Sync trunk.
[reactos.git] / dll / win32 / devmgr / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/devmgr/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2010-01-07
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 STRINGTABLE
9 BEGIN
10 IDS_NAME "Název"
11 IDS_TYPE "Typ"
12 IDS_MANUFACTURER "Výrobce: %1"
13 IDS_LOCATION "Umístìní: %1"
14 IDS_STATUS "Status zaøízení: %1"
15 IDS_UNKNOWN "Neznámý"
16 IDS_LOCATIONSTR "Umístìní %1!u! (%2)"
17 IDS_DEVCODE " (Kód %1!u!)"
18 IDS_DEVCODE2 " (Kód %2!u!)"
19 IDS_ENABLEDEVICE "Pou\9eívat toto zaøízení (zapnout)"
20 IDS_DISABLEDEVICE "Nepou\9eívat toto zaøízení (vypnout)"
21 IDS_UNKNOWNDEVICE "Neznámé zaøízení"
22 IDS_NODRIVERLOADED "Pro toto zaøízení nejsou nainstalovány \9eádné ovladaèe."
23 IDS_DEVONPARENT "na %1"
24 IDS_TROUBLESHOOTDEV "Ø&e\9aení problémù..."
25 IDS_ENABLEDEV "Povolit zaøíze&ní"
26 IDS_REINSTALLDRV "Pøe&instalovat ovladaè"
27 IDS_PROPERTIES "Vlas&tnosti"
28 IDS_UPDATEDRV "A&ktualizovat ovladaè..."
29 IDS_REBOOT "Resta&rtovat poèítaè..."
30 IDS_NOTAVAILABLE "Není dostupné"
31 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Není digitálnì podepsáno"
32 IDS_NODRIVERS "Pro toto zaøízení nejsou vy\9eadovány nebo nebyly naèteny \9eádné soubory ovladaèù."
33 END
34
35 /* puvodni anglicke error messages prevzaty z: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
36 STRINGTABLE
37 BEGIN
38 IDS_DEV_NO_PROBLEM "Toto zaøízení funguje správnì."
39 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Toto zaøízení není správnì nastaveno."
40 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS nemohl naèíst ovladaè pro toto zaøízení, proto\9ee poèítaè hlásí dva typy sbìrnice $1."
41 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Device loader $1 nemohl naèíst ovladaè tohoto zaøízení."
42 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Ovladaè tohoto zaøízení je po\9akozený nebo má systém málo pamìti èi jiných zdrojù."
43 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee je \9apatný nìkterý z jeho ovladaèù nebo registr."
44 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Ovladaè tohoto zaøízení po\9eaduje zdroj, který ReactOS neumí zpracovat."
45 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Zdroje, které toto zaøízení vy\9eaduje, jsou u\9e pou\9eívány jiným zaøízením."
46 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Ovladaèe tohoto zaøízení musí být pøeinstalovány."
47 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee ReactOS nedoká\9ee naèíst soubor $1, který naèítá ovladaèe pro toto zaøízení."
48 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee soubor $1, který naèítá ovladaèe pro toto zaøízení, je po\9akozený."
49 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Selhání zaøízení: Zkuste zmìnit ovladaè tohoto zaøízení nebo konzultujte manuál."
50 IDS_DEV_INVALID_DATA "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee BIOS v poèítaèi nesprávnì hlásí zdroje zaøízení."
51 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee BIOS v zaøízení nesprávnì hlásí zdroje zaøízení."
52 IDS_DEV_FAILED_START "Zaøízení není pøítomno, nepracuje správnì nebo nemá nainstalované v\9aechny ovladaèe."
53 IDS_DEV_LIAR "ReactOS pøestal odpovídat pøi pokusu o spu\9atìní tohoto zaøízení, a proto se nebude znovu pokou\9aet spustit zaøízení."
54 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Toto zaøízení nedoká\9ee nalézt volné $1 zdroje."
55 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Zaøízení není pøítomno, nepracuje správnì nebo nemá nainstalované v\9aechny ovladaèe."
56 IDS_DEV_NEED_RESTART "Toto zaøízení nebude pracovat správnì, dokud nebude poèítaè zrestartován."
57 IDS_DEV_REENUMERATION "Toto zaøízení zpùsobuje konflikt zdrojù."
58 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS nedokázal identifikovat v\9aechny zdroje, které toto zaøízení u\9eívá."
59 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Informaèní soubor ovladaèe $1 po\9eaduje po tomto zaøízení pou\9eití zdroje, který jeho rodièovské zaøízení nemá nebo nepoznává."
60 IDS_DEV_REINSTALL "Ovladaèe tohoto zaøízení musí být pøeinstalovány."
61 IDS_DEV_REGISTRY "Registry jsou mo\9ená po\9akozeny."
62 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS odstraòuje toto zaøízení."
63 IDS_DEV_DISABLED "Toto zaøízení není spu\9atìno."
64 IDS_DEV_DISABLED2 "Toto zaøízení je vypnuto."
65 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Loadery tohoto zaøízení nemohou naèíst po\9eadované ovladaèe."
66 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Tento zobrazovací adaptér funguje správnì."
67 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Loadery tohoto zaøízení nemohou naèíst po\9eadované ovladaèe."
68 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Zaøízení není pøítomno, nepracuje správnì nebo nemá nainstalované v\9aechny ovladaèe."
69 IDS_DEV_MOVED "ReactOS právì nastavuje toto zaøízení."
70 IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS právì nastavuje toto zaøízení."
71 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS nemohl urèit zdroje tohoto zaøízení."
72 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Ovladaèe tohoto zaøízení nejsou naintalovány."
73 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Toto zaøízení je vypnuto, proto\9ee mu BIOS nepøiøadil \9eádné zdroje."
74 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Toto zaøízení vyu\9eívá IRQ, které je vyu\9eíváno jiným zaøízením a nemù\9ee být sdíleno.\nJe potøeba zmìnit konfliktní nastavení nebo odebrat ovladaè zpùsobující konflikt."
75 IDS_DEV_FAILED_ADD "Toto zaøízení nepracuje správnì, proto\9ee $1 nepracuje správnì."
76 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS nemù\9ee nainstalovat ovladaèe tohoto zaøízení, proto\9ee nemá pøístup na disk nebo sí\9dové umístìní, na kterém se nacházejí instalaèní soubory."
77 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Toto zaøízení neodpovídá svému ovladaèi."
78 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS nedoká\9ee urèit nastavení tohoto zaøízení. Konzultujte manuál, který byl pøibalen k zaøízení a pou\9eijte zálo\9eku \"Zdroje\" k vybrání nastavení."
79 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Firmware tohoto poèítaèe nezahrnuje dost informací nutných pro správné nastavení a pou\9eití tohoto zaøízení.\nAby bylo mo\9ené pou\9eít toto zaøízení, kontaktujte výrobce poèítaèe k získání novìj\9aí verze firmwaru nebo BIOSu."
80 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Toto zaøízení po\9eaduje PCI pøeru\9aení, ale je konfigurováno pro ISA pøeru\9aení (èi naopak).\nProsím, nastavte správnì pøeru\9aení pro toto zaøízení."
81 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS nemù\9ee incializovat ovladaè zaøízení pro toto zaøízení."
82 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS nemù\9ee naèíst ovladaè pro toto zaøízení, proto\9ee pøedchozí instance ovladaèe je stále v pamìti."
83 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS nemù\9ee naèíst ovladaè pro toto zaøízení. Ovladaè mù\9ee být po\9akozený nebo chybìt."
84 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS nemù\9ee získat pøístup k tomuto zaøízení, proto\9ee jeho service key informace v registru chybí nebo je zapsána nesprávnì."
85 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS úspì\9anì naèetl ovladaè zaøízení, ale nemù\9ee najít zaøízení."
86 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS nemù\9ee naèíst ovladaè tohoto zaøízení, proto\9ee v systému u\9e je spu\9atìno duplicitní zaøízení."
87 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS zastavil toto zaøízení, proto\9ee zpùsobovalo problémy."
88 IDS_DEV_HALTED "Aplikace nebo slu\9eba zastavila toto zaøízení."
89 IDS_DEV_PHANTOM "Toto zaøízení nyní není pøipojeno k poèítaèi."
90 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS nemohl získat pøístup k tomuto zaøízení, proto\9ee operaèní systém se právì vypíná."
91 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS nemù\9ee pou\9eívat toto zaøízení, proto\9ee bylo pøipraveno pro bezpeèné odebrání a je\9atì nebylo odebráno."
92 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Softwaru tohoto zaøízení nebylo dovoleno spu\9atìní, proto\9ee zpùsobuje v systému ReactOS problémy. Kontaktujte prodejce pro nový ovladaè."
93 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS nemù\9ee spustit nové zaøízení, proto\9ee systémová slo\9eka registru je pøíli\9a velká (pøekraèuje limit velikosti registru)."
94 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS nedokázal zmìnit nastavení tohoto zaøízení."
95 END
96
97 STRINGTABLE
98 BEGIN
99 IDS_PROP_DEVICEID "Device Instance ID"
100 IDS_PROP_HARDWAREIDS "Hardware IDs"
101 IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Compatible IDs"
102 IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Matching Device ID"
103 IDS_PROP_SERVICE "Service"
104 IDS_PROP_ENUMERATOR "Enumerator"
105 IDS_PROP_CAPABILITIES "Capabilities"
106 IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Devnode Flags"
107 IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Config Flags"
108 IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "CSConfig Flags"
109 IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Ejection Relations"
110 IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Removal Relations"
111 IDS_PROP_BUSRELATIONS "Bus Relations"
112 IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Device Upper Filters"
113 IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Device Lower Filters"
114 IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Class Upper Filters"
115 IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Class Lower Filters"
116 IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Class Installers"
117 IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Class Coinstallers"
118 IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Device Coinstallers"
119 IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Firmware Revision"
120 IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Current Power State"
121 IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Power Capabilities"
122 IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Power State Mappings"
123 END
124
125 IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 300, 400
126 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 LTEXT "&Zaøízení:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
130 CONTROL "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
131 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
132 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
133 GROUPBOX "Vlastnosti zaøízení",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
134 LTEXT "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
135 LTEXT "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
136 LTEXT "",IDC_STATUS,14,112,183,30
137 PUSHBUTTON "Ø&e\9aení problémù...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
138 BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
139 PUSHBUTTON "Vlas&tnosti",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
140 END
141
142 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
143 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
144 CAPTION "Obecné"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
148 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
149 LTEXT "Typ zaøízení:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
150 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
151 LTEXT "Výrobce:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
152 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
153 LTEXT "Umístìní:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
154 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
155 GROUPBOX "Stav zaøízení", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
156 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
157 PUSHBUTTON "Ø&e\9aení problémù...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
158 LTEXT "Vyu\9eití &zaøízení:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
159 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
160 END
161
162 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
163 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
164 CAPTION "Ovladaè"
165 FONT 8, "MS Shell Dlg"
166 BEGIN
167 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
168 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
169 LTEXT "Zprostøedkovatel:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
170 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
171 LTEXT "Datum ovladaèe:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
172 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
173 LTEXT "Verze ovladaèe:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
174 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
175 LTEXT "Digitální podpis:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
176 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
177 PUSHBUTTON "&Detaily ovladaèe...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
178 LTEXT "Zobrazí detaily souborù ovladaèe.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
179 END
180
181 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 224, 230
182 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
183 CAPTION "Detaily souborù ovladaèe"
184 FONT 8, "MS Shell Dlg"
185 BEGIN
186 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
187 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
188 LTEXT "Soubory ovla&daèe:", -1, 7, 36, 204, 8
189 CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
190 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
191 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
192 LTEXT "Zprostøedkovatel:", -1, 14, 134, 66, 8
193 EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 80, 134, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
194 LTEXT "Verze souboru:", -1, 14, 150, 66, 8
195 EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 80, 150, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
196 LTEXT "Autorská práva:", -1, 14, 166, 66, 8
197 EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 80, 166, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
198 LTEXT "Digitální podpis:", -1, 14, 182, 66, 8
199 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 80, 182, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
200 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
201 END
202
203 IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
204 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
205 CAPTION "Detaily"
206 FONT 8, "MS Shell Dlg"
207 BEGIN
208 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
209 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
210 COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
211 CONTROL "",IDC_DETAILSPROPVALUE,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
212 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
213 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
214 END
215
216 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
217 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
218 CAPTION "Prostøedky"
219 FONT 8, "MS Shell Dlg"
220 BEGIN
221 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
222 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
223 END
224
225 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
226 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
227 CAPTION "Napájení"
228 FONT 8, "MS Shell Dlg"
229 BEGIN
230 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
231 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
232 END