2b35afce039790b88ceb80d984032b55f2915e9c
[reactos.git] / dll / shellext / zipfldr / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Zip Shell Extension
3 * LICENSE: GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
4 * PURPOSE: Swedish resource translation
5 * COPYRIGHT: Copyright 2018 Andreas Bjerkeholt (andreas.bjerkeholt@reactos.org)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
9
10 IDD_PROPPAGEDESTINATION DIALOGEX 0, 0, 235, 156
11 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
12 CAPTION "Välj ett mål"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x0
14 BEGIN
15 LTEXT "Välj målkatalog",IDC_STATIC,6,12,174,8
16 EDITTEXT IDC_DIRECTORY,6,24,222,12,ES_AUTOHSCROLL
17 PUSHBUTTON "Bläddra...",IDC_BROWSE,174,42,54,14
18 PUSHBUTTON "Lösenord",IDC_PASSWORD,174,66,54,14
19 LTEXT "Extraherar...",IDC_STATIC,6,114,42,8
20 CONTROL "",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER,6,126,222,6
21 END
22
23 IDD_PROPPAGECOMPLETE DIALOGEX 0, 0, 235, 156
24 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
25 CAPTION "Extraheringen är slutförd"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x0
27 BEGIN
28 LTEXT "Filerna har extraherats till följande katalog:",IDC_STATIC,6,12,222,18
29 LTEXT "Målkatalog",IDC_DESTDIR,6,36,222,8
30 CONTROL "Visa extraherade filer",IDC_SHOW_EXTRACTED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,66,81,10
31 LTEXT "Tryck på slutför för att fortsätta.",IDC_STATIC,6,84,174,8
32 END
33
34 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 273, 56
35 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Bekräfta filersättning"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
38 BEGIN
39 DEFPUSHBUTTON "&Ja",IDYES,6,36,62,14
40 PUSHBUTTON "Avbryt",IDCANCEL,204,36,62,14
41 PUSHBUTTON "Ja &till alla",IDYESALL,72,36,62,14
42 PUSHBUTTON "&Nej",IDNO,138,36,62,14
43 ICON "",IDC_EXCLAMATION_ICON,6,6,24,22
44 LTEXT "",IDC_MESSAGE,36,6,228,24
45 END
46
47 STRINGTABLE
48 BEGIN
49 IDS_COL_NAME "Namn"
50 IDS_COL_TYPE "Typ"
51 IDS_COL_COMPRSIZE "Komprimerad storlek"
52 IDS_COL_PASSWORD "Lösenord"
53 IDS_COL_SIZE "Storlek"
54 IDS_COL_RATIO "Kvot"
55 IDS_COL_DATE_MOD "Ändrad den"
56 IDS_YES "Ja"
57 IDS_NO "Nej"
58
59 IDS_WIZ_TITLE "Extraheringsguiden"
60 IDS_WIZ_DEST_TITLE "Välj ett mål"
61 IDS_WIZ_DEST_SUBTITLE "Filerna från zip-arkivet kommer att extraheras till den valda platsen."
62 IDS_WIZ_COMPL_TITLE "Extraheringen är slutförd"
63 IDS_WIZ_COMPL_SUBTITLE "Filerna från zip-arkivet har extraherats."
64 IDS_WIZ_BROWSE_TITLE "Välj plats där du vill extrahera de valda objekten."
65
66 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Den här mappen innehåller redan en fil med namnet '%1'.\nVill du ersätta den?"
67
68 IDS_MENUITEM "Extrahera &alla..."
69 IDS_HELPTEXT "Extraherar mappinnehållet"
70 IDS_FRIENDLYNAME "Komprimerad (zippad) mapp"
71 END