[STOBJECT] Change Turkish translation.
[reactos.git] / dll / shellext / stobject / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_POWER_METER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
6 CAPTION "Miernik baterii"
7 FONT 8, "MS Shell Dlg"
8 BEGIN
9 CONTROL "Stan zasilania", 1001, "Button", BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 9, 20, 234, 189
10 CONTROL "&Zawsze pokazuj ikonę na pasku zadań.", 1002, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 6, 6, 120, 10
11 CONTROL "Pokaż szczegóły dla każdej &baterii.", 1003, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 135, 6, 120, 8
12 CONTROL "", 1000, "Static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_GROUP, 11, 29, 229, 178
13 END
14
15 STRINGTABLE
16 BEGIN
17 //Power related strings
18 IDS_PWR_PROPERTIES "&Opcje zasilania"
19 IDS_PWR_METER "&Otwórz miernik baterii"
20 IDS_PWR_RUN "shell32.dll,Control_RunDLL PowerCfg.cpl"
21 IDS_PWR_PERCENT_REMAINING "Pozostało %.2f%%"
22 IDS_PWR_CHARGING "%.2f%% i ładuje"
23 IDS_PWR_UNKNOWN_REMAINING "Stan naładowania nieznany"
24 IDS_PWR_AC "Podłączony do zasilania"
25 IDS_PWR_HOURS_REMAINING "Pozostało %1!u!:%2!02u! godzin (%3!u!%%)"
26 IDS_PWR_MINUTES_REMAINING "Pozostało %1!u! minut (%2!u!%%)"
27
28 //Hotplug related strings
29 IDS_HOTPLUG_REMOVE_1 "Bezpieczne usuwanie sprzętu"
30 IDS_HOTPLUG_REMOVE_2 "&Bezpieczne usuwanie sprzętu"
31 IDS_HOTPLUG_REMOVE_3 "Wysuń %s"
32 IDS_HOTPLUG_RUN "shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll"
33 IDS_HOTPLUG_COMMA ", "
34 IDS_HOTPLUG_DRIVE " - Dysk(%s)"
35 IDS_HOTPLUG_DRIVES " - Dyski(%s)"
36 IDS_HOTPLUG_A "A:"
37 IDS_HOTPLUG_REQUIRES "To urządzenie wymaga ""Bezpiecznego usunięcia"""
38 IDS_HOTPLUG_CLICK "Przed usunięciem tego urządzenia, kliknij na tą ikonę i wybierz urządzenie, które chcesz usunąć."
39
40 //Volume related strings
41 IDS_VOL_VOLUME "Dźwięk"
42 IDS_VOL_ADJUST "&Właściwości dźwięku"
43 IDS_VOL_OPEN "&Otwórz regulację głośności"
44 IDS_VOL_RUN "SNDVOL32.EXE"
45 IDS_VOL_MUTED "Głośność (wyciszona)"
46
47 //Keyboard-Mouse related strings
48 IDS_KEYS_STICKY "Klawisze Trwałe"
49 IDS_KEYS_MOUSE "Klawisze Myszy"
50 IDS_KEYS_FILTER "Klawisze Filtra"
51 END