Polish translation update (#29)
[reactos.git] / dll / win32 / comdlg32 / lang / cdlg_Pl.rc
1 /*
2 * Resources for Common Dialogs
3 *
4 * Copyright 1999 Bertho Stultiens
5 * Copyright 1999 Klaas van Gend
6 *
7 * This library is free software; you can redistribute it and/or
8 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9 * License as published by the Free Software Foundation; either
10 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 *
12 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
13 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
15 * Lesser General Public License for more details.
16 *
17 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18 * License along with this library; if not, write to the Free Software
19 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
20 */
21
22 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
23
24 STRINGTABLE
25 {
26 IDS_FILENOTFOUND "Nie znaleziono pliku"
27 IDS_VERIFYFILE "Sprawdź, czy podana nazwa pliku jest prawidłowa."
28 IDS_CREATEFILE "Plik nie istnieje.t\n\
29 Czy chcesz go utworzyć?"
30 IDS_OVERWRITEFILE "Plik istnieje.\n\
31 Czy chcesz go zastąpić?"
32 IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Błędny(e) znak(i) w nazwie"
33 IDS_INVALID_FILENAME "Nazwa pliku nie może zawierać znaków:\n\
34 / : < > |"
35 IDS_PATHNOTEXISTING "Katalog nie istnieje"
36 IDS_FILENOTEXISTING "Plik nie istnieje"
37 IDS_INVALID_FOLDERNAME "Wybór nie zawiera folderu"
38 }
39
40 STRINGTABLE
41 {
42 IDS_UPFOLDER "Poziom w górę"
43 IDS_NEWFOLDER "Utwórz nowy folder"
44 IDS_LISTVIEW "Lista"
45 IDS_REPORTVIEW "Szczegóły"
46 IDS_TODESKTOP "Przeglądaj pulpit"
47 }
48
49 STRINGTABLE
50 {
51 PD32_PRINT_TITLE "Drukuj"
52
53 PD32_VALUE_UREADABLE "Składnia zakresu stron jest nieprawidłowa."
54 PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Ta wartość nie leży w zakresie stron.\n\
55 Wprowadź wartość pomiędzy %1!d! i %2!d!.."
56 PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO "Wartość „od” nie może być większa niż wartość „do”."
57 PD32_MARGINS_OVERLAP "Marginesy znajdują się poza stroną.\n\
58 Wprowadź inną wielkość marginesu."
59 PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY "Pole „liczba kopii” nie może być puste."
60 PD32_TOO_LARGE_COPIES "Drukarka nie może wydrukować tylu kopii.\n\
61 Proszę podać wartość pomiędzy 1 a %d."
62 PD32_PRINT_ERROR "Błąd drukowania."
63 PD32_NO_DEFAULT_PRINTER "Domyślna drukarka nie została zdefiniowana."
64 PD32_CANT_FIND_PRINTER "Nie można odnaleźć drukarki."
65 PD32_OUT_OF_MEMORY "Za mało pamięci dla tej operacji."
66 PD32_GENERIC_ERROR "Podczas tej operacji wystąpił błąd."
67 PD32_DRIVER_UNKNOWN "Nieznany sterownik drukarki."
68 PD32_NO_DEVICES "Zanim będzie można wykonywać czynności związane z drukowaniem, takie jak ustawienie strony lub wydruk dokumentu, należy zainstalować drukarkę. Po zainstalowaniu spróbuj ponownie."
69
70 PD32_DEFAULT_PRINTER "Domyślna drukarka; "
71 PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE "W kolejce znajdują się %d dokumenty"
72 PD32_MARGINS_IN_INCHES "Marginesy [cale]"
73 PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS "Marginesy [mm]"
74 PD32_MILLIMETERS "mm"
75
76 PD32_PRINTER_STATUS_READY "Gotowe"
77 PD32_PRINTER_STATUS_PAUSED "Wstrzymane; "
78 PD32_PRINTER_STATUS_ERROR "Błąd; "
79 PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION "Oczekiwanie na usunięcie"
80 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM "Zakleszczenie papieru; "
81 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT "Brak papieru; "
82 PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED "Podawanie ręczne; "
83 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM "Problem z papierem; "
84 PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE "Drukarka jest offline; "
85 PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE "We/Wy aktywne; "
86 PD32_PRINTER_STATUS_BUSY "Zajęty; "
87 PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING "Drukowanie; "
88 PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL "Pojemnik wyjściowy jest zapełniony; "
89 PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE "Niedostępne; "
90 PD32_PRINTER_STATUS_WAITING "Oczekiwanie; "
91 PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING "Przetwarzanie; "
92 PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING "Inicjowanie; "
93 PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP "Rozgrzewanie; "
94 PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW "Mało toneru; "
95 PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER "Brak toneru; "
96 PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT "Strona wysłana; "
97 PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Przerwane przez użytkownika; "
98 PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY "Za mało pamięci; "
99 PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN "Klapka drukarki jest otwarta; "
100 PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN "Nieznany serwer wydruku; "
101 PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE "Tryb oszczędzania energii; "
102 }
103
104 STRINGTABLE /* Font styles */
105 {
106 IDS_FONT_REGULAR "Regularny"
107 IDS_FONT_BOLD "Pogrubiony"
108 IDS_FONT_ITALIC "Kursywa"
109 IDS_FONT_BOLD_ITALIC "Pogrubiona kursywa"
110 }
111
112 STRINGTABLE /* Color names */
113 {
114 IDS_COLOR_BLACK "Czarny"
115 IDS_COLOR_MAROON "Kasztanowy"
116 IDS_COLOR_GREEN "Zielony"
117 IDS_COLOR_OLIVE "Oliwkowy"
118 IDS_COLOR_NAVY "Granatowy"
119 IDS_COLOR_PURPLE "Purpurowy"
120 IDS_COLOR_TEAL "Zielono-modry"
121 IDS_COLOR_GRAY "Szary"
122 IDS_COLOR_SILVER "Srebrny"
123 IDS_COLOR_RED "Czerwony"
124 IDS_COLOR_LIME "Limonowy"
125 IDS_COLOR_YELLOW "Żółty"
126 IDS_COLOR_BLUE "Niebieski"
127 IDS_COLOR_FUCHSIA "Fuksja"
128 IDS_COLOR_AQUA "Akwamaryna"
129 IDS_COLOR_WHITE "Biały"
130 }
131
132 STRINGTABLE
133 {
134 IDS_FONT_SIZE "Wybierz czcionkę o rozmiarze pomiędzy %1!d! i %2!d! punktami."
135 IDS_SAVE_BUTTON "&Zapisz"
136 IDS_SAVE_IN "Zapisz &w:"
137 IDS_SAVE "Zapisz"
138 IDS_SAVE_AS "Zapisz jako"
139 IDS_OPEN_FILE "Otwórz plik"
140 IDS_SELECT_FOLDER "Wybierz folder"
141 IDS_FONT_SIZE_INPUT "Rozmiar czcionki musi być liczbą."
142 }
143
144 /*
145 * WARNING: DO NOT CHANGE THE SIZE OF THE STANDARD DIALOG TEMPLATES.
146 */
147
148 OPEN_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "Otwórz"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 {
153 LTEXT "&Nazwa pliku:", stc3, 6, 6, 76, 9
154 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
155 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
156 LTEXT "&Katalogi:", -1, 110, 6, 92, 9
157 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
158 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
159 LTEXT "Wyświetl pliki &typu:", stc2, 6, 104, 90, 9
160 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
161 LTEXT "&Dyski:", stc4, 110, 104, 92, 9
162 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
163 DEFPUSHBUTTON "Otwórz", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
165 PUSHBUTTON "Pomo&c", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
166 CHECKBOX "Tylko do &odczytu", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
167 }
168
169
170 SAVE_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
171 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
172 CAPTION "Zapisz jako..."
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 {
175 LTEXT "&Nazwa pliku:", stc3, 6, 6, 76, 9
176 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
177 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
178 LTEXT "&Katalogi:", -1, 110, 6, 92, 9
179 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
180 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
181 LTEXT "Wyświetl pliki &typu:", stc2, 6, 104, 90, 9
182 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
183 LTEXT "&Dyski:", stc4, 110, 104, 92, 9
184 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
185 DEFPUSHBUTTON "Zapisz jako", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
186 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
187 PUSHBUTTON "Pomo&c", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
188 CHECKBOX "Tylko do &odczytu", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
189 }
190
191
192 PRINT DIALOG 36, 24, 264, 134
193 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
194 CAPTION "Drukuj"
195 FONT 8, "MS Shell Dlg"
196 {
197 LTEXT "Drukarka:", stc1, 6, 6, 40, 9
198 LTEXT "", stc2, 60, 6, 150, 9
199 GROUPBOX "Zakres wydruku", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
200 RADIOBUTTON "&Cały rejestr", rad1, 16, 45, 60, 12
201 RADIOBUTTON "W&ybór", rad2, 16, 60, 60, 12
202 RADIOBUTTON "&Strony", rad3, 16, 75, 60, 12
203 DEFPUSHBUTTON "Drukuj", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
204 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
205 PUSHBUTTON "&Ustawienia", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
206 LTEXT "&Od:", stc3, 60, 80, 30, 9
207 LTEXT "&Do:", stc4, 120, 80, 30, 9
208 LTEXT "Jakość &wydruku:", stc5, 6, 100, 76, 9
209 COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
210 CHECKBOX "Drukuj do pli&ku", chx1, 20, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
211 CHECKBOX "Sortuj kopie", chx2, 160, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
212 }
213
214
215 PRINT_SETUP DIALOG 36, 24, 264, 134
216 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
217 CAPTION "Ustawienia wydruku"
218 FONT 8, "MS Shell Dlg"
219 {
220 GROUPBOX "Drukarka", grp1, 6, 6, 180, 72, BS_GROUPBOX
221 RADIOBUTTON "&Domyślna drukarka", rad1, 16, 16, 150, 12
222 LTEXT "[brak]", stc1, 35, 30, 120, 9
223 RADIOBUTTON "&Inna drukarka", rad2, 16, 44, 150, 12
224 COMBOBOX cmb1, 35, 58, 145, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
225 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
226 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
227 PUSHBUTTON "&Ustawienia", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
228 GROUPBOX "Orientacja", grp2, 6, 82, 100, 50, BS_GROUPBOX
229 RADIOBUTTON "W p&ionie", rad3, 50, 95, 50, 12
230 RADIOBUTTON "Po&ziomo", rad4, 50, 110, 50, 12
231 ICON "LANDSCAP", stc10, 10, 95, 32, 32
232 ICON "PORTRAIT", stc11, 10, 95, 32, 32
233 GROUPBOX "Papier", grp3, 116, 82, 178, 50, BS_GROUPBOX
234 LTEXT "&Wielkość", stc2, 126, 95, 35, 9
235 LTEXT "&Źródło", stc3, 126, 110, 35, 9
236 COMBOBOX cmb2, 155, 95, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
237 COMBOBOX cmb3, 155, 110, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
238 }
239
240
241 CHOOSE_FONT DIALOG 13, 54, 274, 147
242 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
243 CAPTION "Czcionka"
244 FONT 8, "MS Shell Dlg"
245 {
246 LTEXT "&Czcionka:",stc1 ,6,3,90,9
247 COMBOBOX cmb1, 6,13,94,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
248 CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
249 LTEXT "&Styl:",stc2 ,108,3,60,9
250 COMBOBOX cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
251 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
252 LTEXT "Wielkość:",stc3,179,3,32,9
253 COMBOBOX cmb3,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
254 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
255 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,218,6,50,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
256 PUSHBUTTON "Anuluj",IDCANCEL,218,23,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
257 PUSHBUTTON "&Zastosuj", psh3,218,40,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
258 PUSHBUTTON "Pomo&c" , pshHelp,218,57,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
259 GROUPBOX "Efekty specialne",grp1,6,72,84,36,WS_GROUP
260 CHECKBOX "Prz&ekreślona", chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
261 CHECKBOX "P&odkreślona", chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
262 LTEXT "Kolor:", stc4 ,6,114,80,9
263 COMBOBOX cmb4,6,124,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
264 CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
265 GROUPBOX "Przykład",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
266 CTEXT "",stc5,103,81,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
267 LTEXT "Skr&ypt:",stc7 ,98,114,40,9
268 COMBOBOX cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
269 CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
270 }
271
272
273 CHOOSE_COLOR DIALOG 36, 24, 300, 185
274 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
275 CAPTION "Kolor"
276 FONT 8, "MS Shell Dlg"
277 {
278 LTEXT "&Kolory podstawowe:", stc1, 4, 4, 140, 10
279 LTEXT "Kolory nie&standardowe:", stc2, 4, 106, 140, 10
280 LTEXT "Kolor|&Pełny", stc3, 150, 151, 48, 10
281 LTEXT "&Czerw.:", IDC_COLOR_RL /*1094*/,247,126,27,10
282 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_R, 275,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
283 LTEXT "&Ziel.:", IDC_COLOR_GL /*1095*/,247,140,27,10
284 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_G, 275,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
285 LTEXT "&Nieb.:", IDC_COLOR_BL /*1096*/,247,154,27,10
286 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_B, 275,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
287 LTEXT "&Odc.:" , IDC_COLOR_HL /*1091*/,200,126,24,10
288 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_H, 224,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
289 LTEXT "&Nas.:" , IDC_COLOR_SL /*1092*/,200,140,24,10
290 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_S, 224,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
291 LTEXT "&Jaskr.:", IDC_COLOR_LL /*1093*/,200,154,24,10
292 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_L, 224,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
293 CONTROL "" , IDC_COLOR_PREDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
294 CONTROL "" , IDC_COLOR_USRDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
295 CONTROL "" , IDC_COLOR_GRAPH, "STATIC",WS_BORDER|SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,4,118,116
296 CONTROL "" , IDC_COLOR_LUMBAR, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 278,4,8,116
297 CONTROL "" , IDC_COLOR_RESULT, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,124,40,26
298 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 4, 167, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
299 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 58, 167, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
300 PUSHBUTTON "Pomoc", pshHelp,100,166, 44, 14
301 PUSHBUTTON "&Dodaj do kolorów niestandardowych", IDC_COLOR_ADD /*1024*/, 152, 167, 144, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
302 PUSHBUTTON "D&efiniuj kolory niestandardowe >>", IDC_COLOR_DEFINE /*1025*/, 4, 149, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
303 PUSHBUTTON "Kolor", IDC_COLOR_RES, 300,200,4,14 /* just a dummy */
304 }
305
306
307 FINDDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 62
308 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
309 CAPTION "Wyszukaj w rejestrze"
310 FONT 8, "MS Shell Dlg"
311 {
312 LTEXT "&Znajdź:", -1, 4, 8, 52, 8
313 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
314 CHECKBOX "Uwzględniaj tylko całe wyrazy", chx1, 4, 26, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
315 CHECKBOX "&Uwzględniaj wielkość liter", chx2, 4, 42, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
316 GROUPBOX "Kierunek", grp1, 147, 21, 58, 38
317 CONTROL "W &górę", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 151, 30, 48, 12
318 CONTROL "W &dół", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 151, 44, 48, 12
319
320 DEFPUSHBUTTON "&Znajdź następny", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
321 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
322 PUSHBUTTON "Pomo&c", pshHelp , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
323 }
324
325
326 REPLACEDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 94
327 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
328 CAPTION "Zamień"
329 FONT 8, "MS Shell Dlg"
330 {
331 LTEXT "&Znajdź:", -1, 4, 8, 52, 8
332 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
333 LTEXT "Zamień &na:", -1, 4, 26, 52, 8
334 EDITTEXT edt2, 57, 24, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
335 CHECKBOX "Uwzględniaj tylko całe wyrazy", chx1, 5, 46, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
336 CHECKBOX "&Uwzględniaj wielkość liter", chx2, 5, 62, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
337
338 DEFPUSHBUTTON "&Znajdź następny", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
339 PUSHBUTTON "&Zamień", psh1 , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
340 PUSHBUTTON "Zamień &wszystkie", psh2 , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
341 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL , 212, 60, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
342 PUSHBUTTON "Pomo&c", pshHelp , 212, 78, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
343 }
344
345
346 PRINT32 DIALOG 32, 32, 288, 186
347 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
348 DS_CONTEXTHELP
349 CAPTION "Drukuj"
350 FONT 8, "MS Shell Dlg"
351 {
352 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 176,164, 50,14, WS_GROUP | BS_DEFPUSHBUTTON
353 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 230,164, 50,14, WS_GROUP
354 PUSHBUTTON "Pomo&c", pshHelp, 50, 161, 50,14, WS_GROUP
355
356 GROUPBOX "Drukarka", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
357 CONTROL "Drukuj do pli&ku", chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,185,36,90,16
358 PUSHBUTTON "Właś&ciwości", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
359 LTEXT "&Nazwa:", stc6, 16, 20, 36,8
360 COMBOBOX cmb4, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
361 LTEXT "Stan:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
362 LTEXT "", stc12, 65, 36, 120,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
363 LTEXT "Typ:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
364 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
365 LTEXT "Gdzie:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
366 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
367 LTEXT "Komentarz:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
368 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
369
370 GROUPBOX "Kopie", grp2, 160, 92, 120,64, WS_GROUP
371 LTEXT "Lczba &kopii:",stc5,168,105,68,8
372 ICON "", ico3, 170,131, 76,24, WS_GROUP | SS_CENTERIMAGE
373 CONTROL "&Sortuj", chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,168,118,100,12
374 EDITTEXT edt3, 240,103, 32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
375
376 GROUPBOX "Zakres wydruku", grp1, 8,92, 144,64, WS_GROUP
377 CONTROL "&Cały rejestr", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
378 CONTROL "&Strony", rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,36,12
379 CONTROL "&Zaznaczenie", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
380 EDITTEXT edt1, 73,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
381 EDITTEXT edt2, 120,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
382 RTEXT "&od:", stc2, 52,124, 20,8
383 RTEXT "&do:", stc3, 99,124, 20,8
384 }
385
386 PRINT32_SETUP DIALOG 32, 32, 288, 178
387 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
388 CAPTION "Ustawienia wydruku"
389 FONT 8, "MS Shell Dlg"
390 BEGIN
391 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,156,50,14,WS_GROUP
392 PUSHBUTTON "Anuluj",IDCANCEL,230,156,50,14
393 /* PUSHBUTTON "Network...", psh5, 284,156,48,14 */
394
395 GROUPBOX "Drukarka", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
396 PUSHBUTTON "Właś&ciwości", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
397 LTEXT "&Nazwa:", stc6, 16, 20, 36,8
398 COMBOBOX cmb1, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
399 LTEXT "Stan:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
400 LTEXT "", stc12, 65, 36, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
401 LTEXT "Typ:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
402 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
403 LTEXT "Gdzie:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
404 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
405 LTEXT "Komentarz:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
406 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
407
408 GROUPBOX "Papier", grp2, 8, 92, 164,56, WS_GROUP
409 LTEXT "Wielkość:", stc2, 16,108, 36, 8
410 COMBOBOX cmb2, 52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
411 LTEXT "Źró&dło:", stc3, 16,128, 36, 8
412 COMBOBOX cmb3, 52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
413
414 GROUPBOX "Orientacja", grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
415 ICON "", ico1, 195,112, 18,20, WS_GROUP
416 CONTROL "P&ionowa", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP |WS_TABSTOP,224,106,52,12
417 CONTROL "P&ozioma", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,224,126,52,12
418 END
419
420 PAGESETUPDLGORD DIALOG 32, 32, 240, 240
421 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
422 CAPTION "Ustawienia Strony"
423 FONT 8, "MS Shell Dlg"
424 BEGIN
425 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 80, 8, 80, 80
426 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 160, 12, 4, 80
427 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 84, 88, 80, 4
428 GROUPBOX "Papier", grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
429 LTEXT "Wielkość:", stc2, 16, 112, 36, 8
430 COMBOBOX cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
431 LTEXT "Źródł&o:", stc3, 16, 132, 36, 8
432 COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
433 GROUPBOX "Orientacja", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
434 AUTORADIOBUTTON "P&ionowo", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
435 AUTORADIOBUTTON "Po&ziomo", rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
436 GROUPBOX "", grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
437 LTEXT "&Lewy:", stc15, 88, 172, 30, 8
438 EDITTEXT edt4, 119, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
439 LTEXT "P&rawy:", stc16, 159, 172, 30, 8
440 EDITTEXT edt6, 190, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
441 LTEXT "&Górny:", stc17, 88, 192, 30, 8
442 EDITTEXT edt5, 119, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
443 LTEXT "&Dolny:", stc18, 159, 192, 30, 8
444 EDITTEXT edt7, 190, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
445 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 70, 220, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
446 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 126, 220, 50, 14
447 PUSHBUTTON "Dr&ukarka...", psh3, 182, 220, 50, 14
448 END
449
450 NEWFILEOPENORD DIALOG 0, 0, 280, 164
451 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
452 CAPTION "Otwórz"
453 FONT 8, "MS Shell Dlg"
454 {
455 LTEXT "&Szukaj w:",IDC_LOOKINSTATIC,4,6,43,8, SS_NOTIFY
456 COMBOBOX IDC_LOOKIN,49,3,132,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
457
458 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
459 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
460
461 LTEXT "&Nazwa pliku:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,56,16, SS_NOTIFY
462 EDITTEXT IDC_FILENAME,63,110,150,12,ES_AUTOHSCROLL
463 CONTROL "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63,110,150,150
464
465 LTEXT "&Pliki typu:",IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
466 COMBOBOX IDC_FILETYPE,63,128,150,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
467
468 CONTROL "Otwórz &tylko do odczytu",IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
469
470 DEFPUSHBUTTON "&Otwórz", IDOK,222,110,54,14
471 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL,222,128,54,14
472 PUSHBUTTON "Pomo&c", pshHelp,222,145,54,14
473 }
474
475 NEWFILEOPENV3ORD DIALOG 0, 0, 440, 300
476 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN |
477 WS_THICKFRAME
478 CAPTION "Otwórz"
479 FONT 8, "MS Shell Dlg"
480 {
481 LTEXT "Nazwa pliku:", IDC_FILENAMESTATIC, 160, 240, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
482 EDITTEXT IDC_FILENAME, 226, 240, 100, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_CLIPSIBLINGS | ES_AUTOHSCROLL
483
484 LTEXT "Pliki typu:", IDC_FILETYPESTATIC, 160, 256, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
485 COMBOBOX IDC_FILETYPE, 226, 256, 100, 60, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL |
486 WS_CLIPSIBLINGS | CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST
487
488 DEFPUSHBUTTON "&Otwórz", IDOK, 350, 240, 40, 14, WS_GROUP | WS_CLIPSIBLINGS
489
490 /* drop-down menu for open button */
491 CONTROL "6", psh1, "Button", WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP | WS_TABSTOP |
492 BS_CHECKBOX | BS_PUSHLIKE, 342, 240, 8, 14
493
494 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 395, 240, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
495 PUSHBUTTON "Pomo&c", pshHelp, 350, 272, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
496 }