42f69e16705270be7582fd51230dc5663951377f
[reactos.git] / dll / win32 / devmgr / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Device Manager Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/devmgr/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for devmgr
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE
12 BEGIN
13 IDS_NAME "²ì'ÿ"
14 IDS_TYPE "Òèï"
15 IDS_MANUFACTURER "Âèðîáíèê: %1"
16 IDS_LOCATION "Ðîçì³ùåííÿ: %1"
17 IDS_STATUS "Ñòàí ïðèñòðîþ: %1"
18 IDS_UNKNOWN "Íåâ³äîìèé"
19 IDS_LOCATIONSTR "Ðîçì³ùåííÿ %1!u! (%2)"
20 IDS_DEVCODE " (Êîä %1!u!)"
21 IDS_DEVCODE2 " (Êîä %2!u!)"
22 IDS_ENABLEDEVICE "Öåé ïðèñòð³é âèêîðèñòîâóºòüñÿ (óâ³ìêíåíèé)"
23 IDS_DISABLEDEVICE "Öåé ïðèñòð³é íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ (âèìêíåíèé)"
24 IDS_UNKNOWNDEVICE "Íåâ³äîìèé ïðèñòð³é"
25 IDS_NODRIVERLOADED "Äëÿ öüîãî ïðèñòðîþ íå âñòàíîâëåí³ äðàéâåðè."
26 IDS_DEVONPARENT "íà %1"
27 IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Óñóíåííÿ íåñïðàâíîñòåé..."
28 IDS_ENABLEDEV "Ââ&³ìêíóòè ïðèñòð³é"
29 IDS_REINSTALLDRV "&Ïåðåâñòàíîâèòè äðàéâåð"
30 IDS_PROPERTIES "&Âëàñòèâîñò³"
31 IDS_UPDATEDRV "&Îíîâèòè äðàéâåð..."
32 IDS_REBOOT "Ïåðåçàâàíòàæèòè &êîìï'þòåð..."
33 IDS_NOTAVAILABLE "Íåäîñòóïíî"
34 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Íåìຠöèôðîâîãî ï³äïèñó"
35 IDS_NODRIVERS "Ôàéëè äðàéâåð³â äëÿ öüîãî ïðèñòðîþ íå ïîòð³áí³ àáî íå áóëè çàâàíòàæåí³."
36 END
37
38 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
39 STRINGTABLE
40 BEGIN
41 IDS_DEV_NO_PROBLEM "Öåé ïðèñòð³é ïðàöþº íîðìàëüíî."
42 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Öåé ïðèñòð³é íå íàñòðîºíèé ïðàâèëüíî."
43 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS íå ìîæå çàâàíòàæèòè äðàéâåð äëÿ öüîãî ïðèñòðîþ, òîìó ùî ñèñòåìà ïîâ³äîìëÿº ïðî äâà âèäè øèí òèïó $1."
44 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Ñèñòåìà çàâàíòàæåííÿ óñòàòêóâàííÿ $1 íå ìîæå çàâàíòàæèòè äðàéâåð öüîãî ïðèñòðîþ."
45 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "The driver for this device may be bad, or your system may be running low on memory or other resources."
46 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "This device is not working properly because one of its drivers may be bad, or your registry may be bad."
47 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "The driver for this device requested a resource that ReactOS does not know how to handle."
48 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "²íøèé ïðèñòð³é âèêîðèñòîâóº ðåñóðñè, ïîòð³áí³ öüîìó ïðèñòðîþ."
49 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Äðàéâåðè öüîãî ïðèñòðîþ òðåáà ïåðåóñòàíîâèòè."
50 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "This device is not working properly because ReactOS cannot load the file $1 that loads the drivers for the device."
51 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "This device is not working properly because the file $1 that loads the drivers for this device is bad."
52 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Device failure: Try changing the driver for this device. If that doesn\'t work, see your hardware documentation."
53 IDS_DEV_INVALID_DATA "This device is not working properly because the BIOS in your computer is reporting the resources for the device incorrectly."
54 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "This device is not working properly because the BIOS in the device is reporting the resources for the device incorrectly. "
55 IDS_DEV_FAILED_START "This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed."
56 IDS_DEV_LIAR "ReactOS stopped responding while attempting to start this device, and therefore will never attempt to start this device again."
57 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "This device cannot find any free $1 resources to use."
58 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Öåé ïðèñòð³é â³äñóòí³é, ïðàöþº íåêîðåêòíî àáî íå ìຠâñ³õ âñòàíîâëåíèõ äðàéâåð³â."
59 IDS_DEV_NEED_RESTART "Öåé ïðèñòð³é íå çìîæå êîðåêòíî ïðàöþâàòè, ïîêè âè ïåðåçàâàíòàæèòå êîìï'þòåð."
60 IDS_DEV_REENUMERATION "Öåé ïðèñòð³é ñïðè÷èíèâ êîíôë³êò ðåñóðñ³â."
61 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS could not identify all the resources this device uses."
62 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "The driver information file $1 is telling this child device to use a resource that the parent device does not have or recognize."
63 IDS_DEV_REINSTALL "Äðàéâåðè öüîãî ïðèñòðîþ òðåáà ïåðåóñòàíîâèòè."
64 IDS_DEV_REGISTRY "Âàø ñèñòåìíèé ðåºñòð ìîæå áóòè ïîøêîäæåíèé."
65 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS âèäàëèòü öåé ïðèñòð³é."
66 IDS_DEV_DISABLED "Öåé ïðèñòð³é íå çàïóùåíèé."
67 IDS_DEV_DISABLED2 "Öåé ïðèñòð³é â³äêëþ÷åíèé."
68 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "The loaders for this device cannot load the required drivers."
69 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "This display adapter is functioning correctly."
70 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "The loaders for this device cannot load the required drivers."
71 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed."
72 IDS_DEV_MOVED "ReactOS is in the process of setting up this device."
73 IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS is in the process of setting up this device."
74 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS can\'t specify the resources for this device."
75 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Äðàéâåðè äëÿ öüîãî ïðèñòðîþ íå âñòàíîâëåí³."
76 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "This device is disabled because the BIOS for the device did not give it any resources."
77 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "This device is using an Interrupt Request (IRQ) resource that is in use by another device and cannot be shared.\nYou must change the conflicting setting or remove the real-mode driver causing the conflict."
78 IDS_DEV_FAILED_ADD "This device is not working properly because $1 is not working properly."
79 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS cannot install the drivers for this device because it cannot access the drive or network location that has the setup files on it."
80 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "This device isn\'t responding to its driver."
81 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS cannot determine the settings for this device. Consult the documentation that came with this device and use the Resource tab to set the configuration."
82 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Your computer\'s system firmware does not include enough information to properly configure and use this device. \nTo use this device, contact your computer manufacturer to obtain a firmware or BIOS update."
83 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "This device is requesting a PCI interrupt but is configured for an ISA interrupt (or vice versa). \nPlease use the computer\'s system setup program to reconfigure the interrupt for this device."
84 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS cannot initialize the device driver for this hardware."
85 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS cannot load the device driver for this hardware because a previous instance of the device driver is still in memory."
86 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing."
87 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS cannot access this hardware because its service key information in the registry is missing or recorded incorrectly."
88 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device."
89 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS cannot load the device driver for this hardware because there is a duplicate device already running in the system."
90 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS çóïèíèâ öåé ïðèñòð³é, îñê³ëüêè â éîãî ðîáîò³ âèÿâèëèñÿ ïðîáëåìè."
91 IDS_DEV_HALTED "Äîäàòîê àáî ñëóæáà â³äêëþ÷èëè öåé àïàðàòíèé ïðèñòð³é."
92 IDS_DEV_PHANTOM "Currently, this hardware device is not connected to the computer."
93 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS cannot gain access to this hardware device because the operating system is in the process of shutting down."
94 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS cannot use this hardware device because it has been prepared for safe removal, but it has not been removed from the computer"
95 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "The software for this device has been blocked from starting because it is known to have problems with ReactOS. Contact the hardware vendor for a new driver."
96 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS cannot start new hardware devices because the system hive is too large (exceeds the Registry Size Limit)."
97 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS wasn\'t able to change the settings of this device."
98 END
99
100 IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 300, 400
101 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
102 FONT 8, "MS Shell Dlg"
103 BEGIN
104 LTEXT "&Ïðèñòðî¿:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
105 CONTROL "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
106 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
107 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
108 GROUPBOX "Âëàñòèâîñò³ ïðèñòðîþ",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
109 LTEXT "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
110 LTEXT "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
111 LTEXT "",IDC_STATUS,14,112,183,30
112 PUSHBUTTON "&Óñóíåííÿ íåñïðàâíîñòåé...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
113 BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Âëàñòèâîñò³",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
115 END
116
117 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
118 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
119 CAPTION "Çàãàëüí³"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 BEGIN
122 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
123 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
124 LTEXT "Òèï ïðèñòðîþ:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
125 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
126 LTEXT "Âèðîáíèê:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
127 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
128 LTEXT "Ðîçì³ùåííÿ:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
129 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
130 GROUPBOX "Ñòàí ïðèñòðîþ", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
131 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
132 PUSHBUTTON "&Óñóíåííÿ íåñïðàâíîñòåé...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
133 LTEXT "&Âèêîðèñòàííÿ ïðèñòðîþ:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
134 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
135 END
136
137 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
138 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
139 CAPTION "Äðàéâåð"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
143 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
144 LTEXT "Ïîñòà÷àëüíèê äðàéâåðà:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
145 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
146 LTEXT "Äàòà äðàéâåðà:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
147 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
148 LTEXT "Âåðñ³ÿ äðàéâåðà:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
149 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
150 LTEXT "Öèôðîâèé ï³äïèñ:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
151 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
152 PUSHBUTTON "&³äîìîñò³...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
153 LTEXT "Ïåðåãëÿä â³äîìîñòåé ïðî ôàéëè äðàéâåðà.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
154 END
155
156 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 224, 250
157 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
158 CAPTION "³äîìîñò³ ïðî ôàéëè äðàéâåðà"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg"
160 BEGIN
161 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
162 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
163 LTEXT "&Ôàéëè äðàéâåðà:", -1, 7, 36, 204, 8
164 CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
165 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
166 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
167 LTEXT "Ïîñòà÷àëüíèê:", -1, 14, 134, 50, 8
168 LTEXT "", IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8
169 LTEXT "Âåðñ³ÿ ôàéëó:", -1, 14, 150, 50, 8
170 LTEXT "", IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8
171 LTEXT "Àâòîðñüê³ ïðàâà:", -1, 14, 166, 50, 8
172 LTEXT "", IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8
173 LTEXT "Öèôðîâèé ï³äïèñ:", -1, 14, 182, 50, 8
174 LTEXT "", IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8
175 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 228, 50, 14
176 END
177
178