ed0e828745cb900f324c7b724713613b21f1ef80
[reactos.git] / dll / cpl / usrmgr / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jun, 2008)
3 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (Jul, 2008)
4 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
5 * http://www.reactos.org
6 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
7 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
8 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (April, 2014)
9 */
10
11 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
12
13 /* Dialogs */
14
15 IDD_USERS DIALOGEX 0, 0, 252, 223
16 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
17 CAPTION "Użytkownicy"
18 FONT 8, "MS Shell Dlg"
19 BEGIN
20 CONTROL "", IDC_USERS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_EDITLABELS | LVS_SINGLESEL |
21 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 238, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
22 PUSHBUTTON "&Dodaj...", IDC_USERS_ADD, 87, 98, 50, 14
23 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USERS_REMOVE, 141, 98, 50, 14
24 PUSHBUTTON "Właściw&ości", IDC_USERS_PROPERTIES, 195, 98, 50, 14
25 AUTOCHECKBOX "Wymagaj nazwy użytkownika i hasła przy starcie systemu.", IDC_USERS_STARTUP_REQUIRE, 10, 118, 200, 14, WS_DISABLED
26 PUSHBUTTON "Resetuj hasło", IDC_USERS_RESET, 165, 200, 80, 14, WS_DISABLED
27 END
28
29 IDD_GROUPS DIALOGEX 0, 0, 252, 223
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
31 CAPTION "Grupy"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg"
33 BEGIN
34 CONTROL "", IDC_GROUPS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_EDITLABELS | LVS_SINGLESEL |
35 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 238, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
36 PUSHBUTTON "&Dodaj...", IDC_GROUPS_ADD, 87, 98, 50, 14
37 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_GROUPS_REMOVE, 141, 98, 50, 14
38 PUSHBUTTON "Właściw&ości", IDC_GROUPS_PROPERTIES, 195, 98, 50, 14
39 END
40
41 IDD_EXTRA DIALOGEX 0, 0, 252, 223
42 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
43 CAPTION "Dodatki"
44 FONT 8, "MS Shell Dlg"
45 BEGIN
46 LTEXT "Przestrzeń celowo pozostawiona pusta", IDC_STATIC, 66, 90, 112, 8
47 END
48
49 IDD_USER_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 223
50 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
51 CAPTION "Ogólne"
52 FONT 8, "MS Shell Dlg"
53 BEGIN
54 LTEXT "", IDC_USER_GENERAL_NAME, 7, 12, 112, 8
55 LTEXT "Imię i Nazwisko:", -1, 7, 46, 63, 8
56 EDITTEXT IDC_USER_GENERAL_FULL_NAME, 77, 43, 168, 13, ES_AUTOHSCROLL
57 LTEXT "Opis:", -1, 7, 64, 63, 8
58 EDITTEXT IDC_USER_GENERAL_DESCRIPTION, 77, 61, 168, 13, ES_AUTOHSCROLL
59 AUTOCHECKBOX "Użytkownik musi zmienić hasło podczas pierwszego logowania", IDC_USER_GENERAL_FORCE_CHANGE, 7, 82, 210, 10
60 AUTOCHECKBOX "Użytkownik nie może zmienić hasła", IDC_USER_GENERAL_CANNOT_CHANGE, 7, 95, 210, 10
61 AUTOCHECKBOX "Hasło nigdy nie wygasa", IDC_USER_GENERAL_NEVER_EXPIRES, 7, 108, 210, 10
62 AUTOCHECKBOX "Konto jest wyłączone", IDC_USER_GENERAL_DISABLED, 7, 121, 210, 10
63 AUTOCHECKBOX "Konto jest zablokowane", IDC_USER_GENERAL_LOCKED, 7, 134, 210, 10
64 END
65
66 IDD_USER_MEMBERSHIP DIALOGEX 0, 0, 252, 223
67 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
68 CAPTION "Członkostwo"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg"
70 BEGIN
71 LTEXT "Należy do:", -1, 7, 7, 170, 8
72 CONTROL "", IDC_USER_MEMBERSHIP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
73 LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 18, 238, 173, WS_EX_CLIENTEDGE
74 PUSHBUTTON "Dodaj...", IDC_USER_MEMBERSHIP_ADD, 7, 197, 50, 14
75 PUSHBUTTON "Usuń", IDC_USER_MEMBERSHIP_REMOVE, 61, 197, 50, 14, WS_DISABLED
76 END
77
78 IDD_USER_PROFILE DIALOGEX 0, 0, 252, 223
79 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
80 CAPTION "Profil"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 GROUPBOX "Profil użytkownika", -1, 7, 7, 238, 54
84 LTEXT "Ścieżka profilu:", -1, 16, 22, 55, 8
85 EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_PATH, 78, 19, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
86 LTEXT "Skrypt logowania:", -1, 16, 40, 55, 8
87 EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_SCRIPT, 78, 37, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
88 GROUPBOX "Katalog domowy", -1, 7, 68, 238, 54
89 AUTORADIOBUTTON "Ścieżka lokalna:", IDC_USER_PROFILE_LOCAL, 16, 83, 60, 10
90 AUTORADIOBUTTON "Połącz:", IDC_USER_PROFILE_REMOTE, 16, 100, 60, 10
91 EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_LOCAL_PATH, 78, 81, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
92 COMBOBOX IDC_USER_PROFILE_DRIVE, 78, 99, 26, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT |
93 WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
94 LTEXT "z:", -1, 112, 101, 12, 8
95 EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_REMOTE_PATH, 130, 99, 108, 13, ES_AUTOHSCROLL
96 END
97
98 IDD_GROUP_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 223
99 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
100 CAPTION "Ogólne"
101 FONT 8, "MS Shell Dlg"
102 BEGIN
103 LTEXT "", IDC_GROUP_GENERAL_NAME, 7, 12, 112, 8
104 LTEXT "Opis:", -1, 7, 45, 46, 8
105 EDITTEXT IDC_GROUP_GENERAL_DESCRIPTION, 65, 42, 180, 13, ES_AUTOHSCROLL
106 LTEXT "Członkowie:", -1, 7, 63, 45, 8
107 CONTROL "", IDC_GROUP_GENERAL_MEMBERS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
108 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 74, 238, 117, WS_EX_CLIENTEDGE
109 PUSHBUTTON "Dodaj...", IDC_GROUP_GENERAL_ADD, 7, 197, 50, 14
110 PUSHBUTTON "Usuń", IDC_GROUP_GENERAL_REMOVE, 61, 197, 50, 14, WS_DISABLED
111 END
112
113 IDD_CHANGE_PASSWORD DIALOGEX 0, 0, 267, 74
114 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
115 CAPTION "Zmiana hasła"
116 FONT 8, "MS Shell Dlg"
117 BEGIN
118 EDITTEXT IDC_EDIT_PASSWORD1, 107, 7, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
119 RTEXT "Nowe hasło:", -1, 7, 10, 96, 8
120 EDITTEXT IDC_EDIT_PASSWORD2, 107, 25, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
121 RTEXT "Powtórz hasło:", -1, 7, 28, 96, 8
122 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 156, 53, 50, 14
123 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 210, 53, 50, 14
124 END
125
126 IDD_USER_NEW DIALOGEX 0, 0, 267, 200
127 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
128 CAPTION "Nowy użytkownik"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 EDITTEXT IDC_USER_NEW_NAME, 107, 7, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
132 RTEXT "Nazwa użytkownika:", -1, 7, 10, 96, 8
133 EDITTEXT IDC_USER_NEW_FULL_NAME, 107, 25, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
134 RTEXT "Imię i Nazwisko:", -1, 7, 28, 96, 8
135 EDITTEXT IDC_USER_NEW_DESCRIPTION, 107, 43, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
136 RTEXT "Opis:", -1, 7, 46, 96, 8
137 EDITTEXT IDC_USER_NEW_PASSWORD1, 107, 67, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
138 RTEXT "Hasło:", -1, 7, 70, 96, 8
139 EDITTEXT IDC_USER_NEW_PASSWORD2, 107, 85, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
140 RTEXT "Powtórz hasło:", -1, 7, 88, 96, 8
141 AUTOCHECKBOX "Użytkownik musi zmienić hasło podczas pierwszego logowania", IDC_USER_NEW_FORCE_CHANGE, 7, 109, 200, 10
142 AUTOCHECKBOX "Użytkownik nie może zmienić hasła", IDC_USER_NEW_CANNOT_CHANGE, 7, 123, 200, 10, WS_DISABLED
143 AUTOCHECKBOX "Hasło nigdy nie wygasa", IDC_USER_NEW_NEVER_EXPIRES, 7, 137, 200, 10, WS_DISABLED
144 AUTOCHECKBOX "Konto jest zablokowane", IDC_USER_NEW_DISABLED, 7, 151, 200, 10
145 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 156, 179, 50, 14, WS_DISABLED
146 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 210, 179, 50, 14
147 END
148
149 IDD_GROUP_NEW DIALOGEX 0, 0, 267, 74
150 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
151 CAPTION "Nowa grupa"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 EDITTEXT IDC_GROUP_NEW_NAME, 107, 7, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
155 RTEXT "Nazwa grupy:", -1, 7, 10, 96, 8
156 EDITTEXT IDC_GROUP_NEW_DESCRIPTION, 107, 25, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
157 RTEXT "Opis:", -1, 7, 28, 96, 8
158 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 156, 53, 50, 14, WS_DISABLED
159 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 210, 53, 50, 14
160 END
161
162 IDD_USER_ADD_MEMBERSHIP DIALOGEX 0, 0, 252, 223
163 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
164 CAPTION "Przynależność do grup"
165 FONT 8, "MS Shell Dlg"
166 BEGIN
167 LTEXT "Należy do:", -1, 7, 7, 56, 8
168 CONTROL "", IDC_USER_ADD_MEMBERSHIP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS |
169 LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 18, 238, 173, WS_EX_CLIENTEDGE
170 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 197, 50, 14
171 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 197, 50, 14
172 END
173
174 /* Menus */
175
176 IDM_POPUP_GROUP MENU
177 BEGIN
178 POPUP ""
179 BEGIN
180 MENUITEM "Nowa grupa...", IDM_GROUP_NEW
181 END
182 POPUP ""
183 BEGIN
184 MENUITEM "Dodaj członka grupy", IDM_GROUP_ADD_MEMBER, GRAYED
185 MENUITEM SEPARATOR
186 MENUITEM "Usuń", IDM_GROUP_DELETE
187 MENUITEM "Zmień nazwę", IDM_GROUP_RENAME
188 MENUITEM SEPARATOR
189 MENUITEM "Właściwości", IDM_GROUP_PROPERTIES
190 END
191 END
192
193 IDM_POPUP_USER MENU
194 BEGIN
195 POPUP ""
196 BEGIN
197 MENUITEM "Nowy użytkownik...", IDM_USER_NEW
198 END
199 POPUP ""
200 BEGIN
201 MENUITEM "Zmień hasło", IDM_USER_CHANGE_PASSWORD
202 MENUITEM SEPARATOR
203 MENUITEM "Usuń", IDM_USER_DELETE
204 MENUITEM "Zmień nazwę", IDM_USER_RENAME
205 MENUITEM SEPARATOR
206 MENUITEM "Właściwości", IDM_USER_PROPERTIES
207 END
208 END
209
210 /* Strings */
211
212 STRINGTABLE
213 BEGIN
214 IDS_CPLNAME "Konta użytkowników"
215 IDS_CPLDESCRIPTION "Zarządzanie użytkownikami i grupami."
216 END
217
218 STRINGTABLE
219 BEGIN
220 IDS_NAME "Nazwa"
221 IDS_FULLNAME "Imię i Nazwisko"
222 IDS_DESCRIPTION "Opis"
223 END