[SHELLEXT][ZIPFLDR] Implement ZIP creation (#2114)
[reactos.git] / dll / shellext / zipfldr / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Zip Shell Extension
3 * LICENSE: GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
4 * PURPOSE: Polish resource translation
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_PROPPAGEDESTINATION DIALOGEX 0, 0, 235, 156
10 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
11 CAPTION "Wybierz miejsce docelowe"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x0
13 BEGIN
14 LTEXT "Wybierz katalog docelowy:",IDC_STATIC,6,12,174,8
15 EDITTEXT IDC_DIRECTORY,6,24,222,12,ES_AUTOHSCROLL
16 PUSHBUTTON "Przeglądaj...",IDC_BROWSE,174,42,54,14
17 PUSHBUTTON "Hasło",IDC_PASSWORD,174,66,54,14
18 LTEXT "Trwa wyodrębnianie...",IDC_STATIC,6,114,82,8
19 CONTROL "",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER,6,126,222,6
20 END
21
22 IDD_PROPPAGECOMPLETE DIALOGEX 0, 0, 235, 156
23 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
24 CAPTION "Wyodrębnianie zakończone"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x0
26 BEGIN
27 LTEXT "Pliki zostały pomyślnie wyodrębnione do następującego katalogu:",IDC_STATIC,6,12,222,18
28 LTEXT "Ścieżka docelowa",IDC_DESTDIR,6,36,222,8
29 CONTROL "Pokaż wyodrębnione pliki",IDC_SHOW_EXTRACTED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,66,121,10
30 LTEXT "Aby kontynuować, kliknij przycisk Zakończ.",IDC_STATIC,6,84,174,8
31 END
32
33 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 273, 56
34 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
35 CAPTION "Potwierdzenie zamiany pliku"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
37 BEGIN
38 DEFPUSHBUTTON "&Tak",IDYES,6,36,62,14
39 PUSHBUTTON "Tak na &wszystkie",IDYESALL,72,36,62,14
40 PUSHBUTTON "&Nie",IDNO,138,36,62,14
41 PUSHBUTTON "Anuluj",IDCANCEL,204,36,62,14
42 ICON "",IDC_EXCLAMATION_ICON,6,6,24,22
43 LTEXT "",IDC_MESSAGE,36,6,228,24
44 END
45
46 IDD_PASSWORD DIALOGEX 0, 0, 243, 62
47 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
48 CAPTION "Wymagane hasło"
49 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
50 BEGIN
51 EDITTEXT IDC_PASSWORD,72,42,108,13,ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
52 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,186,6,50,14
53 PUSHBUTTON "Pomiń plik",IDSKIP,186,24,50,14
54 PUSHBUTTON "Anuluj",IDCANCEL,186,42,50,14
55 LTEXT "Static",IDC_MESSAGE,24,6,156,30
56 LTEXT "Hasło:",IDC_STATIC,24,44,44,8
57 END
58
59 STRINGTABLE
60 BEGIN
61 IDS_COL_NAME "Nazwa"
62 IDS_COL_TYPE "Typ"
63 IDS_COL_COMPRSIZE "Rozmiar po spakowaniu"
64 IDS_COL_PASSWORD "Hasło"
65 IDS_COL_SIZE "Rozmiar oryginalny"
66 IDS_COL_RATIO "Współczynnik kompresji"
67 IDS_COL_DATE_MOD "Data modyfikacji"
68 IDS_YES "Tak"
69 IDS_NO "Nie"
70 IDS_ERRORTITLE "Compressed (zipped) Folders Error"
71 IDS_CANTSTARTTHREAD "Cannot start thread to compress files."
72 IDS_NOFILES "The specified directory '%s' is empty, so Compressed (zipped) Folders cannot add it to the archive."
73 IDS_CANTCREATEZIP "Failed to create a compressed folder '%s' (Error Code: %d)."
74 IDS_CANTREADFILE "Cannot read file '%s'."
75
76 IDS_WIZ_TITLE "Kreator wyodrębniania"
77 IDS_WIZ_DEST_TITLE "Wybierz miejsce docelowe"
78 IDS_WIZ_DEST_SUBTITLE "Pliki znajdujące sie w archiwum ZIP zostaną wyodrębnione do wybranej lokalizacji."
79 IDS_WIZ_COMPL_TITLE "Wyodrębnianie zakończone"
80 IDS_WIZ_COMPL_SUBTITLE "Pliki zostały pomyślnie wyodrębnione z archiwum ZIP."
81 IDS_WIZ_BROWSE_TITLE "Wybierz miejsce, w którym chcesz wyodrębnić wybrane elementy."
82
83 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ten folder zawiera już plik o nazwie '%1'.\nCzy chcesz zamienić istniejący plik?"
84 IDS_PASSWORD_FILE_TEXT "Plik '%1' jest chroniony hasłem. Wprowadź hasło w polu poniżej"
85 IDS_PASSWORD_ZIP_TEXT "Wprowadź hasło do użycia podczas wyodrębniania zawartości tego pliku zip."
86
87 IDS_MENUITEM "Wy&odrębnij wszystkie..."
88 IDS_HELPTEXT "Wyodrębnia zawartość folderów"
89 IDS_FRIENDLYNAME "Folder skompresowany (zip)"
90 END