333e12691794e9e9a2abd9cc72e6e74868d4d6d7
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-04-12
4 * THANKS TO: navaraf, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 MENU_001 MENUEX
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
12 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
13 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
14 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
15 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
16 POPUP "Seřadit &ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
17 BEGIN
18 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
19 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
20 END
21 END
22
23 /* shellview background menu */
24 MENU_002 MENUEX
25 BEGIN
26 POPUP ""
27 BEGIN
28 POPUP "Z&obrazit", FCIDM_SHVIEW_VIEW
29 BEGIN
30 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
31 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
32 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
33 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
34 END
35 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
36 POPUP "Seřadit &ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
37 BEGIN
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
40 END
41 MENUITEM "Zarovnat ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
42 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
43 MENUITEM "A&ktualizovat", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
44 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
45 MENUITEM "V&ložit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
46 MENUITEM "Vložit zást&upce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
47 END
48 END
49
50 /* menubar EDIT menu */
51 MENU_003 MENU
52 BEGIN
53 MENUITEM "&Zpět\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Vy&jmou&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
56 MENUITEM "&Kopírovat\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
57 MENUITEM "&Vložit\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
58 MENUITEM "Vložit zá&stupce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Ko&pírovat do složky...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
61 MENUITEM "Pře&sunout do složky...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Vybr&at vše\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
64 MENUITEM "&Invertovat výběr", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
65 END
66
67 /* shellview item menu */
68 MENU_SHV_FILE MENU
69 BEGIN
70 POPUP ""
71 BEGIN
72 MENUITEM SEPARATOR
73 MENUITEM "Vyj&mout", IDM_CUT
74 MENUITEM "&Kopírovat", IDM_COPY
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", IDM_CREATELINK
77 MENUITEM "O&dstranit", IDM_DELETE
78 MENUITEM "&Přejmenovat", IDM_RENAME
79 MENUITEM SEPARATOR
80 MENUITEM "&Vlastnosti", IDM_PROPERTIES
81 END
82 END
83
84 IDM_DRAGFILE MENU
85 BEGIN
86 POPUP ""
87 BEGIN
88 MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
89 MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
90 MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
91 MENUITEM SEPARATOR
92 MENUITEM "Cancel", 0
93 END
94 END
95
96 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Procházet..."
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "Storno", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
104 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
105 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
106 END
107
108 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 CAPTION "Procházet pro složku"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
114 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
115 LTEXT "Složka:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
116 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
117 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "&Vytvořit novou složku", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 END
122
123 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Zpráva"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
129 PUSHBUTTON "Ano &všem", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
130 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
131 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
132 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
133 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
134 END
135
136 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "O aplikaci %s"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
142 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
143 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
144 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
145 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
146 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
147 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
148 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
149 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
150 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
151 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
152 LTEXT "Tato verze ReactOS je zaregistrována na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
153 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
154 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
155 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
156 LTEXT "Instalovaná fyzická paměť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
157 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
158 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
159 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
160 END
161
162 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
163 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
164 FONT 8, "MS Shell Dlg"
165 BEGIN
166 LTEXT "ReactOS je dílem:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
167 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
168 END
169
170 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
171 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
172 CAPTION "Spustit"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 BEGIN
175 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
176 LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
177 LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
178 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
179 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
180 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
181 PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
182 END
183
184 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
185 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
186 CAPTION "Zástupce"
187 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
188 BEGIN
189 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
190 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
191 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
192 LTEXT "Typ cíle:", 14004, 8, 38, 68, 10
193 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
194 LTEXT "Umístění cíle:", 14006, 8, 55, 68, 10
195 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
196 LTEXT "&Cíl:", 14008, 8, 71, 68, 10
197 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
198 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
199 LTEXT "&Spustit v:", 14010, 8, 98, 68, 10
200 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
201 LTEXT "Klávesová zk&ratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
202 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
203 LTEXT "Spusti&t:", 14016, 8, 136, 68, 10
204 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
205 LTEXT "&Komentář:", 14018, 8, 154, 68, 10
206 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
207 PUSHBUTTON "&Najít cíl...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
208 PUSHBUTTON "&Změnit ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
209 PUSHBUTTON "R&ozšířené...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
210 END
211
212 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
213 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
214 CAPTION "Rozšířené vlastnosti"
215 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
216 BEGIN
217 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
218 LTEXT "Zvolte rozšířené vlastnosti, které požadujtete pro tohoto zástupce.", -1, 5, 30, 210, 10
219 CHECKBOX "Spustit s jinými pověřeními", 14000, 25, 50, 150, 10
220 LTEXT "Tato možnost umožní spustit tohoto zástupce jako jiný uživatel nebo při spuštění se současným uživatelem chránit počítač před nepovolenou aktivitou programu.", -1, 50, 60, 175, 40
221 CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
222 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
223 PUSHBUTTON "Storno", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
224 END
225
226 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
227 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
228 CAPTION "Obecné"
229 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
230 BEGIN
231 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
232 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
233 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 40, 55, 10
234 CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
235 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 56, 55, 10
237 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
238 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 72, 55, 10
239 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
240 LTEXT "Velikost na disku:", 140101, 8, 88, 55, 10
241 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
242 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
243 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
244 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
245 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 128, 55, 10
246 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
247 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
248 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 152, 46, 10
249 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 151, 70, 10
250 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 151, 70, 10
251 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 151, 70, 10
252 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
253 END
254
255 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
256 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
257 CAPTION "Obecné"
258 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
259 BEGIN
260 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
261 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
262 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
263 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
264 CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
265 LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
266 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
267 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
268 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
269 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
270 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 75, 45, 10
271 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
272 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 91, 45, 10
273 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
274 LTEXT "Velikost na disku:", 140112, 8, 107, 55, 10
275 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
276 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
277 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 131, 45, 10
278 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
279 LTEXT "Změněno:", 14016, 8, 147, 45, 10
280 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
281 LTEXT "Otevřeno:", 14018, 8, 163, 45, 10
282 EDITTEXT 14019, 58, 163, 173, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
283 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
284 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
285 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 188, 67, 10
286 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 188, 50, 10
287 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 188, 49, 10
288 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
289 END
290
291 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
292 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
293 CAPTION "Verze"
294 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
295 BEGIN
296 LTEXT "Verze souboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
297 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
298 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
299 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
300 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
301 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
302 GROUPBOX "Další informace o verzi: ", 14006, 6, 70, 222, 115
303 LTEXT "Název položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
304 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
305 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
306 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
307 END
308
309 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
310 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
311 CAPTION "Obecné"
312 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
313 BEGIN
314 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
315 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
316 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
317 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
318 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 LTEXT "Souborový systém:", -1, 8, 51, 95, 10
320 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
321 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
322 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
323 LTEXT "Využité místo:", -1, 25, 69, 80, 10
324 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
325 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
326 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
327 LTEXT "Volné místo:", -1, 25, 82, 80, 10
328 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
329 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
330 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
331 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
332 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
333 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
334 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
335 LTEXT "Disk %c", 14009, 100, 150, 70, 10
336 PUSHBUTTON "Vyčištění &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
337 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
338 CHECKBOX "Šetřit místo na disku jeho kompresí", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
339 CHECKBOX "Povolit indexování disku pro rychlejší vyhledávání", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
340 END
341
342 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
343 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
344 CAPTION "Nástroje"
345 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
346 BEGIN
347 GROUPBOX "Kontrola chyb", -1, 5, 5, 230, 60
348 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
349 LTEXT "Tento nástroj otestuje svazek na chyby.", -1, 40, 25, 160, 20
350 PUSHBUTTON "Zkontrolovat...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
351 GROUPBOX "Defragmentace", -1, 5, 65, 230, 60
352 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
353 LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku.", -1, 40, 85, 160, 20
354 PUSHBUTTON "Defragmentovat...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
355 GROUPBOX "Záloha", -1, 5, 130, 230, 60
356 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
357 LTEXT "Tento nástroj zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
358 PUSHBUTTON "Zálohovat...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
359 END
360
361 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
362 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
363 CAPTION "Hardware"
364 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
365 BEGIN
366 END
367
368 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
369 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
370 CAPTION "Spustit jako"
371 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
372 BEGIN
373 LTEXT "Jaký uživatelský účet chcete použít ke spuštění tohoto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
374 CHECKBOX "Současný uživatel: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
375 LTEXT "Chránit počítač a data před nedovolenou aktivitou programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
376 CHECKBOX "Tato volba může zabránit počítačovým virům v poškození vašeho počítače nebo osobních dat, ale její vybrání může způsobit nesprávné fungování programu.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
377 CHECKBOX "Následující uživatel:", 14002, 10, 100, 90, 10
378 LTEXT "Uživatelské jméno:", -1, 20, 118, 54, 10
379 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
380 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
381 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
382 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
383 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
384 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
385 PUSHBUTTON "Storno", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
386 END
387
388 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
389 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
390 CAPTION "Vlastnosti Koše"
391 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
392 BEGIN
393 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
394 GROUPBOX "Nastavení pro vybrané umístění", -1, 10, 72, 220, 70
395 RADIOBUTTON "&Zvolená velikost:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
396 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
397 LTEXT "M&aximální velikost (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
398 RADIOBUTTON "&Nepřesouvat soubory do Koše, odstraňovat okamžitě při smazání.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
399 AUTOCHECKBOX "Při mazání souborů žá&dat potvrzení", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
400 END
401
402 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
403 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
404 CAPTION "Otevřít v..."
405 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
406 BEGIN
407 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
408 LTEXT "Vyberte program, ve kterém chcete otevřít tento soubor: ", -1, 44, 12, 211, 10
409 LTEXT "Soubor: ", 14001, 44, 25, 188, 20
410 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
411 CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
412 AUTOCHECKBOX "&Vždy použít vybraný program k otevření tohoto typu souboru", 14003, 20, 193, 225, 10
413 PUSHBUTTON "P&rocházet...", 14004, 198, 207, 50, 14
414 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
415 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
416 END
417
418 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
419 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
420 CAPTION "Obecné"
421 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
422 BEGIN
423 GROUPBOX "Úkoly", -1, 7, 10, 249, 45
424 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
425 AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
426 AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
427 GROUPBOX "Procházení složek", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP | WS_GROUP
428 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
429 AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
430 AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
431 GROUPBOX "Klikání na položky", -1, 7, 110, 249, 60
432 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
433 AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
434 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
435 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
436 AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
437 PUSHBUTTON "O&bnovit výchozí", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
438 END
439
440 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
441 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
442 CAPTION "Zobrazení"
443 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
444 BEGIN
445 GROUPBOX "Zobrazení složky", -1, 7, 10, 249, 60
446 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
447 LTEXT "Zobrazení použité pro tuto složku (jako třeba Podrobnosti nebo Miniatury)\n lze použít pro všechny složky.", -1, 60, 20, 180, 20
448 PUSHBUTTON "&Použít pro všechny složky", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
449 PUSHBUTTON "Ob&novit všechny složky", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
450 LTEXT "Pokročilá nastavení:", -1, 7, 80, 100, 10
451 CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
452 PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
453 END
454
455 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
456 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
457 CAPTION "Typy souborů"
458 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
459 BEGIN
460 LTEXT "Registrované &typy souborů:", -1, 7, 10, 70, 10
461 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
462 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
463 PUSHBUTTON "O&dstranit", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
464 GROUPBOX "Podrobnosti pro typ souborů '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
465 LTEXT "Otevírat v:", -1, 12, 140, 40, 10
466 //ICON
467 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
468 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
469 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
470 PUSHBUTTON "&Pokročilé", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
471 END
472
473 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
474 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
475 CAPTION "Potvrdit nahrazení souboru"
476 FONT 8, "MS Shell Dlg"
477 BEGIN
478 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 20, 122, 60, 14
479 PUSHBUTTON "Ano vš&em", 12807, 85, 122, 60, 14
480 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 150, 122, 60, 14
481 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
482 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
483 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
484 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor pouze pro čtení s názvem '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
485 LTEXT "Tato složka již obsahuje systémový soubor s názvem '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
486 LTEXT "Chcete nahradit existující soubor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
487 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
488 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
489 LTEXT "tímto?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
490 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
491 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
492 END
493
494 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
495 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
496 CAPTION "Odhlásit se ze systému ReactOS"
497 FONT 8, "MS Shell Dlg"
498 BEGIN
499 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
500 LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 35, 16, 146, 8
501 DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 41, 39, 50, 14
502 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
503 END
504
505 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
506 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
507 CAPTION "Odpojit se od systému ReactOS" //jak to prelozit, kde to v realu uvidim?
508 FONT 8, "MS Shell Dlg"
509 BEGIN
510 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
511 LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 15, 131, 8
512 DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 47, 38, 47, 14
513 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
514 END
515
516 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Autopřehrávání"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 LTEXT "Vyberte &typ obsahu a akci, kterou systém ReactOS automaticky provede když se v tomto zařízení objeví tento typ obsahu:", 1000, 7, 7, 215, 20
522 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
523 GROUPBOX "Akce", -1, 7, 45, 212, 146
524 AUTORADIOBUTTON "Zvolte akci, která bude &provedena:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
525 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
526 AUTORADIOBUTTON "&Vždy se zeptat se na výběr akce", 1006, 14, 177, 202, 10
527 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
528 END
529
530 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
531 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
532 CAPTION "Smíšený obsah"
533 FONT 8, "MS Shell Dlg"
534 BEGIN
535 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
536 LTEXT "Tento disk nebo zařízení obsahuje víc než jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
537 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 188, 8
538 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
539 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
540 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
541 END
542
543 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
544 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
545 CAPTION "Smíšený obsah"
546 FONT 8, "MS Shell Dlg"
547 BEGIN
548 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
549 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když vložíte disk či připojíte zařízení s tímto druhem souboru:", 1001, 30, 7, 193, 20
550 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
551 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
552 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 41, 190, 8
553 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
554 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést vždy.", 1004, 32, 171, 190, 10
555 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
556 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
557 END
558
559 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
560 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
561 CAPTION "Autopřehrávání"
562 FONT 8, "MS Shell Dlg"
563 BEGIN
564 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
565 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když připojíte toto zařízení.", 1001, 32, 7, 190, 22
566 LTEXT "&Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 190, 8
567 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
568 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést &vždy", 1004, 32, 143, 190, 8
569 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
570 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
571 END
572
573 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
574 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
575 CAPTION "Vypnout ReactOS"
576 FONT 8, "MS Shell Dlg"
577 BEGIN
578 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
579 LTEXT "Co má počítač provést?", -1, 39, 7, 167, 10
580 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
581 LTEXT "Uchová toto sezení, počítač poběží se sníženou spotřebou s daty stále v paměti. Probudí se při stisknutí klávesu nebo pohybu myši.", 8225, 39, 40, 167, 37
582 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
583 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
584 PUSHBUTTON "&Nápověda", IDHELP, 144, 82, 60, 14
585 END
586
587 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
588 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
589 CAPTION "Formátování"
590 FONT 8, "MS Shell Dlg"
591 BEGIN
592 DEFPUSHBUTTON "&Spustit", IDOK, 53, 198, 60, 14
593 PUSHBUTTON "&Zavřít", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
594 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
595 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
596 LTEXT "Souborový systé&m", -1, 7, 35, 170, 9
597 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
598 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
599 LTEXT "&Velikost alokační jednotky", -1, 7, 64, 170, 9
600 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
601 LTEXT "&Jmenovka svazku", -1, 7, 93, 170, 9
602 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
603 GROUPBOX "Možnosti &formátování", 4610, 7, 121, 170, 49
604 AUTOCHECKBOX "&Rychlé formátování", 28674, 16, 135, 155, 10
605 AUTOCHECKBOX "&Aktivovat kompresi", 28675, 16, 152, 155, 10
606 END
607
608 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
609 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
610 CAPTION "Zkontrolovat disk"
611 FONT 8, "MS Shell Dlg"
612 BEGIN
613 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 63, 95, 60, 14
614 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 40
615 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
616 AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby", 14000, 12, 15, 155, 10
617 AUTOCHECKBOX "&Vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
618 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
619 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
620 END
621
622 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
623 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
624 CAPTION "Změnit ikonu"
625 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
626 BEGIN
627 LTEXT "Vyhledat ikony v souboru:", -1, 7, 7, 179, 10
628 PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
629 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
630 LTEXT "Vyberte ikonu z následujícího seznamu:", -1, 7, 36, 179, 10
631 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
632 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
633 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
634 END
635
636 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
637 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
638 CAPTION "Varování"
639 FONT 8, "MS Shell Dlg"
640 BEGIN
641 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
642 LTEXT "Tento soubor může být využíván operačním systémem nebo\n\
643 jinou aplikací. Změnou tohoto souboru může být systém\n\
644 poškozen nebo omezena jeho funkcionalita.\n\n\
645 Určitě chcete otevřít tento soubor?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
646 DEFPUSHBUTTON "Ano", IDYES, 125, 55, 50, 14
647 PUSHBUTTON "Ne", IDNO, 180, 55, 50, 14
648 END
649
650 STRINGTABLE
651 BEGIN
652 /* columns in the shellview */
653 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Jméno"
654 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Velikost"
655 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
656 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Změněno"
657 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atributy"
658 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Velikost"
659 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Volné místo"
660 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Vlastník"
661 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Skupina"
662 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Název souboru"
663 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategorie"
664 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Původní umístění"
665 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstraněno"
666 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Druh písma" //fonttype
667 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Pracovní skupina"
668 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Síťové umístění"
669 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
670 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stav"
671 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentáře"
672 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Umístění"
673 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
674
675 /* special folders */
676 IDS_DESKTOP "Plocha"
677 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
678 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Koš"
679 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panely"
680 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje pro správu"
681
682 /* special folders descriptions */
683 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Nástroje pro konfiguraci a správu počítače."
684 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Přizpůsobení zobrazení souborů a složek a nastavení výchozých programů."
685 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Přidá, mění a spravuje soubory písem."
686 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Zobrazí instalované tiskárny a faxy a pomůže přidat další."
687
688 /* context menus */
689 IDS_VIEW_LARGE "&Vedle sebe"
690 IDS_VIEW_SMALL "&Ikony"
691 IDS_VIEW_LIST "&Seznam"
692 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
693 IDS_SELECT "Vybrat"
694 IDS_OPEN "Otevřít"
695 IDS_CREATELINK "Vytvořit zástupc&e"
696 IDS_COPY "&Kopírovat"
697 IDS_DELETE "O&dstranit"
698 IDS_PROPERTIES "&Vlastnosti"
699 IDS_CUT "Vyj&mout"
700 IDS_RESTORE "Obnovit"
701 IDS_FORMATDRIVE "Formátovat..."
702 IDS_RENAME "Přejmenovat"
703 IDS_PASTE "Vložit"
704 IDS_EJECT "Eject"
705 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
706
707 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Složku '%1' nebylo možné vytvořit"
708 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Složku nebylo možné vytvořit"
709 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdit odstranění souboru"
710 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdit odstranění složky"
711 IDS_DELETEITEM_TEXT "Opravdu chcete odstranit '%1'?"
712 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete odstranit těchto %1 položek?"
713 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Opravdu chcete odstranit zvolené položky?"
714 IDS_TRASHITEM_TEXT "Opravdu chcete přesunout '%1' do Koše?"
715 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Opravdu chcete přesunout složku '%1' a všechen její obsah do Koše?"
716 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete přesunout těchto %1 položek do Koše?"
717 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemůže být přesunuta do Koše. Chcete ji místo toho smazat?"
718 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%1'.\n\nChcete jej přepsat?"
719 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdit přepsání souboru"
720 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tato složka již obsahuje složku s názvem '%1'.\n\nPokud mají soubory v cílové složce stejné názvy jako soubory ve zvolené\nsložce, budou přepsány. Opravdu chcete přesunout nebo zkopírovat tuto složku?"
721
722 IDS_FILEOOP_COPYING "Kopírování"
723 IDS_FILEOOP_MOVING "Přesouvání"
724 IDS_FILEOOP_DELETING "Odstraňování"
725 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Z %1 do %2"
726 IDS_FILEOOP_FROM "Z %1"
727 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Příprava"
728
729 /* message box strings */
730 IDS_RESTART_TITLE "Restartovat"
731 IDS_RESTART_PROMPT "Opravdu chcete restartovat systém?"
732 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnout"
733 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Opravdu chcete vypnout počítač?"
734
735 /* Run File dialog */
736 IDS_RUNDLG_ERROR "Nelze zobrazit dialog Spustit soubor (interní chyba)"
737 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nelze zobrazit dialog Procházet (interní chyba)"
738 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Procházet"
739 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0Všechnysoubory (*.*)\0*.*\0"
740
741 /* shell folder path default values */
742 IDS_PROGRAMS "Nabídka Start\\Programy"
743 IDS_PERSONAL "Dokumenty"
744 IDS_FAVORITES "Oblíbené"
745 IDS_STARTUP "Nabídka Start\\Programy\\Po spuštění"
746 IDS_RECENT "Poslední dokumenty"
747 IDS_SENDTO "SendTo"
748 IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
749 IDS_MYMUSIC "Hudba"
750 IDS_MYVIDEO "Filmy"
751 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Plocha"
752 IDS_NETHOOD "Okolní síť"
753 IDS_TEMPLATES "Šablony"
754 IDS_APPDATA "Data aplikací"
755 IDS_PRINTHOOD "Okolní tiskárny"
756 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Data aplikací"
757 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
758 IDS_COOKIES "Cookies"
759 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
760 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
761 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
762 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
763 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
764 IDS_ADMINTOOLS "Nabídka Start\\Programy\\Nástroje pro správu"
765 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\Hudba"
766 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Obrázky"
767 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\Filmy"
768 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\CD Burning"
769 IDS_NETWORKPLACE "Místa v síti"
770
771 IDS_NEWFOLDER "Nová složka"
772
773 IDS_DRIVE_FIXED "Místní disk"
774 IDS_DRIVE_CDROM "Jednotka CD"
775 IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový disk"
776 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
777 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Vyměnitelný disk"
778 IDS_FS_UNKNOWN "Neznámý"
779
780 /* Open With */
781 IDS_OPEN_WITH "Otevřít v"
782 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zvolit program..."
783 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Doporučené programy:"
784 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Ostatní programy:"
785
786 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autoři"
787 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Zpět"
788 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
789 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Nová &složka"
790 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Nový &zástupce"
791 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti složky"
792 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umístění koše"
793 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné místo"
794 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vysypat koš"
795 IDS_PICK_ICON_TITLE "Zvolit ikonu"
796 IDS_PICK_ICON_FILTER "Soubory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
797 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
798
799 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
800 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
801 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
802 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
803 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
804
805 /* Friendly File Type Names */
806 IDS_DIRECTORY "Složka"
807 IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
808 IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
809 IDS_COM_FILE "DOS Aplikace"
810 IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
811 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
812 IDS_DB__FILE "Database File"
813 IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
814 IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
815 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
816 IDS_EXE_FILE "Aplikace"
817 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
818 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
819 IDS_TLB_FILE "Type Library"
820 IDS_FON_FILE "Soubor písma"
821 IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
822 IDS_OTF_FILE "Soubor písma OpenType"
823 IDS_HLP_FILE "Soubor nápovědy"
824 IDS_ICO_FILE "Ikona"
825 IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
826 IDS_LNK_FILE "Zástupce"
827 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
828 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
829 IDS_SCR_FILE "Spořič obrazovky"
830 IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
831 IDS_VXD_FILE "Virtuální ovladač zařízení"
832 IDS_ANY_FILE "Soubor %s"
833
834 IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
835 IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
836 IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako..."
837 IDS_EDIT_VERB "Upravit"
838 IDS_FIND_VERB "Najít"
839 IDS_PRINT_VERB "Tisknout"
840
841 IDS_FILE_FOLDER "%u souborů, %u složek"
842 IDS_PRINTERS "Tiskárny"
843 IDS_FONTS "Písma"
844 IDS_INSTALLNEWFONT "Nainstalovat nové písmo..."
845
846 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Výchozí alokační velikost"
847 IDS_COPY_OF "Kopie "
848
849 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Pro otevření tohoto souboru není nakonfigurován žádný program."
850
851 IDS_FILE_DETAILS "Podrobnosti pro typ souborů '%s'"
852 IDS_FILE_DETAILSADV "Soubory s příponou '%s' jsou typu '%s'. Kliknutím na tlačítko Pokročilé lze změnit nastavení pro všechny soubory '%s'."
853 IDS_FILE_TYPES "Typy souborů"
854 IDS_COLUMN_EXTENSION "Přípony"
855
856 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
857 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
858 IDS_FILE_EXT_TYPE "Soubor %s"
859
860 IDS_BYTES_FORMAT "bajtů"
861 IDS_UNKNOWN_APP "Neznámá aplikace"
862 IDS_EXE_DESCRIPTION "Popis:"
863
864 IDS_MENU_EMPTY "(Prázdné)"
865 IDS_OBJECTS "Položek: %d"
866 IDS_OBJECTS_SELECTED "Položek vybráno: %d"
867 END