madhësia faqes dokumentit(MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
205 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
206 GROUPBOX "Madhësia faqes dokumentit për driverin e zgjedhur", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
207 LTEXT "Driveri:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
208 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
209 LTEXT "Hapësirë ​​në dispozicion:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
210 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
211 LTEXT "&Madhësia fillestare (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
212 LTEXT "Madhësia maksimale (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
213 AUTORADIOBUTTON "&Masa Personalizuar", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
214 AUTORADIOBUTTON "Menaxhues Mase S&istemi", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
215 AUTORADIOBUTTON "&Ska faqe dokumenti", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
216 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
217 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
218 PUSHBUTTON "Vendos", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
219 GROUPBOX "Masa dokumentin komplete për të gjithë drive-at", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
220 LTEXT "Minimumi lejuar:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
221 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
222 LTEXT "Rekomanduar:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
223 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
224 LTEXT "Aktualisht ndarë:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
225 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
226 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
227 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
228 END
229
230 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
231 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
232 CAPTION "Variabël Mjedisi"
233 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
234 BEGIN
235 GROUPBOX "Variabël Përdoruesi", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
236 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
237 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
238 PUSHBUTTON "&E're...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
239 PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
240 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
241 GROUPBOX "Variablë Sistemi", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
242 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
243 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
244 PUSHBUTTON "E're...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
245 PUSHBUTTON "Modifiko...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
246 PUSHBUTTON "Fshi", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
247 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
248 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
249 END
250
251 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
252 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
253 CAPTION "Modifiko Variablë"
254 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
255 BEGIN
256 LTEXT "&Emrat Variablë:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
257 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
258 LTEXT "&Vlera Variablë:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
259 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
260 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
261 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
262 END
263
264 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
265 CAPTION "Liçensë"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
267 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
268 BEGIN
269 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
270 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
271 END
272
273 STRINGTABLE
274 BEGIN
275 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistemi"
276 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Shih informacionin në lidhje me kompjuterin tuaj dhe ndrysho sistemin dhe konfigurimin e pjesëve elektronike të ndryshme."
277 IDS_MEGABYTE "MB e RAM"
278 IDS_GIGABYTE "GB e RAM"
279 IDS_TERABYTE "TB e RAM"
280 IDS_PETABYTE "PB e RAM"
281 IDS_VARIABLE "Variablë"
282 IDS_VALUE "Vlera"
283 IDS_NO_DUMP "(Asnjë)"
284 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
285 IDS_KERNEL_DUMP "Hedh Bërthamën"
286 IDS_FULL_DUMP "Hedh Komplet"
287 IDS_USERPROFILE_NAME "Emri"
288 IDS_USERPROFILE_SIZE "Masa"
289 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tipi"
290 IDS_USERPROFILE_STATUS "Gjëndje"
291 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikuar"
292 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Sistemi i kontrollit panelit programeve"
293 IDS_WARNINITIALSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë fillestare e faqeve të dokumentave."
294 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë maksimale e faqeve të dokumentave."
295 IDS_WARNINITIALRANGE "Madhësia fillestare e faqes së dokumentit nuk duhet të jetë më e vogël se 16 MB dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
296 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Madhësia maksimale e faqes së dokumenit nuk duhet të jetë më e vogël se madhësia e saj fillestare dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
297 IDS_PAGEFILE_NONE "Asnjë"
298 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
299 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
300 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
301 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
302 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
303 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
304 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
305 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
306 END