50e60c74c62d839ddcb9bee9c3224ecc8240a277
[reactos.git] / dll / win32 / devmgr / lang / bg-BG.rc
1 // English language resource file (Sebastian Gasiorek, 2005-11-13)
2
3 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_NAME "Èìå"
8 IDS_TYPE "Âèä"
9 IDS_MANUFACTURER "Ïðîèçâîäèòåë: %1"
10 IDS_LOCATION "Ìåñòîïîëîæåíèå: %1"
11 IDS_STATUS "Ñúñòîÿíèå íà óñòðîéñòâîòî: %1"
12 IDS_UNKNOWN "Íåèçâåñòíî"
13 IDS_LOCATIONSTR "Ìåñòîïîëîæåíèå %1!u! (%2)"
14 IDS_DEVCODE " (Êîä %1!u!)"
15 IDS_DEVCODE2 " (Êîä %2!u!)"
16 IDS_ENABLEDEVICE "Óñòðîéñòâîòî äà ñå èçïîëçâà (âêëþ÷âàíå)"
17 IDS_DISABLEDEVICE "Óñòðîéñòâîòî äà íå ñå èçïîëçâà (èçêëþ÷âàíå)"
18 IDS_UNKNOWNDEVICE "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ"
19 IDS_NODRIVERLOADED "Íå ñà ñëîæåíè âîäà÷è (äðàéâåðè) çà óñòðîéñòâîòî."
20 IDS_DEVONPARENT "íà %1"
21 IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Ïîïðàâêà..."
22 IDS_ENABLEDEV "&Âêëþ÷âàíå íà óñòðîéñòâîòî"
23 IDS_REINSTALLDRV "Ïî&âòîðíî ñëàãàíå íà äðàéâåðà..."
24 IDS_PROPERTIES "&Ñâîéñòâà"
25 IDS_UPDATEDRV "Îá&íîâàâàíå íà âîäà÷à..."
26 IDS_REBOOT "&Ïðåçàïóñê íà êîìïþòúðà..."
27 IDS_NOTAVAILABLE "Íåíàëè÷íî"
28 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Áåç öèôðîâ ïîäïèñ"
29 IDS_NODRIVERS "Íå ñà íóæíè èëè íå ñà çàðåäåíè âîäà÷è çà òîâà óñòðîéñòâî."
30 END
31
32 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
33 STRINGTABLE
34 BEGIN
35 IDS_DEV_NO_PROBLEM "Óñòðîéñòâîòî ðàáîòè ïðàâèëíî."
36 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Óñòðîéñòâîòî íå å ïðàâèëíî íàñòðîåíî."
37 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ÐåàêòÎÑ íå óñïÿ äà çàðåäè âîäà÷à çà òîâà óñòðîéñòâî, ïîíåæå êîìïþòúðúò äîêëàäâà äâà âèäà $1 øèíè."
38 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Çàðåæäà÷úò/èòå çà óñòðîéñòâî $1 íå óñïÿ äà çàðåäè âîäà÷à."
39 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Èëè âîäà÷úò íà òîâà óñòðîéñòâî å ïîâðåäåí, èëè óðåäáàòà âè èìà íåäîñòèã íà ïàìåò èëè äðóãè ñðåäñòâà."
40 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Óñòðîéñòâîòî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå íÿêîé îò âîäà÷èòå ìó å ïîâðåäåí èëè èìà ãðåøêà â ðåãèñòúðà."
41 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Âîäà÷úò íà òîâà óñòðîéñòâî å çàÿâèë ðåñóðñ, êîéòî ÐåàêòÎÑ íå çíàå êàê äà ïîëçâà."
42 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Äðóãî óñòðîéñòâî èçïîëçâà ðåñóðñèòå, íóæíè íà òîâà óñòðîéñòâî."
43 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Âîäà÷úò çà òîâà óñòðîéñòâî òðÿáâà äà áúäå ñëîæåí íàíîâî."
44 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà çàðåäè ôàéë $1, êîéòî çàðåæäà âîäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî."
45 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå ôàéë $1, êîéòî çàðåæäà âîäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî å ïîâðåäåí."
46 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Íåóñïåõ ñ óñòðîéñòâî: Îïèòàéòå äà ñìåíèòå âîäà÷à çà òîâà óñòðîéñòâî. Àêî íå ðàáîòè ñå çàïîçíàéòå ñ äîêóìåíòàöèÿòà ìó."
47 IDS_DEV_INVALID_DATA "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå ÁÈÎÑúò íà êîìïþòúðúò âè íå äàâà ïðàâèëíè äàííè çà íåãî."
48 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå ÁÈÎÑúò â â óñòðîéñòâîòî íå äîêëàäâà äàííèòå íà ìó ïðàâèëíî."
49 IDS_DEV_FAILED_START "Òîâà óñòðîéñòâî ëèïñâà, íå ðàáîòè ïðàâèëíî èëè íå âñè÷êèòå ìó âîäà÷è ñà ñëîæåíè."
50 IDS_DEV_LIAR "ÐåàêòÎÑ ñïðÿ äà îòãîâàðÿ, äîêàòî ñå îïèòâàøå äà ïóñíå óñòðîéñòâîòî è ñëåäîâàòåëíî ïîâå÷å íÿìà äà ñå îïèòà äà ãî âêëþ÷è."
51 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Óñòðîéñòâîòî íå ìîæå äà íàìåðè ñâîáîäíè $1 ðåñóðñè, êîèòî äà èçïîëçâà."
52 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Òîâà óñòðîéñòâî ëèïñâà, íå ðàáîòè ïðàâèëíî èëè íå âñè÷êèòå ìó âîäà÷è ñà ñëîæåíè."
53 IDS_DEV_NEED_RESTART "Óñòðîéñòâîòî íÿìà äà ðàáîòè ïðàâèëíî, äîêàòî íå ïðåçàïóñíåòå êîìïþòúðà."
54 IDS_DEV_REENUMERATION "Óñòðîéñòâîòî ïðè÷èíÿâà ñáëúñúê íà ðåñóðñè."
55 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ÐåàêòÎÑ íå óñïÿ äà ðàçïîçíàå âñè÷êè èçïîëçâàíè îò óñòðîéñòâîòî ðåñóðñè."
56 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Èíôîðìàöèîííèÿò ôàéë $1 óêàçâà íà äúùåðíîòî ìó óñòðîéñòâî äà ïîëçâà ðåñóðñ, êîéòî ðîäèòåëñêîòî óñòðîéñòâî íÿìà èëè íå ðàçïîçíàâà."
57 IDS_DEV_REINSTALL "Âîäà÷úò çà òîâà óñòðîéñòâî òðÿáâà äà áúäå ñëîæåí íàíîâî."
58 IDS_DEV_REGISTRY "Âúçìîæíî å ðåãèñòúðúò âè äà å ïîâðåäåí."
59 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ÐåàêòÎÑ ïðåìàõâà óñòðîéñòâîòî."
60 IDS_DEV_DISABLED "Óñòðîéñòâîòî íå å âêëþ÷åíî."
61 IDS_DEV_DISABLED2 "Óñòðîéñòâîòî å çàáðàíåíî."
62 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Çàðåæäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî íå ìîãàò äà çàðåäÿò âîäà÷èòå."
63 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Âèäåîêàðòàòà ðàáîòè ïðàâèëíî."
64 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Çàðåæäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî íå ìîãàò äà çàðåäÿò âîäà÷èòå."
65 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Òîâà óñòðîéñòâî ëèïñâà, íå ðàáîòè ïðàâèëíî èëè íå âñè÷êèòå ìó âîäà÷è ñà ñëîæåíè."
66 IDS_DEV_MOVED "ÐåàêòÎÑ âñå îùå íàñòðîéâà óñòðîéñòâîòî."
67 IDS_DEV_TOO_EARLY "ÐåàêòÎÑ âñå îùå íàñòðîéâà óñòðîéñòâîòî."
68 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà óòî÷íè ðåñóðñèòå çà òîâà óñòðîéñòâî."
69 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Âîäà÷èòå çà òîâà óñòðîéñòâî íå ñà ñëîæåíè."
70 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Óñòðîéñòâîòî å èçêëþ÷åíî, ïîíåæå ÁÈÎÑúò ìó íå ìó å äàë íèêàêâè ðåñóðñè."
71 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Òîâà óñòðîéñòâî ïîëçâà çàÿâêà çà ïðåêúñâàíå (IRQ), êîÿòî ñå ïîëçâà îò äðóãî óñòðîéñòâî è íå ìîæå äà áúäå ñïîäåëåíà.\nÒðÿáâà äà ñìåíèòå ñïîðíàòà íàñòðîéêà èëè äà ìàõíåòå âîäà÷à çà ðåàëíî âðåìå, ïðè÷èíÿâàù íåðàçáèðàòåëñòâîòî."
72 IDS_DEV_FAILED_ADD "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå $1 íå ðàáîòè ïðàâèëíî."
73 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà ñëîæè âîäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî, ïîíåæå íÿìà äîñòúï äî óñòðîéñòâîòî èëè ìðåæîâîòî ìåñòîïîëîæåíèå, êîåòî ñúäúðæà íóæíèòå ôàéëîâå."
74 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Óñòðîéñòâîòî íå îòãîâàðÿ íà ñâîÿ âîäà÷ (äðàéâåð)."
75 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà îïðåäåëè íàñòðîéêèòå íà óñòðîéñòâîòî. Âèæòå äîêóìåíòàöèÿòà íà óñòðîéñòâîòî è èçïîëçâàéòå ïîäïðîçîðåöà ""Ðåñóðñè"" çà äà ãî íàñòðîèòå."
76 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Ñèñòåìíèÿò ôúðìóåð íà êîìïþòúðà âè íå ñúäúðæà äîñòàòú÷íî ñâåäåíèÿ çà ïðàâèëíàòà íàñòðîéêà è óïîòðåáà íà òîâà óñòðîéñòâî.\nÇà äà ãî èçïîëçâàòå, ñâòðæåòå ñå ñ ïðîèçâîäèòåëÿ íà êîìïþòúðà ñè, çà äà ñå ïîëó÷èòå îáíîâëåíèå íà ôúðìóåðà èëè ÁÈÎÑà."
77 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Òîâà óñòðîéñòâî ïîäàâà çàÿâêà çà ïðåêúñâàíå íà PCI, íî å íàñòðîåíî çà ïðåêúñâàíå íà ISA (èëè íàîïàêè).\nÈçïîëçâàòå ïðîãðàìàòà çà ñèñòåìíà íàñòðîéêà íà êîìïþòúðà, çà äà ïðåíàñòðîèòå ïðåêúñâàíåòî çà òîâà óñòðîéñòâî."
78 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà ïîäãîòâè âîäà÷à çà òîâà îáîðóäâàíå."
79 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà çàðåäè âîäà÷à çà òîâà îáîðóäâàíå, ïîíåæå ïðåäèøíî èçïúëíåíèå íà âîäà÷à íà óñòðîéñòâîòî å âñå îùå â ïàìåòòà."
80 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà çàðåäè âîäà÷à çà òîâà îáîðóäâàíå. Âîäà÷úò ìîæå äà å ïîâðåäåí èëè äà ëèïñâà."
81 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ÐåàêòÎÑ íå ïîëó÷àâà äîñòúï äî óñòðîéñòâîòî, ïîíåæå ñâåäåíèÿòà çà îáëóæâàùèÿò ìó êëþ÷ â ðåãèñòúðà ëèïñâàò èëè ñà çàïèñàíè ãðåøíî."
82 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ÐåàêòÎÑ å çàðåäèë óñïåøíî âîäà÷à çà óñòðîéñòâîòî íî íå ìîæå äà íàìåðè ñàìîòî óñòðîéñòâî."
83 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà çàðåäè âîäà÷à çà òîâà îáîðóäâàíå, ïîíåæå âå÷å èìà òàêúâ âîäà÷, èçïúëíÿâàí îò óðåäáàòà."
84 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ÐåàêòÎÑ å èçêëþ÷èë òîâà óñòðîéñòâî, ïîíåæå å äîêëàäâàëî çà íåðåäíîñòè."
85 IDS_DEV_HALTED "Ïðèëîæåíèå èëè óñëóãà å èçêëþ÷èëà òîâà óñòðîéñòâî."
86 IDS_DEV_PHANTOM "Ïîíàñòîÿùåì, óñòðîéñòâîòî íå å çàêà÷åíî çà êîìïþòúðà."
87 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà ïîëó÷è äîñòúï äî òîâà óñòðîéñòâî, ïîíåæå ðàáîòíàòà óðåäáà ñå èçêëþ÷âà."
88 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà èçïîëçâà òîâà óñòðîéñòâî, çàùîòî å áèëî ïðèãîòâåíî çà áåçîïàñíî îòêà÷àíå, íî íå å áèëî îòêà÷åíî."
89 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Ñîôòóåðúò çà òîâà óñòðîéñòâî íå å áèë ïóñíàò, ïîíåæå å èçâåñòíî, ÷å èìà ÿäîâå ñ ÐåàêòÎÑ. Ñâúðæåòå ñå ñ ïðîèçâîäèòåëÿ íà îáîðóäâàíåòî çà íîâ âîäà÷."
90 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ÐåàêòÎÑ íå óñïÿ äà ïóñíå íîâèòå óñòðîéñòâà, ïîíåæå ñèñòåìíèÿò ðîé å òâúðäå ãîëÿì (íàäõâúðëÿ îãðàíè÷åíèåòî ïî ðàçìåð íà ðåãèñòúðà)."
91 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ÐåàêòÎÑ íå óñïÿ äà ñìåíè íàñòðîéêèòå íà óñòðîéñòâîòî."
92 END
93
94 IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 300, 400
95 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
96 FONT 8, "MS Shell Dlg"
97 BEGIN
98 LTEXT "&Óñòðîéñòâà:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
99 CONTROL "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
100 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
101 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
102 GROUPBOX "Ñâîéñòâà íà óñòðîéñòâîòî:",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
103 LTEXT "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
104 LTEXT "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
105 LTEXT "",IDC_STATUS,14,112,183,30
106 PUSHBUTTON "&Ïîïðàâêà...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
107 BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
108 PUSHBUTTON "&Ñâîéñòâà",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
109 END
110
111 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
112 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
113 CAPTION "Îáùè"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
117 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
118 LTEXT "Âèä óñòðîéñòâî:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
119 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
120 LTEXT "Ïðîèçâîäèòåë:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
121 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
122 LTEXT "Ìåñòîïîëîæåíèå", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
123 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
124 GROUPBOX "Ñúñòîÿíèå íà óñòðîéñòâîòî", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
125 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
126 PUSHBUTTON "&Ïîïðàâêà...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
127 LTEXT "Óïîòðåáà íà óñòðîéñòâîòî:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
128 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
129 END
130
131 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
132 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
133 CAPTION "Âîäà÷ (äðàéâåð)"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
137 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
138 LTEXT "Äîñòàâ÷èê íà âîäà÷à:", -1, 37, 39, 65, 8, SS_NOPREFIX
139 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 105, 39, 140, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
140 LTEXT "Äàòà íà âîäà÷à:", -1, 37, 53, 65, 8, SS_NOPREFIX
141 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 105, 53, 140, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
142 LTEXT "Âåðñèÿ íà âîäà÷à:", -1, 37, 67, 65, 8, SS_NOPREFIX
143 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 105, 67, 140, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
144 LTEXT "Ïîäïèñàë öèôðîâî:", -1, 37, 81, 70, 8, SS_NOPREFIX
145 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 105, 81, 140, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
146 PUSHBUTTON "Ïîäðîáíîñòè çà âîäà÷à...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 95, 15
147 LTEXT "Ïîêàçâàíå íà ïîäðîáíîñòè çà ôàéëîâåòå íà âîäà÷à.", -1, 105, 110, 141, 17, SS_NOPREFIX
148 END
149
150 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 224, 250
151 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
152 CAPTION "Ïîäðîáíîñòèòå çà ôàéëîâåòå íà âîäà÷à"
153 FONT 8, "MS Shell Dlg"
154 BEGIN
155 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
156 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
157 LTEXT "Ôàéëîâå íà &âîäà÷à:", -1, 7, 36, 204, 8
158 CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
159 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
160 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
161 LTEXT "Äîñòàâ÷èê:", -1, 14, 134, 50, 8
162 LTEXT "", IDC_FILEPROVIDER, 82, 134, 140, 8
163 LTEXT "Ôàéëîâà âåðñèÿ:", -1, 14, 150, 70, 16
164 LTEXT "", IDC_FILEVERSION, 82, 150, 140, 8
165 LTEXT "Âúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà:", -1, 14, 166, 70, 16
166 LTEXT "", IDC_FILECOPYRIGHT, 82, 166, 140, 8
167 LTEXT "Ïîäïèñàë öèôðîâî:", -1, 14, 182, 70, 16
168 LTEXT "", IDC_DIGITALSIGNER, 82, 182, 140, 8
169 PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 167, 228, 50, 14
170 END
171