Synchronize with trunk revision 59636 (just before Alex's CreateProcess revamp).
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2013-06-01
4 * THANKS TO: navaraf, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 MENU_001 MENU DISCARDABLE
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
12 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
13 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
14 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
15 END
16
17 /* shellview background menu */
18 MENU_002 MENU DISCARDABLE
19 BEGIN
20 POPUP ""
21 BEGIN
22 POPUP "Z&obrazit"
23 BEGIN
24 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
25 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
26 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
27 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
28 END
29 MENUITEM SEPARATOR
30 POPUP "Seřadit &ikony"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Podle &Názvu", 0x30 /* column 0 */
33 MENUITEM "Podle &Typu", 0x32 /* column 2 */
34 MENUITEM "Podle &Velikosti", 0x31 /* ... */
35 MENUITEM "Podle &Data", 0x33
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
38 END
39 MENUITEM "Zarovnat ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "A&ktualizovat", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
42 MENUITEM SEPARATOR
43 MENUITEM "V&ložit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
44 MENUITEM "Vložit zást&upce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
47 END
48 END
49
50 /* shellview item menu */
51 MENU_SHV_FILE MENU DISCARDABLE
52 BEGIN
53 POPUP ""
54 BEGIN
55 MENUITEM "P&rozkoumat", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
56 MENUITEM "O&tevřít", FCIDM_SHVIEW_OPEN
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Vyj&mout", FCIDM_SHVIEW_CUT
59 MENUITEM "&Kopírovat", FCIDM_SHVIEW_COPY
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
62 MENUITEM "O&dstranit", FCIDM_SHVIEW_DELETE
63 MENUITEM "&Přejmenovat", FCIDM_SHVIEW_RENAME
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
66 END
67 END
68
69 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 15, 40, 188, 192
70 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
71 CAPTION "Procházet..."
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 BEGIN
74 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
75 PUSHBUTTON "Storno", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
76 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
77 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
78 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
79 END
80
81 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 15, 40, 218, 196
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Procházet pro složku"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
87 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
88 LTEXT "Složka:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
89 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
90 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 PUSHBUTTON "&Vytvořit novou složku", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
92 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
93 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
94 END
95
96 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Zpráva"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "Ano &všem", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
106 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
107 END
108
109 IDD_ABOUT DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 275, 198
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "O aplikaci %s"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
115 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
116 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
117 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
118 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
119 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
120 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
121 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
122 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
123 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
124 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
125 LTEXT "Tato verze ReactOS je zaregistrována na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
126 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
127 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
128 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
129 LTEXT "Instalovaná fyzická paměť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
130 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
131 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
132
133 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
134 END
135
136 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX MOVEABLE DISCARDABLE 35, 90, 235, 85
137 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 LTEXT "ReactOS je dílem:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
141 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
142 END
143
144 IDD_RUN DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 227, 95
145 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
146 CAPTION "Spustit"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
150 LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
151 LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
152 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
153 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
154 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
155 PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
156 END
157
158 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
159 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
160 CAPTION "Zástupce"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
162 BEGIN
163 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
164 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
165 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
166 LTEXT "Typ cíle:", 14004, 8, 38, 68, 10
167 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
168 LTEXT "Umístění cíle:", 14006, 8, 55, 68, 10
169 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
170 LTEXT "&Cíl:", 14008, 8, 71, 68, 10
171 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
172 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
173 LTEXT "&Spustit v:", 14010, 8, 98, 68, 10
174 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
175 LTEXT "Klávesová zk&ratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
176 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
177 LTEXT "Spusti&t:", 14016, 8, 136, 68, 10
178 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
179 LTEXT "&Komentář:", 14018, 8, 154, 68, 10
180 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
181 PUSHBUTTON "&Najít cíl...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
182 PUSHBUTTON "&Změnit ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
183 PUSHBUTTON "R&ozšířené...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
184 END
185
186 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
187 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
188 CAPTION "Rozšířené vlastnosti"
189 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
190 BEGIN
191 LTEXT "Zvolte rozšířené vlastnosti, které požadujtete pro tohoto zástupce.", -1, 5, 30, 210, 10
192 CHECKBOX "Spustit s jinými pověřeními", 14000, 25, 50, 150, 10
193 LTEXT "Tato možnost umožní spustit tohoto zástupce jako jiný uživatel nebo při spuštění se současným uživatelem chránit počítač před nepovolenou aktivitou programu.", -1, 50, 60, 175, 40
194 CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
195 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
196 PUSHBUTTON "Storno", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
197 END
198
199 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
200 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
201 CAPTION "Obecné"
202 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
203 BEGIN
204 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
205 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
206 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 40, 55, 10
207 CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
208 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
209 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 56, 55, 10
210 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
211 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 72, 55, 10
212 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
213 LTEXT "Velikost na disku:", 140101, 8, 88, 55, 10
214 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
215 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
216 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
217 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
218 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 128, 55, 10
219 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
220 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
221 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 152, 46, 10
222 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 56, 152, 70, 10
223 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
224 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 56, 180, 70, 10
225 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
226 END
227
228 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
229 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
230 CAPTION "Obecné"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
232 BEGIN
233 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
234 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
235 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
237 CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
238 LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
239 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
240 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
241 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
242 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
243 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 75, 45, 10
244 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
245 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 91, 45, 10
246 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
247 LTEXT "Velikost na disku:", 140112, 8, 107, 55, 10
248 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
249 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
250 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 131, 45, 10
251 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
252 LTEXT "Změněno:", 14016, 8, 147, 45, 10
253 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
254 LTEXT "Otevřeno:", 14018, 8, 163, 45, 10
255 EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
256 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
257 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
258 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 189, 67, 10
259 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
260 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 189, 49, 10
261 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
262 END
263
264 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
265 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
266 CAPTION "Verze"
267 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
268 BEGIN
269 LTEXT "Verze souboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
270 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
271 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
272 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
273 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
274 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
275 GROUPBOX "Další informace o verzi: ", 14006, 6, 70, 222, 115
276 LTEXT "Název položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
277 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
278 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
279 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
280 END
281
282 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
283 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
284 CAPTION "Obecné"
285 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
286 BEGIN
287 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
288 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
289 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
290
291 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
292 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
293 LTEXT "Souborový systém:", -1, 8, 51, 95, 10
294 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
295 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
296
297 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
298 LTEXT "Využité místo:", -1, 25, 69, 80, 10
299 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
300 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
301 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
302 LTEXT "Volné místo:", -1, 25, 82, 80, 10
303 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
304 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
305 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
306
307 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
308 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
309 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
310 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
311 LTEXT "Disk %c", 14009, 100, 150, 70, 10
312 PUSHBUTTON "Vyčištění &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
313 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
314
315 CHECKBOX "Šetřit místo na disku jeho kompresí", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
316 CHECKBOX "Povolit indexování disku pro rychlejší vyhledávání", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
317 END
318
319 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
320 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
321 CAPTION "Nástroje"
322 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
323 BEGIN
324 GROUPBOX "Kontrola chyb", -1, 5, 5, 230, 60
325 LTEXT "Tento nástroj otestuje svazek na chyby.", -1, 40, 25, 160, 20
326 PUSHBUTTON "Zkontrolovat...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
327 GROUPBOX "Defragmentace", -1, 5, 65, 230, 60
328 LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku", -1, 40, 85, 160, 20
329 PUSHBUTTON "Defragmentovat...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
330 GROUPBOX "Záloha", -1, 5, 130, 230, 60
331 LTEXT "Tímto nástrojem zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
332 PUSHBUTTON "Zálohovat...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
333 END
334
335 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
336 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
337 CAPTION "Hardware"
338 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
339 BEGIN
340 END
341
342 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
343 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
344 CAPTION "Spustit jako"
345 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
346 BEGIN
347 LTEXT "Jaký uživatelský účet chcete použít ke spuštění tohoto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
348 CHECKBOX "Současný uživatel: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
349 LTEXT "Chránit počítač a data před nedovolenou aktivitou programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
350 CHECKBOX "Tato volba může zabránit počítačovým virům v poškození vašeho počítače nebo osobních dat, ale její vybrání může způsobit nesprávné fungování programu.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
351 CHECKBOX "Následující uživatel:", 14002, 10, 100, 90, 10
352 LTEXT "Uživatelské jméno:", -1, 20, 118, 54, 10
353 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
354
355 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
356 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
357 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
358 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
359 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
360 PUSHBUTTON "Storno", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
361 END
362
363 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
364 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
365 CAPTION "Vlastnosti Koše"
366 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
367 BEGIN
368 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
369 GROUPBOX "Nastavení pro vybrané umístění", -1, 10, 72, 220, 70
370 RADIOBUTTON "&Zvolená velikost:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
371 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
372 LTEXT "M&aximální velikost (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
373 RADIOBUTTON "&Nepřesouvat soubory do Koše, odstraňovat okamžitě při smazání.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
374 AUTOCHECKBOX "Při mazání souborů žá&dat potvrzení", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
375 END
376
377 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
378 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
379 CAPTION "Otevřít v..."
380 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
381 BEGIN
382 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
383 LTEXT "Vyberte program, ve kterém chcete otevřít tento soubor: ", -1, 44, 12, 211, 10
384 LTEXT "Soubor: ", 14001, 44, 25, 188, 10
385 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
386 CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
387 AUTOCHECKBOX "&Vždy použít vybraný program k otevření tohoto typu souboru", 14003, 20, 193, 225, 10
388 PUSHBUTTON "P&rocházet...", 14004, 198, 207, 50, 14
389 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
390 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
391 END
392
393 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
394 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
395 CAPTION "Kopírování..."
396 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
397 BEGIN
398 PUSHBUTTON "Storno", 14002, 195, 14, 60, 16
399 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
400 LTEXT "Soubor", 14001, 8, 6, 169, 10
401 END
402
403 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
404 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
405 CAPTION "Obecné"
406 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
407 BEGIN
408 GROUPBOX "Úkoly", -1, 7, 10, 249, 45
409 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
410 AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
411 AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
412 GROUPBOX "Procházení složek", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP | WS_GROUP
413 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
414 AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
415 AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
416 GROUPBOX "Klikání na položky", -1, 7, 110, 249, 60
417 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
418 AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
419 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
422 PUSHBUTTON "O&bnovit výchozí", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
423 END
424
425 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
426 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
427 CAPTION "Zobrazení"
428 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
429 BEGIN
430 GROUPBOX "Zobrazení složky", -1, 7, 10, 249, 60
431 //ICON
432 LTEXT "Zobrazení použité pro tuto složku (jako třeba Podrobnosti nebo Miniatury)\n lze použít pro všechny složky.", -1, 60, 20, 180, 20
433 PUSHBUTTON "&Použít pro všechny složky", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
434 PUSHBUTTON "Ob&novit všechny složky", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
435 LTEXT "Pokročilá nastavení:", -1, 7, 80, 100, 10
436 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
437 PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
438 END
439
440 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
441 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
442 CAPTION "Typy souborů"
443 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
444 BEGIN
445 LTEXT "Registrované &typy souborů:", -1, 7, 10, 70, 10
446 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
447 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
448 PUSHBUTTON "O&dstranit", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
449 GROUPBOX "Podrobnosti pro typ souborů '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
450 LTEXT "Otevírat v:", -1, 12, 140, 40, 10
451 //ICON
452 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
453 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
454 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
455 PUSHBUTTON "&Pokročilé", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
456 END
457
458 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
459 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
460 CAPTION "Potvrdit nahrazení souboru"
461 FONT 8, "MS Shell Dlg"
462 BEGIN
463 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 20, 122, 60, 14
464 PUSHBUTTON "Ano vš&em", 12807, 85, 122, 60, 14
465 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 150, 122, 60, 14
466 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
467 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
468 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
469 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor pouze pro čtení s názvem '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
470 LTEXT "Tato složka již obsahuje systémový soubor s názvem '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
471 LTEXT "Chcete nahradit existující soubor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
472 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
473 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
474 LTEXT "tímto?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
475 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
476 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
477 END
478
479 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
480 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
481 CAPTION "Odhlásit se ze systému ReactOS"
482 FONT 8, "MS Shell Dlg"
483 BEGIN
484 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
485 LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 43, 11, 140, 22
486 DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 57, 40, 60, 14
487 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
488 END
489
490 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
491 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
492 CAPTION "Odpojit se od systému ReactOS" //jak to prelozit, kde to v realu uvidim?
493 FONT 8, "MS Shell Dlg"
494 BEGIN
495 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
496 LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 12, 137, 23
497 DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 57, 40, 60, 14
498 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
499 END
500
501 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
502 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
503 CAPTION "Autopřehrávání"
504 FONT 8, "MS Shell Dlg"
505 BEGIN
506 LTEXT "Vyberte &typ obsahu a akci, kterou systém ReactOS automaticky provede když se v tomto zařízení objeví tento typ obsahu:", 1000, 7, 7, 215, 20
507 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
508 GROUPBOX "Akce", -1, 7, 45, 212, 146
509 AUTORADIOBUTTON "Zvolte akci, která bude &provedena:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
510 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
511 AUTORADIOBUTTON "&Vždy se zeptat se na výběr akce", 1006, 14, 177, 202, 10
512 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
513 END
514
515 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
516 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
517 CAPTION "Smíšený obsah"
518 FONT 8, "MS Shell Dlg"
519 BEGIN
520 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
521 LTEXT "Tento disk nebo zařízení obsahuje víc než jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
522 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 188, 8
523 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
524 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
525 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
526 END
527
528 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
529 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
530 CAPTION "Smíšený obsah"
531 FONT 8, "MS Shell Dlg"
532 BEGIN
533 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
534 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když vložíte disk či připojíte zařízení s tímto druhem souboru:", 1001, 30, 7, 193, 20
535 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
536 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
537 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 41, 190, 8
538 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
539 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést vždy.", 1004, 32, 171, 190, 10
540 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
541 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
542 END
543
544 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
545 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
546 CAPTION "Autopřehrávání"
547 FONT 8, "MS Shell Dlg"
548 BEGIN
549 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
550 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když připojíte toto zařízení.", 1001, 32, 7, 190, 22
551 LTEXT "&Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 190, 8
552 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
553 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést &vždy", 1004, 32, 143, 190, 8
554 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
555 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
556 END
557
558 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
559 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
560 CAPTION "Vypnout ReactOS"
561 FONT 8, "MS Shell Dlg"
562 BEGIN
563 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
564 LTEXT "Co má počítač provést?", -1, 39, 7, 167, 10
565 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
566 LTEXT "Uchová toto sezení, počítač poběží se sníženou spotřebou s daty stále v paměti. Probudí se při stisknutí klávesu nebo pohybu myši.", 8225, 39, 40, 167, 37
567 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
568 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
569 PUSHBUTTON "&Nápověda", IDHELP, 144, 82, 60, 14
570 END
571
572 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
573 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
574 CAPTION "Formátování"
575 FONT 8, "MS Shell Dlg"
576 BEGIN
577 DEFPUSHBUTTON "&Spustit", IDOK, 53, 198, 60, 14
578 PUSHBUTTON "&Zavřít", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
579 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
580 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
581 LTEXT "Souborový systé&m", -1, 7, 35, 170, 9
582 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
583 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
584 LTEXT "&Velikost alokační jednotky", -1, 7, 64, 170, 9
585 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
586 LTEXT "&Jmenovka svazku", -1, 7, 93, 170, 9
587 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
588 GROUPBOX "Možnosti &formátování", 4610, 7, 121, 170, 49
589 AUTOCHECKBOX "&Rychlé formátování", 28674, 16, 135, 155, 10
590 AUTOCHECKBOX "&Aktivovat kompresi", 28675, 16, 152, 155, 10
591 END
592
593 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
594 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
595 CAPTION "Zkontrolovat disk"
596 FONT 8, "MS Shell Dlg"
597 BEGIN
598 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 53, 100, 60, 14
599 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 50
600 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
601 AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby souborového systému", 14000, 16, 15, 155, 10
602 AUTOCHECKBOX "&Vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
603 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
604 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
605 END
606
607 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
608 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
609 CAPTION "Změnit ikonu"
610 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
611 BEGIN
612 LTEXT "Název souboru:", -1, 7, 14, 208, 10
613 PUSHBUTTON "Procházet...",IDC_BUTTON_PATH, 148, 24,67,14
614 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
615 LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
616 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST,7,57,208,119,LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP,WS_EX_STATICEDGE
617 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK, 107, 181,50, 14
618 PUSHBUTTON "Storno",IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
619 END
620
621 STRINGTABLE DISCARDABLE
622 BEGIN
623 /* columns in the shellview */
624 IDS_SHV_COLUMN1 "Název"
625 IDS_SHV_COLUMN2 "Velikost"
626 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
627 IDS_SHV_COLUMN4 "Změněno"
628 IDS_SHV_COLUMN5 "Atributy"
629 IDS_SHV_COLUMN6 "Velikost"
630 IDS_SHV_COLUMN7 "Volné místo"
631 IDS_SHV_COLUMN8 "Jméno"
632 IDS_SHV_COLUMN9 "Komentář"
633 IDS_SHV_COLUMN10 "Vlastník"
634 IDS_SHV_COLUMN11 "Skupina"
635 IDS_SHV_COLUMN12 "Název souboru"
636 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategorie"
637 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Původní umístění"
638 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstraněno"
639 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Druh písma" //fonttype
640 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Pracovní skupina"
641 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Síťové umístění"
642 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
643 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Status"
644 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentáře"
645 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Umístění"
646 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
647
648 /* special folders */
649 IDS_DESKTOP "Plocha"
650 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
651 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Koš"
652 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panely"
653 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje správy"
654
655 /* context menus */
656 IDS_VIEW_LARGE "&Vedle sebe"
657 IDS_VIEW_SMALL "&Ikony"
658 IDS_VIEW_LIST "&Seznam"
659 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
660 IDS_SELECT "Vybrat"
661 IDS_OPEN "Otevřít"
662 IDS_CREATELINK "Vytvořit zástupc&e"
663 IDS_COPY "&Kopírovat"
664 IDS_DELETE "O&dstranit"
665 IDS_PROPERTIES "&Vlastnosti"
666 IDS_CUT "Vyj&mout"
667 IDS_RESTORE "Obnovit"
668 IDS_FORMATDRIVE "Formátovat..."
669 IDS_RENAME "Přejmenovat"
670 IDS_INSERT "Vložit"
671
672 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nelze vytvořit novou složku, protože přístup byl odepřen."
673 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Chyba při pokusu vytvořit novou složku"
674 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdit odstranění souboru"
675 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdit odstranění složky"
676 IDS_DELETEITEM_TEXT "Opravdu chcete odstranit '%1'?"
677 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete odstranit těchto %1 položek?"
678 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Opravdu chcete odstranit zvolené položky?"
679 IDS_TRASHITEM_TEXT "Opravdu chcete přesunout '%1' do Koše?"
680 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Opravdu chcete přesunout složku '%1' a všechen její obsah do Koše?"
681 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete přesunout těchto %1 položek do Koše?"
682 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemůže být přesunuta do Koše. Chcete ji místo toho smazat?"
683 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%1'.\n\nChcete jej přepsat?"
684 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdit přepsání souboru"
685 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tato složka již obsahuje složku s názvem '%1'.\n\nPokud mají soubory v cílové složce stejné názvy jako soubory ve zvolené\nsložce, budou přepsány. Opravdu chcete přesunout nebo zkopírovat tuto složku?"
686
687 /* message box strings */
688 IDS_RESTART_TITLE "Restartovat"
689 IDS_RESTART_PROMPT "Opravdu chcete restartovat systém?"
690 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnout"
691 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Opravdu chcete vypnout počítač?"
692 IDS_LOGOFF_TITLE "Odhlásit se"
693 IDS_LOGOFF_PROMPT "Opravdu se chcete odhlásit?"
694
695 /* Run File dialog */
696 IDS_RUNDLG_ERROR "Nelze zobrazit dialog Spustit soubor (interní chyba)"
697 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nelze zobrazit dialog Procházet (interní chyba)"
698 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Procházet"
699 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0Všechnysoubory (*.*)\0*.*\0"
700
701 /* shell folder path default values */
702 IDS_PROGRAMS "Nabídka Start\\Programy"
703 IDS_PERSONAL "Dokumenty"
704 IDS_FAVORITES "Oblíbené"
705 IDS_STARTUP "Nabídka Start\\Programy\\Po spuštění"
706 IDS_RECENT "Poslední dokumenty"
707 IDS_SENDTO "SendTo"
708 IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
709 IDS_MYMUSIC "Hudba"
710 IDS_MYVIDEO "Filmy"
711 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Plocha"
712 IDS_NETHOOD "Okolní síť"
713 IDS_TEMPLATES "Šablony"
714 IDS_APPDATA "Data aplikací"
715 IDS_PRINTHOOD "Okolní tiskárny"
716 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Data aplikací"
717 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
718 IDS_COOKIES "Cookies"
719 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
720 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
721 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
722 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
723 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
724 IDS_ADMINTOOLS "Nabídka Start\\Programy\\Nástroje pro správu"
725 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\Hudba"
726 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Obrázky"
727 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\Filmy"
728 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\CD Burning"
729 IDS_NETWORKPLACE "Místa v síti"
730
731 IDS_NEWFOLDER "Nová složka"
732
733 IDS_DRIVE_FIXED "Místní disk"
734 IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
735 IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový Disk"
736
737 /* Open With */
738 IDS_OPEN_WITH "Otevřít v"
739 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zvolit program..."
740 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Doporučené programy:"
741 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Ostatní programy:"
742
743 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autoři"
744 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Zpět"
745 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
746 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Nová &složka"
747 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Nový &zástupce"
748 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti složky"
749 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umístění koše"
750 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné místo"
751 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vysypat koš"
752 IDS_PICK_ICON_TITLE "Zvolit ikonu"
753 IDS_PICK_ICON_FILTER "Soubory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
754 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
755 IDS_DIRECTORY "Složka"
756 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Virtuální ovladač zařízení"
757 IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
758 IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
759 IDS_COM_FILE "DOSová aplikace"
760 IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
761 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
762 IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
763 IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
764 IDS_EXE_FILE "Aplikace"
765 IDS_FON_FILE "Soubor písma"
766 IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
767 IDS_HLP_FILE "Soubor nápovědy"
768 IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
769 IDS_LNK_FILE "Zástupce"
770 IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
771
772 IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
773 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
774 IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako "
775 IDS_EDIT_VERB "Upravit"
776 IDS_FIND_VERB "Najít"
777 IDS_PRINT_VERB "Tisknout"
778
779 IDS_FILE_FOLDER "%u souborů, %u složek"
780 IDS_PRINTERS "Tiskárny"
781 IDS_FONTS "Písma"
782 IDS_INSTALLNEWFONT "Nainstalovat nové písmo..."
783
784 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Výchozí alokační velikost"
785 IDS_COPY_OF "Kopie "
786
787 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Pro otevření tohoto souboru není nakonfigurován žádný program."
788
789 IDS_FILE_DETAILS "Podrobnosti pro typ souborů '%s'"
790 IDS_FILE_DETAILSADV "Soubory s příponou '%s' jsou typu '%s'. Kliknutím na tlačítko Pokročilé lze změnit nastavení pro všechny soubory '%s'."
791 IDS_FILE_TYPES "Typy souborů"
792 IDS_COLUMN_EXTENSION "Přípony"
793 IDS_BYTES_FORMAT "bajtů"
794 IDS_UNKNOWN_APP "Neznámá aplikace"
795 IDS_EXE_DESCRIPTION "Popis:"
796 END