d9dc4a0f2b77ac9211846762902a71de1ba69628
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / sk-SK.rc
1 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENUEX
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Veľké ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Malé ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Zoznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
10 POPUP "&Usporiadať ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
11 BEGIN
12 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
13 MENUITEM "Usporiadať &automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
14 END
15 END
16
17 /* shellview background menu */
18 MENU_002 MENUEX
19 BEGIN
20 POPUP ""
21 BEGIN
22 POPUP "&Zobraziť", FCIDM_SHVIEW_VIEW
23 BEGIN
24 MENUITEM "&Veľké ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
25 MENUITEM "&Malé ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
26 MENUITEM "&Zoznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
27 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
28 END
29 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
30 POPUP "&Usporiadať ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
31 BEGIN
32 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
33 MENUITEM "Usporiadať &automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
34 END
35 MENUITEM "Zarovnať ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
36 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
37 MENUITEM "&Obnoviť", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "&Prilepiť", FCIDM_SHVIEW_INSERT
40 MENUITEM "Prilepiť od&kaz", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
41 END
42 END
43
44 /* menubar EDIT menu */
45 MENU_003 MENU
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
50 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
51 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
52 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
55 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
58 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
59 END
60
61 /* shellview item menu */
62 MENU_SHV_FILE MENU
63 BEGIN
64 POPUP ""
65 BEGIN
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "&Vystrihnúť", IDM_CUT
68 MENUITEM "&Kopírovať", IDM_COPY
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "Vytvoriť o&dkaz", IDM_CREATELINK
71 MENUITEM "&Odstrániť", IDM_DELETE
72 MENUITEM "Pre&menovať", IDM_RENAME
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "Vl&astnosti", IDM_PROPERTIES
75 END
76 END
77
78 IDM_DRAGFILE MENU
79 BEGIN
80 POPUP ""
81 BEGIN
82 MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
83 MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
84 MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
85 MENUITEM SEPARATOR
86 MENUITEM "Cancel", 0
87 END
88 END
89
90 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
92 CAPTION "Browse for Folder"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "Zrušiť", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
97 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
98 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
99 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
100 END
101
102 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 CAPTION "Browse for Folder"
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 BEGIN
107 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
108 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
109 LTEXT "Priečinok:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
110 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
111 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
112 PUSHBUTTON "&Vytvoriť nový priečinok", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 END
116
117 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
118 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
119 CAPTION "Message"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 BEGIN
122 DEFPUSHBUTTON "Án&o", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
123 PUSHBUTTON "Áno pre &všetky", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 PUSHBUTTON "&Zrušiť", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
127 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
128 END
129
130 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
131 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
132 CAPTION "Čo je %s"
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 BEGIN
135 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
136 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
137 LTEXT "Verzia ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
138 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
139 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
140 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
141 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
142 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
143 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
144 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
145 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
146 LTEXT "Táto verzia systému ReactOS je registrovaná pre:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
147 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
148 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
149 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
150 LTEXT "Nainštalovaná fyzická pamäť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
151 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
152 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
153 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
154 END
155
156 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
157 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 LTEXT "Systém ReactOS pre Vám pripravili:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
161 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
162 END
163
164 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
165 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
166 CAPTION "Spustenie"
167 FONT 8, "MS Shell Dlg"
168 BEGIN
169 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
170 LTEXT "Zadajte názov programu, priečinka, dokumentu alebo internetového zdroja a systém ReactOS ho otvorí.", 12289, 36, 11, 182, 18
171 LTEXT "&Otvoriť:", 12305, 7, 39, 28, 10
172 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 39, 37, 181, 100
173 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
174 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 98, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
175 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 12288, 160, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
176 END
177
178 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
179 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
180 CAPTION "Odkaz"
181 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
182 BEGIN
183 ICON "", IDC_SHORTCUT_ICON, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
184 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TEXT, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
185 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
186 LTEXT "Typ cieľa:", IDC_SHORTCUT_TYPE, 8, 38, 68, 10
187 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TYPE_EDIT, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
188 LTEXT "Umiestnenie cieľa:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 68, 10
189 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION_EDIT, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
190 LTEXT "&Cieľ:", IDC_SHORTCUT_TARGET, 8, 71, 68, 10
191 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TARGET_TEXT, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
192 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
193 LTEXT "Z&ačať v priečinku:", IDC_SHORTCUT_START_IN, 8, 98, 68, 10
194 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_START_IN_EDIT, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
195 LTEXT "&Klávesová skratka:", IDC_SHORTCUT_KEY, 8, 117, 68, 10
196 CONTROL "", IDC_SHORTCUT_KEY_HOTKEY, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
197 LTEXT "Sp&ustiť:", IDC_SHORTCUT_RUN, 8, 136, 68, 10
198 COMBOBOX IDC_SHORTCUT_RUN_COMBO, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
199 LTEXT "Pozná&mka:", IDC_SHORTCUT_COMMENT, 8, 154, 68, 10
200 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_COMMENT_EDIT, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
201 PUSHBUTTON "&Hľadať cieľ...", IDC_SHORTCUT_FIND, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
202 PUSHBUTTON "&Zmeniť ikonu...", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
203 PUSHBUTTON "&Spresniť...", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
204 END
205
206 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
207 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
208 CAPTION "Rozšírené vlastnosti"
209 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
210 BEGIN
211 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
212 LTEXT "Vyberte rozšírené vlastnosti určené pre tento odkaz.", -1, 5, 30, 210, 10
213 CHECKBOX "&Spustiť s inými povereniami", IDC_SHORTEX_RUN_DIFFERENT, 25, 50, 150, 10
214 LTEXT "Táto možnosť umožňuje spustiť tento odkaz ako iný používateľ, alebo pokračovať so svojím používateľským oprávnením, ale s ochranou počítača a údajov pred neoprávnenými aktivitami programu.", -1, 50, 60, 170, 40
215 CHECKBOX "Spustiť v oddelenom pa&mäťovom priestore", IDC_SHORTEX_RUN_SEPARATE, 25, 100, 190, 10, WS_DISABLED
216 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
217 PUSHBUTTON "Prerušiť", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
218 END
219
220 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
221 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
222 CAPTION "Všeobecné"
223 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
224 BEGIN
225 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
226 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
227 LTEXT "Typ:", 14004, 8, 40, 55, 10
228 CONTROL "Priečinok", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
229 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
230 LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 56, 55, 10
231 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
232 LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 72, 55, 10
233 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
234 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
235 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
236 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
237 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
238 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
239 LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 128, 55, 10
240 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
241 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
242 LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 152, 46, 10
243 AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 58, 151, 70, 10
244 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 151, 70, 10
245 AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 181, 151, 70, 10
246 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
247 END
248
249 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
250 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
251 CAPTION "Všeobecné"
252 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
253 BEGIN
254 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
255 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
256 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
257 LTEXT "Typ súboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
258 CONTROL "Súbor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
259 LTEXT "Otvoriť programom:", 14006, 8, 53, 50, 10
260 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
261 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
262 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
263 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
264 LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 75, 45, 10
265 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
266 LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 91, 45, 10
267 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
269 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
271 LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 131, 45, 10
272 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
273 LTEXT "Zmenený:", 14016, 8, 147, 45, 10
274 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
275 LTEXT "Otvorený:", 14018, 8, 163, 45, 10
276 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
277 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
278 LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 189, 45, 10
279 AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 58, 188, 67, 10
280 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 188, 50, 10
281 AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 181, 188, 49, 10
282 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
283 END
284
285 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
286 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
287 CAPTION "Verzia"
288 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
289 BEGIN
290 LTEXT "Verzia súboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
291 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
292 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
293 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
294 LTEXT "Autorské práva: ", 14004, 10, 46, 66, 10 //Copyright
295 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
296 GROUPBOX "Iné informácie o verzii: ", 14006, 6, 70, 222, 115
297 LTEXT "Názov položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
298 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
299 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
300 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
301 END
302
303 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
304 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
305 CAPTION "Všeobecné"
306 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
307 BEGIN
308 ICON "", 14016, 10, 9, 32, 32, WS_VISIBLE
309 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
310 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
311 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
312 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 LTEXT "Systém súborov:", -1, 8, 51, 95, 10
314 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
315 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
316 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
317 LTEXT "Využité miesto:", -1, 25, 69, 80, 10
318 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
320 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
321 LTEXT "Voľné miesto:", -1, 25, 82, 80, 10
322 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
323 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
324 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
325 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
326 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
327 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
328 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
329 LTEXT "Jednotka %c", 14009, 100, 150, 70, 10
330 PUSHBUTTON "Čistenie &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
331 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
332 CHECKBOX "Ušetriť miesto na disku &kompresiou jednotky", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
333 CHECKBOX "&Povoliť indexovanie pre tento disk, a zrýchliť tak hľadanie súborov", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
334 END
335
336 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
337 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
338 CAPTION "Nástroje"
339 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
340 BEGIN
341 GROUPBOX "Kontrola chýb", -1, 5, 5, 230, 60
342 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
343 LTEXT "Umožňuje nájsť chyby na zväzku.", -1, 40, 25, 160, 20
344 PUSHBUTTON "&Skontrolovať...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
345 GROUPBOX "Defragmentácia", -1, 5, 65, 230, 60
346 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
347 LTEXT "Defragmentuje súbory na zväzku.", -1, 40, 85, 160, 20
348 PUSHBUTTON "&Defragmentovať...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
349 GROUPBOX "Zálohovanie", -1, 5, 130, 230, 60
350 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
351 LTEXT "Zálohuje súbory na zväzku.", -1, 40, 150, 160, 20
352 PUSHBUTTON "&Zálohovať...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
353 END
354
355 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
356 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
357 CAPTION "Hardvér"
358 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
359 BEGIN
360 END
361
362 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
363 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
364 CAPTION "Spustiť ako"
365 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
366 BEGIN
367 LTEXT "Ktoré používateľské konto chcete použiť k spusteniu tohto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
368 CHECKBOX "Aktuálny používateľ %s", 14000, 10, 45, 150, 10
369 LTEXT "Chrániť počítač a údaje pred neoprávnenými aktivitami programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
370 CHECKBOX "Táto možnosť môže zabrániť počítačovým vírusom aby poškodili počítač alebo osobné údaje, ale jej zvolenie môže spôsobiť, že program nebude správne fungovať.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
371 CHECKBOX "Nasledujúci používateľ:", 14002, 10, 100, 90, 10
372 LTEXT "Meno používateľa:", -1, 20, 118, 54, 10
373 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
374 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
375 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
376 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
377 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
378 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
379 PUSHBUTTON "Zrušiť", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
380 END
381
382 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
383 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
384 CAPTION "Kôš - vlastnosti"
385 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
386 BEGIN
387 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
388 GROUPBOX "Nastavenia pre zvolené umiestnenie", -1, 10, 72, 220, 70
389 RADIOBUTTON "&Vlastná veľkosť:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
390 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
391 LTEXT "&Maximálna veľkosť (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
392 RADIOBUTTON "Súbory nepremiestňovať do &koša. Zmazané súbory hneď odstrániť.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
393 AUTOCHECKBOX "Zobrazovať &dialógové okno potvrdenia odstránenia", 14004, 20, 155, 196, 10, WS_TABSTOP
394 END
395
396 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
397 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
398 CAPTION "Otvoriť v programe"
399 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
400 BEGIN
401 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
402 LTEXT "Vyberte program, v ktorom sa má otvoriť tento súbor:", -1, 44, 12, 211, 10
403 LTEXT "Súbor: ", 14001, 44, 25, 188, 20
404 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
405 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
406 AUTOCHECKBOX "N&a otvorenie týchto súborov vždy použiť vybratý program", 14003, 20, 193, 225, 10
407 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 14004, 198, 207, 50, 14
408 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
409 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
410 END
411
412 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
413 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
414 CAPTION "General"
415 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
416 BEGIN
417 GROUPBOX "Úlohy", -1, 7, 10, 249, 45
418 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
419 AUTORADIOBUTTON "Show common tasks in &folders", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Use ReactOS class&ic folders", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
421 GROUPBOX "Browse folders", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
422 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
423 AUTORADIOBUTTON "Open each folder in the sa&me window", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Open each folder in its own &window", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
425 GROUPBOX "Click items as follows", -1, 7, 110, 249, 60
426 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
427 AUTORADIOBUTTON "&Single-click to open an item (point to select)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
428 AUTORADIOBUTTON "&Double-click to open an item (single-click to select)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
429 AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles consistent with my &browser", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
430 AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles only when I &point at them", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
431 PUSHBUTTON "&Restore Defaults", IDC_FOLDER_OPTIONS_RESTORE, 167, 175, 90, 14, WS_TABSTOP
432 END
433
434 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
435 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
436 CAPTION "Zobraziť"
437 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
438 BEGIN
439 GROUPBOX "Folder views", -1, 7, 10, 249, 60
440 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
441 LTEXT "You can apply the view(such as Details or Tiles) that\nyou are using for this folder to all folders.", -1, 60, 20, 180, 20
442 PUSHBUTTON "Apply to A&ll Folders", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
443 PUSHBUTTON "&Reset All Folders", IDC_VIEW_RESET_ALL, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
444 LTEXT "Advanced settings:", -1, 7, 80, 100, 10
445 CONTROL "", IDC_VIEW_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
446 PUSHBUTTON "Restore &Defaults", IDC_VIEW_RESTORE_DEFAULTS, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
447 END
448
449 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
450 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
451 CAPTION "Typy súborov"
452 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
453 BEGIN
454 LTEXT "Registrované &typy súborov:", -1, 7, 10, 70, 10
455 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
456 PUSHBUTTON "&Nový", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
457 PUSHBUTTON "O&dstrániť", IDC_FILETYPES_DELETE, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
458 GROUPBOX "Details for '%s' extension", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
459 LTEXT "Opens with:", -1, 12, 140, 40, 10
460 CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
461 LTEXT "Appname", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
462 PUSHBUTTON "&Zmeniť...", IDC_FILETYPES_CHANGE, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
463 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 30
464 PUSHBUTTON "Ad&vanced", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
465 END
466
467 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
468 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
469 CAPTION "Potvrdenie nahradenia súboru"
470 FONT 8, "MS Shell Dlg"
471 BEGIN
472 DEFPUSHBUTTON "Án&o", IDYES, 20, 122, 60, 14
473 PUSHBUTTON "Áno pre &všetky", 12807, 85, 122, 60, 14
474 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 150, 122, 60, 14
475 PUSHBUTTON "&Zrušiť", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
476 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
477 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
478 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%2', ktorý je určený iba na čítanie.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
479 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje systémový súbor s názvom '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "Chcete nahradiť existujúci súbor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
481 LTEXT "(neznámy dátum a veľkosť)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
482 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
483 LTEXT "týmto súborom?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
484 LTEXT "(neznámy dátum a veľkosť)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
485 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
486 END
487
488 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
489 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
490 CAPTION "Odhlásiť ReactOS"
491 FONT 8, "MS Shell Dlg"
492 BEGIN
493 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
494 LTEXT "Ste si istý, že sa chcete odhlásiť?", -1, 49, 15, 131, 8
495 DEFPUSHBUTTON "O&dhlásiť", IDOK, 49, 38, 43, 14
496 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 99, 38, 43, 14
497 END
498
499 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
500 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
501 CAPTION "Odpojiť ReactOS"
502 FONT 8, "MS Shell Dlg"
503 BEGIN
504 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
505 LTEXT "Určite chcete odpojiť?", -1, 49, 15, 131, 8
506 DEFPUSHBUTTON "&Odpojiť", IDOK, 47, 38, 47, 14
507 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
508 END
509
510 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
511 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
512 CAPTION "AutoPlay"
513 FONT 8, "MS Shell Dlg"
514 BEGIN
515 LTEXT "&Select a content type, then choose an action for ReactOS to perform automatically when that type is used in this device:", 1000, 7, 7, 215, 20
516 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
517 GROUPBOX "Actions", -1, 7, 45, 212, 146
518 AUTORADIOBUTTON "Select an action to &perform:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
519 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
520 AUTORADIOBUTTON "Prompt me each time to &choose an action", 1006, 14, 177, 202, 10
521 PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
522 END
523
524 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
525 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
526 CAPTION "Zmiešaný obsah"
527 FONT 8, "MS Shell Dlg"
528 BEGIN
529 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
530 LTEXT "Tento disk alebo zariadenie obsahuje viac ako len jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
531 LTEXT "What do you want ReactOS to do?", 1002, 32, 31, 188, 8
532 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
533 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
534 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
535 END
536
537 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
538 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
539 CAPTION "Zmiešaný obsah"
540 FONT 8, "MS Shell Dlg"
541 BEGIN
542 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
543 LTEXT "ReactOS can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:", 1001, 30, 7, 193, 20
544 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
545 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
546 LTEXT "Čo má systém ReactOS urobiť?", 1002, 32, 41, 190, 8
547 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
548 AUTOCHECKBOX "Vždy vykonať zvolenú akciu.", 1004, 32, 171, 190, 10
549 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
550 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
551 END
552
553 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
554 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
555 CAPTION "Automatické prehrávanie"
556 FONT 8, "MS Shell Dlg"
557 BEGIN
558 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
559 LTEXT "ReactOS can perform the same action each time you connect this device.", 1001, 32, 7, 190, 22
560 LTEXT "Čo má systém ReactOS &urobiť?", 1002, 32, 31, 190, 8
561 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
562 AUTOCHECKBOX "&Vždy vykonať zvolenú akciu.", 1004, 32, 143, 190, 8
563 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
564 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
565 END
566
567 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
568 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
569 CAPTION "Vypnutie systému ReactOS"
570 FONT 8, "MS Shell Dlg"
571 BEGIN
572 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
573 LTEXT "Čo chcete aby počítač urobil?", -1, 39, 7, 167, 10
574 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
575 LTEXT "Maintains your session, keeping the computer running on low power with data still in memory. The computer wakes up when you press a key or move the mouse.", 8225, 39, 40, 167, 37
576 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
577 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
578 PUSHBUTTON "&Pomocník", IDHELP, 144, 82, 60, 14
579 END
580
581 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
582 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
583 CAPTION "Formát"
584 FONT 8, "MS Shell Dlg"
585 BEGIN
586 DEFPUSHBUTTON "&Spustiť", IDOK, 53, 198, 60, 14
587 PUSHBUTTON "&Zavrieť", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
588 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
589 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
590 LTEXT "Súborový systé&m:", -1, 7, 35, 170, 9
591 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
592 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
593 LTEXT "&Veľkosť alokačnej jednotky:", -1, 7, 64, 170, 9
594 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
595 LTEXT "&Názov zväzku", -1, 7, 93, 170, 9
596 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
597 GROUPBOX "Možnosti &formátovania", 4610, 7, 121, 170, 49
598 AUTOCHECKBOX "&Rýchle formátovanie", 28674, 16, 135, 155, 10
599 AUTOCHECKBOX "Z&apnúť kompresiu", 28675, 16, 152, 155, 10
600 END
601
602 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
603 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
604 CAPTION "Kontrola disku"
605 FONT 8, "MS Shell Dlg"
606 BEGIN
607 DEFPUSHBUTTON "&Spustiť", IDOK, 63, 95, 60, 14
608 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 40
609 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
610 AUTOCHECKBOX "&Automaticky opraviť chyby v systéme súborov", 14000, 16, 15, 165, 10
611 AUTOCHECKBOX "Vy&hľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
612 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
613 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
614 END
615
616 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
617 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
618 CAPTION "Zmena ikony"
619 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
620 BEGIN
621 LTEXT "Look for icons in this file:", -1, 7, 7, 179, 10
622 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", IDC_BUTTON_PATH, 128, 17, 57, 14
623 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 117, 14, ES_AUTOHSCROLL
624 LTEXT "Select an icon from the list below:", -1, 7, 36, 179, 10
625 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
626 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
627 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
628 END
629
630 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
631 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
632 CAPTION "Caution"
633 FONT 8, "MS Shell Dlg"
634 BEGIN
635 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
636 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
637 another application. Modifying this file might damage your\n\
638 system or make it less functional.\n\n\
639 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
640 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
641 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
642 END
643
644 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
645 CAPTION "Create New Extension"
646 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
647 FONT 8, "MS Shell Dlg"
648 BEGIN
649 LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
650 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
651 PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
652 LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
653 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
654 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
655 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
656 END
657
658 IDD_EDITTYPE DIALOG 0, 0, 225, 190
659 CAPTION "Edit File Type"
660 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
661 FONT 8, "MS Shell Dlg"
662 BEGIN
663 ICON "", IDC_EDITTYPE_ICON, 5, 8, 20, 20
664 EDITTEXT IDC_EDITTYPE_TEXT, 30, 10, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
665 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
666 LTEXT "&Actions:", -1, 5, 37, 70, 10
667 LISTBOX IDC_EDITTYPE_LISTBOX, 5, 50, 140, 60, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_HASSTRINGS | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
668 PUSHBUTTON "&New...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
669 PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
670 PUSHBUTTON "&Remove", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
671 PUSHBUTTON "&Set Default", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
672 AUTOCHECKBOX "Confirm &open after download", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
673 AUTOCHECKBOX "Al&ways show extension", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
674 AUTOCHECKBOX "&Browse in same window", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
675 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 95, 170, 60, 14
676 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
677 END
678
679 IDD_ACTION DIALOG 0, 0, 225, 95
680 CAPTION "New Action"
681 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
682 FONT 8, "MS Shell Dlg"
683 BEGIN
684 LTEXT "&Action:", -1, 5, 7, 150, 10
685 EDITTEXT IDC_ACTION_ACTION, 5, 20, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
686 LTEXT "App&lication used to perform action:", -1, 5, 42, 150, 10
687 EDITTEXT IDC_ACTION_APP, 5, 55, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
688 PUSHBUTTON "B&rowse...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
689 AUTOCHECKBOX "&Use DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
690 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 160, 20, 60, 14
691 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
692 END
693
694 IDD_FOLDER_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 240, 250
695 CAPTION "Customize"
696 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
697 FONT 8, "MS Shell Dlg"
698 BEGIN
699 GROUPBOX "What kind of folder do you want?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
700 LTEXT "Use this &folder type as a template:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
701 COMBOBOX IDC_FOLDERCUST_COMBOBOX, 15, 35, 210, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
702 AUTOCHECKBOX "Also apply this template to all &subfolders", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
703 GROUPBOX "Folder pictures", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
704 LTEXT "For Thumbnails view, you can put a picture on this folder to remind you of the contents.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
705 PUSHBUTTON "Choose &Picture...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
706 PUSHBUTTON "&Restore Default", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
707 LTEXT "Preview:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
708 CONTROL "", IDC_FOLDERCUST_PREVIEW_BITMAP, "STATIC", SS_BITMAP | WS_GROUP, 150, 100, 60, 60
709 GROUPBOX "Folder icons", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
710 LTEXT "For all views except Thumbnails, you can change the standard ""folder"" icon to another icon.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
711 ICON 0, IDC_FOLDERCUST_ICON, 175, 209, 32, 30
712 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15
713 END
714
715 STRINGTABLE
716 BEGIN
717 /* columns in the shellview */
718 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Názov" //Name
719 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Veľkosť"
720 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
721 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Modifikovaný"
722 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atribúty"
723 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Veľkosť"
724 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Veľkosť k dispozícii"
725 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Vlastník"
726 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Skupina"
727 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Filename"
728 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategória"
729 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Pôvod" //Pôvodné umiestnenie
730 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstránený" //Dátum zmazania
731 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Fonttype"
732 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Workgroup"
733 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Network Location"
734 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
735 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stav"
736 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Poznámky" //Comments
737 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Location"
738 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
739
740 /* special folders */
741 IDS_DESKTOP "Pracovná plocha"
742 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
743 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Kôš"
744 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panel"
745 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje na správu"
746
747 /* special folders descriptions */
748 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configure administrative settings for your computer."
749 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Customize the display of files and folders and change file associations."
750 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Add, change, and manage fonts on your computer."
751 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Shows installed printers and fax printers and helps you add new ones."
752
753 /* context menus */
754 IDS_VIEW_LARGE "&Veľké ikony"
755 IDS_VIEW_SMALL "&Malé ikony"
756 IDS_VIEW_LIST "&Zoznam"
757 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
758 IDS_SELECT "Vybrať"
759 IDS_OPEN "&Otvoriť"
760 IDS_CREATELINK "Vytvoriť o&dkaz"
761 IDS_COPY "&Kopírovať"
762 IDS_DELETE "Odstrániť"
763 IDS_PROPERTIES "Vl&astnosti"
764 IDS_CUT "&Vystrihnúť"
765 IDS_RESTORE "&Obnoviť"
766 IDS_FORMATDRIVE "Formátovať..."
767 IDS_RENAME "Premenovať"
768 IDS_PASTE "Vložiť"
769 IDS_EJECT "Eject"
770 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
771
772 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Unable to create the folder '%1'"
773 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Unable to create folder"
774 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdenie odstránenia súboru"
775 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdenie odstránenia priečinka"
776 IDS_DELETEITEM_TEXT "Naozaj chcete vymazať '%1'?"
777 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Naozaj chcete vymazať tieto %1 položky?"
778 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Naozaj chcete vymazať vybranú/é položku/y?"
779 IDS_TRASHITEM_TEXT "Naozaj chcete odoslať '%1' do koša?"
780 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Naozaj chcete odoslať '%1' a všetko čo obsahuje do koša?"
781 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Naozaj chcete odoslať tieto %1 položky do koša?"
782 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemôže byť odoslaná do koša. Chcete ju namiesto toho vymazať?"
783 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%1'.\n\nChcete ho nahradiť?"
784 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdenie prepísania súboru"
785 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tento priečinok už obsahuje priečinok s názvom '%1'.\n\nAk budú mať súbory v cieľovom priečinku rovnaké názvy ako súbory\nvo vybranom priečinku, tak budú nahradené. Stále chcete presunúť\nalebo skopírovať priečinok?"
786
787 IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
788 IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
789 IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
790 IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
791 IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
792 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
793
794 /* message box strings */
795 IDS_RESTART_TITLE "Reštartovať"
796 IDS_RESTART_PROMPT "Naozaj chcete reštartovať systém?"
797 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnúť"
798 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Naozaj chcete vypnúť počítač?"
799
800 /* Run File dialog */
801 IDS_RUNDLG_ERROR "Nemožno zobraziť dialogové okno Spustiť súbor (vnútorná chyba)"
802 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nemožno zobraziť dialogové okno Prehľadávať (vnútorná chyba)"
803 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Prehľadávať"
804 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustiteľné súbory (*.exe)\0*.exe\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
805
806 /* shell folder path default values */
807 IDS_PROGRAMS "Ponuka Štart\\Programy"
808 IDS_PERSONAL "Moje dokumenty"
809 IDS_FAVORITES "Obľúbené položky"
810 IDS_STARTUP "Ponuka Štart\\Programy\\Po spustení"
811 IDS_RECENT "Recent"
812 IDS_SENDTO "Odoslať do"
813 IDS_STARTMENU "Ponuka Štart"
814 IDS_MYMUSIC "Hudba"
815 IDS_MYVIDEO "Videá"
816 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Pracovná plocha"
817 IDS_NETHOOD "NetHood"
818 IDS_TEMPLATES "Templates"
819 IDS_APPDATA "Application Data"
820 IDS_PRINTHOOD "PrintHood"
821 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
822 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
823 IDS_COOKIES "Cookies"
824 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
825 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
826 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
827 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
828 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documents"
829 IDS_ADMINTOOLS "Ponuka Štart\\Programy\\Nástroje na správu"
830 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\My Music"
831 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\My Pictures"
832 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\My Videos"
833 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
834 IDS_NETWORKPLACE "Miesta v sieti"
835
836 IDS_NEWFOLDER "Nový priečinok"
837
838 IDS_DRIVE_FIXED "Lokálny disk"
839 IDS_DRIVE_CDROM "Jednotka CD"
840 IDS_DRIVE_NETWORK "Sieťový disk"
841 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
842 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
843 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
844
845 /* Open With */
846 IDS_OPEN_WITH "Otvoriť v progra&me"
847 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "&Vybrať program..."
848 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
849 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
850
851 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
852 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Späť"
853 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
854 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Priečinok"
855 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Odkaz"
856 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti priečinka"
857 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umiestnenia Koša" //Recycle Bin Location
858 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné miesto"
859 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vyprázdniť Kôš"
860 IDS_PICK_ICON_TITLE "Choose Icon"
861 IDS_PICK_ICON_FILTER "Súbory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
862 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustiteľné súbory (*.exe)\0*.exe\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
863
864 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
865 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
866 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
867 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
868 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
869
870 /* Friendly File Type Names */
871 IDS_DIRECTORY "Priečinok"
872 IDS_BAT_FILE "Dávkový súbor systému ReactOS"
873 IDS_CMD_FILE "Príkazový skript systému ReactOS"
874 IDS_COM_FILE "DOS Aplikácia"
875 IDS_CPL_FILE "Položka ovládacieho panela"
876 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
877 IDS_DB__FILE "Database File"
878 IDS_DLL_FILE "Rozšírenie aplikácie"
879 IDS_DRV_FILE "Ovládač zariadenia"
880 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
881 IDS_EXE_FILE "Aplikácia"
882 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
883 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
884 IDS_TLB_FILE "Type Library"
885 IDS_FON_FILE "Súbor písma"
886 IDS_TTF_FILE "Súbor písma TrueType"
887 IDS_OTF_FILE "Súbor písma OpenType"
888 IDS_HLP_FILE "Súbor pomocníka"
889 IDS_ICO_FILE "Icon"
890 IDS_INI_FILE "Konfiguračné nastavenia"
891 IDS_LNK_FILE "Odkaz"
892 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
893 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
894 IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
895 IDS_SYS_FILE "Systémový súbor"
896 IDS_VXD_FILE "Ovládač virtuálneho zariadenia"
897 IDS_ANY_FILE "%s-file"
898
899 IDS_OPEN_VERB "Otvoriť"
900 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
901 IDS_RUNAS_VERB "Spustiť ako..."
902 IDS_EDIT_VERB "Upraviť"
903 IDS_FIND_VERB "Find"
904 IDS_PRINT_VERB "Tlačiť"
905
906 IDS_FILE_FOLDER "súbory: %u, priečinky: %u"
907 IDS_PRINTERS "Tlačiarne"
908 IDS_FONTS "Písma"
909 IDS_INSTALLNEWFONT "&Nainštalovať nové písmo..."
910
911 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Default allocation size"
912 IDS_COPY_OF "Copy of"
913
914 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "There is no ReactOS program configured to open this type of file."
915
916 IDS_FILE_DETAILS "Details for '%s' extension"
917 IDS_FILE_DETAILSADV "Files with extension '%s' are of type '%s'. To change settings that affect all '%s' files, click Advanced."
918 IDS_FILE_TYPES "File Types"
919 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensions"
920
921 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
922 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
923 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s File"
924
925 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
926 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
927 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
928
929 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
930 IDS_OBJECTS "%d Objects"
931 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
932
933 IDS_ADVANCED_FOLDER "Files and Folders"
934 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatically search for network folders and printers"
935 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Display file size information in folder tips"
936 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Display simple folder view in Explorer's Folders list"
937 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Display the contents of system folders"
938 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Display the full path in address bar"
939 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Display the full path in the title bar"
940 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Do not cache thumbnails"
941 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Hidden files and folders"
942 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Do not show hidden files and folders"
943 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Show hidden files and folders"
944 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Hide extensions for known file types"
945 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Hide protected operating system files (Recommended)"
946 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Launch folder windows in a separate process"
947 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Remember each folder's view settings"
948 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Restore previous folder windows at logon"
949 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
950 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
951 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
952
953 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
954 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
955 IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
956 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
957 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
958 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
959
960 IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
961 IDS_SPECIFY_ACTION "You must specify an action."
962 IDS_INVALID_PROGRAM "The specified program could not be found. Make sure the file name and path are correct."
963 IDS_REMOVE_ACTION "Are you sure you want to remove this action?"
964 IDS_ACTION_EXISTS "The action '%s' is already registered for this file type. Please enter a different name and try again."
965 IDS_EXE_FILTER "Programs\0*.exe\0All Files\0*.*\0"
966 IDS_EDITING_ACTION "Editing action for type: "
967 IDS_NO_ICONS "The file '%s' contains no icons.\n\nChoose an icon from the list or specify a different file."
968 IDS_FILE_NOT_FOUND "The file '%s' was not found."
969 END