[TRANSLATIONS] Update the email address and add a note in the Turkish translation...
[reactos.git] / dll / shellext / netshell / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2014-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_NETPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 246, 246
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
7 CAPTION "Umûmî"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_COMPONENTSLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 9, 71, 230, 55
11 LTEXT "Bağlantıda Kullanılıyor:", -1, 9, 9, 217, 8
12 EDITTEXT IDC_NETCARDNAME, 9, 21, 230, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_READONLY
13 PUSHBUTTON "&Yapılandır", IDC_CONFIGURE, 189, 38, 50, 14
14 LTEXT "Bu Bağlantıyla Kullanılan Seçilmiş Bileşenler:", -1, 9, 59, 217, 8
15 PUSHBUTTON "&Kur", IDC_INSTALL, 9, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
16 PUSHBUTTON "K&aldır", IDC_UNINSTALL, 90, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
17 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_PROPERTIES, 174, 130, 65, 14
18 GROUPBOX "Tanım", -1, 9, 153, 230, 46, BS_GROUPBOX
19 LTEXT "Bileşen tanımı buraya gelecek.", IDC_DESCRIPTION, 15, 165, 217, 28, WS_GROUP
20 CHECKBOX "&Bağlandığında Görev Çubuğunda Simge Göster", IDC_SHOWTASKBAR, 9, 206, 230, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
21 CHECKBOX "B&u Bağlantının, Kısıtlı Bağlanabilirliği Varsa ya da Bağlanabilirliği Yoksa Beni Uyar", IDC_NOTIFYNOCONNECTION, 9, 220, 230, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
22 END
23
24 IDD_STATUS DIALOGEX 0, 0, 200, 280
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | DS_MODALFRAME | WS_SYSMENU
26 CAPTION "Umûmî"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg"
28 BEGIN
29 END
30
31 IDD_LAN_NETSTATUS DIALOGEX 0, 0, 200, 180
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
33 CAPTION "Umûmî"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg"
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Bağlantı", -1, 9, 8, 182, 58, BS_GROUPBOX
37 LTEXT "Durum:", -1, 19, 20, 60, 8
38 LTEXT "Süre:", -1, 19, 34, 60, 8
39 LTEXT "Hız:", -1, 19, 48, 60, 8
40 GROUPBOX "Etkinlik", -1, 9, 74, 182, 70, BS_GROUPBOX
41 RTEXT "Gönderilen", -1, 26, 90, 60, 8
42 ICON "", IDC_NETSTAT, 110, 85, 32, 32
43 LTEXT "Alınan", -1, 149, 90, 37, 8
44 LTEXT "Çoklu:", -1, 17, 115, 32, 8
45 RTEXT "000.000.000", IDC_SEND, 63, 115, 44, 8
46 RTEXT "000.000.000", IDC_RECEIVED, 139, 115, 44, 8
47 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_STATUS_PROPERTIES, 10, 150, 50, 14
48 PUSHBUTTON "&Edilginleştir", IDC_ENDISABLE, 66, 150, 50, 14
49 RTEXT "", IDC_STATUS, 83, 20, 98, 8
50 RTEXT "", IDC_DURATION, 83, 34, 98, 8
51 RTEXT "", IDC_SPEED, 83, 48, 98, 8
52 END
53
54 IDD_LAN_NETSTATUSADVANCED DIALOGEX 0, 0, 200, 180
55 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
56 CAPTION "Destek"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg"
58 BEGIN
59 GROUPBOX "Bağlantı Durumu", -1, 9, 8, 190, 88, BS_GROUPBOX
60 LTEXT "Adres Türü:", -1, 22, 20, 80, 8
61 LTEXT "IP Adresi:", -1, 22, 34, 80, 8
62 LTEXT "Alt Ağ Maskesi:", -1, 22, 48, 80, 8
63 LTEXT "Ön Tanımlı Geçit:", -1, 22, 62, 80, 8
64 RTEXT "Yok", IDC_DETAILSTYPE, 112, 20, 80, 8
65 RTEXT "000.000.000.000", IDC_DETAILSIP, 112, 34, 80, 8
66 RTEXT "000.000.000.000", IDC_DETAILSSUBNET, 112, 48, 80, 8
67 RTEXT "", IDC_DETAILSGATEWAY, 112, 62, 80, 8
68 PUSHBUTTON "&Ayrıntılar...", IDC_DETAILS, 22, 76, 62, 14
69 END
70
71 IDD_LAN_NETSTATUSDETAILS DIALOGEX 0, 0, 190, 175
72 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | DS_MODALFRAME
73 CAPTION "Ağ Bağlantısı Ayrıntıları"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg"
75 BEGIN
76 LTEXT "&Ağ Bağlantısı Ayrıntıları:", -1, 10, 4, 170, 12
77 CONTROL "", IDC_DETAILS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 15, 170, 130
78 PUSHBUTTON "&Kapat", IDC_CLOSE, 120, 155, 60, 14
79 END
80
81 IDD_NETWORKSETTINGSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "ReactOS Kur"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 ICON IDI_NET_SETUP, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
87 LTEXT "Tipik ya da husûsî ayarlar kullanıp kullanmayacağınızı seçiniz:", IDC_STATIC, 53, 7, 240, 20
88 AUTORADIOBUTTON "Tipik Ayarlar", IDC_NETWORK_TYPICAL, 53, 27, 253, 20, WS_TABSTOP | WS_GROUP
89 AUTORADIOBUTTON "Husûsî Ayarlar", IDC_NETWORK_CUSTOM, 53, 72, 253, 20, WS_TABSTOP
90 LTEXT "ReactOS Ağları için, Kütük ve Yazdırma Paylaşımı'yla İstemci'yi kullanan ağ bağlantılarını ve kendiliğinden adreslemeli TCP/IP aktarım kuralı oluşturur.", IDC_STATIC, 65, 45, 240, 30
91 LTEXT "Ağ bileşenlerini elle yapılandırmanıza olanak sağlar.", IDC_STATIC, 65, 90, 243, 20
92 END
93
94 IDD_NETWORKCOMPONENTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "ReactOS Kur"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "Aygıt için:", IDC_STATIC, 33, 2, 100, 20
100 LTEXT "Yok", IDC_NETWORK_DEVICE, 75, 2, 253, 20
101 LTEXT "Denetlenen ve bu bağlantı eliyle kullanan bileşenler:", IDC_STATIC, 33, 12, 253, 20
102 CONTROL "", IDC_COMPONENT_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 33, 22, 250, 50
103 PUSHBUTTON "&Kur...", IDC_NETWORK_INSTALL, 122, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "K&aldır", IDC_NETWORK_UNINSTALL, 177, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
105 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_NETWORK_PROPERTIES, 232, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
106 GROUPBOX "Tanım", IDC_STATIC, 33, 90, 250, 50, BS_GROUPBOX
107 END
108
109 IDD_NETWORKDOMAINPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "ReactOS Kur"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 LTEXT "Bu bilgisayarın bir etki alanının bir üyesi olmasını ister misiniz?\n\
115 (Ağ yöneticinizden bu bilgiyi edinebilirsiniz.)", IDC_STATIC, 33, 2, 263, 50
116 AUTORADIOBUTTON "Hayır, bu bilgisayar bir çalışma takımının parçası olacak.", IDC_SELECT_WORKGROUP, 33, 32, 253, 20, WS_TABSTOP | WS_GROUP
117 AUTORADIOBUTTON "Evet, bu bilgisayar bir etki alanının parçası olacak.", IDC_SELECT_DOMAIN, 33, 47, 253, 20, WS_TABSTOP
118 LTEXT "Çalışma Takımı ya da Etki Alanı Adı:", IDC_STATIC, 33, 72, 126, 14
119 EDITTEXT IDC_DOMAIN_NAME, 33, 82, 126, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
120 LTEXT "ÖNEMLİ: Bu bilgisayar bir ağın parçası olmayacaksa bir etki alanına katılmak için yeterli haklarınız olmaz, ya da ne gireceğinizi bilmiyorsanız yalnızca şu an için çalışma takımı seçiniz. Bu seçenekler ileriki bir zamanda değiştirilebilir.", IDC_STATIC, 33, 107, 263, 50
121 END
122
123 STRINGTABLE
124 BEGIN
125 IDS_PHYSICAL_ADDRESS "Fizîkî Adres"
126 IDS_IP_ADDRESS "IP Adresi"
127 IDS_SUBNET_MASK "Alt Ağ Maskesi"
128 IDS_DEF_GATEWAY "Ön Tanımlı Geçit"
129 IDS_DHCP_SERVER "DHCP Sunucusu"
130 IDS_LEASE_OBTAINED "Elde Edilen Kirâ"
131 IDS_LEASE_EXPIRES "Kirâ Bitişi"
132 IDS_DNS_SERVERS "DNS Sunucuları"
133 IDS_WINS_SERVERS "WINS Sunucuları"
134 IDS_PROPERTY "Husûsiyet"
135 IDS_VALUE "Değer"
136 IDS_NETWORKCONNECTION "Ağ Bağlantıları"
137 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Ad"
138 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Tür"
139 IDS_SHV_COLUMN_STATE "Durum"
140 IDS_SHV_COLUMN_DEVNAME "Aygıt Adı"
141 IDS_SHV_COLUMN_PHONE "Telefon Numarası ya da Anabilgisayar Adresi"
142 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "İye"
143 IDS_TYPE_ETHERNET "LAN ya da Yüksek Hızlı Umûmî Ağ"
144 IDS_STATUS_NON_OPERATIONAL "Edilgin"
145 IDS_STATUS_UNREACHABLE "Bağlı Değil"
146 IDS_STATUS_DISCONNECTED "Ağ kablosu takılmamış."
147 IDS_STATUS_CONNECTING "Elde Edilen Ağ Adresi"
148 IDS_STATUS_CONNECTED "Bağlı"
149 IDS_STATUS_OPERATIONAL "Bağlı"
150 IDS_NET_ACTIVATE "Etkinleştir"
151 IDS_NET_DEACTIVATE "Edilginleştir"
152 IDS_NET_STATUS "Durum"
153 IDS_NET_REPAIR "Onar"
154 IDS_NET_CREATELINK "Kısayol Oluştur"
155 IDS_NET_DELETE "Sil"
156 IDS_NET_RENAME "Yeniden Adlandır"
157 IDS_NET_PROPERTIES "Husûsiyetler"
158 IDS_FORMAT_BIT "%u Bit/s"
159 IDS_FORMAT_KBIT "%u KBit/s"
160 IDS_FORMAT_MBIT "%u MBit/s"
161 IDS_FORMAT_GBIT "%u GBit/s"
162 IDS_DURATION_DAY "%d Gün %s"
163 IDS_DURATION_DAYS "%d Gün %s"
164 IDS_ASSIGNED_DHCP "DHCP eliyle atanmış."
165 IDS_ASSIGNED_MANUAL "Elle yapılandırılmış."
166 END
167
168 STRINGTABLE
169 BEGIN
170 IDS_NETWORKSETTINGSTITLE "Ağ Ayarları"
171 IDS_NETWORKSETTINGSSUBTITLE "Başka ağlara, bilgisayarlara ve Umûmî Ağ'a bağlanmak için kullanılacak ağ yazılımını kurar."
172 IDS_NETWORKCOMPONENTTITLE "Ağ Bileşenleri"
173 IDS_NETWORKCOMPONENTSUBTITLE "Bilgisayarınızda hangi ağ bileşenlerinin kullanacağını belirtir. Yeni bileşenler eklemek için Kur'a tıklayınız."
174 IDS_NETWORKDOMAINTITLE "Çalışma Takımı ya da Bilgisayar Etki Alanı"
175 IDS_NETWORKDOMAINSUBTITLE "Bir etki alanı, bir ağ yöneticisi eliyle tanımlanmış bir takım bilgisayardır. Bir çalışma takımı, aynı çalışma takımı adını paylaşan bir takım bilgisayardır."
176 IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS Kur"
177 IDS_WZD_DOMAIN_NAME "Kur, etki alanınızın ya da\nçalışma takımınızın adını\ngirene dek sürdüremez."
178 END