cee888f41c4a114389652deea354609c3678a5aa
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sq-AL.rc
1 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Përgjithshëm"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Sistemi:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
11 LTEXT "Versioni", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
13 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
14 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
15 LTEXT "Makinë:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
22 CONTROL "Vizitoni <A HREF=""https://reactos.org/"">Faqeb ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "Shiko &licencës...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Pjesë Elektronike"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Menagjues Pjesëve", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 PUSHBUTTON "&Menagjues Pjesëve...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
34 LTEXT "Menagjues Pjesëve liston të gjitha pajisjet elektronike të instaluara në kompjuterin tuaj. Përdorimi managjuesit pjesëve për të ndryshuar vetitë e çdo pajisje.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
35 GROUPBOX "Megjistari Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Magjistari pjesëve elektronike ju ndihmon për të instaluar, Ç'instaluar, Riparuar, Heq, Nxjerr, dhe konfiguruar pjesër elektronike tuaja.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "Magjistari Pjesëve elektronike...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
39 GROUPBOX "Profile Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Profilet e pjesëve elektronike ofrojnë një mënyrë për ju për të krijuar dhe ruajtur konfigurime të ndryshme pjesësh.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "Profile Pjesëve Elektronike...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Avancuar"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "Privilegjet Administratorit janë të nevojshme për shumicën e këtyre konfigurimeve.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Performanca", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Opsionet e performancës kontrollojnë se si programet përdorin memorien, e cila ndikon në shpejtësinë e kompjuterit tuaj.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
53 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Profili Përdoruesit", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Cilësimet e Desktop-it në lidhje me hyrjen tuaj", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
56 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Fillim dhe Rimëkëmbje", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Opsionet e Fillimit dhe shërimit udhëzojnë kompjuterin tuaj se si të filloi dhe çfarë të bëjë, nëse gabimet e shkaktojn kompjuterin tuaj për të ndaluar.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
59 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "Cilësime Sistemi", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Mjedis Variablël", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Raporto Gabimet", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "Cilësimet Sistemit"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Versioni Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 LTEXT "ReactOS është ndërtuar si një server OS dhe raporton si të tillë. Kontrolloni këtë kuti për të ndryshuar vetëm këtë program.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
72 CONTROL "Raporto si StacionPune", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 88, 10
73 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Profile Pjesë Elektronike"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Ju mund të krijoni profile të pjesëve elektronike për konfigurime të ndryshme. Në fillim, ju mund të zgjidhni profilin që dëshironi të përdorni.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Profil i'Disponushëm Pjesësh Elektronike:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Karaktiristsikat", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Kopjo", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Emero", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Përzgjedhje Profil Pjesësh Elektronike ", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "Kur ReactOS fillon:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "&Prisni deri sa unë të përzgjedhur një profil pjesësh elektronike", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Zgjidhni profilin e parë të listuar në qoftë se unë nuk zgjedh një profil në", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
95 LTEXT "sekonda", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "General"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
110 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
112 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
114 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
115 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
118 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
119 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
120 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
121 END
122
123 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Kopjo Profilin"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
134 END
135
136 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Riemërto Profilin"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
142 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
143 LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
144 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
145 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
147 END
148
149 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Profili Përdoruesit"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
155 LTEXT "Profilet e përdoruesve përmbajnë parametrat e desktop-it dhe informacione të tjera në lidhje me hyrjen tuaj. Një profil i ndryshëm mund të krijohet në çdo kompjuter që ju përdorni, ose ju mund të zgjidhni një profil kryesorë që është i njëjtë në çdo kompjuter që ju përdorni.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
156 LTEXT "Profilet e ruajtura në këtë kompjuter:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
157 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
158 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
159 PUSHBUTTON "Ndrysho Tipin", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
160 PUSHBUTTON "Fshi", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
161 PUSHBUTTON "Kopjo tek", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
162 CONTROL "Për të krijuar llogarive të reja përdoruesi, hapni<A>Llogaria Përdoruesit</A> në Panelin e Kontrollit.",
163 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
164 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
165 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
166 END
167
168 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Change Profile Type"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
174 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
175 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
176 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
177 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
178 END
179
180 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
181 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
182 CAPTION "Copy To"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg"
184 BEGIN
185 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
186 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
187 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
188 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
189 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
190 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
191 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
192 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
193 END
194
195 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
196 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
197 CAPTION "Fillimi dhe Shërimi"
198 FONT 8, "MS Shell Dlg"
199 BEGIN
200 GROUPBOX "Fillimi Sistemit", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
201 LTEXT "&Sistemi Operativ Parapërzgjedhur:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
202 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
203 AUTOCHECKBOX "&Koha për të shfaqur listën e sistemeve operative:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
204 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
205 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
206 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
207 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
208 AUTOCHECKBOX "Koha për të shfaqur opsionet e shërimit të ekranit kur duhen:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
209 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
210 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
211 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
212 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
213 LTEXT "Për të modifikuar opsionet e dokumentacionit fillestarë manualisht, klikoni modifiko.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
214 PUSHBUTTON "&Modifiko", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
215 GROUPBOX "Sistemi Dështoi", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
216 AUTOCHECKBOX "&Shkruaj një even tek shënimet e sistemit", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
217 AUTOCHECKBOX "Dërgo një alarm admi&nistrativ", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
218 AUTOCHECKBOX "Rifillo Automatikisht", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
219 GROUPBOX "Shkruaj informacionet e rregullimit", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
220 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
221 LTEXT "Hedh &dokumentat:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
222 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
223 AUTOCHECKBOX "&Mbishkruaj një dokument ekzistues", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
224 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
225 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
226 END
227
228 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
229 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
230 CAPTION "Memoria Virtuale"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
232 BEGIN
233 LTEXT "Driveri [Etiketa Volumit]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
234 LTEXT "Madhësia faqes dokumentit(MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
235 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
236 GROUPBOX "Madhësia faqes dokumentit për driverin e zgjedhur", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
237 LTEXT "Driveri:", IDC_STATIC, 20, 80, 26, 8
238 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 106, 81, 100, 9
239 LTEXT "Hapësirë ​​në dispozicion:", IDC_STATIC, 20, 92, 86, 9
240 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 106, 92, 100, 9
241 LTEXT "&Madhësia fillestare (MB):", -1, 22, 118, 82, 9
242 LTEXT "Madhësia maksimale (MB):", -1, 22, 131, 86, 9
243 AUTORADIOBUTTON "&Masa Personalizuar", IDC_CUSTOM, 20, 105, 74, 9, WS_GROUP
244 AUTORADIOBUTTON "Menaxhues Mase S&istemi", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 92, 9
245 AUTORADIOBUTTON "&Ska faqe dokumenti", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
246 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 108, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
247 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 108, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
248 PUSHBUTTON "Vendos", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
249 GROUPBOX "Masa dokumentin komplete për të gjithë drive-at", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
250 LTEXT "Minimumi lejuar:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
251 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
252 LTEXT "Rekomanduar:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
253 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
254 LTEXT "Aktualisht ndarë:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
255 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
256 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
257 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
258 END
259
260 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
261 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 CAPTION "Variabël Mjedisi"
263 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
264 BEGIN
265 GROUPBOX "Variabël Përdoruesi", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
266 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
267 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
268 PUSHBUTTON "&E're...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
269 PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
270 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
271 GROUPBOX "Variablë Sistemi", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
272 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
273 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
274 PUSHBUTTON "E're...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
275 PUSHBUTTON "Modifiko...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
276 PUSHBUTTON "Fshi", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
277 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
278 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
279 END
280
281 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
282 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
283 CAPTION "Modifiko Variablë"
284 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
285 BEGIN
286 LTEXT "&Emrat Variablë:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
287 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
288 LTEXT "&Vlera Variablë:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
289 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
290 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
291 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
292 END
293
294 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
295 CAPTION "Liçensë"
296 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
297 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
298 BEGIN
299 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
300 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
301 END
302
303 STRINGTABLE
304 BEGIN
305 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistemi"
306 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Shih informacionin në lidhje me kompjuterin tuaj dhe ndrysho sistemin dhe konfigurimin e pjesëve elektronike të ndryshme."
307 IDS_MEGABYTE "MB e RAM"
308 IDS_GIGABYTE "GB e RAM"
309 IDS_TERABYTE "TB e RAM"
310 IDS_PETABYTE "PB e RAM"
311 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
312 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
313 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
314 IDS_VARIABLE "Variablë"
315 IDS_VALUE "Vlera"
316 IDS_NO_DUMP "(Asnjë)"
317 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
318 IDS_KERNEL_DUMP "Hedh Bërthamën"
319 IDS_FULL_DUMP "Hedh Komplet"
320 IDS_USERPROFILE_NAME "Emri"
321 IDS_USERPROFILE_SIZE "Masa"
322 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tipi"
323 IDS_USERPROFILE_STATUS "Gjëndje"
324 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikuar"
325 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
326 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
327 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
328 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
329 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
330 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
331 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
332 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
333 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Sistemi i kontrollit panelit programeve"
334 IDS_WARNINITIALSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë fillestare e faqeve të dokumentave."
335 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë maksimale e faqeve të dokumentave."
336 IDS_WARNINITIALRANGE "Madhësia fillestare e faqes së dokumentit nuk duhet të jetë më e vogël se 2 MB dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
337 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Madhësia maksimale e faqes së dokumenit nuk duhet të jetë më e vogël se madhësia e saj fillestare dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
338 IDS_PAGEFILE_MB "%u MB"
339 IDS_PAGEFILE_NONE "Asnjë"
340 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
341 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
342 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
343 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
344 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
345 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
346 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
347 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
348 END