8e808a890ac5a2594a3669d5410f5e22a04dc430
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Updated by Saibamen (July, 2015)
3 * Updated by BlackDragonDv (January, 2018)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 MENU_001 MENUEX
9 BEGIN
10 MENUITEM "&Duże Ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
11 MENUITEM "&Małe Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
12 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
13 MENUITEM "&Szczegóły", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
14 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
15 POPUP "Rozmieść &ikony według", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
16 BEGIN
17 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
18 MENUITEM "&Autorozmieszczanie", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
19 END
20 END
21
22 /* shellview background menu */
23 MENU_002 MENUEX
24 BEGIN
25 POPUP ""
26 BEGIN
27 POPUP "&Widok", FCIDM_SHVIEW_VIEW
28 BEGIN
29 MENUITEM "&Duże Ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
30 MENUITEM "&Małe Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
31 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
32 MENUITEM "&Szczegóły", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
33 END
34 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
35 POPUP "Rozmieść &ikony według", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
36 BEGIN
37 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
38 MENUITEM "&Autorozmieszczanie", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
39 END
40 MENUITEM "&Wyrównaj ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
41 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
42 MENUITEM "&Odśwież", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
43 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
44 MENUITEM "W&klej", FCIDM_SHVIEW_INSERT
45 MENUITEM "Wklej s&krót", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
46 END
47 END
48
49 /* menubar EDIT menu */
50 MENU_003 MENU
51 BEGIN
52 MENUITEM "&Cofnij\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Wy&tnij\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
55 MENUITEM "&Kopiuj\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
56 MENUITEM "Wkl&ej\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
57 MENUITEM "Wklej &skrót", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Kopiuj &do folderu...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
60 MENUITEM "P&rzenieś do folderu...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Z&aznacz wszystko\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
63 MENUITEM "&Odwróć zaznaczenie", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
64 END
65
66 /* shellview item menu */
67 MENU_SHV_FILE MENU
68 BEGIN
69 POPUP ""
70 BEGIN
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "&Wytnij", IDM_CUT
73 MENUITEM "&Kopiuj", IDM_COPY
74 MENUITEM "Wklej", IDM_INSERT
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "Utwórz &Skrót", IDM_CREATELINK
77 MENUITEM "&Usuń", IDM_DELETE
78 MENUITEM "&Zmień nazwę", IDM_RENAME
79 MENUITEM SEPARATOR
80 MENUITEM "Wł&aściwości", IDM_PROPERTIES
81 END
82 END
83
84 IDM_DRAGFILE MENU
85 BEGIN
86 POPUP ""
87 BEGIN
88 MENUITEM "&Kopiuj tutaj", IDM_COPYHERE
89 MENUITEM "&Przenieś tutaj", IDM_MOVEHERE
90 MENUITEM "Utwórz &skróty tutaj", IDM_LINKHERE
91 MENUITEM SEPARATOR
92 MENUITEM "Anuluj", 0
93 END
94 END
95
96 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Wybierz folder"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
104 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
105 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
106 END
107
108 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 CAPTION "Wybierz katalog"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
114 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
115 LTEXT "Katalog:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
116 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
117 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "&Utwórz katalog", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 END
122
123 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Komunikat"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 DEFPUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
129 PUSHBUTTON "Tak na &wszystkie", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
130 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
131 PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
132 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
133 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
134 END
135
136 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "O %s"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
142 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
143 LTEXT "Wersja ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
144 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
145 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
146 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
147 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
148 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
149 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
150 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
151 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
152 LTEXT "Ta kopia ReactOS jest zarejestrowana na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
153 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
154 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
155 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
156 LTEXT "Zainstalowana pamięć fizyczna:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
157 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
158 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
159 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
160 END
161
162 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
163 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
164 FONT 8, "MS Shell Dlg"
165 BEGIN
166 LTEXT "ReactOS powstał dzięki:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
167 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
168 END
169
170 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
171 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
172 CAPTION "Uruchamianie"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 BEGIN
175 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
176 LTEXT "Wpisz nazwę programu, katalogu, dokumentu, a ReactOS otworzy go dla ciebie.", 12289, 36, 11, 182, 18
177 LTEXT "&Otwórz:", 12305, 7, 39, 24, 10
178 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
179 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
180 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 116, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
181 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 12288, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
182 END
183
184 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
185 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
186 CAPTION "Skrót"
187 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
188 BEGIN
189 ICON "", IDC_SHORTCUT_ICON, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
190 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TEXT, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
191 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
192 LTEXT "Typ docelowy:", IDC_SHORTCUT_TYPE, 8, 38, 68, 10
193 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TYPE_EDIT, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
194 LTEXT "Lokalizacja:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 68, 10
195 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION_EDIT, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
196 LTEXT "&Element docelowy:", IDC_SHORTCUT_TARGET, 8, 71, 68, 10
197 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TARGET_TEXT, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
198 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
199 LTEXT "&Uruchom w:", IDC_SHORTCUT_START_IN, 8, 98, 68, 10
200 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_START_IN_EDIT, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
201 LTEXT "Skrót &klawiszowy:", IDC_SHORTCUT_KEY, 8, 117, 68, 10
202 CONTROL "", IDC_SHORTCUT_KEY_HOTKEY, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
203 LTEXT "U&ruchom:", IDC_SHORTCUT_RUN, 8, 136, 68, 10
204 COMBOBOX IDC_SHORTCUT_RUN_COMBO, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
205 LTEXT "K&omentarz:", IDC_SHORTCUT_COMMENT, 8, 154, 68, 10
206 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_COMMENT_EDIT, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
207 PUSHBUTTON "&Znajdź element docelowy", IDC_SHORTCUT_FIND, 8, 172, 90, 14, ES_LEFT
208 PUSHBUTTON "Zmień &ikonę", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 104, 172, 60, 14, ES_LEFT
209 PUSHBUTTON "Z&aawansowane", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 169, 172, 60, 14, ES_LEFT
210 END
211
212 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
213 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
214 CAPTION "Właściwości zaawansowane"
215 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
216 BEGIN
217 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
218 LTEXT "Wybierz właściwości zaawansowane dla tego skrótu.", -1, 5, 30, 210, 10
219 CHECKBOX "Uruchom z innym Użytkownikiem", IDC_SHORTEX_RUN_DIFFERENT, 25, 50, 150, 10
220 LTEXT "Ta opcja pozwoli ci na uruchomienie skrótu jako inny użytkownik, do ochrony twoich danych przed niepowołanym dostępem.", -1, 50, 60, 175, 40
221 CHECKBOX "Uruchom w osobnym przedziale pamięci", IDC_SHORTEX_RUN_SEPARATE, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
222 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
223 PUSHBUTTON "Przerwij", IDCANCEL, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
224 END
225
226 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
227 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
228 CAPTION "Ogólne"
229 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
230 BEGIN
231 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
232 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
233 LTEXT "Typ:", 14004, 8, 40, 55, 10
234 CONTROL "Katalog", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
235 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 56, 55, 10
237 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
238 LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 72, 55, 10
239 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
240 LTEXT "Rozmiar na dysku:", 140101, 8, 88, 60, 10
241 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
242 LTEXT "Zawiera:", 14026, 8, 104, 55, 10
243 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
244 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
245 LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 128, 55, 10
246 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
247 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
248 LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 152, 46, 10
249 AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 58, 151, 70, 10
250 AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 126, 151, 70, 10
251 AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 181, 151, 70, 10
252 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
253 END
254
255 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
256 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
257 CAPTION "Ogólne"
258 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
259 BEGIN
260 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
261 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
262 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
263 LTEXT "Typ pliku:", 14004, 8, 35, 50, 10
264 CONTROL "Plik", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
265 LTEXT "Otwierany za pomocą:", 14006, 8, 53, 50, 10
266 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
267 PUSHBUTTON "&Zmień...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
268 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
269 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
270 LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 75, 45, 10
271 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
272 LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 91, 45, 10
273 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
274 LTEXT "Rozmiar na dysku:", 140112, 8, 107, 60, 10
275 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
276 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
277 LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 131, 45, 10
278 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
279 LTEXT "Zmodyfikowany:", 14016, 8, 147, 60, 10
280 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
281 LTEXT "Ostatnio użyty:", 14018, 8, 163, 60, 10
282 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
283 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
284 LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 189, 45, 10
285 AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 58, 188, 67, 10
286 AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 130, 188, 50, 10
287 AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 181, 188, 49, 10
288 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
289 END
290
291 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
292 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
293 CAPTION "Wersja"
294 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
295 BEGIN
296 LTEXT "Wersja pliku: ", 14000, 10, 10, 55, 10
297 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
298 LTEXT "Opis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
299 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
300 LTEXT "Prawa autorskie: ", 14004, 10, 46, 66, 10
301 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
302 GROUPBOX "Pozostałe informacje o wersji: ", 14006, 6, 70, 222, 115
303 LTEXT "Nazwa: ", 14007, 13, 82, 50, 10
304 LTEXT "Wartość: ", 14008, 112, 82, 45, 10
305 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
306 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
307 END
308
309 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
310 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
311 CAPTION "Ogólne"
312 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
313 BEGIN
314 ICON "", 14016, 10, 9, 32, 32, WS_VISIBLE
315 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
316 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
317 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
318 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 LTEXT "System plików:", -1, 8, 51, 95, 10
320 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
321 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
322 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
323 LTEXT "Zajęte miejsce:", -1, 25, 69, 80, 10
324 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
325 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
326 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
327 LTEXT "Wolne miejsce:", -1, 25, 82, 80, 10
328 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
329 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
330 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
331 LTEXT "Pojemność:", -1, 25, 103, 80, 10
332 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
333 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
334 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
335 LTEXT "Napęd %c", 14009, 100, 150, 70, 10
336 PUSHBUTTON "Oczyszczanie &dysku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
337 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
338 CHECKBOX "Kompresuj dysk, aby zaoszczędzić miejsce na dysku", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
339 CHECKBOX "Zezwalaj na indeksowanie tego dysku, aby przyspieszyć \nwyszukiwanie plików", 14012, 8, 205, 230, 17, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
340 END
341
342 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
343 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
344 CAPTION "Narzędzia"
345 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
346 BEGIN
347 GROUPBOX "Sprawdzanie błędów", -1, 5, 5, 230, 60
348 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
349 LTEXT "Ta opcja sprawdzi wolumin w poszukiwaniu błędów.", -1, 40, 25, 160, 20
350 PUSHBUTTON "Sprawdź...", 14000, 130, 45, 100, 15, WS_TABSTOP
351 GROUPBOX "Defragmentacja", -1, 5, 65, 230, 60
352 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
353 LTEXT "Ta opcja dokona defragmentacji plików woluminu.", -1, 40, 85, 160, 20
354 PUSHBUTTON "Defragmentuj...", 14001, 130, 105, 100, 15, WS_TABSTOP
355 GROUPBOX "Kopia zapasowa", -1, 5, 130, 230, 60
356 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
357 LTEXT "Ta opcja wykona kopię zapasową plików tego woluminu.", -1, 40, 150, 160, 20
358 PUSHBUTTON "Wykonaj kopię zapasową...", 14002, 130, 170, 100, 15, WS_TABSTOP
359 END
360
361 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
362 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
363 CAPTION "Sprzęt"
364 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
365 BEGIN
366 END
367
368 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
369 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
370 CAPTION "Uruchom jako"
371 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
372 BEGIN
373 LTEXT "Które konto użytkownika chcesz użyć do uruchomienia tego programu?", -1, 10, 20, 220, 20
374 CHECKBOX "Bieżący użytkownik %s", 14000, 10, 45, 150, 10
375 LTEXT "Zabezpiecz mój komputer i dane przed nieautoryzowanym działaniem programów", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
376 CHECKBOX "Ta opcja może zabezpieczyć twój komputer lub dane na nim przed szkodliwymi programami, ale użycie jej może spowodować nieprawidłowe działanie programów.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
377 CHECKBOX "Następujący użytkownik:", 14002, 10, 100, 90, 10
378 LTEXT "Nazwa użytkownika:", -1, 20, 118, 54, 10
379 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
380 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
381 LTEXT "Hasło:", -1, 20, 143, 53, 10
382 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
383 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
384 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
385 PUSHBUTTON "Anuluj", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
386 END
387
388 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
389 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
390 CAPTION "Właściwości Kosza"
391 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
392 BEGIN
393 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
394 GROUPBOX "Ustawienia wybranej lokalizacji", -1, 10, 72, 220, 70
395 RADIOBUTTON "&Własny rozmiar", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
396 EDITTEXT 14002, 116, 102, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
397 LTEXT "&Maksymalny rozmiar(MB):", -1, 20, 105, 90, 10
398 RADIOBUTTON "Nie przenoś plików do &Kosza, tylko od razu usuwaj.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
399 AUTOCHECKBOX "&Wyświetl dialog z potwierdzeniem usuwania", 14004, 20, 155, 160, 10, WS_TABSTOP
400 END
401
402 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
403 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
404 CAPTION "Otwórz za pomocą"
405 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
406 BEGIN
407 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
408 LTEXT "Wybierz program, którego chcesz użyć do otwarcia tego pliku:", -1, 44, 12, 211, 10
409 LTEXT "Plik: ", 14001, 44, 25, 188, 20
410 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
411 CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
412 AUTOCHECKBOX "&Zawsze używaj danego programu do otwierania tego typu plików", 14003, 20, 193, 225, 10
413 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 14004, 198, 207, 50, 14
414 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
415 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
416 END
417
418 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
419 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
420 CAPTION "Ogólne"
421 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
422 BEGIN
423 GROUPBOX "Zadania", -1, 7, 10, 249, 45
424 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
425 AUTORADIOBUTTON "Pokaż podstawowe zadania w &katalogach", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
426 AUTORADIOBUTTON "Użyj klasycznych katalogów &ReactOS", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 180, 10
427 GROUPBOX "Przeglądaj katalogi", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
428 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
429 AUTORADIOBUTTON "Otwórz każdy katalog w tym &samym oknie", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
430 AUTORADIOBUTTON "Otwórz każdy katalog w &osobnym oknie", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 180, 10
431 GROUPBOX "Działanie przycisków myszki", -1, 7, 110, 249, 60
432 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
433 AUTORADIOBUTTON "&Pojedyncze kliknięcie by otworzyć cel (najechanie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
434 AUTORADIOBUTTON "Po&dwójne kliknięcie by otworzyć (pojedyncze by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 210, 10
435 AUTORADIOBUTTON "Podkreś&laj tytuły ikon tak jak w przeglądarce", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
436 AUTORADIOBUTTON "Podkreślaj &tytuły ikon tylko po najechaniu na nie kursorem", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 200, 10
437 PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", IDC_FOLDER_OPTIONS_RESTORE, 167, 175, 90, 14, WS_TABSTOP
438 END
439
440 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
441 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
442 CAPTION "Podgląd"
443 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
444 BEGIN
445 GROUPBOX "Podgląd folderów", -1, 7, 10, 249, 60
446 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
447 LTEXT "Możesz użyć podglądów (takich jak Detale lub Tytuły)\nktóre są ustawione dla tego katalogu, dla pozostałych.", -1, 20, 20, 210, 20
448 PUSHBUTTON "Zastosuj do w&szystkich Katalogów", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 30, 50, 120, 14, WS_TABSTOP
449 PUSHBUTTON "Z&resetuj ustawienia", IDC_VIEW_RESET_ALL, 170, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
450 LTEXT "Zaawansowane:", -1, 7, 80, 100, 10
451 CONTROL "", IDC_VIEW_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
452 PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", IDC_VIEW_RESTORE_DEFAULTS, 160, 220, 90, 14, WS_TABSTOP
453 END
454
455 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
456 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
457 CAPTION "Typy plików"
458 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
459 BEGIN
460 LTEXT "Zarejestrowane &typy plików:", -1, 7, 10, 216, 10
461 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
462 PUSHBUTTON "&Nowy", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
463 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_FILETYPES_DELETE, 195, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
464 GROUPBOX "Szczegóły dla rozszerzenia '%s'", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
465 LTEXT "Otwiera z:", -1, 12, 140, 40, 10
466 CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
467 LTEXT "Nazwa Aplikacji", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
468 PUSHBUTTON "Z&mień", IDC_FILETYPES_CHANGE, 190, 140, 60, 14, WS_TABSTOP
469 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 180, 35
470 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 190, 179, 60, 14, WS_TABSTOP
471 END
472
473 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
474 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
475 CAPTION "Potwierdź zastąpienie pliku"
476 FONT 8, "MS Shell Dlg"
477 BEGIN
478 DEFPUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 20, 122, 60, 14
479 PUSHBUTTON "Tak na &Wszystkie", 12807, 85, 122, 60, 14
480 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 150, 122, 60, 14
481 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
482 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
483 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik o nazwie '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
484 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik tylko do odczytu, o nazwie '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
485 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik systemowy o nazwie '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
486 LTEXT "Czy chcesz zastąpić istniejący plik?", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
487 LTEXT "(data i rozmiar nieznane)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
488 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
489 LTEXT "nowym plikiem?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
490 LTEXT "(data i rozmiar nieznane)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
491 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
492 END
493
494 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
495 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
496 CAPTION "Wyloguj się z ReactOS"
497 FONT 8, "MS Shell Dlg"
498 BEGIN
499 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
500 LTEXT "Czy na pewno chcesz się wylogować?", -1, 35, 16, 146, 8
501 DEFPUSHBUTTON "&Wyloguj", IDOK, 41, 39, 50, 14
502 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
503 END
504
505 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
506 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
507 CAPTION "Rozłączenie z ReactOS"
508 FONT 8, "MS Shell Dlg"
509 BEGIN
510 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
511 LTEXT "Czy na pewno chcesz się rozłączyć?", -1, 49, 15, 131, 8
512 DEFPUSHBUTTON "&Rozłącz", IDOK, 47, 38, 47, 14
513 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
514 END
515
516 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Autoodtwarzanie"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 LTEXT "&Wybierz rodzaj danych, a następnie czynność, którą ReactOS ma wykonać automagicznie, gdy ten rodzaj danych pojawia się w urządzeniu:", 1000, 7, 7, 215, 20
522 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
523 GROUPBOX "Akcje", -1, 7, 45, 212, 146
524 AUTORADIOBUTTON "Wybierz akcję do &wykonania:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
525 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
526 AUTORADIOBUTTON "Zapytaj mnie każdorazowo o w&ybór akcji", 1006, 14, 177, 202, 10
527 PUSHBUTTON "&Odtwórz Domyślne", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
528 END
529
530 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
531 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
532 CAPTION "Dane mieszane"
533 FONT 8, "MS Shell Dlg"
534 BEGIN
535 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
536 LTEXT "Ten dysk albo urządzenie zawiera dane więcej niż jednego rodzaju.", 1001, 32, 7, 191, 20
537 LTEXT "Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 31, 188, 8
538 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
539 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
540 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
541 END
542
543 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
544 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
545 CAPTION "Dane mieszane"
546 FONT 8, "MS Shell Dlg"
547 BEGIN
548 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
549 LTEXT "ReactOS może wykonać tą samą czynność za każdym razem kiedy odczytujesz dysk albo podłączasz urządzenie z tymi rodzajami plików:", 1001, 30, 7, 193, 20
550 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
551 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
552 LTEXT "Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 41, 190, 8
553 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
554 AUTOCHECKBOX "Zawsze wykonuj wybraną czynność.", 1004, 32, 171, 190, 10
555 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
556 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
557 END
558
559 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
560 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
561 CAPTION "Autoodtwarzanie"
562 FONT 8, "MS Shell Dlg"
563 BEGIN
564 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
565 LTEXT "ReactOS może wykonać tą samą czynność za każdym razem kiedy podłączasz to urządzenie.", 1001, 32, 7, 190, 22
566 LTEXT "&Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 31, 190, 8
567 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
568 AUTOCHECKBOX "&Zawsze wykonuj wybraną czynność", 1004, 32, 143, 190, 8
569 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
570 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
571 END
572
573 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
574 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
575 CAPTION "Zamknij ReactOS"
576 FONT 8, "MS Shell Dlg"
577 BEGIN
578 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
579 LTEXT "Co chcesz, aby zrobił komputer?", -1, 39, 7, 167, 10
580 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
581 LTEXT "Zachowuje sesję, podtrzymuje komputer na niskim poziomie poboru energii. Komputer wróci do normalnego trybu po poruszeniu myszką lub naciśnięciu klawisza. Dane znajdujące się w pamięci zostaną zachowane.", 8225, 39, 40, 167, 37
582 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
583 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
584 PUSHBUTTON "&Pomoc", IDHELP, 144, 82, 60, 14
585 END
586
587 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
588 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
589 CAPTION "Formatowanie"
590 FONT 8, "MS Shell Dlg"
591 BEGIN
592 DEFPUSHBUTTON "&Rozpocznij", IDOK, 53, 198, 60, 14
593 PUSHBUTTON "&Zamknij", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
594 LTEXT "&Pojemność:", -1, 7, 6, 169, 9
595 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
596 LTEXT "&System plików", -1, 7, 35, 170, 9
597 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
598 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
599 LTEXT "R&ozmiar jednostki alokacji", -1, 7, 64, 170, 9
600 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
601 LTEXT "&Etykieta woluminu", -1, 7, 93, 170, 9
602 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
603 GROUPBOX "&Opcje", 4610, 7, 121, 170, 49
604 AUTOCHECKBOX "Szy&bkie formatowanie", 28674, 16, 135, 155, 10
605 AUTOCHECKBOX "&Włącz kompresję", 28675, 16, 152, 155, 10
606 END
607
608 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
609 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
610 CAPTION "Sprawdzanie dysków"
611 FONT 8, "MS Shell Dlg"
612 BEGIN
613 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 63, 95, 60, 14
614 GROUPBOX "Opcje sprawdzania dysków", -1, 7, 6, 179, 40
615 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
616 AUTOCHECKBOX "Automatycznie naprawiaj błędy systemu plików", 14000, 16, 18, 165, 10
617 AUTOCHECKBOX "&Szukaj i próbuj odzyskać uszkodzone sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
618 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
619 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
620 END
621
622 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
623 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
624 CAPTION "Zmiana Ikony"
625 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
626 BEGIN
627 LTEXT "Szukaj ikon w pliku:", -1, 7, 7, 179, 10
628 PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
629 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
630 LTEXT "Wybierz ikonę z poniższej listy:", -1, 7, 36, 179, 10
631 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 122, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
632 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
633 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
634 END
635
636 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
637 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
638 CAPTION "Uwaga"
639 FONT 8, "MS Shell Dlg"
640 BEGIN
641 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
642 LTEXT "Plik ten może być używany przez system operacyjny lub przez\n\
643 inną aplikację. Modyfikacja tego pliku może spowodować uszkodzenie twojego\n\
644 systemu lub uczynić go mniej funkcjonalnym.\n\n\
645 Czy na pewno chcesz otworzyć ten plik?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
646 DEFPUSHBUTTON "Tak", IDYES, 125, 55, 50, 14
647 PUSHBUTTON "Nie", IDNO, 180, 55, 50, 14
648 END
649
650 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
651 CAPTION "Tworzenie nowego rozszerzenia"
652 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
653 FONT 8, "MS Shell Dlg"
654 BEGIN
655 LTEXT "&Rozszerzenie pliku:", -1, 10, 10, 85, 14
656 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
657 PUSHBUTTON "&Zaawansowane >>", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
658 LTEXT "&Skojarzony typ pliku:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
659 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
660 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
661 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
662 END
663
664 IDD_EDITTYPE DIALOG 0, 0, 225, 190
665 CAPTION "Edytowanie typu pliku"
666 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
667 FONT 8, "MS Shell Dlg"
668 BEGIN
669 ICON "", IDC_EDITTYPE_ICON, 5, 8, 20, 20
670 EDITTEXT IDC_EDITTYPE_TEXT, 30, 10, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
671 PUSHBUTTON "Z&mień ikonę...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
672 LTEXT "&Akcje:", -1, 5, 37, 70, 10
673 LISTBOX IDC_EDITTYPE_LISTBOX, 5, 50, 140, 60, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_HASSTRINGS | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
674 PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
675 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
676 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
677 PUSHBUTTON "Ustaw &domyślną", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
678 AUTOCHECKBOX "&Potwierdź otwarcie po pobraniu", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
679 AUTOCHECKBOX "&Zawsze pokazuj rozszerzenia", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
680 AUTOCHECKBOX "Przeglądaj w tym &samym oknie", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
681 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 95, 170, 60, 14
682 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
683 END
684
685 IDD_ACTION DIALOG 0, 0, 225, 95
686 CAPTION "Nowa akcja"
687 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
688 FONT 8, "MS Shell Dlg"
689 BEGIN
690 LTEXT "&Akcja:", -1, 5, 7, 150, 10
691 EDITTEXT IDC_ACTION_ACTION, 5, 20, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
692 LTEXT "Aplikacja używana do &wykonania akcji:", -1, 5, 42, 150, 10
693 EDITTEXT IDC_ACTION_APP, 5, 55, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
694 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
695 AUTOCHECKBOX "&Użyj DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
696 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 160, 20, 60, 14
697 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
698 END
699
700 IDD_FOLDER_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 240, 250
701 CAPTION "Dostosowywanie"
702 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
703 FONT 8, "MS Shell Dlg"
704 BEGIN
705 GROUPBOX "Jakiego rodzaju folderu potrzebujesz?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
706 LTEXT "&Użyj tego typu folderu jako szablonu:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
707 COMBOBOX IDC_FOLDERCUST_COMBOBOX, 15, 35, 210, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
708 AUTOCHECKBOX "Z&astosuj ten szablon także do wszystkich podfolderów", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
709 GROUPBOX "Obrazy folderów", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
710 LTEXT "Dla widoku miniatur możesz umieścić na tym folderze obraz, który będzie przypominał o zawartości folderu.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
711 PUSHBUTTON "&Wybierz obraz...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
712 PUSHBUTTON "&Przywróć domyślny", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
713 LTEXT "Podgląd:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
714 CONTROL "", IDC_FOLDERCUST_PREVIEW_BITMAP, "STATIC", SS_BITMAP | WS_GROUP, 150, 100, 60, 60
715 GROUPBOX "Ikony folderów", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
716 LTEXT "Dla wszystkich widoków z wyjątkiem widoku miniatur możesz zmienić standardową ikonę ""folderu"" na inną.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
717 ICON 0, IDC_FOLDERCUST_ICON, 175, 209, 32, 30
718 PUSHBUTTON "Z&mień ikonę...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15
719 END
720
721 STRINGTABLE
722 BEGIN
723 /* columns in the shellview */
724 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Nazwa"
725 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Wielkość"
726 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
727 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Modyfikacja"
728 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atrybuty"
729 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Wielkość"
730 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Dostępna wielkość"
731 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Właściciel"
732 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grupa"
733 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Nazwa pliku"
734 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategoria"
735 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Lokalizacja oryginalna"
736 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data usunięcia"
737 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Czcionka"
738 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupa robocza"
739 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Lokalizacja sieciowa"
740 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
741 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stan"
742 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentarze"
743 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Lokalizacja"
744 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
745
746 /* special folders */
747 IDS_DESKTOP "Pulpit"
748 IDS_MYCOMPUTER "Mój komputer"
749 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Kosz"
750 IDS_CONTROLPANEL "Panel sterowania"
751 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Narzędzia administracyjne"
752
753 /* special folders descriptions */
754 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Konfiguruje ustawienia administracyjne dla tego komputeratera."
755 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Dostosowuje wygląd plików i folderów, zmienia skojarzenia plików."
756 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Dodaj lub zmień czcionki zainstalowane na tym komputerze oraz zarządzaj nimi."
757 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Pokazuje zainstalowane drukarki i faks-drukarki oraz pomaga w dodawaniu nowych."
758
759 /* context menus */
760 IDS_VIEW_LARGE "&Duże Ikony"
761 IDS_VIEW_SMALL "&Małe Ikony"
762 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
763 IDS_VIEW_DETAILS "&Szczegóły"
764 IDS_SELECT "Zaznacz"
765 IDS_OPEN "Otwórz"
766 IDS_CREATELINK "Utwórz &Skrót"
767 IDS_COPY "Kopiuj"
768 IDS_DELETE "Usuń"
769 IDS_PROPERTIES "Właściwości"
770 IDS_CUT "Wytnij"
771 IDS_RESTORE "Przywróć"
772 IDS_FORMATDRIVE "Formatuj..."
773 IDS_RENAME "Zmień nazwę"
774 IDS_PASTE "Włóż"
775 IDS_EJECT "Wysuń"
776 IDS_DISCONNECT "Odłącz"
777
778 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie mogę utworzyć folderu '%1'"
779 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Nie mogę utworzyć folderu"
780 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potwierdź usunięcia pliku"
781 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potwierdź usunięcie katalogu"
782 IDS_DELETEITEM_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć '%1'?"
783 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć te %1 pliki?"
784 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane elementy?"
785 IDS_TRASHITEM_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz umieścić plik '%1' w Koszu?"
786 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz umieścić folder '%1' i całą jego zawartość w koszu"
787 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Elementów: %1 - czy na pewno chcesz je umieścić w Koszu?"
788 IDS_CANTTRASH_TEXT "Nie mogę przenieść elementu '%1' do Kosza. Czy chcesz go zamiast tego usunąć?"
789 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ten folder zawiera już plik o nazwie '%1'.\n\nCzy chcesz go zastąpić?"
790 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potwierdź zastąpienie pliku"
791 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Ten folder zawiera już katalog o nazwie '%1'.\n\nJeżeli w docelowym folderze wystąpią pliki o takich samych nazwach jak\nw wybranym folderze, to zostaną one zastąpione. Czy chcesz mimo to przenieść\nlub skopiować folder?"
792
793 IDS_FILEOOP_COPYING "Kopiowanie..."
794 IDS_FILEOOP_MOVING "Przenoszenie..."
795 IDS_FILEOOP_DELETING "Usuwanie..."
796 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Z %1 do %2"
797 IDS_FILEOOP_FROM "Z %1"
798 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Przygotowywanie"
799
800 /* message box strings */
801 IDS_RESTART_TITLE "Uruchom ponownie"
802 IDS_RESTART_PROMPT "Czy chcesz zrestartować system?"
803 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Wyłącz"
804 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Czy chcesz wyłączyć system?"
805
806 /* Format Dialog Strings */
807 IDS_FORMAT_TITLE "Format Local Disk"
808 IDS_FORMAT_WARNING "WARNING: Formatting will erase ALL data on this disk.\nTo format the disk, click OK. To quit, click CANCEL."
809 IDS_FORMAT_COMPLETE "Format Complete."
810
811 /* Run File dialog */
812 IDS_RUNDLG_ERROR "Nie mogę wyświetlić okna Uruchom (błąd wewnętrzny)"
813 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nie mogę wyświetlić okna Przeglądaj (błąd wewnętrzny)"
814 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Przeglądaj"
815 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Programy (*.exe)\0*.exe\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
816
817 /* shell folder path default values */
818 IDS_PROGRAMS "Menu Start\\Programy"
819 IDS_PERSONAL "Moje dokumenty"
820 IDS_FAVORITES "Ulubione"
821 IDS_STARTUP "Menu Start\\Programy\\AutoStart"
822 IDS_RECENT "Ostatnie"
823 IDS_SENDTO "Wyślij do"
824 IDS_STARTMENU "Menu Start"
825 IDS_MYMUSIC "Moja muzyka"
826 IDS_MYVIDEO "Moje wideo"
827 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Pulpit"
828 IDS_NETHOOD "Sieci"
829 IDS_TEMPLATES "Szablony"
830 IDS_APPDATA "Dane aplikacji"
831 IDS_PRINTHOOD "Drukarki"
832 IDS_LOCAL_APPDATA "Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji"
833 IDS_INTERNET_CACHE "Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files"
834 IDS_COOKIES "Ciasteczka"
835 IDS_HISTORY "Ustawienia Lokalne\\Historia"
836 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
837 IDS_MYPICTURES "Moje obrazy"
838 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
839 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
840 IDS_ADMINTOOLS "Menu Start\\Programy\\Narzędzia administracyjne"
841 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumenty\\Moja muzyka"
842 IDS_COMMON_PICTURES "Dokumenty\\Moje obrazy"
843 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumenty\\Moje wideo"
844 IDS_CDBURN_AREA "Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Nagrywanie dysków CD"
845 IDS_NETWORKPLACE "Moje miejsca sieciowe"
846
847 IDS_NEWFOLDER "Nowy katalog"
848
849 IDS_DRIVE_FIXED "Dysk lokalny"
850 IDS_DRIVE_CDROM "Stacja dysków CD"
851 IDS_DRIVE_NETWORK "Dysk sieciowy"
852 IDS_DRIVE_FLOPPY "Stacja dyskietek 3.5"
853 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Dysk wymienny"
854 IDS_FS_UNKNOWN "Nieznany"
855
856 /* Open With */
857 IDS_OPEN_WITH "Otwórz za pomocą"
858 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Wybierz program..."
859 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Zalecane programy:"
860 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Inne programy:"
861
862 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorzy"
863 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Wstecz"
864 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nowy"
865 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Folder"
866 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Skrót"
867 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opcje folderów"
868 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Lokalizacja kosza"
869 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Pozostało wolnego miejsca"
870 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Opróżnij Kosz"
871 IDS_PICK_ICON_TITLE "Wybierz ikonę"
872 IDS_PICK_ICON_FILTER "Pliki ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
873 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Programy (*.exe)\0*.exe\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
874
875 IDS_CANTLOCKVOLUME "Nie można zablokować woluminu (kod błędu: %lu)."
876 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Nie można odmontować woluminu (kod błędu: %lu)."
877 IDS_CANTEJECTMEDIA "Nie można wysunąć nośnika (kod błędu: %lu)."
878 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Nie można pokazać właściwości (kod błędu: %lu)."
879 IDS_CANTDISCONNECT "Nie można odłączyć (kod błędu: %lu)."
880
881 /* Friendly File Type Names */
882 IDS_DIRECTORY "Katalog"
883 IDS_BAT_FILE "Plik wsadowy ReactOS"
884 IDS_CMD_FILE "Skrypt konsoli ReactOS"
885 IDS_COM_FILE "Aplikacja DOS"
886 IDS_CPL_FILE "Element Panelu sterowania"
887 IDS_CUR_FILE "Kursor"
888 IDS_DB__FILE "Plik bazy danych"
889 IDS_DLL_FILE "Rozszerzenie aplikacji"
890 IDS_DRV_FILE "Sterownik urządzenia"
891 IDS_EFI_FILE "Aplikacja EFI (Extensible Firmware Interface)"
892 IDS_EXE_FILE "Aplikacja"
893 IDS_NLS_FILE "Plik obsługi języków narodowych"
894 IDS_OCX_FILE "Kontrolka ActiveX"
895 IDS_TLB_FILE "Biblioteka typów"
896 IDS_FON_FILE "Plik czcionki"
897 IDS_TTF_FILE "Plik czcionki TrueType"
898 IDS_OTF_FILE "Plik czcionki OpenType"
899 IDS_HLP_FILE "Plik pomocy"
900 IDS_ICO_FILE "Ikona"
901 IDS_INI_FILE "Ustawienia konfiguracji"
902 IDS_LNK_FILE "Skrót"
903 IDS_NT__FILE "Plik konfiguracji NT DOS32"
904 IDS_PIF_FILE "Plik informacyjny o programie NT VDM"
905 IDS_SCR_FILE "Wygaszacz ekranu"
906 IDS_SYS_FILE "Plik systemowy"
907 IDS_VXD_FILE "Sterownik urządzenia wirtualnego"
908 IDS_ANY_FILE "%s-plik"
909
910 IDS_OPEN_VERB "Otwórz"
911 IDS_EXPLORE_VERB "Eksploruj"
912 IDS_RUNAS_VERB "Uruchom jako..."
913 IDS_EDIT_VERB "Edytuj"
914 IDS_FIND_VERB "Wyszukaj"
915 IDS_PRINT_VERB "Drukuj"
916
917 IDS_FILE_FOLDER "%u Plików, %u Katalogów"
918 IDS_PRINTERS "Drukarki"
919 IDS_FONTS "Czcionki"
920 IDS_INSTALLNEWFONT "Zainstaluj Nową Czcionkę..."
921
922 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Domyślny rozmiar jednostki alokacji"
923 IDS_COPY_OF "Kopia"
924
925 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Żaden program nie jest skonfigurowany, by otwierać pliki tego typu."
926
927 IDS_FILE_DETAILS "Szczegóły dla rozszerzenia '%s'"
928 IDS_FILE_DETAILSADV "Pliki z rozszerzeniem '%s' są typu '%s'. Aby zmienić ustawienia, które dotyczą wszystkich plików '%s', kliknij przycisk Zaawansowane."
929 IDS_FILE_TYPES "Typy plików"
930 IDS_COLUMN_EXTENSION "Rozszerzenia"
931
932 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
933 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
934 IDS_FILE_EXT_TYPE "Plik %s"
935
936 IDS_BYTES_FORMAT "bajtów"
937 IDS_UNKNOWN_APP "Nieznana aplikacja"
938 IDS_EXE_DESCRIPTION "Opis:"
939
940 IDS_MENU_EMPTY "(Puste)"
941 IDS_OBJECTS "%d Obiekty"
942 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Wybrane obiekty"
943
944 IDS_ADVANCED_FOLDER "Pliki i Foldery"
945 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki"
946 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Wyświetl informacje o rozmiarze plików w etykietach folderów"
947 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Wyświetl listę folderów Eskploratora w prostym widoku folderów"
948 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Wyświetl zawartość folderów systemowych"
949 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Wyświetl pełną ścieżkę na pasku adresu"
950 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Wyświetl pełną ścieżkę na pasku tytułu"
951 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Nie buforuj miniatur"
952 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Ukryte pliki i foldery"
953 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Nie pokazuj ukrytych plików i folderów"
954 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Pokaż ukryte pliki i foldery"
955 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Ukryj rozszerzenia znanych typów plików"
956 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane)"
957 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Uruchom okna folderów w osobnych procesach"
958 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Zapamiętaj ustawienia wyświetlania każdego folderu"
959 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Przywróć poprzednie okna folderów po zalogowaniu"
960 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Pokaż Panel sterowania w oknie Mój komputer"
961 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze"
962 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu"
963
964 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< &Zaawansowane"
965 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "&Zaawansowane >>"
966 IDS_NEWEXT_NEW "<Nowy>"
967 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "Musisz podać rozszerzenie."
968 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Rozszerzenie %s jest już związane z typem plików %s. Czy chcesz usunąć powiązanie %s z %s i utworzyć dla niego nowy typ plików?"
969 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Rozszerzenie jest w użyciu"
970
971 IDS_REMOVE_EXT "Jeśli usuniesz zarejestrowane rozszerzenie nazwy pliku, nie będzie można otwierać plików o tym rozszerzeniu przez dwukrotne kliknięcie ich ikon.\n\nCzy na pewno chcesz usunąć to rozszerzenie?"
972 IDS_SPECIFY_ACTION "Musisz określić akcję."
973 IDS_INVALID_PROGRAM "Nie można odnaleźć podanego programu. Upewnij się, że nazwa pliku i ścieżka są poprawne."
974 IDS_REMOVE_ACTION "Czy na pewno chcesz usunąć tę akcję?"
975 IDS_ACTION_EXISTS "Akcja '%s' jest już zarejestrowana dla tego typu plików. Wpisz inną nazwę i spróbuj ponownie."
976 IDS_EXE_FILTER "Programy\0*.exe\0Wszystkie pliki\0*.*\0"
977 IDS_EDITING_ACTION "Edytowanie akcji dla typu: "
978 IDS_NO_ICONS "Plik '%s' nie zawiera ikon.\n\nWybierz ikonę z listy lub określ inny plik."
979 IDS_FILE_NOT_FOUND "Nie odnaleziono pliku '%s'."
980 END