[GDI32] Update Gdi Driver Header.
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-04-12
4 * THANKS TO: navaraf, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 MENU_001 MENUEX
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
12 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
13 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
14 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
15 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
16 POPUP "Seřadit &ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
17 BEGIN
18 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
19 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
20 END
21 END
22
23 /* shellview background menu */
24 MENU_002 MENUEX
25 BEGIN
26 POPUP ""
27 BEGIN
28 POPUP "Z&obrazit", FCIDM_SHVIEW_VIEW
29 BEGIN
30 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
31 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
32 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
33 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
34 END
35 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
36 POPUP "Seřadit &ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
37 BEGIN
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
40 END
41 MENUITEM "Zarovnat ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
42 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
43 MENUITEM "A&ktualizovat", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
44 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
45 MENUITEM "V&ložit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
46 MENUITEM "Vložit zást&upce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
47 END
48 END
49
50 /* menubar EDIT menu */
51 MENU_003 MENU
52 BEGIN
53 MENUITEM "&Zpět\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Vy&jmou&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
56 MENUITEM "&Kopírovat\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
57 MENUITEM "&Vložit\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
58 MENUITEM "Vložit zá&stupce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Ko&pírovat do složky...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
61 MENUITEM "Pře&sunout do složky...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Vybr&at vše\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
64 MENUITEM "&Invertovat výběr", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
65 END
66
67 /* shellview item menu */
68 MENU_SHV_FILE MENU
69 BEGIN
70 POPUP ""
71 BEGIN
72 MENUITEM SEPARATOR
73 MENUITEM "Vyj&mout", IDM_CUT
74 MENUITEM "&Kopírovat", IDM_COPY
75 MENUITEM "Paste", IDM_INSERT
76 MENUITEM SEPARATOR
77 MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", IDM_CREATELINK
78 MENUITEM "O&dstranit", IDM_DELETE
79 MENUITEM "&Přejmenovat", IDM_RENAME
80 MENUITEM SEPARATOR
81 MENUITEM "&Vlastnosti", IDM_PROPERTIES
82 END
83 END
84
85 IDM_DRAGFILE MENU
86 BEGIN
87 POPUP ""
88 BEGIN
89 MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
90 MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
91 MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
92 MENUITEM SEPARATOR
93 MENUITEM "Cancel", 0
94 END
95 END
96
97 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
98 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
99 CAPTION "Procházet..."
100 FONT 8, "MS Shell Dlg"
101 BEGIN
102 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 PUSHBUTTON "Storno", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 24
105 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
106 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
107 END
108
109 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Procházet pro složku"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
115 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
116 LTEXT "Složka:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
117 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
118 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "&Vytvořit novou složku", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 END
123
124 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 CAPTION "Zpráva"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
130 PUSHBUTTON "Ano &všem", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
131 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
132 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
133 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
134 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
135 END
136
137 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
139 CAPTION "O aplikaci %s"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
143 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
144 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
145 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
146 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
147 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
148 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
149 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
150 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
151 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
152 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
153 LTEXT "Tato verze ReactOS je zaregistrována na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
154 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
155 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
156 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
157 LTEXT "Instalovaná fyzická paměť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
158 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
159 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
160 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
161 END
162
163 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
164 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
165 FONT 8, "MS Shell Dlg"
166 BEGIN
167 LTEXT "ReactOS je dílem:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
168 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
169 END
170
171 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
172 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
173 CAPTION "Spustit"
174 FONT 8, "MS Shell Dlg"
175 BEGIN
176 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
177 LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 185, 18
178 LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
179 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
180 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
181 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
182 PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
183 END
184
185 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
186 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
187 CAPTION "Zástupce"
188 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
189 BEGIN
190 ICON "", IDC_SHORTCUT_ICON, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
191 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TEXT, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
192 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
193 LTEXT "Typ cíle:", IDC_SHORTCUT_TYPE, 8, 38, 68, 10
194 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TYPE_EDIT, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
195 LTEXT "Umístění cíle:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 68, 10
196 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION_EDIT, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
197 LTEXT "&Cíl:", IDC_SHORTCUT_TARGET, 8, 71, 68, 10
198 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TARGET_TEXT, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
199 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
200 LTEXT "&Spustit v:", IDC_SHORTCUT_START_IN, 8, 98, 68, 10
201 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_START_IN_EDIT, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
202 LTEXT "Klávesová zk&ratka:", IDC_SHORTCUT_KEY, 8, 117, 68, 10
203 CONTROL "", IDC_SHORTCUT_KEY_HOTKEY, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
204 LTEXT "Spusti&t:", IDC_SHORTCUT_RUN, 8, 136, 68, 10
205 COMBOBOX IDC_SHORTCUT_RUN_COMBO, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
206 LTEXT "&Komentář:", IDC_SHORTCUT_COMMENT, 8, 154, 68, 10
207 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_COMMENT_EDIT, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
208 PUSHBUTTON "&Najít cíl...", IDC_SHORTCUT_FIND, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
209 PUSHBUTTON "&Změnit ikonu...", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
210 PUSHBUTTON "R&ozšířené...", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
211 END
212
213 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
214 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
215 CAPTION "Rozšířené vlastnosti"
216 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
217 BEGIN
218 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
219 LTEXT "Zvolte rozšířené vlastnosti, které požadujtete pro tohoto zástupce.", -1, 5, 30, 210, 10
220 CHECKBOX "Spustit s jinými pověřeními", IDC_SHORTEX_RUN_DIFFERENT, 25, 50, 150, 10
221 LTEXT "Tato možnost umožní spustit tohoto zástupce jako jiný uživatel nebo při spuštění se současným uživatelem chránit počítač před nepovolenou aktivitou programu.", -1, 50, 60, 175, 40
222 CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", IDC_SHORTEX_RUN_SEPARATE, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
223 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
224 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
225 END
226
227 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
228 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
229 CAPTION "Obecné"
230 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
231 BEGIN
232 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
233 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
234 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 40, 55, 10
235 CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
236 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
237 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 56, 55, 10
238 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
239 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 72, 55, 10
240 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
241 LTEXT "Velikost na disku:", 140101, 8, 88, 55, 10
242 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
243 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
244 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
245 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
246 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 128, 55, 10
247 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
248 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
249 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 152, 46, 10
250 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 151, 70, 10
251 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 151, 70, 10
252 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 151, 70, 10
253 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
254 END
255
256 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
257 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
258 CAPTION "Obecné"
259 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
260 BEGIN
261 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
262 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
263 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
264 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
265 CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
266 LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
267 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
268 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
269 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
271 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 75, 45, 10
272 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
273 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 91, 45, 10
274 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
275 LTEXT "Velikost na disku:", 140112, 8, 107, 55, 10
276 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
277 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
278 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 131, 45, 10
279 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
280 LTEXT "Změněno:", 14016, 8, 147, 45, 10
281 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
282 LTEXT "Otevřeno:", 14018, 8, 163, 45, 10
283 EDITTEXT 14019, 58, 163, 173, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
284 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
285 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
286 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 188, 67, 10
287 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 188, 50, 10
288 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 188, 49, 10
289 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
290 END
291
292 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
293 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
294 CAPTION "Verze"
295 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
296 BEGIN
297 LTEXT "Verze souboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
298 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
299 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
300 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
301 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
302 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
303 GROUPBOX "Další informace o verzi: ", 14006, 6, 70, 222, 115
304 LTEXT "Název položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
305 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
306 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
307 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
308 END
309
310 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
311 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
312 CAPTION "Obecné"
313 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
314 BEGIN
315 ICON "", 14016, 10, 9, 32, 32, WS_VISIBLE
316 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
317 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
318 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
319 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
320 LTEXT "Souborový systém:", -1, 8, 51, 95, 10
321 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
322 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
323 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
324 LTEXT "Využité místo:", -1, 25, 69, 80, 10
325 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
326 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
327 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
328 LTEXT "Volné místo:", -1, 25, 82, 80, 10
329 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
330 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
331 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
332 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
333 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
334 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
335 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
336 LTEXT "Disk %c", 14009, 100, 150, 70, 10
337 PUSHBUTTON "Vyčištění &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
338 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
339 CHECKBOX "Šetřit místo na disku jeho kompresí", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
340 CHECKBOX "Povolit indexování disku pro rychlejší vyhledávání", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
341 END
342
343 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
344 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
345 CAPTION "Nástroje"
346 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
347 BEGIN
348 GROUPBOX "Kontrola chyb", -1, 5, 5, 230, 60
349 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
350 LTEXT "Tento nástroj otestuje svazek na chyby.", -1, 40, 25, 160, 20
351 PUSHBUTTON "Zkontrolovat...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
352 GROUPBOX "Defragmentace", -1, 5, 65, 230, 60
353 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
354 LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku.", -1, 40, 85, 160, 20
355 PUSHBUTTON "Defragmentovat...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
356 GROUPBOX "Záloha", -1, 5, 130, 230, 60
357 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
358 LTEXT "Tento nástroj zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
359 PUSHBUTTON "Zálohovat...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
360 END
361
362 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
363 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
364 CAPTION "Hardware"
365 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
366 BEGIN
367 END
368
369 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
370 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
371 CAPTION "Spustit jako"
372 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
373 BEGIN
374 LTEXT "Jaký uživatelský účet chcete použít ke spuštění tohoto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
375 CHECKBOX "Současný uživatel: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
376 LTEXT "Chránit počítač a data před nedovolenou aktivitou programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
377 CHECKBOX "Tato volba může zabránit počítačovým virům v poškození vašeho počítače nebo osobních dat, ale její vybrání může způsobit nesprávné fungování programu.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
378 CHECKBOX "Následující uživatel:", 14002, 10, 100, 90, 10
379 LTEXT "Uživatelské jméno:", -1, 20, 118, 54, 10
380 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
381 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
382 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
383 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
384 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
385 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
386 PUSHBUTTON "Storno", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
387 END
388
389 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
390 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
391 CAPTION "Vlastnosti Koše"
392 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
393 BEGIN
394 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
395 GROUPBOX "Nastavení pro vybrané umístění", -1, 10, 72, 220, 70
396 RADIOBUTTON "&Zvolená velikost:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
397 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
398 LTEXT "M&aximální velikost (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
399 RADIOBUTTON "&Nepřesouvat soubory do Koše, odstraňovat okamžitě při smazání.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
400 AUTOCHECKBOX "Při mazání souborů žá&dat potvrzení", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
401 END
402
403 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
404 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
405 CAPTION "Otevřít v..."
406 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
407 BEGIN
408 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
409 LTEXT "Vyberte program, ve kterém chcete otevřít tento soubor: ", -1, 44, 12, 211, 10
410 LTEXT "Soubor: ", 14001, 44, 25, 188, 20
411 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
412 CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
413 AUTOCHECKBOX "&Vždy použít vybraný program k otevření tohoto typu souboru", 14003, 20, 193, 225, 10
414 PUSHBUTTON "P&rocházet...", 14004, 198, 207, 50, 14
415 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
416 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
417 END
418
419 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
420 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
421 CAPTION "Obecné"
422 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
423 BEGIN
424 GROUPBOX "Úkoly", -1, 7, 10, 249, 45
425 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
426 AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
427 AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
428 GROUPBOX "Procházení složek", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP | WS_GROUP
429 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
430 AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
431 AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
432 GROUPBOX "Klikání na položky", -1, 7, 110, 249, 60
433 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
434 AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
435 AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
436 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
437 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
438 PUSHBUTTON "O&bnovit výchozí", IDC_FOLDER_OPTIONS_RESTORE, 167, 175, 90, 14, WS_TABSTOP
439 END
440
441 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
442 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
443 CAPTION "Zobrazení"
444 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
445 BEGIN
446 GROUPBOX "Zobrazení složky", -1, 7, 10, 249, 60
447 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
448 LTEXT "Zobrazení použité pro tuto složku (jako třeba Podrobnosti nebo Miniatury)\n lze použít pro všechny složky.", -1, 60, 20, 180, 20
449 PUSHBUTTON "&Použít pro všechny složky", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
450 PUSHBUTTON "Ob&novit všechny složky", IDC_VIEW_RESET_ALL, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
451 LTEXT "Pokročilá nastavení:", -1, 7, 80, 100, 10
452 CONTROL "", IDC_VIEW_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
453 PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", IDC_VIEW_RESTORE_DEFAULTS, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
454 END
455
456 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
457 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
458 CAPTION "Typy souborů"
459 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
460 BEGIN
461 LTEXT "Registrované &typy souborů:", -1, 7, 10, 70, 10
462 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
463 PUSHBUTTON "&Nový", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
464 PUSHBUTTON "O&dstranit", IDC_FILETYPES_DELETE, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
465 GROUPBOX "Podrobnosti pro typ souborů '%s'", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
466 LTEXT "Otevírat v:", -1, 12, 140, 40, 10
467 CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
468 LTEXT "Appname", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
469 PUSHBUTTON "&Změnit...", IDC_FILETYPES_CHANGE, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
470 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 30
471 PUSHBUTTON "&Pokročilé", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
472 END
473
474 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
475 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
476 CAPTION "Potvrdit nahrazení souboru"
477 FONT 8, "MS Shell Dlg"
478 BEGIN
479 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 20, 122, 60, 14
480 PUSHBUTTON "Ano vš&em", 12807, 85, 122, 60, 14
481 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 150, 122, 60, 14
482 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
483 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
485 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor pouze pro čtení s názvem '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
486 LTEXT "Tato složka již obsahuje systémový soubor s názvem '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
487 LTEXT "Chcete nahradit existující soubor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
488 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
489 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
490 LTEXT "tímto?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
491 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
492 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
493 END
494
495 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
496 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
497 CAPTION "Odhlásit se ze systému ReactOS"
498 FONT 8, "MS Shell Dlg"
499 BEGIN
500 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
501 LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 35, 16, 146, 8
502 DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 41, 39, 50, 14
503 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
504 END
505
506 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
507 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
508 CAPTION "Odpojit se od systému ReactOS" //jak to prelozit, kde to v realu uvidim?
509 FONT 8, "MS Shell Dlg"
510 BEGIN
511 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
512 LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 15, 131, 8
513 DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 47, 38, 47, 14
514 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
515 END
516
517 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
518 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
519 CAPTION "Autopřehrávání"
520 FONT 8, "MS Shell Dlg"
521 BEGIN
522 LTEXT "Vyberte &typ obsahu a akci, kterou systém ReactOS automaticky provede když se v tomto zařízení objeví tento typ obsahu:", 1000, 7, 7, 215, 20
523 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
524 GROUPBOX "Akce", -1, 7, 45, 212, 146
525 AUTORADIOBUTTON "Zvolte akci, která bude &provedena:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
526 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
527 AUTORADIOBUTTON "&Vždy se zeptat se na výběr akce", 1006, 14, 177, 202, 10
528 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
529 END
530
531 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
532 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
533 CAPTION "Smíšený obsah"
534 FONT 8, "MS Shell Dlg"
535 BEGIN
536 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
537 LTEXT "Tento disk nebo zařízení obsahuje víc než jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
538 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 188, 8
539 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
540 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
541 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
542 END
543
544 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
545 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
546 CAPTION "Smíšený obsah"
547 FONT 8, "MS Shell Dlg"
548 BEGIN
549 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
550 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když vložíte disk či připojíte zařízení s tímto druhem souboru:", 1001, 30, 7, 193, 20
551 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
552 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
553 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 41, 190, 8
554 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
555 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést vždy.", 1004, 32, 171, 190, 10
556 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
557 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
558 END
559
560 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
561 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
562 CAPTION "Autopřehrávání"
563 FONT 8, "MS Shell Dlg"
564 BEGIN
565 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
566 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když připojíte toto zařízení.", 1001, 32, 7, 190, 22
567 LTEXT "&Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 190, 8
568 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
569 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést &vždy", 1004, 32, 143, 190, 8
570 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
571 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
572 END
573
574 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
575 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
576 CAPTION "Vypnout ReactOS"
577 FONT 8, "MS Shell Dlg"
578 BEGIN
579 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
580 LTEXT "Co má počítač provést?", -1, 39, 7, 167, 10
581 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
582 LTEXT "Uchová toto sezení, počítač poběží se sníženou spotřebou s daty stále v paměti. Probudí se při stisknutí klávesu nebo pohybu myši.", 8225, 39, 40, 167, 37
583 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
584 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
585 PUSHBUTTON "&Nápověda", IDHELP, 144, 82, 60, 14
586 END
587
588 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
589 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
590 CAPTION "Formátování"
591 FONT 8, "MS Shell Dlg"
592 BEGIN
593 DEFPUSHBUTTON "&Spustit", IDOK, 53, 198, 60, 14
594 PUSHBUTTON "&Zavřít", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
595 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
596 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
597 LTEXT "Souborový systé&m", -1, 7, 35, 170, 9
598 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
599 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
600 LTEXT "&Velikost alokační jednotky", -1, 7, 64, 170, 9
601 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
602 LTEXT "&Jmenovka svazku", -1, 7, 93, 170, 9
603 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
604 GROUPBOX "Možnosti &formátování", 4610, 7, 121, 170, 49
605 AUTOCHECKBOX "&Rychlé formátování", 28674, 16, 135, 155, 10
606 AUTOCHECKBOX "&Aktivovat kompresi", 28675, 16, 152, 155, 10
607 END
608
609 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
610 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
611 CAPTION "Zkontrolovat disk"
612 FONT 8, "MS Shell Dlg"
613 BEGIN
614 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 63, 95, 60, 14
615 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 40
616 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
617 AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby", 14000, 12, 15, 155, 10
618 AUTOCHECKBOX "&Vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
619 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
620 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
621 END
622
623 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
624 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
625 CAPTION "Změnit ikonu"
626 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
627 BEGIN
628 LTEXT "Vyhledat ikony v souboru:", -1, 7, 7, 179, 10
629 PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
630 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
631 LTEXT "Vyberte ikonu z následujícího seznamu:", -1, 7, 36, 179, 10
632 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 122, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
633 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
634 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
635 END
636
637 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
638 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
639 CAPTION "Varování"
640 FONT 8, "MS Shell Dlg"
641 BEGIN
642 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
643 LTEXT "Tento soubor může být využíván operačním systémem nebo\n\
644 jinou aplikací. Změnou tohoto souboru může být systém\n\
645 poškozen nebo omezena jeho funkcionalita.\n\n\
646 Určitě chcete otevřít tento soubor?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
647 DEFPUSHBUTTON "Ano", IDYES, 125, 55, 50, 14
648 PUSHBUTTON "Ne", IDNO, 180, 55, 50, 14
649 END
650
651 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
652 CAPTION "Create New Extension"
653 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
654 FONT 8, "MS Shell Dlg"
655 BEGIN
656 LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
657 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
658 PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
659 LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
660 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
661 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
662 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
663 END
664
665 IDD_EDITTYPE DIALOG 0, 0, 225, 190
666 CAPTION "Edit File Type"
667 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
668 FONT 8, "MS Shell Dlg"
669 BEGIN
670 ICON "", IDC_EDITTYPE_ICON, 5, 8, 20, 20
671 EDITTEXT IDC_EDITTYPE_TEXT, 30, 10, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
672 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
673 LTEXT "&Actions:", -1, 5, 37, 70, 10
674 LISTBOX IDC_EDITTYPE_LISTBOX, 5, 50, 140, 60, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_HASSTRINGS | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
675 PUSHBUTTON "&New...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
676 PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
677 PUSHBUTTON "&Remove", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
678 PUSHBUTTON "&Set Default", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
679 AUTOCHECKBOX "Confirm &open after download", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
680 AUTOCHECKBOX "Al&ways show extension", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
681 AUTOCHECKBOX "&Browse in same window", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
682 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 95, 170, 60, 14
683 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
684 END
685
686 IDD_ACTION DIALOG 0, 0, 225, 95
687 CAPTION "New Action"
688 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
689 FONT 8, "MS Shell Dlg"
690 BEGIN
691 LTEXT "&Action:", -1, 5, 7, 150, 10
692 EDITTEXT IDC_ACTION_ACTION, 5, 20, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
693 LTEXT "App&lication used to perform action:", -1, 5, 42, 150, 10
694 EDITTEXT IDC_ACTION_APP, 5, 55, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
695 PUSHBUTTON "B&rowse...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
696 AUTOCHECKBOX "&Use DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
697 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 160, 20, 60, 14
698 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
699 END
700
701 IDD_FOLDER_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 240, 250
702 CAPTION "Customize"
703 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
704 FONT 8, "MS Shell Dlg"
705 BEGIN
706 GROUPBOX "What kind of folder do you want?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
707 LTEXT "Use this &folder type as a template:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
708 COMBOBOX IDC_FOLDERCUST_COMBOBOX, 15, 35, 210, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
709 AUTOCHECKBOX "Also apply this template to all &subfolders", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
710 GROUPBOX "Folder pictures", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
711 LTEXT "For Thumbnails view, you can put a picture on this folder to remind you of the contents.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
712 PUSHBUTTON "Choose &Picture...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
713 PUSHBUTTON "&Restore Default", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
714 LTEXT "Preview:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
715 CONTROL "", IDC_FOLDERCUST_PREVIEW_BITMAP, "STATIC", SS_BITMAP | WS_GROUP, 150, 100, 60, 60
716 GROUPBOX "Folder icons", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
717 LTEXT "For all views except Thumbnails, you can change the standard ""folder"" icon to another icon.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
718 ICON 0, IDC_FOLDERCUST_ICON, 175, 209, 32, 30
719 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15
720 END
721
722 STRINGTABLE
723 BEGIN
724 /* columns in the shellview */
725 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Jméno"
726 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Velikost"
727 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
728 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Změněno"
729 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atributy"
730 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Velikost"
731 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Volné místo"
732 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Vlastník"
733 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Skupina"
734 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Název souboru"
735 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategorie"
736 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Původní umístění"
737 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstraněno"
738 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Druh písma" //fonttype
739 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Pracovní skupina"
740 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Síťové umístění"
741 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
742 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stav"
743 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentáře"
744 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Umístění"
745 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
746
747 /* special folders */
748 IDS_DESKTOP "Plocha"
749 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
750 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Koš"
751 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panely"
752 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje pro správu"
753
754 /* special folders descriptions */
755 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Nástroje pro konfiguraci a správu počítače."
756 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Přizpůsobení zobrazení souborů a složek a nastavení výchozých programů."
757 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Přidá, mění a spravuje soubory písem."
758 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Zobrazí instalované tiskárny a faxy a pomůže přidat další."
759
760 /* context menus */
761 IDS_VIEW_LARGE "&Vedle sebe"
762 IDS_VIEW_SMALL "&Ikony"
763 IDS_VIEW_LIST "&Seznam"
764 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
765 IDS_SELECT "Vybrat"
766 IDS_OPEN "Otevřít"
767 IDS_CREATELINK "Vytvořit zástupc&e"
768 IDS_COPY "&Kopírovat"
769 IDS_DELETE "O&dstranit"
770 IDS_PROPERTIES "&Vlastnosti"
771 IDS_CUT "Vyj&mout"
772 IDS_RESTORE "Obnovit"
773 IDS_FORMATDRIVE "Formátovat..."
774 IDS_RENAME "Přejmenovat"
775 IDS_PASTE "Vložit"
776 IDS_EJECT "Eject"
777 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
778
779 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Složku '%1' nebylo možné vytvořit"
780 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Složku nebylo možné vytvořit"
781 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdit odstranění souboru"
782 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdit odstranění složky"
783 IDS_DELETEITEM_TEXT "Opravdu chcete odstranit '%1'?"
784 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete odstranit těchto %1 položek?"
785 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Opravdu chcete odstranit zvolené položky?"
786 IDS_TRASHITEM_TEXT "Opravdu chcete přesunout '%1' do Koše?"
787 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Opravdu chcete přesunout složku '%1' a všechen její obsah do Koše?"
788 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete přesunout těchto %1 položek do Koše?"
789 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemůže být přesunuta do Koše. Chcete ji místo toho smazat?"
790 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%1'.\n\nChcete jej přepsat?"
791 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdit přepsání souboru"
792 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tato složka již obsahuje složku s názvem '%1'.\n\nPokud mají soubory v cílové složce stejné názvy jako soubory ve zvolené\nsložce, budou přepsány. Opravdu chcete přesunout nebo zkopírovat tuto složku?"
793
794 IDS_FILEOOP_COPYING "Kopírování"
795 IDS_FILEOOP_MOVING "Přesouvání"
796 IDS_FILEOOP_DELETING "Odstraňování"
797 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Z %1 do %2"
798 IDS_FILEOOP_FROM "Z %1"
799 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Příprava"
800
801 /* message box strings */
802 IDS_RESTART_TITLE "Restartovat"
803 IDS_RESTART_PROMPT "Opravdu chcete restartovat systém?"
804 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnout"
805 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Opravdu chcete vypnout počítač?"
806
807 /* Format Dialog Strings */
808 IDS_FORMAT_TITLE "Format Local Disk"
809 IDS_FORMAT_WARNING "WARNING: Formatting will erase ALL data on this disk.\nTo format the disk, click OK. To quit, click CANCEL."
810 IDS_FORMAT_COMPLETE "Format Complete."
811
812 /* Run File dialog */
813 IDS_RUNDLG_ERROR "Nelze zobrazit dialog Spustit soubor (interní chyba)"
814 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nelze zobrazit dialog Procházet (interní chyba)"
815 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Procházet"
816 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0Všechnysoubory (*.*)\0*.*\0"
817
818 /* shell folder path default values */
819 IDS_PROGRAMS "Nabídka Start\\Programy"
820 IDS_PERSONAL "Dokumenty"
821 IDS_FAVORITES "Oblíbené"
822 IDS_STARTUP "Nabídka Start\\Programy\\Po spuštění"
823 IDS_RECENT "Poslední dokumenty"
824 IDS_SENDTO "SendTo"
825 IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
826 IDS_MYMUSIC "Hudba"
827 IDS_MYVIDEO "Filmy"
828 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Plocha"
829 IDS_NETHOOD "Okolní síť"
830 IDS_TEMPLATES "Šablony"
831 IDS_APPDATA "Data aplikací"
832 IDS_PRINTHOOD "Okolní tiskárny"
833 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Data aplikací"
834 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
835 IDS_COOKIES "Cookies"
836 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
837 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
838 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
839 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
840 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
841 IDS_ADMINTOOLS "Nabídka Start\\Programy\\Nástroje pro správu"
842 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\Hudba"
843 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Obrázky"
844 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\Filmy"
845 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\CD Burning"
846 IDS_NETWORKPLACE "Místa v síti"
847
848 IDS_NEWFOLDER "Nová složka"
849
850 IDS_DRIVE_FIXED "Místní disk"
851 IDS_DRIVE_CDROM "Jednotka CD"
852 IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový disk"
853 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
854 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Vyměnitelný disk"
855 IDS_FS_UNKNOWN "Neznámý"
856
857 /* Open With */
858 IDS_OPEN_WITH "Otevřít v"
859 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zvolit program..."
860 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Doporučené programy:"
861 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Ostatní programy:"
862
863 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autoři"
864 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Zpět"
865 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
866 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Nová &složka"
867 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Nový &zástupce"
868 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti složky"
869 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umístění koše"
870 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné místo"
871 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vysypat koš"
872 IDS_PICK_ICON_TITLE "Zvolit ikonu"
873 IDS_PICK_ICON_FILTER "Soubory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
874 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
875
876 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
877 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
878 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
879 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
880 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
881
882 /* Friendly File Type Names */
883 IDS_DIRECTORY "Složka"
884 IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
885 IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
886 IDS_COM_FILE "DOS Aplikace"
887 IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
888 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
889 IDS_DB__FILE "Database File"
890 IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
891 IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
892 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
893 IDS_EXE_FILE "Aplikace"
894 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
895 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
896 IDS_TLB_FILE "Type Library"
897 IDS_FON_FILE "Soubor písma"
898 IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
899 IDS_OTF_FILE "Soubor písma OpenType"
900 IDS_HLP_FILE "Soubor nápovědy"
901 IDS_ICO_FILE "Ikona"
902 IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
903 IDS_LNK_FILE "Zástupce"
904 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
905 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
906 IDS_SCR_FILE "Spořič obrazovky"
907 IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
908 IDS_VXD_FILE "Virtuální ovladač zařízení"
909 IDS_ANY_FILE "Soubor %s"
910
911 IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
912 IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
913 IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako..."
914 IDS_EDIT_VERB "Upravit"
915 IDS_FIND_VERB "Najít"
916 IDS_PRINT_VERB "Tisknout"
917
918 IDS_FILE_FOLDER "%u souborů, %u složek"
919 IDS_PRINTERS "Tiskárny"
920 IDS_FONTS "Písma"
921 IDS_INSTALLNEWFONT "Nainstalovat nové písmo..."
922
923 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Výchozí alokační velikost"
924 IDS_COPY_OF "Kopie "
925
926 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Pro otevření tohoto souboru není nakonfigurován žádný program."
927
928 IDS_FILE_DETAILS "Podrobnosti pro typ souborů '%s'"
929 IDS_FILE_DETAILSADV "Soubory s příponou '%s' jsou typu '%s'. Kliknutím na tlačítko Pokročilé lze změnit nastavení pro všechny soubory '%s'."
930 IDS_FILE_TYPES "Typy souborů"
931 IDS_COLUMN_EXTENSION "Přípony"
932
933 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
934 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
935 IDS_FILE_EXT_TYPE "Soubor %s"
936
937 IDS_BYTES_FORMAT "bajtů"
938 IDS_UNKNOWN_APP "Neznámá aplikace"
939 IDS_EXE_DESCRIPTION "Popis:"
940
941 IDS_MENU_EMPTY "(Prázdné)"
942 IDS_OBJECTS "Položek: %d"
943 IDS_OBJECTS_SELECTED "Položek vybráno: %d"
944
945 IDS_ADVANCED_FOLDER "Files and Folders"
946 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatically search for network folders and printers"
947 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Display file size information in folder tips"
948 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Display simple folder view in Explorer's Folders list"
949 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Display the contents of system folders"
950 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Display the full path in address bar"
951 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Display the full path in the title bar"
952 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Do not cache thumbnails"
953 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Hidden files and folders"
954 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Do not show hidden files and folders"
955 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Show hidden files and folders"
956 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Hide extensions for known file types"
957 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Hide protected operating system files (Recommended)"
958 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Launch folder windows in a separate process"
959 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Remember each folder's view settings"
960 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Restore previous folder windows at logon"
961 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
962 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
963 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
964
965 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
966 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
967 IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
968 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
969 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
970 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
971
972 IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
973 IDS_SPECIFY_ACTION "You must specify an action."
974 IDS_INVALID_PROGRAM "The specified program could not be found. Make sure the file name and path are correct."
975 IDS_REMOVE_ACTION "Are you sure you want to remove this action?"
976 IDS_ACTION_EXISTS "The action '%s' is already registered for this file type. Please enter a different name and try again."
977 IDS_EXE_FILTER "Programs\0*.exe\0All Files\0*.*\0"
978 IDS_EDITING_ACTION "Editing action for type: "
979 IDS_NO_ICONS "The file '%s' contains no icons.\n\nChoose an icon from the list or specify a different file."
980 IDS_FILE_NOT_FOUND "The file '%s' was not found."
981 END