[STOBJECT] Change Turkish translation.
[reactos.git] / dll / shellext / acppage / lang / pl-PL.rc
1 /* Translated by Sebastian Gasiorek, UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) */
2
3 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_ACPPAGESHEET DIALOGEX 0, 0, 224, 226
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Zgodność"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 LTEXT "Jeżeli masz problemy z uruchamianiem tego programu w ReactOS, wybierz system operacyjny, który ReactOS powinien zgłaszać aplikacji.\nProszę pamiętać, że praca nad tą funkcją jest w toku.", -1, 7, 7, 210, 31
11 GROUPBOX "Tryb zgodności", IDC_COMPATGROUP, 7, 41, 210, 49
12 CHECKBOX "Uruchom ten program w trybie zgodności z:", IDC_CHKRUNCOMPATIBILITY, 18, 57, 188, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
13 COMBOBOX IDC_COMPATIBILITYMODE, 18, 70, 188, 85, CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
14 GROUPBOX "Ustawienia ekranu", -1, 7, 99, 210, 61, BS_GROUPBOX
15 CHECKBOX "Uruchom w 256 kolorach", IDC_CHKRUNIN256COLORS, 18, 114, 188, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
16 CHECKBOX "Uruchom w rozdzielczości ekranu 640x480", IDC_CHKRUNIN640480RES, 18, 129, 188, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
17 CHECKBOX "Wyłącz kompozycje wizualne", IDC_CHKDISABLEVISUALTHEMES, 18, 144, 188, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
18 PUSHBUTTON "E&dytuj tryby zgodności...", IDC_EDITCOMPATIBILITYMODES, 117, 167, 100, 15
19 CONTROL "Dowiedz się więcej o <A>zgodności programów</A>.", IDC_INFOLINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 7, 207, 210, 10, WS_EX_NOPARENTNOTIFY
20 END
21
22 IDD_EDITCOMPATIBILITYMODES DIALOGEX 0, 0, 230, 139
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Edycja trybów zgodności"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
26 BEGIN
27 COMBOBOX IDC_NEWCOMPATIBILITYMODE, 9, 6, 148, 14, CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
28 LISTBOX IDC_COMPATIBILITYMODE, 9, 25, 148, 86, LBS_NOTIFY | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_BORDER
29 PUSHBUTTON "&Dodaj...", IDC_ADD, 162, 6, 60, 14, WS_DISABLED
30 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_EDIT, 162, 24, 60, 14, WS_DISABLED
31 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_DELETE, 162, 42, 60, 14, WS_DISABLED
32 PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 95, 116, 60, 14
33 PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 162, 116, 60, 14
34 END
35
36 STRINGTABLE
37 BEGIN
38 IDS_TABTITLE "Zgodność"
39 IDS_FAILED_NETWORK "Nie można ustawić trybu zgodnośći dla tego programu, ponieważ znajduje się na dysku sieciowym."
40 IDS_FAILED_PROTECTED "Nie można ustawić trybu zgodnośći dla tego programu, ponieważ jest częścią systemu ReactOS."
41 IDS_YOU_DID_NOT_ADD "Nie dodałeś trybu zgodności, czy chcesz to zrobić teraz?"
42 END