- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / dll / win32 / devmgr / lang / pl-PL.rc
1 // Polish language resource file (Sebastian Gasiorek,Wiktor Maryniowski, 2005-12-12)
2 /*
3 * update by xrogers (13.04.2007)
4 * xxrogers@users.sourceforge.net
5 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
6 *
7 * updates by Caemyr - Olaf Siejka (Jan 2008, Jan 2010)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 STRINGTABLE
13 BEGIN
14 IDS_NAME "Nazwa"
15 IDS_TYPE "Typ"
16 IDS_MANUFACTURER "Producent: %1"
17 IDS_LOCATION "Lokalizacja: %1"
18 IDS_STATUS "Stan urz¹dzenia: %1"
19 IDS_UNKNOWN "Niedostêpne"
20 IDS_LOCATIONSTR "Lokalizacja %1!u! (%2)"
21 IDS_DEVCODE " (Kod %1!u!)"
22 IDS_DEVCODE2 " (Kod %2!u!)"
23 IDS_ENABLEDEVICE "U¿ywaj tego urz¹dzenia (w³¹czone)"
24 IDS_DISABLEDEVICE "Nie u¿ywaj tego urz¹dzenia (wy³¹czone)"
25 IDS_UNKNOWNDEVICE "Nieznane urz¹dzenie"
26 IDS_NODRIVERLOADED "Nie zainstalowano sterownika dla tego urz¹dzenia."
27 IDS_DEVONPARENT "w³¹czone %1"
28 IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Konflikty..."
29 IDS_ENABLEDEV "&W³¹cz urz¹dzenie"
30 IDS_REINSTALLDRV "&Zainstaluj sterownik ponownie"
31 IDS_PROPERTIES "W³a\9cciwo\9cc&i"
32 IDS_UPDATEDRV "&Aktualizuj sterownik..."
33 IDS_REBOOT "&Uruchom komputer ponownie..."
34 IDS_NOTAVAILABLE "Niedostêpne"
35 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Niepodpisany cyfrowo"
36 IDS_NODRIVERS "¯adne pliki sterownika nie s¹ potrzebne albo nie zosta³y za³adowane dla tego urz¹dzenia."
37 END
38
39 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
40 STRINGTABLE
41 BEGIN
42 IDS_DEV_NO_PROBLEM "To urz¹dzenie dzia³a prawid³owo."
43 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "To urz¹dzenie nie jest poprawnie skonfigurowane."
44 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS nie mo¿e za³adowaæ sterownika dla tego urz¹dzenia, poniewa¿ system raportuje dwa rodzaje magistrali typu $1."
45 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "System ³adowania sprzêtu $1 nie móg³ za³adowaæ sterownika dla tego urz¹dzenia."
46 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Sterownik dla tego urz¹dzenia mo¿e nie byæ prawid³owy lub system mo¿e nie pracowaæ poprawnie."
47 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Urz¹dzenie nie dzia³a poprawnie, poniewa¿ jeden ze sterowników nie jest prawid³owy lub jest \9fle zarejestrowany."
48 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Sterownik urz¹dzenia wymaga zasobów, których ReactOS nie potrafi przydzieliæ."
49 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Inne urz¹dzenie u¿ywa ¿¹danych zasobów."
50 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Sterownik dla tego urz¹dzenia powinien byæ zainstalowany ponownie."
51 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo, poniewa¿ ReactOS nie móg³ za³adowaæ pliku $1, który ³aduje sterownik dla tego urz¹dzenia."
52 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo, poniewa¿ plik $1, który ³aduje sterownik dla tego urz¹dzenia jest b³êdny."
53 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "B³¹d urz¹dzenia: Spróbuj zmieniæ sterownik tego urz¹dzenia. Je\9cli to nie pomo¿e, poszukaj rozwi¹zania w dokumentacji sprzêtowej."
54 IDS_DEV_INVALID_DATA "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo, poniewa¿ BIOS Twojego komputera raportuje, ¿e zasoby dla urz¹dzenia nie s¹ prawid³owe."
55 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo, poniewa¿ BIOS urz¹dzenia raportuje, ¿e zasoby dla urz¹dzenia nie s¹ prawid³owe. "
56 IDS_DEV_FAILED_START "Urz¹dzenie nie jest obecne, nie dzia³a poprawnie lub nie wszystkie sterowniki urz¹dzenia zosta³y zainstalowane."
57 IDS_DEV_LIAR "ReactOS zosta³ zatrzymany podczs próby uruchomienia urz¹dzenia, dlatego nie bêdzie próbowa³ uruchamiaæ tego urz¹dzenia w przysz³o\9cci."
58 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Urz¹dzenie nie mog³o odnale\9fæ ¿adnych wolnych zasobów $1."
59 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Urz¹dzenie nie jest obecne, nie dzia³a poprawnie lub nie wszystkie sterowniki urz¹dzenia zosta³y zainstalowane."
60 IDS_DEV_NEED_RESTART "Urz¹dzenie nie bêdzie dzia³aæ prawid³owo dopóki nie uruchomisz ponownie komputera."
61 IDS_DEV_REENUMERATION "To urz¹dzenie powoduje konflikt zasobów."
62 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS nie móg³ zidentyfikowaæ wszystkich zasobów, których u¿ywa urz¹dzenie."
63 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Plik informacji sterownika $1 informuje, ¿e urz¹dzenie podrzêdne u¿ywa zasobów, których nie rozpoznaje urz¹dzenie nadrzêdne."
64 IDS_DEV_REINSTALL "Sterownik dla tego urz¹dzenia powinien byæ zainstalowany ponownie."
65 IDS_DEV_REGISTRY "Wpis mo¿e nie byæ prawid³owy."
66 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS usuwa to urz¹dzenie."
67 IDS_DEV_DISABLED "Urz¹dzenie nie zosta³o uruchomione."
68 IDS_DEV_DISABLED2 "Urz¹dzenie jest Wy³¹czone."
69 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Systemy ³adowania sprzêtu nie móg³y za³adowaæ wymaganego sterownika."
70 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Karta graficzna dzia³a prawid³owo."
71 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Systemy ³adowania sprzêtu nie móg³y za³adowaæ wymaganego sterownika."
72 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Urz¹dzenie nie jest obecne, nie dzia³a poprawnie lub nie wszystkie sterowniki urz¹dzenia zosta³y zainstalowane."
73 IDS_DEV_MOVED "ReactOS próbuje skonfigurowaæ to urz¹dzenie."
74 IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS próbuje skonfigurowaæ to urz¹dzenie."
75 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS nie potrafi³ odnale\9fæ zasobów dla tego urz¹dzenia."
76 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Nie zainstalowano sterownika dla tego urz¹dzenia."
77 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Urz¹dzenie jest wy³¹czone, poniewa¿ BIOS nie przydzieli³ ¿adnych zasobów dla tego urz¹dzenia."
78 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Urz¹dzenie ¿¹da przerwañ (IRQ), których u¿ywa inne urz¹dzenie i których nie mo¿na rozdzieliæ. Musisz zmieniæ konfliktowe ustawienia lub usun¹æ sterownik powoduj¹cy konflikt."
79 IDS_DEV_FAILED_ADD "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo, poniewa¿ $1 równie¿ nie dzia³a poprawnie."
80 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS nie móg³ zainstalowaæ sterownika dla urz¹dzenia, poniewa¿ nie móg³ uzyskaæ dostêpu do lokacji zawartej w pliku instalacyjnym."
81 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Sterownik nie jest przeznaczony dla tego urz¹dzenia."
82 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS nie móg³ okre\9cliæ ustawieñ dla tego urz¹dzenia. Poszukaj rozwi¹zania w dokumentacji urz¹dzenia i u¿yj palety ustawieñ zasobów, aby skonfigurowaæ je rêcznie."
83 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Firmware Twojego komputera zawiera zbyt ma³o informacji, aby skonfigurowaæ i u¿ywaæ tego urz¹dzenia. Aby uruchomiæ urz¹dzenie, skontaktuj siê z producentem w celu uaktualnienia firmware-u lub BIOS-u."
84 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Urz¹dzenie ¿¹da przerwañ PCI, chocia¿ znajduje siê w ISA (lub na odwrót). Zmieñ ustawienia przerwañ dla tego urz¹dzenia korzystaj¹c z konfiguratora systemu."
85 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia."
86 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia, poniewa¿ poprzedni sterownik jest nadal w pamiêci."
87 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia. Brak sterownika lub sterownik mo¿e byæ uszkodzony."
88 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS nie móg³ uzyskaæ dostêpu do sprzêtu, poniewa¿ brakuje klucza w rejestrze lub klucz nie jest zapisany prawid³owo."
89 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS pomy\9clnie uruchomi³ sterownik urz¹dzenia, ale nie odnalaz³ go fizycznie."
90 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia, poniewa¿ identyczne urz¹dzenie pracuje obecnie w systemie."
91 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS przerwa³ pracê urz¹dzenia, poniewa¿ zosta³y zg³oszone problemy."
92 IDS_DEV_HALTED "Program lub us³uga przerwa³a dzia³anie urz¹dzenia."
93 IDS_DEV_PHANTOM "Obecnie urz¹dzenie nie jest pod³¹czone do komputera."
94 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS nie mo¿e uzyskaæ dostêpu do urz¹dzenia, poniewa¿ trwa zamykanie systemu."
95 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS nie mo¿e uzyskaæ dostêpu do urz¹dzenia, poniewa¿ urz¹dzenie to by³o przygotowane do ""bezpiecznego usuniêcia"", ale nie zosta³o od³¹czone."
96 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Oprogramowanie urz¹dzenia zosta³o zablokowane przy starcie, poniewa¿ nie wspó³pracuje poprawnie z systemem ReactOS. Spróbuj zainstalowaæ nowszy sterownik."
97 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS nie mo¿e uruchomiæ nowego urz¹dzenia, poniewa¿ j¹dro systemu jest zbyt wielkie (przekracza limit rozmiaru rejestru)."
98 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS nie by³ w stanie zmieniæ parametrów instalacyjnych tego urz¹dzenia."
99 END
100
101 STRINGTABLE
102 BEGIN
103 IDS_PROP_DEVICEID "\8ccie¿ka urz¹dzenia"
104 IDS_PROP_HARDWAREIDS "Identyfikator urz¹dzenia"
105 IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Zgodne identyfikatory"
106 IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "U¿yty identyfikator"
107 IDS_PROP_SERVICE "Us³uga"
108 IDS_PROP_ENUMERATOR "Modu³ lokalizuj¹cy"
109 IDS_PROP_CAPABILITIES "Mo¿liwo\9cci"
110 IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Konfiguracja wêz³a Devnode"
111 IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Stan wêz³a Config"
112 IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "Stan wêz³a CSCONFIG"
113 IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Relacje wysuwania"
114 IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Relacje usuwania"
115 IDS_PROP_BUSRELATIONS "Relacje magistrali"
116 IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Wy¿sze filtry urz¹dzenia"
117 IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Ni¿sze filtry urz¹dzenia"
118 IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Wy¿sze filtry klasy"
119 IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Ni¿sze filtry klasy"
120 IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Instalator klasy"
121 IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Dodatkowy instalator klasy"
122 IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Dodatkowy instalator urz¹dzenia"
123 IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Wersja Firmware"
124 IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Bie¿¹cy stan zasilania"
125 IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Zdolno\9cci trybu zasilania"
126 IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Mapowania stanu zasilania"
127 END
128
129 IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 300, 400
130 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "&Urz¹dzenia:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
134 CONTROL "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
135 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
136 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
137 GROUPBOX "W³a\9cciwo\9cci urz¹dzenia",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
138 LTEXT "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
139 LTEXT "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
140 LTEXT "",IDC_STATUS,14,112,183,30
141 PUSHBUTTON "&Rozwi¹zywanie problemów...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
142 BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
143 PUSHBUTTON "W³a\9cciwo\9cci",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
144 END
145
146 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
148 CAPTION "Ogólne"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
152 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
153 LTEXT "Typ urz¹dzenia:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
154 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
155 LTEXT "Producent:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
156 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
157 LTEXT "Lokalizacja:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
158 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
159 GROUPBOX "Stan urz¹dzenia", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
160 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
161 PUSHBUTTON "&Rozwi¹zywanie problemów...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
162 LTEXT "&U¿ycie urz¹dzenia:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
163 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
164 END
165
166 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
167 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
168 CAPTION "Sterownik"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
172 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
173 LTEXT "Dostawca sterownika:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
174 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
175 LTEXT "Data sterownika:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
176 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
177 LTEXT "Wersja sterownika:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
178 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
179 LTEXT "Podpis cyfrowy:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
180 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
181 PUSHBUTTON "&Szczegó³y sterownika...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
182 LTEXT "Wy\9cwietla informacje szczegó³owe.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
183 END
184
185 IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
186 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
187 CAPTION "Szczegó³y"
188 FONT 8, "MS Shell Dlg"
189 BEGIN
190 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
191 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
192 COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
193 CONTROL "",IDC_DETAILSPROPVALUE,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
194 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
195 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
196 END
197
198 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
199 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
200 CAPTION "Zasoby"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg"
202 BEGIN
203 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
204 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
205 END
206
207 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
208 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
209 CAPTION "Zasilanie"
210 FONT 8, "MS Shell Dlg"
211 BEGIN
212 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
213 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
214 END
215
216