b5c84edcd2cec8e15ba1626dd8fa856a0528a64c
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sq-AL.rc
1 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Përgjithshëm"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Sistemi:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
11 LTEXT "Versioni", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
13 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 110, 9
14 LTEXT "Makinë:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
20 CONTROL "Vizitoni <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Faqeb ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
21 PUSHBUTTON "Shiko &licencës...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
22 END
23
24 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
26 CAPTION "Pjesë Elektronike"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
28 BEGIN
29 GROUPBOX "Menagjues Pjesëve", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
30 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
31 PUSHBUTTON "&Menagjues Pjesëve...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
32 LTEXT "Menagjues Pjesëve liston të gjitha pajisjet elektronike të instaluara në kompjuterin tuaj. Përdorimi managjuesit pjesëve për të ndryshuar vetitë e çdo pajisje.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
33 GROUPBOX "Megjistari Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
34 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Magjistari pjesëve elektronike ju ndihmon për të instaluar, Ç'instaluar, Riparuar, Heq, Nxjerr, dhe konfiguruar pjesër elektronike tuaja.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
36 PUSHBUTTON "Magjistari Pjesëve elektronike...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
37 GROUPBOX "Profile Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
38 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Profilet e pjesëve elektronike ofrojnë një mënyrë për ju për të krijuar dhe ruajtur konfigurime të ndryshme pjesësh.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
40 PUSHBUTTON "Profile Pjesëve Elektronike...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
41 END
42
43 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Avancuar"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
47 BEGIN
48 LTEXT "Privilegjet Administratorit janë të nevojshme për shumicën e këtyre konfigurimeve.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
49 GROUPBOX "Performanca", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
50 LTEXT "Opsionet e performancës kontrollojnë se si programet përdorin memorien, e cila ndikon në shpejtësinë e kompjuterit tuaj.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
51 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
52 GROUPBOX "Profili Përdoruesit", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
53 LTEXT "Cilësimet e Desktop-it në lidhje me hyrjen tuaj", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
54 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
55 GROUPBOX "Fillim dhe Rimëkëmbje", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
56 LTEXT "Opsionet e Fillimit dhe shërimit udhëzojnë kompjuterin tuaj se si të filloi dhe çfarë të bëjë, nëse gabimet e shkaktojn kompjuterin tuaj për të ndaluar.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
57 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
58 PUSHBUTTON "Cilësime Sistemi", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
59 PUSHBUTTON "Mjedis Variablël", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
60 PUSHBUTTON "Raporto Gabimet", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
61 END
62
63 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
65 CAPTION "Cilësimet Sistemit"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Versioni Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
69 CONTROL "Raporto si StacionPune", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 88, 10
70 LTEXT "ReactOS është ndërtuar si një server OS dhe raporton si të tillë. Kontrolloni këtë kuti për të ndryshuar vetëm këtë program.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
71 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
72 END
73
74 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "Profile Pjesë Elektronike"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
80 LTEXT "Ju mund të krijoni profile të pjesëve elektronike për konfigurime të ndryshme. Në fillim, ju mund të zgjidhni profilin që dëshironi të përdorni.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
81 LTEXT "Profil i'Disponushëm Pjesësh Elektronike:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
82 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
83 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "&Karaktiristsikat", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "&Kopjo", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Emero", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 GROUPBOX "Përzgjedhje Profil Pjesësh Elektronike ", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
90 LTEXT "Kur ReactOS fillon:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
91 AUTORADIOBUTTON "&Prisni deri sa unë të përzgjedhur një profil pjesësh elektronike", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
92 AUTORADIOBUTTON "&Zgjidhni profilin e parë të listuar në qoftë se unë nuk zgjedh një profil në", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
93 LTEXT "sekonda", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
94 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
95 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
96 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
97 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
98 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
99 END
100
101 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "General"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
107 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
108 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
110 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
112 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
113 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
116 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
117 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
118 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
119 END
120
121 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "Kopjo Profilin"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
127 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
128 LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
129 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
130 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
131 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
132 END
133
134 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
135 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
136 CAPTION "Riemërto Profilin"
137 FONT 8, "MS Shell Dlg"
138 BEGIN
139 LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
140 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
141 LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
142 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
143 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
144 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
145 END
146
147 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
149 CAPTION "Profili Përdoruesit"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
153 LTEXT "Profilet e përdoruesve përmbajnë parametrat e desktop-it dhe informacione të tjera në lidhje me hyrjen tuaj. Një profil i ndryshëm mund të krijohet në çdo kompjuter që ju përdorni, ose ju mund të zgjidhni një profil kryesorë që është i njëjtë në çdo kompjuter që ju përdorni.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
154 LTEXT "Profilet e ruajtura në këtë kompjuter:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
155 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
156 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
157 PUSHBUTTON "Ndrysho Tipin", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
158 PUSHBUTTON "Fshi", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
159 PUSHBUTTON "Kopjo tek", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
160 CONTROL "Për të krijuar llogarive të reja përdoruesi, hapni<A>Llogaria Përdoruesit</A> në Panelin e Kontrollit.",
161 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
162 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
163 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
164 END
165
166 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
167 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
168 CAPTION "Fillimi dhe Shërimi"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 GROUPBOX "Fillimi Sistemit", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
172 LTEXT "&Sistemi Operativ Parapërzgjedhur:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
173 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
174 AUTOCHECKBOX "&Koha për të shfaqur listën e sistemeve operative:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
175 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
176 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
177 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
178 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
179 AUTOCHECKBOX "Koha për të shfaqur opsionet e shërimit të ekranit kur duhen:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
180 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
181 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
182 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
183 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
184 LTEXT "Për të modifikuar opsionet e dokumentacionit fillestarë manualisht, klikoni modifiko.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
185 PUSHBUTTON "&Modifiko", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
186 GROUPBOX "Sistemi Dështoi", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
187 AUTOCHECKBOX "&Shkruaj një even tek shënimet e sistemit", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
188 AUTOCHECKBOX "Dërgo një alarm admi&nistrativ", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
189 AUTOCHECKBOX "Rifillo Automatikisht", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
190 GROUPBOX "Shkruaj informacionet e rregullimit", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
191 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
192 LTEXT "Hedh &dokumentat:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
193 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
194 AUTOCHECKBOX "&Mbishkruaj një dokument ekzistues", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
195 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
196 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
197 END
198
199 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
200 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
201 CAPTION "Memoria Virtuale"
202 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
203 BEGIN
204 LTEXT "Driveri [Etiketa Volumit]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
205 LTEXT "Madhësia faqes dokumentit(MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
206 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
207 GROUPBOX "Madhësia faqes dokumentit për driverin e zgjedhur", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
208 LTEXT "Driveri:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
209 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
210 LTEXT "Hapësirë ​​në dispozicion:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
211 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
212 LTEXT "&Madhësia fillestare (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
213 LTEXT "Madhësia maksimale (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
214 AUTORADIOBUTTON "&Masa Personalizuar", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
215 AUTORADIOBUTTON "Menaxhues Mase S&istemi", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
216 AUTORADIOBUTTON "&Ska faqe dokumenti", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
217 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
218 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
219 PUSHBUTTON "Vendos", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
220 GROUPBOX "Masa dokumentin komplete për të gjithë drive-at", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
221 LTEXT "Minimumi lejuar:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
222 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
223 LTEXT "Rekomanduar:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
224 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
225 LTEXT "Aktualisht ndarë:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
226 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
227 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
228 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
229 END
230
231 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
232 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
233 CAPTION "Variabël Mjedisi"
234 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
235 BEGIN
236 GROUPBOX "Variabël Përdoruesi", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
237 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
238 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
239 PUSHBUTTON "&E're...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
240 PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
241 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
242 GROUPBOX "Variablë Sistemi", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
243 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
244 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
245 PUSHBUTTON "E're...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
246 PUSHBUTTON "Modifiko...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
247 PUSHBUTTON "Fshi", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
248 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
249 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
250 END
251
252 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
253 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
254 CAPTION "Modifiko Variablë"
255 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
256 BEGIN
257 LTEXT "&Emrat Variablë:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
258 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
259 LTEXT "&Vlera Variablë:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
260 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
261 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
262 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
263 END
264
265 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
266 CAPTION "Liçensë"
267 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
268 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
269 BEGIN
270 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
271 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
272 END
273
274 STRINGTABLE
275 BEGIN
276 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistemi"
277 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Shih informacionin në lidhje me kompjuterin tuaj dhe ndrysho sistemin dhe konfigurimin e pjesëve elektronike të ndryshme."
278 IDS_MEGABYTE "MB e RAM"
279 IDS_GIGABYTE "GB e RAM"
280 IDS_TERABYTE "TB e RAM"
281 IDS_PETABYTE "PB e RAM"
282 IDS_VARIABLE "Variablë"
283 IDS_VALUE "Vlera"
284 IDS_NO_DUMP "(Asnjë)"
285 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
286 IDS_KERNEL_DUMP "Hedh Bërthamën"
287 IDS_FULL_DUMP "Hedh Komplet"
288 IDS_USERPROFILE_NAME "Emri"
289 IDS_USERPROFILE_SIZE "Masa"
290 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tipi"
291 IDS_USERPROFILE_STATUS "Gjëndje"
292 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikuar"
293 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Sistemi i kontrollit panelit programeve"
294 IDS_WARNINITIALSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë fillestare e faqeve të dokumentave."
295 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë maksimale e faqeve të dokumentave."
296 IDS_WARNINITIALRANGE "Madhësia fillestare e faqes së dokumentit nuk duhet të jetë më e vogël se 16 MB dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
297 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Madhësia maksimale e faqes së dokumenit nuk duhet të jetë më e vogël se madhësia e saj fillestare dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
298 IDS_PAGEFILE_NONE "Asnjë"
299 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
300 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
301 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
302 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
303 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
304 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
305 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
306 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
307 END