[SHELL32] Fix some elements positions and styles
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Updated by Saibamen (July, 2015)
3 * Updated by BlackDragonDv (January, 2018)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 MENU_001 MENUEX
9 BEGIN
10 MENUITEM "&Duże Ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
11 MENUITEM "&Małe Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
12 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
13 MENUITEM "&Szczegóły", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
14 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
15 POPUP "Rozmieść &ikony według", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
16 BEGIN
17 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
18 MENUITEM "&Autorozmieszczanie", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
19 END
20 END
21
22 /* shellview background menu */
23 MENU_002 MENUEX
24 BEGIN
25 POPUP ""
26 BEGIN
27 POPUP "&Widok", FCIDM_SHVIEW_VIEW
28 BEGIN
29 MENUITEM "&Duże Ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
30 MENUITEM "&Małe Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
31 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
32 MENUITEM "&Szczegóły", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
33 END
34 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
35 POPUP "Rozmieść &ikony według", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
36 BEGIN
37 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
38 MENUITEM "&Autorozmieszczanie", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
39 END
40 MENUITEM "&Wyrównaj ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
41 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
42 MENUITEM "&Odśwież", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
43 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
44 MENUITEM "W&klej", FCIDM_SHVIEW_INSERT
45 MENUITEM "Wklej s&krót", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
46 END
47 END
48
49 /* menubar EDIT menu */
50 MENU_003 MENU
51 BEGIN
52 MENUITEM "&Cofnij\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Wy&tnij\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
55 MENUITEM "&Kopiuj\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
56 MENUITEM "Wkl&ej\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
57 MENUITEM "Wklej &skrót", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Kopiuj &do folderu...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
60 MENUITEM "P&rzenieś do folderu...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Z&aznacz wszystko\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
63 MENUITEM "&Odwróć zaznaczenie", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
64 END
65
66 /* shellview item menu */
67 MENU_SHV_FILE MENU
68 BEGIN
69 POPUP ""
70 BEGIN
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "&Wytnij", IDM_CUT
73 MENUITEM "&Kopiuj", IDM_COPY
74 MENUITEM SEPARATOR
75 MENUITEM "Utwórz &Skrót", IDM_CREATELINK
76 MENUITEM "&Usuń", IDM_DELETE
77 MENUITEM "&Zmień nazwę", IDM_RENAME
78 MENUITEM SEPARATOR
79 MENUITEM "Wł&aściwości", IDM_PROPERTIES
80 END
81 END
82
83 IDM_DRAGFILE MENU
84 BEGIN
85 POPUP ""
86 BEGIN
87 MENUITEM "&Kopiuj tutaj", IDM_COPYHERE
88 MENUITEM "&Przenieś tutaj", IDM_MOVEHERE
89 MENUITEM "Utwórz &skróty tutaj", IDM_LINKHERE
90 MENUITEM SEPARATOR
91 MENUITEM "Anuluj", 0
92 END
93 END
94
95 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Wybierz folder"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
101 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
103 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
104 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
105 END
106
107 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Wybierz katalog"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
113 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
114 LTEXT "Katalog:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
115 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
116 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "&Utwórz katalog", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 END
121
122 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Komunikat"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 DEFPUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
128 PUSHBUTTON "Tak na &wszystkie", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
129 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
130 PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
131 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
132 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
133 END
134
135 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
136 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
137 CAPTION "O %s"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
142 LTEXT "Wersja ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
143 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
144 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
145 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
146 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
147 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
148 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
149 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
150 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
151 LTEXT "Ta kopia ReactOS jest zarejestrowana na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
152 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
153 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
154 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
155 LTEXT "Zainstalowana pamięć fizyczna:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
156 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
157 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
158 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
159 END
160
161 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
162 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
163 FONT 8, "MS Shell Dlg"
164 BEGIN
165 LTEXT "ReactOS powstał dzięki:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
166 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
167 END
168
169 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
170 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
171 CAPTION "Uruchamianie"
172 FONT 8, "MS Shell Dlg"
173 BEGIN
174 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
175 LTEXT "Wpisz nazwę programu, katalogu, dokumentu, a ReactOS otworzy go dla ciebie.", 12289, 36, 11, 182, 18
176 LTEXT "&Otwórz:", 12305, 7, 39, 24, 10
177 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
178 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
179 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 116, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
180 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 12288, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
181 END
182
183 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
184 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
185 CAPTION "Skrót"
186 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
187 BEGIN
188 ICON "", IDC_SHORTCUT_ICON, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
189 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TEXT, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
190 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
191 LTEXT "Typ docelowy:", IDC_SHORTCUT_TYPE, 8, 38, 68, 10
192 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TYPE_EDIT, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
193 LTEXT "Lokalizacja:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 68, 10
194 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION_EDIT, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
195 LTEXT "&Element docelowy:", IDC_SHORTCUT_TARGET, 8, 71, 68, 10
196 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TARGET_TEXT, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
197 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
198 LTEXT "&Uruchom w:", IDC_SHORTCUT_START_IN, 8, 98, 68, 10
199 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_START_IN_EDIT, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
200 LTEXT "Skrót &klawiszowy:", IDC_SHORTCUT_KEY, 8, 117, 68, 10
201 CONTROL "", IDC_SHORTCUT_KEY_HOTKEY, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
202 LTEXT "U&ruchom:", IDC_SHORTCUT_RUN, 8, 136, 68, 10
203 COMBOBOX IDC_SHORTCUT_RUN_COMBO, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
204 LTEXT "K&omentarz:", IDC_SHORTCUT_COMMENT, 8, 154, 68, 10
205 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_COMMENT_EDIT, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
206 PUSHBUTTON "&Znajdź element docelowy", IDC_SHORTCUT_FIND, 8, 172, 90, 14, ES_LEFT
207 PUSHBUTTON "Zmień &ikonę", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 104, 172, 60, 14, ES_LEFT
208 PUSHBUTTON "Z&aawansowane", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 169, 172, 60, 14, ES_LEFT
209 END
210
211 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
212 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
213 CAPTION "Właściwości zaawansowane"
214 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
215 BEGIN
216 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
217 LTEXT "Wybierz właściwości zaawansowane dla tego skrótu.", -1, 5, 30, 210, 10
218 CHECKBOX "Uruchom z innym Użytkownikiem", IDC_SHORTEX_RUN_DIFFERENT, 25, 50, 150, 10
219 LTEXT "Ta opcja pozwoli ci na uruchomienie skrótu jako inny użytkownik, do ochrony twoich danych przed niepowołanym dostępem.", -1, 50, 60, 175, 40
220 CHECKBOX "Uruchom w osobnym przedziale pamięci", IDC_SHORTEX_RUN_SEPARATE, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
221 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
222 PUSHBUTTON "Przerwij", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
223 END
224
225 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
226 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
227 CAPTION "Ogólne"
228 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
229 BEGIN
230 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
231 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
232 LTEXT "Typ:", 14004, 8, 40, 55, 10
233 CONTROL "Katalog", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
234 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
235 LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 56, 55, 10
236 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
237 LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 72, 55, 10
238 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
239 LTEXT "Rozmiar na dysku:", 140101, 8, 88, 60, 10
240 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
241 LTEXT "Zawiera:", 14026, 8, 104, 55, 10
242 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
243 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
244 LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 128, 55, 10
245 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
246 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
247 LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 152, 46, 10
248 AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 58, 151, 70, 10
249 AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 126, 151, 70, 10
250 AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 181, 151, 70, 10
251 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
252 END
253
254 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
255 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
256 CAPTION "Ogólne"
257 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
258 BEGIN
259 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
260 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
261 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
262 LTEXT "Typ pliku:", 14004, 8, 35, 50, 10
263 CONTROL "Plik", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
264 LTEXT "Otwierany za pomocą:", 14006, 8, 53, 50, 10
265 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
266 PUSHBUTTON "&Zmień...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
267 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
269 LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 75, 45, 10
270 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
271 LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 91, 45, 10
272 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
273 LTEXT "Rozmiar na dysku:", 140112, 8, 107, 60, 10
274 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
275 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
276 LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 131, 45, 10
277 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
278 LTEXT "Zmodyfikowany:", 14016, 8, 147, 60, 10
279 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
280 LTEXT "Ostatnio użyty:", 14018, 8, 163, 60, 10
281 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
282 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
283 LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 189, 45, 10
284 AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 58, 188, 67, 10
285 AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 130, 188, 50, 10
286 AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 181, 188, 49, 10
287 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
288 END
289
290 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
291 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
292 CAPTION "Wersja"
293 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
294 BEGIN
295 LTEXT "Wersja pliku: ", 14000, 10, 10, 55, 10
296 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
297 LTEXT "Opis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
298 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
299 LTEXT "Prawa autorskie: ", 14004, 10, 46, 66, 10
300 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
301 GROUPBOX "Pozostałe informacje o wersji: ", 14006, 6, 70, 222, 115
302 LTEXT "Nazwa: ", 14007, 13, 82, 50, 10
303 LTEXT "Wartość: ", 14008, 112, 82, 45, 10
304 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
305 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
306 END
307
308 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
309 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
310 CAPTION "Ogólne"
311 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
312 BEGIN
313 ICON "", 14016, 10, 9, 32, 32, WS_VISIBLE
314 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
315 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
316 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
317 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 LTEXT "System plików:", -1, 8, 51, 95, 10
319 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
320 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
321 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
322 LTEXT "Zajęte miejsce:", -1, 25, 69, 80, 10
323 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
324 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
325 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
326 LTEXT "Wolne miejsce:", -1, 25, 82, 80, 10
327 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
328 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
329 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
330 LTEXT "Pojemność:", -1, 25, 103, 80, 10
331 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
332 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
333 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
334 LTEXT "Napęd %c", 14009, 100, 150, 70, 10
335 PUSHBUTTON "Oczyszczanie &dysku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
336 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
337 CHECKBOX "Kompresuj dysk, aby zaoszczędzić miejsce na dysku", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
338 CHECKBOX "Zezwalaj na indeksowanie tego dysku, aby przyspieszyć \nwyszukiwanie plików", 14012, 8, 205, 230, 17, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
339 END
340
341 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
342 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
343 CAPTION "Narzędzia"
344 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
345 BEGIN
346 GROUPBOX "Sprawdzanie błędów", -1, 5, 5, 230, 60
347 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
348 LTEXT "Ta opcja sprawdzi wolumin w poszukiwaniu błędów.", -1, 40, 25, 160, 20
349 PUSHBUTTON "Sprawdź...", 14000, 130, 45, 100, 15, WS_TABSTOP
350 GROUPBOX "Defragmentacja", -1, 5, 65, 230, 60
351 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
352 LTEXT "Ta opcja dokona defragmentacji plików woluminu.", -1, 40, 85, 160, 20
353 PUSHBUTTON "Defragmentuj...", 14001, 130, 105, 100, 15, WS_TABSTOP
354 GROUPBOX "Kopia zapasowa", -1, 5, 130, 230, 60
355 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
356 LTEXT "Ta opcja wykona kopię zapasową plików tego woluminu.", -1, 40, 150, 160, 20
357 PUSHBUTTON "Wykonaj kopię zapasową...", 14002, 130, 170, 100, 15, WS_TABSTOP
358 END
359
360 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
361 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
362 CAPTION "Sprzęt"
363 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
364 BEGIN
365 END
366
367 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
368 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
369 CAPTION "Uruchom jako"
370 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
371 BEGIN
372 LTEXT "Które konto użytkownika chcesz użyć do uruchomienia tego programu?", -1, 10, 20, 220, 20
373 CHECKBOX "Bieżący użytkownik %s", 14000, 10, 45, 150, 10
374 LTEXT "Zabezpiecz mój komputer i dane przed nieautoryzowanym działaniem programów", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
375 CHECKBOX "Ta opcja może zabezpieczyć twój komputer lub dane na nim przed szkodliwymi programami, ale użycie jej może spowodować nieprawidłowe działanie programów.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
376 CHECKBOX "Następujący użytkownik:", 14002, 10, 100, 90, 10
377 LTEXT "Nazwa użytkownika:", -1, 20, 118, 54, 10
378 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
379 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
380 LTEXT "Hasło:", -1, 20, 143, 53, 10
381 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
382 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
383 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
384 PUSHBUTTON "Anuluj", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
385 END
386
387 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
388 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
389 CAPTION "Właściwości Kosza"
390 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
391 BEGIN
392 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
393 GROUPBOX "Ustawienia wybranej lokalizacji", -1, 10, 72, 220, 70
394 RADIOBUTTON "&Własny rozmiar", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
395 EDITTEXT 14002, 116, 102, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
396 LTEXT "&Maksymalny rozmiar(MB):", -1, 20, 105, 90, 10
397 RADIOBUTTON "Nie przenoś plików do &Kosza, tylko od razu usuwaj.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
398 AUTOCHECKBOX "&Wyświetl dialog z potwierdzeniem usuwania", 14004, 20, 155, 160, 10, WS_TABSTOP
399 END
400
401 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
402 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
403 CAPTION "Otwórz za pomocą"
404 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
405 BEGIN
406 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
407 LTEXT "Wybierz program, którego chcesz użyć do otwarcia tego pliku:", -1, 44, 12, 211, 10
408 LTEXT "Plik: ", 14001, 44, 25, 188, 20
409 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
410 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
411 AUTOCHECKBOX "&Zawsze używaj danego programu do otwierania tego typu plików", 14003, 20, 193, 225, 10
412 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 14004, 198, 207, 50, 14
413 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
414 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
415 END
416
417 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
418 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
419 CAPTION "Ogólne"
420 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
421 BEGIN
422 GROUPBOX "Zadania", -1, 7, 10, 249, 45
423 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
424 AUTORADIOBUTTON "Pokaż podstawowe zadania w &katalogach", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
425 AUTORADIOBUTTON "Użyj klasycznych katalogów &ReactOS", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 180, 10
426 GROUPBOX "Przeglądaj katalogi", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
427 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
428 AUTORADIOBUTTON "Otwórz każdy katalog w tym &samym oknie", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
429 AUTORADIOBUTTON "Otwórz każdy katalog w &osobnym oknie", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 180, 10
430 GROUPBOX "Działanie przycisków myszki", -1, 7, 110, 249, 60
431 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
432 AUTORADIOBUTTON "&Pojedyncze kliknięcie by otworzyć cel (najechanie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
433 AUTORADIOBUTTON "Po&dwójne kliknięcie by otworzyć (pojedyncze by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 210, 10
434 AUTORADIOBUTTON "Podkreś&laj tytuły ikon tak jak w przeglądarce", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
435 AUTORADIOBUTTON "Podkreślaj &tytuły ikon tylko po najechaniu na nie kursorem", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 200, 10
436 PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", IDC_FOLDER_OPTIONS_RESTORE, 167, 175, 90, 14, WS_TABSTOP
437 END
438
439 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
440 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
441 CAPTION "Podgląd"
442 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
443 BEGIN
444 GROUPBOX "Podgląd folderów", -1, 7, 10, 249, 60
445 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
446 LTEXT "Możesz użyć podglądów (takich jak Detale lub Tytuły)\nktóre są ustawione dla tego katalogu, dla pozostałych.", -1, 20, 20, 210, 20
447 PUSHBUTTON "Zastosuj do w&szystkich Katalogów", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 30, 50, 120, 14, WS_TABSTOP
448 PUSHBUTTON "Z&resetuj ustawienia", IDC_VIEW_RESET_ALL, 170, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
449 LTEXT "Zaawansowane:", -1, 7, 80, 100, 10
450 CONTROL "", IDC_VIEW_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
451 PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", IDC_VIEW_RESTORE_DEFAULTS, 160, 220, 90, 14, WS_TABSTOP
452 END
453
454 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
455 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
456 CAPTION "Typy plików"
457 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
458 BEGIN
459 LTEXT "Zarejestrowane &typy plików:", -1, 7, 10, 196, 10
460 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
461 PUSHBUTTON "&Nowy", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
462 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_FILETYPES_DELETE, 195, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
463 GROUPBOX "Szczegóły dla rozszerzenia '%s'", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
464 LTEXT "Otwiera z:", -1, 12, 140, 40, 10
465 CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
466 LTEXT "Nazwa Aplikacji", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
467 PUSHBUTTON "Z&mień", IDC_FILETYPES_CHANGE, 190, 140, 60, 14, WS_TABSTOP
468 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 30
469 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 190, 175, 60, 14, WS_TABSTOP
470 END
471
472 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
473 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
474 CAPTION "Potwierdź zastąpienie pliku"
475 FONT 8, "MS Shell Dlg"
476 BEGIN
477 DEFPUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 20, 122, 60, 14
478 PUSHBUTTON "Tak na &Wszystkie", 12807, 85, 122, 60, 14
479 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 150, 122, 60, 14
480 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
481 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
482 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik o nazwie '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
483 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik tylko do odczytu, o nazwie '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
484 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik systemowy o nazwie '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
485 LTEXT "Czy chcesz zastąpić istniejący plik?", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
486 LTEXT "(data i rozmiar nieznane)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
487 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
488 LTEXT "nowym plikiem?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
489 LTEXT "(data i rozmiar nieznane)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
490 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
491 END
492
493 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
494 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
495 CAPTION "Wyloguj się z ReactOS"
496 FONT 8, "MS Shell Dlg"
497 BEGIN
498 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
499 LTEXT "Czy na pewno chcesz się wylogować?", -1, 35, 16, 146, 8
500 DEFPUSHBUTTON "&Wyloguj", IDOK, 41, 39, 50, 14
501 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
502 END
503
504 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
505 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
506 CAPTION "Rozłączenie z ReactOS"
507 FONT 8, "MS Shell Dlg"
508 BEGIN
509 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
510 LTEXT "Czy na pewno chcesz się rozłączyć?", -1, 49, 15, 131, 8
511 DEFPUSHBUTTON "&Rozłącz", IDOK, 47, 38, 47, 14
512 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
513 END
514
515 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
516 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
517 CAPTION "Autoodtwarzanie"
518 FONT 8, "MS Shell Dlg"
519 BEGIN
520 LTEXT "&Wybierz rodzaj danych, a następnie czynność, którą ReactOS ma wykonać automagicznie, gdy ten rodzaj danych pojawia się w urządzeniu:", 1000, 7, 7, 215, 20
521 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
522 GROUPBOX "Akcje", -1, 7, 45, 212, 146
523 AUTORADIOBUTTON "Wybierz akcję do &wykonania:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
524 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
525 AUTORADIOBUTTON "Zapytaj mnie każdorazowo o w&ybór akcji", 1006, 14, 177, 202, 10
526 PUSHBUTTON "&Odtwórz Domyślne", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
527 END
528
529 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
530 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
531 CAPTION "Dane mieszane"
532 FONT 8, "MS Shell Dlg"
533 BEGIN
534 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
535 LTEXT "Ten dysk albo urządzenie zawiera dane więcej niż jednego rodzaju.", 1001, 32, 7, 191, 20
536 LTEXT "Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 31, 188, 8
537 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
538 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
539 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
540 END
541
542 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
543 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
544 CAPTION "Dane mieszane"
545 FONT 8, "MS Shell Dlg"
546 BEGIN
547 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
548 LTEXT "ReactOS może wykonać tą samą czynność za każdym razem kiedy odczytujesz dysk albo podłączasz urządzenie z tymi rodzajami plików:", 1001, 30, 7, 193, 20
549 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
550 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
551 LTEXT "Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 41, 190, 8
552 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
553 AUTOCHECKBOX "Zawsze wykonuj wybraną czynność.", 1004, 32, 171, 190, 10
554 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
555 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
556 END
557
558 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
559 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
560 CAPTION "Autoodtwarzanie"
561 FONT 8, "MS Shell Dlg"
562 BEGIN
563 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
564 LTEXT "ReactOS może wykonać tą samą czynność za każdym razem kiedy podłączasz to urządzenie.", 1001, 32, 7, 190, 22
565 LTEXT "&Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 31, 190, 8
566 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
567 AUTOCHECKBOX "&Zawsze wykonuj wybraną czynność", 1004, 32, 143, 190, 8
568 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
569 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
570 END
571
572 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
573 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
574 CAPTION "Zamknij ReactOS"
575 FONT 8, "MS Shell Dlg"
576 BEGIN
577 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
578 LTEXT "Co chcesz, aby zrobił komputer?", -1, 39, 7, 167, 10
579 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
580 LTEXT "Zachowuje sesję, podtrzymuje komputer na niskim poziomie poboru energii. Komputer wróci do normalnego trybu po poruszeniu myszką lub naciśnięciu klawisza. Dane znajdujące się w pamięci zostaną zachowane.", 8225, 39, 40, 167, 37
581 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
582 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
583 PUSHBUTTON "&Pomoc", IDHELP, 144, 82, 60, 14
584 END
585
586 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
587 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
588 CAPTION "Formatowanie"
589 FONT 8, "MS Shell Dlg"
590 BEGIN
591 DEFPUSHBUTTON "&Rozpocznij", IDOK, 53, 198, 60, 14
592 PUSHBUTTON "&Zamknij", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
593 LTEXT "&Pojemność:", -1, 7, 6, 169, 9
594 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
595 LTEXT "&System plików", -1, 7, 35, 170, 9
596 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
597 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
598 LTEXT "R&ozmiar jednostki alokacji", -1, 7, 64, 170, 9
599 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
600 LTEXT "&Etykieta woluminu", -1, 7, 93, 170, 9
601 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
602 GROUPBOX "&Opcje", 4610, 7, 121, 170, 49
603 AUTOCHECKBOX "Szy&bkie formatowanie", 28674, 16, 135, 155, 10
604 AUTOCHECKBOX "&Włącz kompresję", 28675, 16, 152, 155, 10
605 END
606
607 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
608 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
609 CAPTION "Sprawdzanie dysków"
610 FONT 8, "MS Shell Dlg"
611 BEGIN
612 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 63, 95, 60, 14
613 GROUPBOX "Opcje sprawdzania dysków", -1, 7, 6, 179, 40
614 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
615 AUTOCHECKBOX "Automatycznie naprawiaj błędy systemu plików", 14000, 16, 18, 165, 10
616 AUTOCHECKBOX "&Szukaj i próbuj odzyskać uszkodzone sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
617 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
618 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
619 END
620
621 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
622 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
623 CAPTION "Zmiana Ikony"
624 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
625 BEGIN
626 LTEXT "Szukaj ikon w pliku:", -1, 7, 7, 179, 10
627 PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
628 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
629 LTEXT "Wybierz ikonę z poniższej listy:", -1, 7, 36, 179, 10
630 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
631 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
632 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
633 END
634
635 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
636 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
637 CAPTION "Uwaga"
638 FONT 8, "MS Shell Dlg"
639 BEGIN
640 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
641 LTEXT "Plik ten może być używany przez system operacyjny lub przez\n\
642 inną aplikację. Modyfikacja tego pliku może spowodować uszkodzenie twojego\n\
643 systemu lub uczynić go mniej funkcjonalnym.\n\n\
644 Czy na pewno chcesz otworzyć ten plik?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
645 DEFPUSHBUTTON "Tak", IDYES, 125, 55, 50, 14
646 PUSHBUTTON "Nie", IDNO, 180, 55, 50, 14
647 END
648
649 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
650 CAPTION "Tworzenie nowego rozszerzenia"
651 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
652 FONT 8, "MS Shell Dlg"
653 BEGIN
654 LTEXT "&Rozszerzenie pliku:", -1, 10, 10, 85, 14
655 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
656 PUSHBUTTON "&Zaawansowane >>", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
657 LTEXT "&Skojarzony typ pliku:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
658 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
659 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
660 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
661 END
662
663 IDD_EDITTYPE DIALOG 0, 0, 225, 190
664 CAPTION "Edytowanie typu pliku"
665 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
666 FONT 8, "MS Shell Dlg"
667 BEGIN
668 ICON "", IDC_EDITTYPE_ICON, 5, 8, 20, 20
669 EDITTEXT IDC_EDITTYPE_TEXT, 30, 10, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
670 PUSHBUTTON "Z&mień ikonę...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
671 LTEXT "&Akcje:", -1, 5, 37, 70, 10
672 LISTBOX IDC_EDITTYPE_LISTBOX, 5, 50, 140, 60, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_HASSTRINGS | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
673 PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
674 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
675 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
676 PUSHBUTTON "Ustaw &domyślną", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
677 AUTOCHECKBOX "&Potwierdź otwarcie po pobraniu", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
678 AUTOCHECKBOX "&Zawsze pokazuj rozszerzenia", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
679 AUTOCHECKBOX "Przeglądaj w tym &samym oknie", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
680 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 95, 170, 60, 14
681 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
682 END
683
684 IDD_ACTION DIALOG 0, 0, 225, 95
685 CAPTION "Nowa akcja"
686 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
687 FONT 8, "MS Shell Dlg"
688 BEGIN
689 LTEXT "&Akcja:", -1, 5, 7, 150, 10
690 EDITTEXT IDC_ACTION_ACTION, 5, 20, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
691 LTEXT "Aplikacja używana do &wykonania akcji:", -1, 5, 42, 150, 10
692 EDITTEXT IDC_ACTION_APP, 5, 55, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
693 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
694 AUTOCHECKBOX "&Użyj DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
695 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 160, 20, 60, 14
696 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
697 END
698
699 IDD_FOLDER_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 240, 250
700 CAPTION "Customize"
701 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
702 FONT 8, "MS Shell Dlg"
703 BEGIN
704 GROUPBOX "What kind of folder do you want?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
705 LTEXT "Use this &folder type as a template:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
706 COMBOBOX IDC_FOLDERCUST_COMBOBOX, 15, 35, 210, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
707 AUTOCHECKBOX "Also apply this template to all &subfolders", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
708 GROUPBOX "Folder pictures", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
709 LTEXT "For Thumbnails view, you can put a picture on this folder to remind you of the contents.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
710 PUSHBUTTON "Choose &Picture...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
711 PUSHBUTTON "&Restore Default", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
712 LTEXT "Preview:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
713 CONTROL "", IDC_FOLDERCUST_PREVIEW_BITMAP, "STATIC", SS_BITMAP | WS_GROUP, 150, 100, 60, 60
714 GROUPBOX "Folder icons", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
715 LTEXT "For all views except Thumbnails, you can change the standard ""folder"" icon to another icon.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
716 ICON 0, IDC_FOLDERCUST_ICON, 175, 209, 32, 30
717 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15
718 END
719
720 STRINGTABLE
721 BEGIN
722 /* columns in the shellview */
723 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Nazwa"
724 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Wielkość"
725 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
726 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Modyfikacja"
727 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atrybuty"
728 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Wielkość"
729 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Dostępna wielkość"
730 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Właściciel"
731 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grupa"
732 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Nazwa pliku"
733 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategoria"
734 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Lokalizacja oryginalna"
735 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data usunięcia"
736 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Czcionka"
737 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupa robocza"
738 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Lokalizacja sieciowa"
739 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
740 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stan"
741 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentarze"
742 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Lokalizacja"
743 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
744
745 /* special folders */
746 IDS_DESKTOP "Pulpit"
747 IDS_MYCOMPUTER "Mój komputer"
748 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Kosz"
749 IDS_CONTROLPANEL "Panel sterowania"
750 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Narzędzia administracyjne"
751
752 /* special folders descriptions */
753 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Konfiguruje ustawienia administracyjne dla tego komputeratera."
754 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Dostosowuje wygląd plików i folderów, zmienia skojarzenia plików."
755 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Dodaj lub zmień czcionki zainstalowane na tym komputerze oraz zarządzaj nimi."
756 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Pokazuje zainstalowane drukarki i faks-drukarki oraz pomaga w dodawaniu nowych."
757
758 /* context menus */
759 IDS_VIEW_LARGE "&Duże Ikony"
760 IDS_VIEW_SMALL "&Małe Ikony"
761 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
762 IDS_VIEW_DETAILS "&Szczegóły"
763 IDS_SELECT "Zaznacz"
764 IDS_OPEN "Otwórz"
765 IDS_CREATELINK "Utwórz &Skrót"
766 IDS_COPY "Kopiuj"
767 IDS_DELETE "Usuń"
768 IDS_PROPERTIES "Właściwości"
769 IDS_CUT "Wytnij"
770 IDS_RESTORE "Przywróć"
771 IDS_FORMATDRIVE "Formatuj..."
772 IDS_RENAME "Zmień nazwę"
773 IDS_PASTE "Włóż"
774 IDS_EJECT "Wysuń"
775 IDS_DISCONNECT "Odłącz"
776
777 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie mogę utworzyć folderu '%1'"
778 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Nie mogę utworzyć folderu"
779 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potwierdź usunięcia pliku"
780 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potwierdź usunięcie katalogu"
781 IDS_DELETEITEM_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć '%1'?"
782 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć te %1 pliki?"
783 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane elementy?"
784 IDS_TRASHITEM_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz umieścić plik '%1' w Koszu?"
785 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz umieścić folder '%1' i całą jego zawartość w koszu"
786 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Elementów: %1 - czy na pewno chcesz je umieścić w Koszu?"
787 IDS_CANTTRASH_TEXT "Nie mogę przenieść elementu '%1' do Kosza. Czy chcesz go zamiast tego usunąć?"
788 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ten folder zawiera już plik o nazwie '%1'.\n\nCzy chcesz go zastąpić?"
789 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potwierdź zastąpienie pliku"
790 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Ten folder zawiera już katalog o nazwie '%1'.\n\nJeżeli w docelowym folderze wystąpią pliki o takich samych nazwach jak\nw wybranym folderze, to zostaną one zastąpione. Czy chcesz mimo to przenieść\nlub skopiować folder?"
791
792 IDS_FILEOOP_COPYING "Kopiowanie..."
793 IDS_FILEOOP_MOVING "Przenoszenie..."
794 IDS_FILEOOP_DELETING "Usuwanie..."
795 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Z %1 do %2"
796 IDS_FILEOOP_FROM "Z %1"
797 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Przygotowywanie"
798
799 /* message box strings */
800 IDS_RESTART_TITLE "Uruchom ponownie"
801 IDS_RESTART_PROMPT "Czy chcesz zrestartować system?"
802 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Wyłącz"
803 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Czy chcesz wyłączyć system?"
804
805 /* Run File dialog */
806 IDS_RUNDLG_ERROR "Nie mogę wyświetlić okna Uruchom (błąd wewnętrzny)"
807 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nie mogę wyświetlić okna Przeglądaj (błąd wewnętrzny)"
808 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Przeglądaj"
809 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Programy (*.exe)\0*.exe\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
810
811 /* shell folder path default values */
812 IDS_PROGRAMS "Menu Start\\Programy"
813 IDS_PERSONAL "Moje dokumenty"
814 IDS_FAVORITES "Ulubione"
815 IDS_STARTUP "Menu Start\\Programy\\AutoStart"
816 IDS_RECENT "Ostatnie"
817 IDS_SENDTO "Wyślij do"
818 IDS_STARTMENU "Menu Start"
819 IDS_MYMUSIC "Moja muzyka"
820 IDS_MYVIDEO "Moje wideo"
821 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Pulpit"
822 IDS_NETHOOD "Sieci"
823 IDS_TEMPLATES "Szablony"
824 IDS_APPDATA "Dane aplikacji"
825 IDS_PRINTHOOD "Drukarki"
826 IDS_LOCAL_APPDATA "Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji"
827 IDS_INTERNET_CACHE "Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files"
828 IDS_COOKIES "Ciasteczka"
829 IDS_HISTORY "Ustawienia Lokalne\\Historia"
830 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
831 IDS_MYPICTURES "Moje obrazy"
832 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
833 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
834 IDS_ADMINTOOLS "Menu Start\\Programy\\Narzędzia administracyjne"
835 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumenty\\Moja muzyka"
836 IDS_COMMON_PICTURES "Dokumenty\\Moje obrazy"
837 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumenty\\Moje wideo"
838 IDS_CDBURN_AREA "Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Nagrywanie dysków CD"
839 IDS_NETWORKPLACE "Moje miejsca sieciowe"
840
841 IDS_NEWFOLDER "Nowy katalog"
842
843 IDS_DRIVE_FIXED "Dysk lokalny"
844 IDS_DRIVE_CDROM "Stacja dysków CD"
845 IDS_DRIVE_NETWORK "Dysk sieciowy"
846 IDS_DRIVE_FLOPPY "Stacja dyskietek 3.5"
847 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Dysk wymienny"
848 IDS_FS_UNKNOWN "Nieznany"
849
850 /* Open With */
851 IDS_OPEN_WITH "Otwórz za pomocą"
852 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Wybierz program..."
853 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Zalecane programy:"
854 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Inne programy:"
855
856 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorzy"
857 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Wstecz"
858 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nowy"
859 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Folder"
860 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Skrót"
861 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opcje folderów"
862 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Lokalizacja kosza"
863 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Pozostało wolnego miejsca"
864 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Opróżnij Kosz"
865 IDS_PICK_ICON_TITLE "Wybierz ikonę"
866 IDS_PICK_ICON_FILTER "Pliki ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
867 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Programy (*.exe)\0*.exe\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
868
869 IDS_CANTLOCKVOLUME "Nie można zablokować woluminu (kod błędu: %lu)."
870 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Nie można odmontować woluminu (kod błędu: %lu)."
871 IDS_CANTEJECTMEDIA "Nie można wysunąć nośnika (kod błędu: %lu)."
872 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Nie można pokazać właściwości (kod błędu: %lu)."
873 IDS_CANTDISCONNECT "Nie można odłączyć (kod błędu: %lu)."
874
875 /* Friendly File Type Names */
876 IDS_DIRECTORY "Katalog"
877 IDS_BAT_FILE "Plik wsadowy ReactOS"
878 IDS_CMD_FILE "Skrypt konsoli ReactOS"
879 IDS_COM_FILE "Aplikacja DOS"
880 IDS_CPL_FILE "Element Panelu sterowania"
881 IDS_CUR_FILE "Kursor"
882 IDS_DB__FILE "Database File"
883 IDS_DLL_FILE "Rozszerzenie aplikacji"
884 IDS_DRV_FILE "Sterownik urządzenia"
885 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
886 IDS_EXE_FILE "Aplikacja"
887 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
888 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
889 IDS_TLB_FILE "Type Library"
890 IDS_FON_FILE "Plik czcionki"
891 IDS_TTF_FILE "Plik czcionki TrueType"
892 IDS_OTF_FILE "Plik czcionki OpenType"
893 IDS_HLP_FILE "Plik pomocy"
894 IDS_ICO_FILE "Ikona"
895 IDS_INI_FILE "Ustawienia konfiguracji"
896 IDS_LNK_FILE "Skrót"
897 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
898 IDS_PIF_FILE "Plik informacyjny o programie NT VDM"
899 IDS_SCR_FILE "Wygaszacz ekranu"
900 IDS_SYS_FILE "Plik systemowy"
901 IDS_VXD_FILE "Sterownik urządzenia wirtualnego"
902 IDS_ANY_FILE "%s-plik"
903
904 IDS_OPEN_VERB "Otwórz"
905 IDS_EXPLORE_VERB "Eksploruj"
906 IDS_RUNAS_VERB "Uruchom jako..."
907 IDS_EDIT_VERB "Edytuj"
908 IDS_FIND_VERB "Wyszukaj"
909 IDS_PRINT_VERB "Drukuj"
910
911 IDS_FILE_FOLDER "%u Plików, %u Katalogów"
912 IDS_PRINTERS "Drukarki"
913 IDS_FONTS "Czcionki"
914 IDS_INSTALLNEWFONT "Zainstaluj Nową Czcionkę..."
915
916 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Domyślny rozmiar jednostki alokacji"
917 IDS_COPY_OF "Kopia"
918
919 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Żaden program nie jest skonfigurowany, by otwierać pliki tego typu."
920
921 IDS_FILE_DETAILS "Szczegóły dla rozszerzenia '%s'"
922 IDS_FILE_DETAILSADV "Pliki z rozszerzeniem '%s' są typu '%s'. Aby zmienić ustawienia, które dotyczą wszystkich plików '%s', kliknij przycisk Zaawansowane."
923 IDS_FILE_TYPES "Typy plików"
924 IDS_COLUMN_EXTENSION "Rozszerzenia"
925
926 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
927 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
928 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s Plik"
929
930 IDS_BYTES_FORMAT "bajtów"
931 IDS_UNKNOWN_APP "Nieznana aplikacja"
932 IDS_EXE_DESCRIPTION "Opis:"
933
934 IDS_MENU_EMPTY "(Puste)"
935 IDS_OBJECTS "%d Obiekty"
936 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Wybrane obiekty"
937
938 IDS_ADVANCED_FOLDER "Pliki i Foldery"
939 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki"
940 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Wyświetl informacje o rozmiarze plików w etykietach folderów"
941 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Wyświetl listę folderów Eskploratora w prostym widoku folderów"
942 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Wyświetl zawartość folderów systemowych"
943 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Wyświetl pełną ścieżkę na pasku adresu"
944 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Wyświetl pełną ścieżkę na pasku tytułu"
945 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Nie buforuj miniatur"
946 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Ukryte pliki i foldery"
947 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Nie pokazuj ukrytych plików i folderów"
948 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Pokaż ukryte pliki i foldery"
949 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Ukryj rozszerzenia znanych typów plików"
950 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane)"
951 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Uruchom okna folderów w osobnych procesach"
952 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Zapamiętaj ustawienia wyświetlania każdego folderu"
953 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Przywróć poprzednie okna folderów po zalogowaniu"
954 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Pokaż Panel sterowania w oknie Mój komputer"
955 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze"
956 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu"
957
958 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< &Zaawansowane"
959 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "&Zaawansowane >>"
960 IDS_NEWEXT_NEW "<Nowy>"
961 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "Musisz podać rozszerzenie."
962 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Rozszerzenie %s jest już związane z typem plików %s. Czy chcesz usunąć powiązanie %s z %s i utworzyć dla niego nowy typ plików?"
963 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Rozszerzenie jest w użyciu"
964
965 IDS_REMOVE_EXT "Jeśli usuniesz zarejestrowane rozszerzenie nazwy pliku, nie będzie można otwierać plików o tym rozszerzeniu przez dwukrotne kliknięcie ich ikon.\n\nCzy na pewno chcesz usunąć to rozszerzenie?"
966 IDS_SPECIFY_ACTION "Musisz określić akcję."
967 IDS_INVALID_PROGRAM "Nie można odnaleźć podanego programu. Upewnij się, że nazwa pliku i ścieżka są poprawne."
968 IDS_REMOVE_ACTION "Czy na pewno chcesz usunąć tę akcję?"
969 IDS_ACTION_EXISTS "Akcja '%s' jest już zarejestrowana dla tego typu plików. Wpisz inną nazwę i spróbuj ponownie."
970 IDS_EXE_FILTER "Programy\0*.exe\0Wszystkie pliki\0*.*\0"
971 IDS_EDITING_ACTION "Edytowanie akcji dla typu: "
972 IDS_NO_ICONS "Plik '%s' nie zawiera ikon.\n\nWybierz ikonę z listy lub określ inny plik."
973 IDS_FILE_NOT_FOUND "Nie odnaleziono pliku '%s'."
974 END