[SHELL32] SHBrowseForFolder: Fix creating a new folder (which was broken two years...
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-04-12
4 * THANKS TO: navaraf, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 MENU_001 MENUEX
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
12 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
13 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
14 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
15 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
16 POPUP "Seřadit &ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
17 BEGIN
18 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
19 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
20 END
21 END
22
23 /* shellview background menu */
24 MENU_002 MENUEX
25 BEGIN
26 POPUP ""
27 BEGIN
28 POPUP "Z&obrazit", FCIDM_SHVIEW_VIEW
29 BEGIN
30 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
31 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
32 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
33 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
34 END
35 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
36 POPUP "Seřadit &ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
37 BEGIN
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
40 END
41 MENUITEM "Zarovnat ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
42 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
43 MENUITEM "A&ktualizovat", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
44 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
45 MENUITEM "V&ložit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
46 MENUITEM "Vložit zást&upce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
47 END
48 END
49
50 /* menubar EDIT menu */
51 MENU_003 MENU
52 BEGIN
53 MENUITEM "&Zpět\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Vy&jmou&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
56 MENUITEM "&Kopírovat\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
57 MENUITEM "&Vložit\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
58 MENUITEM "Vložit zá&stupce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Ko&pírovat do složky...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
61 MENUITEM "Pře&sunout do složky...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Vybr&at vše\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
64 MENUITEM "&Invertovat výběr", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
65 END
66
67 /* shellview item menu */
68 MENU_SHV_FILE MENU
69 BEGIN
70 POPUP ""
71 BEGIN
72 MENUITEM SEPARATOR
73 MENUITEM "Vyj&mout", IDM_CUT
74 MENUITEM "&Kopírovat", IDM_COPY
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", IDM_CREATELINK
77 MENUITEM "O&dstranit", IDM_DELETE
78 MENUITEM "&Přejmenovat", IDM_RENAME
79 MENUITEM SEPARATOR
80 MENUITEM "&Vlastnosti", IDM_PROPERTIES
81 END
82 END
83
84 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
85 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
86 CAPTION "Procházet..."
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
90 PUSHBUTTON "Storno", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
92 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
93 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
94 END
95
96 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Procházet pro složku"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
102 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
103 LTEXT "Složka:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
104 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
105 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "&Vytvořit novou složku", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 END
110
111 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "Zpráva"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "Ano &všem", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
121 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
122 END
123
124 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 CAPTION "O aplikaci %s"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
130 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
131 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
132 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
133 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
134 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
135 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
136 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
137 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
138 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
139 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
140 LTEXT "Tato verze ReactOS je zaregistrována na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
142 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
143 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
144 LTEXT "Instalovaná fyzická paměť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
145 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
146 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
147 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
148 END
149
150 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
151 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 LTEXT "ReactOS je dílem:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
155 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
156 END
157
158 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 CAPTION "Spustit"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
164 LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
165 LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
166 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
167 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
168 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
169 PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
170 END
171
172 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
173 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
174 CAPTION "Zástupce"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
176 BEGIN
177 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
178 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
179 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
180 LTEXT "Typ cíle:", 14004, 8, 38, 68, 10
181 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "Umístění cíle:", 14006, 8, 55, 68, 10
183 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "&Cíl:", 14008, 8, 71, 68, 10
185 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
186 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
187 LTEXT "&Spustit v:", 14010, 8, 98, 68, 10
188 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
189 LTEXT "Klávesová zk&ratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
190 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
191 LTEXT "Spusti&t:", 14016, 8, 136, 68, 10
192 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
193 LTEXT "&Komentář:", 14018, 8, 154, 68, 10
194 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
195 PUSHBUTTON "&Najít cíl...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
196 PUSHBUTTON "&Změnit ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
197 PUSHBUTTON "R&ozšířené...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
198 END
199
200 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
201 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
202 CAPTION "Rozšířené vlastnosti"
203 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
204 BEGIN
205 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
206 LTEXT "Zvolte rozšířené vlastnosti, které požadujtete pro tohoto zástupce.", -1, 5, 30, 210, 10
207 CHECKBOX "Spustit s jinými pověřeními", 14000, 25, 50, 150, 10
208 LTEXT "Tato možnost umožní spustit tohoto zástupce jako jiný uživatel nebo při spuštění se současným uživatelem chránit počítač před nepovolenou aktivitou programu.", -1, 50, 60, 175, 40
209 CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
210 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
211 PUSHBUTTON "Storno", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
212 END
213
214 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
215 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
216 CAPTION "Obecné"
217 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
218 BEGIN
219 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
220 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
221 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 40, 55, 10
222 CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
223 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
224 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 56, 55, 10
225 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
226 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 72, 55, 10
227 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
228 LTEXT "Velikost na disku:", 140101, 8, 88, 55, 10
229 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
231 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
232 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
233 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 128, 55, 10
234 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
235 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 152, 46, 10
237 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 56, 152, 70, 10
238 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
239 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 56, 180, 70, 10
240 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
241 END
242
243 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
244 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
245 CAPTION "Obecné"
246 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
247 BEGIN
248 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
249 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
250 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
251 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
252 CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
253 LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
254 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
255 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
256 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
257 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
258 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 75, 45, 10
259 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
260 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 91, 45, 10
261 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "Velikost na disku:", 140112, 8, 107, 55, 10
263 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
264 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
265 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 131, 45, 10
266 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "Změněno:", 14016, 8, 147, 45, 10
268 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
269 LTEXT "Otevřeno:", 14018, 8, 163, 45, 10
270 EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
271 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
272 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
273 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 189, 67, 10
274 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
275 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 189, 49, 10
276 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
277 END
278
279 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
280 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
281 CAPTION "Verze"
282 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
283 BEGIN
284 LTEXT "Verze souboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
285 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
286 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
287 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
288 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
289 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
290 GROUPBOX "Další informace o verzi: ", 14006, 6, 70, 222, 115
291 LTEXT "Název položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
292 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
293 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
294 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
295 END
296
297 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
298 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
299 CAPTION "Obecné"
300 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
301 BEGIN
302 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
303 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
304 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
305 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
306 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
307 LTEXT "Souborový systém:", -1, 8, 51, 95, 10
308 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
309 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
310 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
311 LTEXT "Využité místo:", -1, 25, 69, 80, 10
312 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
314 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
315 LTEXT "Volné místo:", -1, 25, 82, 80, 10
316 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
319 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
320 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
321 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
322 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
323 LTEXT "Disk %c", 14009, 100, 150, 70, 10
324 PUSHBUTTON "Vyčištění &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
325 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
326 CHECKBOX "Šetřit místo na disku jeho kompresí", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
327 CHECKBOX "Povolit indexování disku pro rychlejší vyhledávání", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
328 END
329
330 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
331 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
332 CAPTION "Nástroje"
333 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
334 BEGIN
335 GROUPBOX "Kontrola chyb", -1, 5, 5, 230, 60
336 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
337 LTEXT "Tento nástroj otestuje svazek na chyby.", -1, 40, 25, 160, 20
338 PUSHBUTTON "Zkontrolovat...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
339 GROUPBOX "Defragmentace", -1, 5, 65, 230, 60
340 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
341 LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku.", -1, 40, 85, 160, 20
342 PUSHBUTTON "Defragmentovat...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
343 GROUPBOX "Záloha", -1, 5, 130, 230, 60
344 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
345 LTEXT "Tento nástroj zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
346 PUSHBUTTON "Zálohovat...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
347 END
348
349 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
350 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
351 CAPTION "Hardware"
352 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
353 BEGIN
354 END
355
356 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
357 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
358 CAPTION "Spustit jako"
359 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
360 BEGIN
361 LTEXT "Jaký uživatelský účet chcete použít ke spuštění tohoto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
362 CHECKBOX "Současný uživatel: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
363 LTEXT "Chránit počítač a data před nedovolenou aktivitou programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
364 CHECKBOX "Tato volba může zabránit počítačovým virům v poškození vašeho počítače nebo osobních dat, ale její vybrání může způsobit nesprávné fungování programu.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
365 CHECKBOX "Následující uživatel:", 14002, 10, 100, 90, 10
366 LTEXT "Uživatelské jméno:", -1, 20, 118, 54, 10
367 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
368 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
369 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
370 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
371 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
372 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
373 PUSHBUTTON "Storno", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
374 END
375
376 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
377 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
378 CAPTION "Vlastnosti Koše"
379 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
380 BEGIN
381 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
382 GROUPBOX "Nastavení pro vybrané umístění", -1, 10, 72, 220, 70
383 RADIOBUTTON "&Zvolená velikost:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
384 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
385 LTEXT "M&aximální velikost (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
386 RADIOBUTTON "&Nepřesouvat soubory do Koše, odstraňovat okamžitě při smazání.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
387 AUTOCHECKBOX "Při mazání souborů žá&dat potvrzení", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
388 END
389
390 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
391 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
392 CAPTION "Otevřít v..."
393 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
394 BEGIN
395 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
396 LTEXT "Vyberte program, ve kterém chcete otevřít tento soubor: ", -1, 44, 12, 211, 10
397 LTEXT "Soubor: ", 14001, 44, 25, 188, 20
398 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
399 CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
400 AUTOCHECKBOX "&Vždy použít vybraný program k otevření tohoto typu souboru", 14003, 20, 193, 225, 10
401 PUSHBUTTON "P&rocházet...", 14004, 198, 207, 50, 14
402 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
403 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
404 END
405
406 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
407 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
408 CAPTION "Obecné"
409 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
410 BEGIN
411 GROUPBOX "Úkoly", -1, 7, 10, 249, 45
412 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
413 AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
414 AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
415 GROUPBOX "Procházení složek", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP | WS_GROUP
416 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
417 AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
418 AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
419 GROUPBOX "Klikání na položky", -1, 7, 110, 249, 60
420 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
421 AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
422 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
423 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
424 AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
425 PUSHBUTTON "O&bnovit výchozí", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
426 END
427
428 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
429 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
430 CAPTION "Zobrazení"
431 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
432 BEGIN
433 GROUPBOX "Zobrazení složky", -1, 7, 10, 249, 60
434 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
435 LTEXT "Zobrazení použité pro tuto složku (jako třeba Podrobnosti nebo Miniatury)\n lze použít pro všechny složky.", -1, 60, 20, 180, 20
436 PUSHBUTTON "&Použít pro všechny složky", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
437 PUSHBUTTON "Ob&novit všechny složky", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
438 LTEXT "Pokročilá nastavení:", -1, 7, 80, 100, 10
439 CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
440 PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
441 END
442
443 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
444 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
445 CAPTION "Typy souborů"
446 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
447 BEGIN
448 LTEXT "Registrované &typy souborů:", -1, 7, 10, 70, 10
449 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
450 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
451 PUSHBUTTON "O&dstranit", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
452 GROUPBOX "Podrobnosti pro typ souborů '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
453 LTEXT "Otevírat v:", -1, 12, 140, 40, 10
454 //ICON
455 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
456 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
457 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
458 PUSHBUTTON "&Pokročilé", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
459 END
460
461 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
462 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
463 CAPTION "Potvrdit nahrazení souboru"
464 FONT 8, "MS Shell Dlg"
465 BEGIN
466 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 20, 122, 60, 14
467 PUSHBUTTON "Ano vš&em", 12807, 85, 122, 60, 14
468 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 150, 122, 60, 14
469 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
470 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
471 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
472 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor pouze pro čtení s názvem '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
473 LTEXT "Tato složka již obsahuje systémový soubor s názvem '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "Chcete nahradit existující soubor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
475 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
476 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
477 LTEXT "tímto?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
478 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
479 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
480 END
481
482 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
483 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
484 CAPTION "Odhlásit se ze systému ReactOS"
485 FONT 8, "MS Shell Dlg"
486 BEGIN
487 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
488 LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 35, 16, 146, 8
489 DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 41, 39, 50, 14
490 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
491 END
492
493 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
494 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
495 CAPTION "Odpojit se od systému ReactOS" //jak to prelozit, kde to v realu uvidim?
496 FONT 8, "MS Shell Dlg"
497 BEGIN
498 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
499 LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 15, 131, 8
500 DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 47, 38, 47, 14
501 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
502 END
503
504 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
505 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
506 CAPTION "Autopřehrávání"
507 FONT 8, "MS Shell Dlg"
508 BEGIN
509 LTEXT "Vyberte &typ obsahu a akci, kterou systém ReactOS automaticky provede když se v tomto zařízení objeví tento typ obsahu:", 1000, 7, 7, 215, 20
510 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
511 GROUPBOX "Akce", -1, 7, 45, 212, 146
512 AUTORADIOBUTTON "Zvolte akci, která bude &provedena:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
513 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
514 AUTORADIOBUTTON "&Vždy se zeptat se na výběr akce", 1006, 14, 177, 202, 10
515 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
516 END
517
518 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
519 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
520 CAPTION "Smíšený obsah"
521 FONT 8, "MS Shell Dlg"
522 BEGIN
523 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
524 LTEXT "Tento disk nebo zařízení obsahuje víc než jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
525 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 188, 8
526 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
527 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
528 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
529 END
530
531 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
532 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
533 CAPTION "Smíšený obsah"
534 FONT 8, "MS Shell Dlg"
535 BEGIN
536 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
537 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když vložíte disk či připojíte zařízení s tímto druhem souboru:", 1001, 30, 7, 193, 20
538 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
539 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
540 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 41, 190, 8
541 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
542 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést vždy.", 1004, 32, 171, 190, 10
543 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
544 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
545 END
546
547 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
548 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
549 CAPTION "Autopřehrávání"
550 FONT 8, "MS Shell Dlg"
551 BEGIN
552 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
553 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když připojíte toto zařízení.", 1001, 32, 7, 190, 22
554 LTEXT "&Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 190, 8
555 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
556 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést &vždy", 1004, 32, 143, 190, 8
557 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
558 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
559 END
560
561 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
562 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
563 CAPTION "Vypnout ReactOS"
564 FONT 8, "MS Shell Dlg"
565 BEGIN
566 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
567 LTEXT "Co má počítač provést?", -1, 39, 7, 167, 10
568 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
569 LTEXT "Uchová toto sezení, počítač poběží se sníženou spotřebou s daty stále v paměti. Probudí se při stisknutí klávesu nebo pohybu myši.", 8225, 39, 40, 167, 37
570 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
571 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
572 PUSHBUTTON "&Nápověda", IDHELP, 144, 82, 60, 14
573 END
574
575 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
576 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
577 CAPTION "Formátování"
578 FONT 8, "MS Shell Dlg"
579 BEGIN
580 DEFPUSHBUTTON "&Spustit", IDOK, 53, 198, 60, 14
581 PUSHBUTTON "&Zavřít", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
582 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
583 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
584 LTEXT "Souborový systé&m", -1, 7, 35, 170, 9
585 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
586 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
587 LTEXT "&Velikost alokační jednotky", -1, 7, 64, 170, 9
588 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
589 LTEXT "&Jmenovka svazku", -1, 7, 93, 170, 9
590 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
591 GROUPBOX "Možnosti &formátování", 4610, 7, 121, 170, 49
592 AUTOCHECKBOX "&Rychlé formátování", 28674, 16, 135, 155, 10
593 AUTOCHECKBOX "&Aktivovat kompresi", 28675, 16, 152, 155, 10
594 END
595
596 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
597 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
598 CAPTION "Zkontrolovat disk"
599 FONT 8, "MS Shell Dlg"
600 BEGIN
601 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 63, 95, 60, 14
602 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 40
603 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
604 AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby", 14000, 12, 15, 155, 10
605 AUTOCHECKBOX "&Vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
606 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
607 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
608 END
609
610 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
611 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
612 CAPTION "Změnit ikonu"
613 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
614 BEGIN
615 LTEXT "Vyhledat ikony v souboru:", -1, 7, 7, 179, 10
616 PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
617 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
618 LTEXT "Vyberte ikonu z následujícího seznamu:", -1, 7, 36, 179, 10
619 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
620 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
621 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
622 END
623
624 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
625 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
626 CAPTION "Varování"
627 FONT 8, "MS Shell Dlg"
628 BEGIN
629 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
630 LTEXT "Tento soubor může být využíván operačním systémem nebo\n\
631 jinou aplikací. Změnou tohoto souboru může být systém\n\
632 poškozen nebo omezena jeho funkcionalita.\n\n\
633 Určitě chcete otevřít tento soubor?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
634 DEFPUSHBUTTON "Ano", IDYES, 125, 55, 50, 14
635 PUSHBUTTON "Ne", IDNO, 180, 55, 50, 14
636 END
637
638 STRINGTABLE
639 BEGIN
640 /* columns in the shellview */
641 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Jméno"
642 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Velikost"
643 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
644 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Změněno"
645 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atributy"
646 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Velikost"
647 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Volné místo"
648 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Vlastník"
649 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Skupina"
650 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Název souboru"
651 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategorie"
652 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Původní umístění"
653 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstraněno"
654 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Druh písma" //fonttype
655 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Pracovní skupina"
656 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Síťové umístění"
657 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
658 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stav"
659 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentáře"
660 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Umístění"
661 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
662
663 /* special folders */
664 IDS_DESKTOP "Plocha"
665 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
666 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Koš"
667 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panely"
668 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje pro správu"
669
670 /* special folders descriptions */
671 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Nástroje pro konfiguraci a správu počítače."
672 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Přizpůsobení zobrazení souborů a složek a nastavení výchozých programů."
673 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Přidá, mění a spravuje soubory písem."
674 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Zobrazí instalované tiskárny a faxy a pomůže přidat další."
675
676 /* context menus */
677 IDS_VIEW_LARGE "&Vedle sebe"
678 IDS_VIEW_SMALL "&Ikony"
679 IDS_VIEW_LIST "&Seznam"
680 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
681 IDS_SELECT "Vybrat"
682 IDS_OPEN "Otevřít"
683 IDS_CREATELINK "Vytvořit zástupc&e"
684 IDS_COPY "&Kopírovat"
685 IDS_DELETE "O&dstranit"
686 IDS_PROPERTIES "&Vlastnosti"
687 IDS_CUT "Vyj&mout"
688 IDS_RESTORE "Obnovit"
689 IDS_FORMATDRIVE "Formátovat..."
690 IDS_RENAME "Přejmenovat"
691 IDS_PASTE "Vložit"
692
693 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Složku '%1' nebylo možné vytvořit"
694 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Složku nebylo možné vytvořit"
695 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdit odstranění souboru"
696 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdit odstranění složky"
697 IDS_DELETEITEM_TEXT "Opravdu chcete odstranit '%1'?"
698 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete odstranit těchto %1 položek?"
699 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Opravdu chcete odstranit zvolené položky?"
700 IDS_TRASHITEM_TEXT "Opravdu chcete přesunout '%1' do Koše?"
701 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Opravdu chcete přesunout složku '%1' a všechen její obsah do Koše?"
702 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete přesunout těchto %1 položek do Koše?"
703 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemůže být přesunuta do Koše. Chcete ji místo toho smazat?"
704 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%1'.\n\nChcete jej přepsat?"
705 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdit přepsání souboru"
706 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tato složka již obsahuje složku s názvem '%1'.\n\nPokud mají soubory v cílové složce stejné názvy jako soubory ve zvolené\nsložce, budou přepsány. Opravdu chcete přesunout nebo zkopírovat tuto složku?"
707
708 IDS_FILEOOP_COPYING "Kopírování"
709 IDS_FILEOOP_MOVING "Přesouvání"
710 IDS_FILEOOP_DELETING "Odstraňování"
711 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Z %1 do %2"
712 IDS_FILEOOP_FROM "Z %1"
713 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Příprava"
714
715 /* message box strings */
716 IDS_RESTART_TITLE "Restartovat"
717 IDS_RESTART_PROMPT "Opravdu chcete restartovat systém?"
718 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnout"
719 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Opravdu chcete vypnout počítač?"
720
721 /* Run File dialog */
722 IDS_RUNDLG_ERROR "Nelze zobrazit dialog Spustit soubor (interní chyba)"
723 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nelze zobrazit dialog Procházet (interní chyba)"
724 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Procházet"
725 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0Všechnysoubory (*.*)\0*.*\0"
726
727 /* shell folder path default values */
728 IDS_PROGRAMS "Nabídka Start\\Programy"
729 IDS_PERSONAL "Dokumenty"
730 IDS_FAVORITES "Oblíbené"
731 IDS_STARTUP "Nabídka Start\\Programy\\Po spuštění"
732 IDS_RECENT "Poslední dokumenty"
733 IDS_SENDTO "SendTo"
734 IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
735 IDS_MYMUSIC "Hudba"
736 IDS_MYVIDEO "Filmy"
737 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Plocha"
738 IDS_NETHOOD "Okolní síť"
739 IDS_TEMPLATES "Šablony"
740 IDS_APPDATA "Data aplikací"
741 IDS_PRINTHOOD "Okolní tiskárny"
742 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Data aplikací"
743 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
744 IDS_COOKIES "Cookies"
745 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
746 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
747 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
748 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
749 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
750 IDS_ADMINTOOLS "Nabídka Start\\Programy\\Nástroje pro správu"
751 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\Hudba"
752 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Obrázky"
753 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\Filmy"
754 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\CD Burning"
755 IDS_NETWORKPLACE "Místa v síti"
756
757 IDS_NEWFOLDER "Nová složka"
758
759 IDS_DRIVE_FIXED "Místní disk"
760 IDS_DRIVE_CDROM "Jednotka CD"
761 IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový disk"
762 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
763 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Vyměnitelný disk"
764 IDS_FS_UNKNOWN "Neznámý"
765
766 /* Open With */
767 IDS_OPEN_WITH "Otevřít v"
768 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zvolit program..."
769 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Doporučené programy:"
770 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Ostatní programy:"
771
772 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autoři"
773 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Zpět"
774 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
775 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Nová &složka"
776 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Nový &zástupce"
777 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti složky"
778 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umístění koše"
779 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné místo"
780 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vysypat koš"
781 IDS_PICK_ICON_TITLE "Zvolit ikonu"
782 IDS_PICK_ICON_FILTER "Soubory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
783 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
784
785 IDS_DIRECTORY "Složka"
786 IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
787 IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
788 IDS_COM_FILE "DOS Aplikace"
789 IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
790 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
791 IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
792 IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
793 IDS_EXE_FILE "Aplikace"
794 IDS_FON_FILE "Soubor písma"
795 IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
796 IDS_OTF_FILE "Soubor písma OpenType"
797 IDS_HLP_FILE "Soubor nápovědy"
798 IDS_ICO_FILE "Ikona"
799 IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
800 IDS_LNK_FILE "Zástupce"
801 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
802 IDS_SCR_FILE "Spořič obrazovky"
803 IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
804 IDS_VXD_FILE "Virtuální ovladač zařízení"
805 IDS_ANY_FILE "Soubor %s"
806
807 IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
808 IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
809 IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako..."
810 IDS_EDIT_VERB "Upravit"
811 IDS_FIND_VERB "Najít"
812 IDS_PRINT_VERB "Tisknout"
813
814 IDS_FILE_FOLDER "%u souborů, %u složek"
815 IDS_PRINTERS "Tiskárny"
816 IDS_FONTS "Písma"
817 IDS_INSTALLNEWFONT "Nainstalovat nové písmo..."
818
819 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Výchozí alokační velikost"
820 IDS_COPY_OF "Kopie "
821
822 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Pro otevření tohoto souboru není nakonfigurován žádný program."
823
824 IDS_FILE_DETAILS "Podrobnosti pro typ souborů '%s'"
825 IDS_FILE_DETAILSADV "Soubory s příponou '%s' jsou typu '%s'. Kliknutím na tlačítko Pokročilé lze změnit nastavení pro všechny soubory '%s'."
826 IDS_FILE_TYPES "Typy souborů"
827 IDS_COLUMN_EXTENSION "Přípony"
828
829 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
830 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
831 IDS_FILE_EXT_TYPE "Soubor %s"
832
833 IDS_BYTES_FORMAT "bajtů"
834 IDS_UNKNOWN_APP "Neznámá aplikace"
835 IDS_EXE_DESCRIPTION "Popis:"
836
837 IDS_MENU_EMPTY "(Prázdné)"
838 IDS_OBJECTS "Položek: %d"
839 IDS_OBJECTS_SELECTED "Položek vybráno: %d"
840 END