53103de96eb187aa7707d3a1cb2167b92a6d1963
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Updated by Saibamen (July, 2015)
3 * Updated by BlackDragonDv (January, 2018)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 MENU_001 MENUEX
9 BEGIN
10 MENUITEM "&Duże Ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
11 MENUITEM "&Małe Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
12 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
13 MENUITEM "&Szczegóły", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
14 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
15 POPUP "Rozmieść &ikony według", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
16 BEGIN
17 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
18 MENUITEM "&Autorozmieszczanie", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
19 END
20 END
21
22 /* shellview background menu */
23 MENU_002 MENUEX
24 BEGIN
25 POPUP ""
26 BEGIN
27 POPUP "&Widok", FCIDM_SHVIEW_VIEW
28 BEGIN
29 MENUITEM "&Duże Ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
30 MENUITEM "&Małe Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
31 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
32 MENUITEM "&Szczegóły", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
33 END
34 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
35 POPUP "Rozmieść &ikony według", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
36 BEGIN
37 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
38 MENUITEM "&Autorozmieszczanie", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
39 END
40 MENUITEM "&Wyrównaj ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
41 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
42 MENUITEM "&Odśwież", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
43 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
44 MENUITEM "W&klej", FCIDM_SHVIEW_INSERT
45 MENUITEM "Wklej s&krót", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
46 END
47 END
48
49 /* menubar EDIT menu */
50 MENU_003 MENU
51 BEGIN
52 MENUITEM "&Cofnij\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Wy&tnij\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
55 MENUITEM "&Kopiuj\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
56 MENUITEM "Wkl&ej\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
57 MENUITEM "Wklej &skrót", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Kopiuj &do folderu...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
60 MENUITEM "P&rzenieś do folderu...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Z&aznacz wszystko\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
63 MENUITEM "&Odwróć zaznaczenie", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
64 END
65
66 /* shellview item menu */
67 MENU_SHV_FILE MENU
68 BEGIN
69 POPUP ""
70 BEGIN
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "&Wytnij", IDM_CUT
73 MENUITEM "&Kopiuj", IDM_COPY
74 MENUITEM SEPARATOR
75 MENUITEM "Utwórz &Skrót", IDM_CREATELINK
76 MENUITEM "&Usuń", IDM_DELETE
77 MENUITEM "&Zmień nazwę", IDM_RENAME
78 MENUITEM SEPARATOR
79 MENUITEM "Wł&aściwości", IDM_PROPERTIES
80 END
81 END
82
83 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 CAPTION "Wybierz folder"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
89 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
90 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
91 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
92 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
93 END
94
95 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Wybierz katalog"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
101 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
102 LTEXT "Katalog:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
103 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
104 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 PUSHBUTTON "&Utwórz katalog", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 END
109
110 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Komunikat"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 DEFPUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "Tak na &wszystkie", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
120 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
121 END
122
123 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "O %s"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
129 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
130 LTEXT "Wersja ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
131 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
132 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
133 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
134 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
135 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
136 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
137 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
138 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
139 LTEXT "Ta kopia ReactOS jest zarejestrowana na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
140 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
142 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
143 LTEXT "Zainstalowana pamięć fizyczna:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
144 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
145 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
146 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
147 END
148
149 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
150 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 LTEXT "ReactOS powstał dzięki:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
154 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
155 END
156
157 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
158 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
159 CAPTION "Uruchamianie"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
163 LTEXT "Wpisz nazwę programu, katalogu, dokumentu, a ReactOS otworzy go dla ciebie.", 12289, 36, 11, 182, 18
164 LTEXT "&Otwórz:", 12305, 7, 39, 24, 10
165 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
166 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
167 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
168 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
169 END
170
171 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
172 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
173 CAPTION "Skrót"
174 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
175 BEGIN
176 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
177 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
178 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
179 LTEXT "Typ docelowy:", 14004, 8, 38, 68, 10
180 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
181 LTEXT "Lokalizacja:", 14006, 8, 55, 68, 10
182 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
183 LTEXT "&Element docelowy:", 14008, 8, 71, 68, 10
184 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
185 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
186 LTEXT "&Uruchom w:", 14010, 8, 98, 68, 10
187 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
188 LTEXT "Skrót &klawiszowy:", 14014, 8, 117, 68, 10
189 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
190 LTEXT "U&ruchom:", 14016, 8, 136, 68, 10
191 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
192 LTEXT "K&omentarz:", 14018, 8, 154, 68, 10
193 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
194 PUSHBUTTON "&Znajdź element docelowy", 14020, 8, 172, 90, 14, ES_LEFT
195 PUSHBUTTON "Zmień &ikonę", 14021, 104, 172, 60, 14, ES_LEFT
196 PUSHBUTTON "Z&aawansowane", 14022, 169, 172, 60, 14, ES_LEFT
197 END
198
199 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
200 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
201 CAPTION "Właściwości zaawansowane"
202 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
203 BEGIN
204 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
205 LTEXT "Wybierz właściwości zaawansowane dla tego skrótu.", -1, 5, 30, 210, 10
206 CHECKBOX "Uruchom z innym Użytkownikiem", 14000, 25, 50, 150, 10
207 LTEXT "Ta opcja pozwoli ci na uruchomienie skrótu jako inny użytkownik, do ochrony twoich danych przed niepowołanym dostępem.", -1, 50, 60, 175, 40
208 CHECKBOX "Uruchom w osobnym przedziale pamięci", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
209 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
210 PUSHBUTTON "Przerwij", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
211 END
212
213 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
214 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
215 CAPTION "Ogólne"
216 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
217 BEGIN
218 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
219 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
220 LTEXT "Typ:", 14004, 8, 40, 55, 10
221 CONTROL "Katalog", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
222 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
223 LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 56, 55, 10
224 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
225 LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 72, 55, 10
226 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
227 LTEXT "Rozmiar na dysku:", 140101, 8, 88, 60, 10
228 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
229 LTEXT "Zawiera:", 14026, 8, 104, 55, 10
230 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
231 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
232 LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 128, 55, 10
233 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
234 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
235 LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 152, 46, 10
236 AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 56, 152, 70, 10
237 AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 56, 166, 70, 10
238 AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 56, 180, 70, 10
239 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
240 END
241
242 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
243 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
244 CAPTION "Ogólne"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
246 BEGIN
247 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
248 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
249 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
250 LTEXT "Typ pliku:", 14004, 8, 35, 50, 10
251 CONTROL "Plik", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
252 LTEXT "Otwierany za pomocą:", 14006, 8, 53, 50, 10
253 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
254 PUSHBUTTON "&Zmień...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
255 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
256 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
257 LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 75, 45, 10
258 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
259 LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 91, 45, 10
260 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
261 LTEXT "Rozmiar na dysku:", 140112, 8, 107, 60, 10
262 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
263 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
264 LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 131, 45, 10
265 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
266 LTEXT "Zmodyfikowany:", 14016, 8, 147, 60, 10
267 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "Ostatnio użyty:", 14018, 8, 163, 60, 10
269 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
271 LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 189, 45, 10
272 AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 58, 189, 67, 10
273 AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 130, 189, 50, 10
274 AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 181, 189, 49, 10
275 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
276 END
277
278 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
279 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
280 CAPTION "Wersja"
281 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
282 BEGIN
283 LTEXT "Wersja pliku: ", 14000, 10, 10, 55, 10
284 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
285 LTEXT "Opis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
286 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
287 LTEXT "Prawa autorskie: ", 14004, 10, 46, 66, 10
288 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
289 GROUPBOX "Pozostałe informacje o wersji: ", 14006, 6, 70, 222, 115
290 LTEXT "Nazwa: ", 14007, 13, 82, 50, 10
291 LTEXT "Wartość: ", 14008, 112, 82, 45, 10
292 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
293 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
294 END
295
296 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
297 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
298 CAPTION "Ogólne"
299 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
300 BEGIN
301 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
302 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
303 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
304 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
305 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
306 LTEXT "System plików:", -1, 8, 51, 95, 10
307 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
308 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
309 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
310 LTEXT "Zajęte miejsce:", -1, 25, 69, 80, 10
311 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
312 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
314 LTEXT "Wolne miejsce:", -1, 25, 82, 80, 10
315 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
316 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
318 LTEXT "Pojemność:", -1, 25, 103, 80, 10
319 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
320 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
321 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
322 LTEXT "Napęd %c", 14009, 100, 150, 70, 10
323 PUSHBUTTON "Oczyszczanie &dysku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
324 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
325 CHECKBOX "Kompresuj dysk, aby zaoszczędzić miejsce na dysku", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
326 CHECKBOX "Zezwalaj na indeksowanie tego dysku, aby przyspieszyć \nwyszukiwanie plików", 14012, 8, 205, 230, 17, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
327 END
328
329 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
330 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
331 CAPTION "Narzędzia"
332 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
333 BEGIN
334 GROUPBOX "Sprawdzanie błędów", -1, 5, 5, 230, 60
335 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
336 LTEXT "Ta opcja sprawdzi wolumin w poszukiwaniu błędów.", -1, 40, 25, 160, 20
337 PUSHBUTTON "Sprawdź...", 14000, 130, 45, 100, 15, WS_TABSTOP
338 GROUPBOX "Defragmentacja", -1, 5, 65, 230, 60
339 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
340 LTEXT "Ta opcja dokona defragmentacji plików woluminu.", -1, 40, 85, 160, 20
341 PUSHBUTTON "Defragmentuj...", 14001, 130, 105, 100, 15, WS_TABSTOP
342 GROUPBOX "Kopia zapasowa", -1, 5, 130, 230, 60
343 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
344 LTEXT "Ta opcja wykona kopię zapasową plików tego woluminu.", -1, 40, 150, 160, 20
345 PUSHBUTTON "Wykonaj kopię zapasową...", 14002, 130, 170, 100, 15, WS_TABSTOP
346 END
347
348 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
349 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
350 CAPTION "Sprzęt"
351 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
352 BEGIN
353 END
354
355 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
356 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
357 CAPTION "Uruchom jako"
358 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
359 BEGIN
360 LTEXT "Które konto użytkownika chcesz użyć do uruchomienia tego programu?", -1, 10, 20, 220, 20
361 CHECKBOX "Bieżący użytkownik %s", 14000, 10, 45, 150, 10
362 LTEXT "Zabezpiecz mój komputer i dane przed nieautoryzowanym działaniem programów", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
363 CHECKBOX "Ta opcja może zabezpieczyć twój komputer lub dane na nim przed szkodliwymi programami, ale użycie jej może spowodować nieprawidłowe działanie programów.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
364 CHECKBOX "Następujący użytkownik:", 14002, 10, 100, 90, 10
365 LTEXT "Nazwa użytkownika:", -1, 20, 118, 54, 10
366 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
367 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
368 LTEXT "Hasło:", -1, 20, 143, 53, 10
369 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
370 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
371 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
372 PUSHBUTTON "Anuluj", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
373 END
374
375 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
376 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
377 CAPTION "Właściwości Kosza"
378 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
379 BEGIN
380 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
381 GROUPBOX "Ustawienia wybranej lokalizacji", -1, 10, 72, 220, 70
382 RADIOBUTTON "&Własny rozmiar", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
383 EDITTEXT 14002, 116, 102, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
384 LTEXT "&Maksymalny rozmiar(MB):", -1, 20, 105, 90, 10
385 RADIOBUTTON "Nie przenoś plików do &Kosza, tylko od razu usuwaj.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
386 AUTOCHECKBOX "&Wyświetl dialog z potwierdzeniem usuwania", 14004, 20, 155, 160, 10, WS_TABSTOP
387 END
388
389 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
390 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
391 CAPTION "Otwórz za pomocą"
392 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
393 BEGIN
394 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
395 LTEXT "Wybierz program, którego chcesz użyć do otwarcia tego pliku:", -1, 44, 12, 211, 10
396 LTEXT "Plik: ", 14001, 44, 25, 188, 20
397 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
398 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
399 AUTOCHECKBOX "&Zawsze używaj danego programu do otwierania tego typu plików", 14003, 20, 193, 225, 10
400 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 14004, 198, 207, 50, 14
401 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
402 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
403 END
404
405 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
406 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
407 CAPTION "Ogólne"
408 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
409 BEGIN
410 GROUPBOX "Zadania", -1, 7, 10, 249, 45
411 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
412 AUTORADIOBUTTON "Pokaż podstawowe zadania w &katalogach", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
413 AUTORADIOBUTTON "Użyj klasycznych katalogów &ReactOS", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 180, 10
414 GROUPBOX "Przeglądaj katalogi", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
415 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
416 AUTORADIOBUTTON "Otwórz każdy katalog w tym &samym oknie", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
417 AUTORADIOBUTTON "Otwórz każdy katalog w &osobnym oknie", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 180, 10
418 GROUPBOX "Działanie przycisków myszki", -1, 7, 110, 249, 60
419 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
420 AUTORADIOBUTTON "&Pojedyncze kliknięcie by otworzyć cel (najechanie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 AUTORADIOBUTTON "Podkreś&laj tytuły ikon tak jak w przeglądarce", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 180, 10
422 AUTORADIOBUTTON "Podkreślaj &tytuły ikon tylko po najechaniu na nie kursorem", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 200, 10
423 AUTORADIOBUTTON "Po&dwójne kliknięcie by otworzyć (pojedyncze by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 210, 10
424 PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", 14011, 175, 180, 80, 14, WS_TABSTOP
425 END
426
427 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
428 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
429 CAPTION "Podgląd"
430 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
431 BEGIN
432 GROUPBOX "Podgląd folderów", -1, 7, 10, 249, 60
433 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
434 LTEXT "Możesz użyć podglądów (takich jak Detale lub Tytuły)\nktóre są ustawione dla tego katalogu, dla pozostałych.", -1, 20, 20, 210, 20
435 PUSHBUTTON "Zastosuj do w&szystkich Katalogów", 14001, 30, 50, 120, 14, WS_TABSTOP
436 PUSHBUTTON "Z&resetuj ustawienia", 14002, 170, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
437 LTEXT "Zaawansowane:", -1, 7, 80, 100, 10
438 CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
439 PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", 14004, 160, 220, 90, 14, WS_TABSTOP
440 END
441
442 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
443 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
444 CAPTION "Typy plików"
445 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
446 BEGIN
447 LTEXT "Zarejestrowane &typy plików:", -1, 7, 10, 196, 10
448 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
449 PUSHBUTTON "&Nowy", 14001, 120, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
450 PUSHBUTTON "&Usuń", 14002, 195, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
451 GROUPBOX "Szczegóły dla rozszerzenia '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
452 LTEXT "Otwiera z:", -1, 12, 140, 40, 10
453 //ICON
454 LTEXT "Nazwa Aplikacji", 14005, 50, 140, 80, 10
455 PUSHBUTTON "Z&mień", 14006, 190, 140, 60, 14, WS_TABSTOP
456 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
457 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane", 14008, 190, 175, 60, 14, WS_TABSTOP
458 END
459
460 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
461 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
462 CAPTION "Potwierdź zastąpienie pliku"
463 FONT 8, "MS Shell Dlg"
464 BEGIN
465 DEFPUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 20, 122, 60, 14
466 PUSHBUTTON "Tak na &Wszystkie", 12807, 85, 122, 60, 14
467 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 150, 122, 60, 14
468 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
469 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
470 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik o nazwie '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
471 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik tylko do odczytu, o nazwie '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
472 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik systemowy o nazwie '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
473 LTEXT "Czy chcesz zastąpić istniejący plik?", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "(data i rozmiar nieznane)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
475 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
476 LTEXT "nowym plikiem?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
477 LTEXT "(data i rozmiar nieznane)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
478 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
479 END
480
481 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
482 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
483 CAPTION "Wyloguj się z ReactOS"
484 FONT 8, "MS Shell Dlg"
485 BEGIN
486 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
487 LTEXT "Czy na pewno chcesz się wylogować?", -1, 35, 16, 146, 8
488 DEFPUSHBUTTON "&Wyloguj", IDOK, 41, 39, 50, 14
489 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
490 END
491
492 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
493 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
494 CAPTION "Rozłączenie z ReactOS"
495 FONT 8, "MS Shell Dlg"
496 BEGIN
497 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
498 LTEXT "Czy na pewno chcesz się rozłączyć?", -1, 49, 15, 131, 8
499 DEFPUSHBUTTON "&Rozłącz", IDOK, 47, 38, 47, 14
500 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
501 END
502
503 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
504 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
505 CAPTION "Autoodtwarzanie"
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 BEGIN
508 LTEXT "&Wybierz rodzaj danych, a następnie czynność, którą ReactOS ma wykonać automagicznie, gdy ten rodzaj danych pojawia się w urządzeniu:", 1000, 7, 7, 215, 20
509 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
510 GROUPBOX "Akcje", -1, 7, 45, 212, 146
511 AUTORADIOBUTTON "Wybierz akcję do &wykonania:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
512 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
513 AUTORADIOBUTTON "Zapytaj mnie każdorazowo o w&ybór akcji", 1006, 14, 177, 202, 10
514 PUSHBUTTON "&Odtwórz Domyślne", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
515 END
516
517 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
518 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
519 CAPTION "Dane mieszane"
520 FONT 8, "MS Shell Dlg"
521 BEGIN
522 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
523 LTEXT "Ten dysk albo urządzenie zawiera dane więcej niż jednego rodzaju.", 1001, 32, 7, 191, 20
524 LTEXT "Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 31, 188, 8
525 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
526 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
527 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
528 END
529
530 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
531 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
532 CAPTION "Dane mieszane"
533 FONT 8, "MS Shell Dlg"
534 BEGIN
535 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
536 LTEXT "ReactOS może wykonać tą samą czynność za każdym razem kiedy odczytujesz dysk albo podłączasz urządzenie z tymi rodzajami plików:", 1001, 30, 7, 193, 20
537 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
538 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
539 LTEXT "Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 41, 190, 8
540 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
541 AUTOCHECKBOX "Zawsze wykonuj wybraną czynność.", 1004, 32, 171, 190, 10
542 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
543 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
544 END
545
546 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
547 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
548 CAPTION "Autoodtwarzanie"
549 FONT 8, "MS Shell Dlg"
550 BEGIN
551 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
552 LTEXT "ReactOS może wykonać tą samą czynność za każdym razem kiedy podłączasz to urządzenie.", 1001, 32, 7, 190, 22
553 LTEXT "&Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 31, 190, 8
554 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
555 AUTOCHECKBOX "&Zawsze wykonuj wybraną czynność", 1004, 32, 143, 190, 8
556 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
557 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
558 END
559
560 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
561 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
562 CAPTION "Zamknij ReactOS"
563 FONT 8, "MS Shell Dlg"
564 BEGIN
565 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
566 LTEXT "Co chcesz, aby zrobił komputer?", -1, 39, 7, 167, 10
567 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
568 LTEXT "Zachowuje sesję, podtrzymuje komputer na niskim poziomie poboru energii. Komputer wróci do normalnego trybu po poruszeniu myszką lub naciśnięciu klawisza. Dane znajdujące się w pamięci zostaną zachowane.", 8225, 39, 40, 167, 37
569 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
570 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
571 PUSHBUTTON "&Pomoc", IDHELP, 144, 82, 60, 14
572 END
573
574 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
575 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
576 CAPTION "Formatowanie"
577 FONT 8, "MS Shell Dlg"
578 BEGIN
579 DEFPUSHBUTTON "&Rozpocznij", IDOK, 53, 198, 60, 14
580 PUSHBUTTON "&Zamknij", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
581 LTEXT "&Pojemność:", -1, 7, 6, 169, 9
582 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
583 LTEXT "&System plików", -1, 7, 35, 170, 9
584 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
585 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
586 LTEXT "R&ozmiar jednostki alokacji", -1, 7, 64, 170, 9
587 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
588 LTEXT "&Etykieta woluminu", -1, 7, 93, 170, 9
589 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
590 GROUPBOX "&Opcje", 4610, 7, 121, 170, 49
591 AUTOCHECKBOX "Szy&bkie formatowanie", 28674, 16, 135, 155, 10
592 AUTOCHECKBOX "&Włącz kompresję", 28675, 16, 152, 155, 10
593 END
594
595 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
596 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
597 CAPTION "Sprawdzanie dysków"
598 FONT 8, "MS Shell Dlg"
599 BEGIN
600 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 63, 95, 60, 14
601 GROUPBOX "Opcje sprawdzania dysków", -1, 7, 6, 179, 40
602 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
603 AUTOCHECKBOX "Automatycznie naprawiaj błędy systemu plików", 14000, 16, 18, 165, 10
604 AUTOCHECKBOX "&Szukaj i próbuj odzyskać uszkodzone sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
605 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
606 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
607 END
608
609 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
610 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
611 CAPTION "Zmiana Ikony"
612 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
613 BEGIN
614 LTEXT "Szukaj ikon w pliku:", -1, 7, 7, 179, 10
615 PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
616 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
617 LTEXT "Wybierz ikonę z poniższej listy:", -1, 7, 36, 179, 10
618 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
619 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
620 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
621 END
622
623 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
624 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
625 CAPTION "Uwaga"
626 FONT 8, "MS Shell Dlg"
627 BEGIN
628 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
629 LTEXT "Plik ten może być używany przez system operacyjny lub przez\n\
630 inną aplikację. Modyfikacja tego pliku może spowodować uszkodzenie twojego\n\
631 systemu lub uczynić go mniej funkcjonalnym.\n\n\
632 Czy na pewno chcesz otworzyć ten plik?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
633 DEFPUSHBUTTON "Tak", IDYES, 125, 55, 50, 14
634 PUSHBUTTON "Nie", IDNO, 180, 55, 50, 14
635 END
636
637 STRINGTABLE
638 BEGIN
639 /* columns in the shellview */
640 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Nazwa"
641 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Wielkość"
642 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
643 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Modyfikacja"
644 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atrybuty"
645 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Wielkość"
646 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Dostępna wielkość"
647 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Właściciel"
648 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grupa"
649 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Nazwa pliku"
650 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategoria"
651 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Lokalizacja oryginalna"
652 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data usunięcia"
653 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Czcionka"
654 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupa robocza"
655 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Lokalizacja sieciowa"
656 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
657 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stan"
658 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentarze"
659 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Lokalizacja"
660 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
661
662 /* special folders */
663 IDS_DESKTOP "Pulpit"
664 IDS_MYCOMPUTER "Mój komputer"
665 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Kosz"
666 IDS_CONTROLPANEL "Panel sterowania"
667 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Narzędzia administracyjne"
668
669 /* special folders descriptions */
670 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Konfiguruje ustawienia administracyjne dla tego komputeratera."
671 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Dostosowuje wygląd plików i folderów, zmienia skojarzenia plików."
672 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Dodaj lub zmień czcionki zainstalowane na tym komputerze oraz zarządzaj nimi."
673 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Pokazuje zainstalowane drukarki i faks-drukarki oraz pomaga w dodawaniu nowych."
674
675 /* context menus */
676 IDS_VIEW_LARGE "&Duże Ikony"
677 IDS_VIEW_SMALL "&Małe Ikony"
678 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
679 IDS_VIEW_DETAILS "&Szczegóły"
680 IDS_SELECT "Zaznacz"
681 IDS_OPEN "Otwórz"
682 IDS_CREATELINK "Utwórz &Skrót"
683 IDS_COPY "Kopiuj"
684 IDS_DELETE "Usuń"
685 IDS_PROPERTIES "Właściwości"
686 IDS_CUT "Wytnij"
687 IDS_RESTORE "Przywróć"
688 IDS_FORMATDRIVE "Formatuj..."
689 IDS_RENAME "Zmień nazwę"
690 IDS_PASTE "Włóż"
691 IDS_EJECT "Eject"
692 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
693
694 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie mogę utworzyć folderu '%1'"
695 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Nie mogę utworzyć folderu"
696 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potwierdź usunięcia pliku"
697 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potwierdź usunięcie katalogu"
698 IDS_DELETEITEM_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć '%1'?"
699 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć te %1 pliki?"
700 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane elementy?"
701 IDS_TRASHITEM_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz umieścić plik '%1' w Koszu?"
702 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz umieścić folder '%1' i całą jego zawartość w koszu"
703 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Elementów: %1 - czy na pewno chcesz je umieścić w Koszu?"
704 IDS_CANTTRASH_TEXT "Nie mogę przenieść elementu '%1' do Kosza. Czy chcesz go zamiast tego usunąć?"
705 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ten folder zawiera już plik o nazwie '%1'.\n\nCzy chcesz go zastąpić?"
706 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potwierdź zastąpienie pliku"
707 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Ten folder zawiera już katalog o nazwie '%1'.\n\nJeżeli w docelowym folderze wystąpią pliki o takich samych nazwach jak\nw wybranym folderze, to zostaną one zastąpione. Czy chcesz mimo to przenieść\nlub skopiować folder?"
708
709 IDS_FILEOOP_COPYING "Kopiowanie..."
710 IDS_FILEOOP_MOVING "Przenoszenie..."
711 IDS_FILEOOP_DELETING "Usuwanie..."
712 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Z %1 do %2"
713 IDS_FILEOOP_FROM "Z %1"
714 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Przygotowywanie"
715
716 /* message box strings */
717 IDS_RESTART_TITLE "Uruchom ponownie"
718 IDS_RESTART_PROMPT "Czy chcesz zrestartować system?"
719 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Wyłącz"
720 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Czy chcesz wyłączyć system?"
721
722 /* Run File dialog */
723 IDS_RUNDLG_ERROR "Nie mogę wyświetlić okna Uruchom (błąd wewnętrzny)"
724 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nie mogę wyświetlić okna Przeglądaj (błąd wewnętrzny)"
725 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Przeglądaj"
726 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Programy (*.exe)\0*.exe\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
727
728 /* shell folder path default values */
729 IDS_PROGRAMS "Menu Start\\Programy"
730 IDS_PERSONAL "Moje dokumenty"
731 IDS_FAVORITES "Ulubione"
732 IDS_STARTUP "Menu Start\\Programy\\AutoStart"
733 IDS_RECENT "Ostatnie"
734 IDS_SENDTO "Wyślij do"
735 IDS_STARTMENU "Menu Start"
736 IDS_MYMUSIC "Moja muzyka"
737 IDS_MYVIDEO "Moje wideo"
738 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Pulpit"
739 IDS_NETHOOD "Sieci"
740 IDS_TEMPLATES "Szablony"
741 IDS_APPDATA "Dane aplikacji"
742 IDS_PRINTHOOD "Drukarki"
743 IDS_LOCAL_APPDATA "Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji"
744 IDS_INTERNET_CACHE "Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files"
745 IDS_COOKIES "Ciasteczka"
746 IDS_HISTORY "Ustawienia Lokalne\\Historia"
747 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
748 IDS_MYPICTURES "Moje obrazy"
749 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
750 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
751 IDS_ADMINTOOLS "Menu Start\\Programy\\Narzędzia administracyjne"
752 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumenty\\Moja muzyka"
753 IDS_COMMON_PICTURES "Dokumenty\\Moje obrazy"
754 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumenty\\Moje wideo"
755 IDS_CDBURN_AREA "Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Nagrywanie dysków CD"
756 IDS_NETWORKPLACE "Moje miejsca sieciowe"
757
758 IDS_NEWFOLDER "Nowy katalog"
759
760 IDS_DRIVE_FIXED "Dysk lokalny"
761 IDS_DRIVE_CDROM "Stacja dysków CD"
762 IDS_DRIVE_NETWORK "Dysk sieciowy"
763 IDS_DRIVE_FLOPPY "Stacja dyskietek 3.5"
764 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Dysk wymienny"
765 IDS_FS_UNKNOWN "Nieznany"
766
767 /* Open With */
768 IDS_OPEN_WITH "Otwórz za pomocą"
769 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Wybierz program..."
770 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Zalecane programy:"
771 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Inne programy:"
772
773 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorzy"
774 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Wstecz"
775 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nowy"
776 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Folder"
777 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Skrót"
778 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opcje folderów"
779 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Lokalizacja kosza"
780 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Pozostało wolnego miejsca"
781 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Opróżnij Kosz"
782 IDS_PICK_ICON_TITLE "Wybierz ikonę"
783 IDS_PICK_ICON_FILTER "Pliki ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
784 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Programy (*.exe)\0*.exe\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
785
786 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
787 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
788 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
789 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
790 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
791
792 IDS_DIRECTORY "Katalog"
793 IDS_BAT_FILE "Plik wsadowy ReactOS"
794 IDS_CMD_FILE "Skrypt konsoli ReactOS"
795 IDS_COM_FILE "Aplikacja DOS"
796 IDS_CPL_FILE "Element Panelu sterowania"
797 IDS_CUR_FILE "Kursor"
798 IDS_DLL_FILE "Rozszerzenie aplikacji"
799 IDS_DRV_FILE "Sterownik urządzenia"
800 IDS_EXE_FILE "Aplikacja"
801 IDS_FON_FILE "Plik czcionki"
802 IDS_TTF_FILE "Plik czcionki TrueType"
803 IDS_OTF_FILE "Plik czcionki OpenType"
804 IDS_HLP_FILE "Plik pomocy"
805 IDS_ICO_FILE "Ikona"
806 IDS_INI_FILE "Ustawienia konfiguracji"
807 IDS_LNK_FILE "Skrót"
808 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
809 IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
810 IDS_SYS_FILE "Plik systemowy"
811 IDS_VXD_FILE "Sterownik urządzenia wirtualnego"
812 IDS_ANY_FILE "%s-plik"
813
814 IDS_OPEN_VERB "Otwórz"
815 IDS_EXPLORE_VERB "Eksploruj"
816 IDS_RUNAS_VERB "Uruchom jako..."
817 IDS_EDIT_VERB "Edytuj"
818 IDS_FIND_VERB "Wyszukaj"
819 IDS_PRINT_VERB "Drukuj"
820
821 IDS_FILE_FOLDER "%u Plików, %u Katalogów"
822 IDS_PRINTERS "Drukarki"
823 IDS_FONTS "Czcionki"
824 IDS_INSTALLNEWFONT "Zainstaluj Nową Czcionkę..."
825
826 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Domyślny rozmiar jednostki alokacji"
827 IDS_COPY_OF "Kopia"
828
829 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Żaden program nie jest skonfigurowany, by otwierać pliki tego typu."
830
831 IDS_FILE_DETAILS "Szczegóły dla rozszerzenia '%s'"
832 IDS_FILE_DETAILSADV "Pliki z rozszerzeniem '%s' są typu '%s'. Aby zmienić ustawienia, które dotyczą wszystkich plików '%s', kliknij przycisk Zaawansowane."
833 IDS_FILE_TYPES "Typy plików"
834 IDS_COLUMN_EXTENSION "Rozszerzenia"
835
836 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
837 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
838 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s Plik"
839
840 IDS_BYTES_FORMAT "bajtów"
841 IDS_UNKNOWN_APP "Nieznana aplikacja"
842 IDS_EXE_DESCRIPTION "Opis:"
843
844 IDS_MENU_EMPTY "(Puste)"
845 IDS_OBJECTS "%d Obiekty"
846 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Wybrane obiekty"
847
848 IDS_ADVANCED_FOLDER "Pliki i Foldery"
849 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki"
850 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Wyświetl informacje o rozmiarze plików w etykietach folderów"
851 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Wyświetl listę folderów Eskploratora w prostym widoku folderów"
852 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Wyświetl zawartość folderów systemowych"
853 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Wyświetl pełną ścieżkę na pasku adresu"
854 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Wyświetl pełną ścieżkę na pasku tytułu"
855 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Nie buforuj miniatur"
856 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Ukryte pliki i foldery"
857 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Nie pokazuj ukrytych plików i folderów"
858 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Pokaż ukryte pliki i foldery"
859 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Ukryj rozszerzenia znanych typów plików"
860 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane)"
861 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Uruchom okna folderów w osobnych procesach"
862 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Zapamiętaj ustawienia wyświetlania każdego folderu"
863 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Przywróć poprzednie okna folderów po zalogowaniu"
864 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Pokaż Panel sterowania w oknie Mój komputer"
865 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze"
866 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu"
867 END