a7b2eb6c4a1d9a913eeef2a3c6c5a0f390cb4950
[reactos.git] / dll / keyboard / kbdro / kbdro.rc
1 #define REACTOS_VERSION_DLL
2 #define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION "ReactOS Romanian Keyboard Layout"
3 #define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME "kbdro"
4 #define REACTOS_STR_ORIGINAL_FILENAME "kbdro.dll"
5 #include <reactos/version.rc>