[CLT2012]
[reactos.git] / dll / win32 / newdev / lang / el-GR.rc
1 LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
5 WS_SYSMENU
6 CAPTION "ÅãêáôÜóôáóç Óõóêåõþí"
7 FONT 8, "MS Shell Dlg"
8 BEGIN
9 LTEXT "Êáëþò Þëèáôå",IDC_WELCOMETITLE,120,8,195,24
10 LTEXT "Áõôüò ï âïçèüò åãêáèéóôÜ Ýíáí ïäçãü óõóêåõÞò ãéá ôï:",
11 IDC_STATIC,120,21,195,16
12 LTEXT "ÐáôÞóôå 'Åðüìåíï' ãéá íá óõíå÷ßóåôå.",IDC_STATIC,120,169,195,17
13 LTEXT "ÁÃÍÙÓÔÇ ÓÕÓÊÅÕÇ",IDC_DEVICE,134,36,164,11
14 LTEXT "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ! Ç ÅÃÊÁÔ¢ÓÔÁÓÇ ÌÉÁÓ ÄÉÊÇÓ ÓÁÓ ÓÕÓÊÅÕÇÓ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÁÃÙÓÅÉ ÔÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÇ 'Ç ÍÁ ÔÏÍ ÊÁÍÅÉ ÌÇ ÅÐÁÍÅÊÊÉÍÇÓÉÌÏ!",IDC_STATIC,120,59,195,25
15 CONTROL "Áõôüìáôç åãêáôÜóôáóç ïäçãïý",IDC_RADIO_AUTO,"Button",
16 BS_AUTORADIOBUTTON,120,112,178,13
17 CONTROL "ÅãêáôÜóôáóç ïäçãïý áðü óõãêåêñéìÝíç ôïðïèåóßá",IDC_RADIO_MANUAL,
18 "Button",BS_AUTORADIOBUTTON,120,133,184,14
19 END
20
21 IDD_NODRIVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
22 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
23 WS_SYSMENU
24 CAPTION "ÅãêáôÜóôáóç Óõóêåõþí"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 LTEXT "Ç åãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
28 LTEXT "Ç óõóêåõÞ äåí Þôáí äõíáôüí íá åãêáôáóôáèåß åðåéäÞ ï ïäçãüò äå âñÝèçêå.",
29 IDC_STATIC,120,40,195,19
30 LTEXT "ÐáôÞóôå 'Ðñïçãïýìåíï' áí Ý÷åôå äéóêÝôá ïäçãïý Þ îÝñåôå ôïí êáôÜëïãü ôïõ.",
31 IDC_STATIC,120,98,181,24
32 CONTROL "Íá ìçí åìöáíéóôåß áõôü ôï ðáñÜèõñï îáíÜ",IDC_DONOTSHOWDLG,"Button",
33 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,120,170,180,11
34 END
35
36 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
37 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
38 WS_SYSMENU
39 CAPTION "ÅãêáôÜóôáóç Óõóêåõþí"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg"
41 BEGIN
42 LTEXT "Ç åãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
43 LTEXT "Ç óõóêåõÞ äåí Þôáí äõíáôüí íá åãêáôáóôáèåß ãéáôß óõíÝâç Ýíá áðñüóìåíï ëÜèïò.",
44 IDC_STATIC,120,40,195,19
45 LTEXT "ÁÃÍÙÓÔÇ ÓÕÓÊÅÕÇ",IDC_DEVICE,134,55,164,11
46 END
47
48 IDD_CHSOURCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
49 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
50 CAPTION "ÅãêáôÜóôáóç Óõóêåõþí"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 CONTROL "¸ñåõíá óå áõôÝò ôéò ôïðïèåóßåò",IDC_RADIO_SEARCHHERE,"Button",
54 BS_AUTORADIOBUTTON,27,11,239,13
55 CONTROL "ÅðéëïãÞ ôïõ ïäçãïý ÷åéñïêßíçôá",IDC_RADIO_CHOOSE,"Button",
56 BS_AUTORADIOBUTTON,27,98,171,12
57 CONTROL "¸ñåõíá óå áöáéñïýìåíåò óõóêåõÝò",IDC_CHECK_MEDIA,"Button",
58 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,47,33,163,9
59 CONTROL "Íá óõìðåñéëçöèåß êáé áõôü ôï ìïíïðÜôé",IDC_CHECK_PATH,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
60 WS_TABSTOP,47,54,162,10
61 PUSHBUTTON "ÁíáæÞôçóç",IDC_BROWSE,248,69,50,14
62 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH,61,71,176,12,CBS_DROPDOWN | CBS_SORT |
63 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
64 END
65
66 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
67 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
68 CAPTION "ÅãêáôÜóôáóç Óõóêåõþí"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg"
70 BEGIN
71 LTEXT "ÁÃÍÙÓÔÇ ÓÕÓÊÅÕÇ",IDC_DEVICE,51,20,169,16
72 END
73
74 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "ÅãêáôÜóôáóç Óõóêåõþí"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 LTEXT "ÁÃÍÙÓÔÇ ÓÕÓÊÅÕÇ",IDC_DEVICE,51,20,169,16
80 END
81
82 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
84 WS_SYSMENU
85 CAPTION "ÅãêáôÜóôáóç Óõóêåõþí"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 LTEXT "Ç åãêáôÜóôáóç ïëïêëçñþèçêå",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
89 LTEXT "ÐñÝðåé íá åðáíåêêéíÞóåôå ôïí õðïëïãéóôÞ óáò ãéá íá ïëïêëçñþóåôå ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ:",
90 IDC_STATIC,120,32,195,19
91 LTEXT "ÐáôÞóôå 'ÏëïêëÞñùóç' ãéá íá êëåßóåôå ôï âïçèü.",IDC_STATIC,120,174,
92 179,11
93 LTEXT "ÁÃÍÙÓÔÇ ÓÕÓÊÅÕÇ",IDC_DEVICE,148,53,147,12
94 END
95
96 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
98 WS_SYSMENU
99 CAPTION "ÅãêáôÜóôáóç Óõóêåõþí"
100 FONT 8, "MS Shell Dlg"
101 BEGIN
102 LTEXT "Ç åãêáôÜóôáóç ïëïêëçñþèçêå",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
103 LTEXT "Ï âïçèüò ïëïêëÞñùóå ôçí åãêáôÜóôáóç ïäçãïý ãéá ôï:",
104 IDC_STATIC,120,32,195,19
105 LTEXT "ÐáôÞóôå 'ÏëïêëÞñùóç' ãéá íá êëåßóåôå ôï âïçèü.",IDC_STATIC,120,174,
106 179,11
107 LTEXT "ÁÃÍÙÓÔÇ ÓÕÓÊÅÕÇ",IDC_DEVICE,148,53,147,12
108 END