[SHELL32] Fix some elements positions and styles
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 06-02-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 MENU_001 MENUEX
8 BEGIN
9 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
10 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
11 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
12 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
13 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
14 POPUP "Organizo &Ikona", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
15 BEGIN
16 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
17 MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
18 END
19 END
20
21 /* shellview background menu */
22 MENU_002 MENUEX
23 BEGIN
24 POPUP ""
25 BEGIN
26 POPUP "&Vëzhgo", FCIDM_SHVIEW_VIEW
27 BEGIN
28 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
29 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
30 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
31 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
32 END
33 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
34 POPUP "Organizo &Ikona", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
35 BEGIN
36 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
37 MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
38 END
39 MENUITEM "Rreshto Ikonat", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
40 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
41 MENUITEM "Riresko", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
42 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
43 MENUITEM "Ngjit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
44 MENUITEM "Ngjit si Lidhje", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
45 END
46 END
47
48 /* menubar EDIT menu */
49 MENU_003 MENU
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
54 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
55 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
56 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
59 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
62 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
63 END
64
65 /* shellview item menu */
66 MENU_SHV_FILE MENU
67 BEGIN
68 POPUP ""
69 BEGIN
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "Prej", IDM_CUT
72 MENUITEM "&Kopjo", IDM_COPY
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "Krijo &Lidhje", IDM_CREATELINK
75 MENUITEM "&Fshi", IDM_DELETE
76 MENUITEM "&Riemërto", IDM_RENAME
77 MENUITEM SEPARATOR
78 MENUITEM "&Cilësime", IDM_PROPERTIES
79 END
80 END
81
82 IDM_DRAGFILE MENU
83 BEGIN
84 POPUP ""
85 BEGIN
86 MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
87 MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
88 MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
89 MENUITEM SEPARATOR
90 MENUITEM "Cancel", 0
91 END
92 END
93
94 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Shfleto për Dosje"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
100 PUSHBUTTON "Anulo", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
101 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
102 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
103 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
104 END
105
106 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
107 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
108 CAPTION "Shfleto për Dosje"
109 FONT 8, "MS Shell Dlg"
110 BEGIN
111 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
112 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
113 LTEXT "Dosje:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
114 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
115 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "&Bëj Dosje T're", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 END
120
121 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "Meszhe"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
127 PUSHBUTTON "Po për T'gjitha", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
128 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
129 PUSHBUTTON "&Anulo", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
130 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
131 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
132 END
133
134 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
135 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
136 CAPTION "Rreth %s"
137 FONT 8, "MS Shell Dlg"
138 BEGIN
139 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
140 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
141 LTEXT "Versioni ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
142 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
143 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
144 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
145 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
146 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
147 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
148 LTEXT " Ekipi ReactOS\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
149 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
150 LTEXT "Ky version ReactOS është i regjistruar për:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
151 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
152 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
153 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
154 LTEXT "Kujtesa fizike e instaluar:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
155 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
156 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
157 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
158 END
159
160 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
161 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
162 FONT 8, "MS Shell Dlg"
163 BEGIN
164 LTEXT "ReactOS u soll tek ju nga:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
165 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
166 END
167
168 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Ekzekuto"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
174 LTEXT "Shkruaj emrin e një programi, dosje, dokumenti, apo burim interneti, dhe ReactOS do të hap atë për ju.", 12289, 36, 11, 182, 18
175 LTEXT "&Hap:", 12305, 7, 39, 24, 10
176 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
177 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
178 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 98, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
179 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 12288, 160, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
180 END
181
182 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
183 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
184 CAPTION "Ikonë"
185 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
186 BEGIN
187 ICON "", IDC_SHORTCUT_ICON, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
188 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TEXT, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
189 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
190 LTEXT "Tipi Objektivit:", IDC_SHORTCUT_TYPE, 8, 38, 68, 10
191 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TYPE_EDIT, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
192 LTEXT "Vendndodhja ObjektivitTarget location:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 68, 10
193 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION_EDIT, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
194 LTEXT "&Objektivi:", IDC_SHORTCUT_TARGET, 8, 71, 68, 10
195 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TARGET_TEXT, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
196 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
197 LTEXT "&Fillo në:", IDC_SHORTCUT_START_IN, 8, 98, 68, 10
198 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_START_IN_EDIT, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
199 LTEXT "Ikonë &çelës:", IDC_SHORTCUT_KEY, 8, 117, 68, 10
200 CONTROL "", IDC_SHORTCUT_KEY_HOTKEY, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
201 LTEXT "&Ekzekuto:", IDC_SHORTCUT_RUN, 8, 136, 68, 10
202 COMBOBOX IDC_SHORTCUT_RUN_COMBO, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
203 LTEXT "K&oment:", IDC_SHORTCUT_COMMENT, 8, 154, 68, 10
204 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_COMMENT_EDIT, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
205 PUSHBUTTON "&Gjej Objektivin...", IDC_SHORTCUT_FIND, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
206 PUSHBUTTON "&Ndrysho Ikonë...", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
207 PUSHBUTTON "A&vancuar...", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
208 END
209
210 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
211 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
212 CAPTION "Karakteristika Zgjeruara"
213 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
214 BEGIN
215 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
216 LTEXT "Zgjidhni karakteristikat e avancuara që ju dëshironi për këtë ikonë.", -1, 5, 30, 210, 10
217 CHECKBOX "Ekzekuto me kredenciale të ndryshme", IDC_SHORTEX_RUN_DIFFERENT, 25, 50, 150, 10
218 LTEXT "Ky opsion mund të lejojë për të drejtuar këtë ikonë si një përdorues tjetër, ose të vazhdojë si veten tënde, duke mbrojtur kompjuterin tuaj dhe të dhënat nga aktiviteti i paautorizuar i programit.", -1, 50, 60, 175, 40
219 CHECKBOX "Ekzekuto në hapësirë ​​të veçantë që e kujtesës", IDC_SHORTEX_RUN_SEPARATE, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
220 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
221 PUSHBUTTON "Ndërprej", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
222 END
223
224 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
225 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
226 CAPTION "Përgjithshëm"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
228 BEGIN
229 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
230 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
231 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 40, 55, 10
232 CONTROL "Dosje", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
233 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
234 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 56, 55, 10
235 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
236 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 72, 55, 10
237 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
238 LTEXT "Masa e diskut:", 140101, 8, 88, 55, 10
239 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
240 LTEXT "Përmban:", 14026, 8, 104, 55, 10
241 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
242 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
243 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 128, 55, 10
244 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
245 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
246 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
247 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 151, 70, 10
248 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 151, 70, 10
249 AUTOCHECKBOX "&Arkiva", 14023, 181, 151, 70, 10
250 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
251 END
252
253 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
254 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
255 CAPTION "Përgjithshme"
256 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
257 BEGIN
258 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
259 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
260 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
261 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 35, 50, 10
262 CONTROL "Dokumenti", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
263 LTEXT "Hap me:", 14006, 8, 53, 50, 10
264 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
265 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
266 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
268 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 75, 45, 10
269 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 91, 45, 10
271 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
272 LTEXT "Masë në disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
273 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
274 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
275 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 131, 45, 10
276 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
277 LTEXT "Modifikuar:", 14016, 8, 147, 45, 10
278 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
279 LTEXT "Aksesuar:", 14018, 8, 163, 45, 10
280 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
281 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
282 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
283 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 188, 67, 10
284 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 188, 50, 10
285 AUTOCHECKBOX "&Arkivuar", 14023, 181, 188, 49, 10
286 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
287 END
288
289 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
290 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
291 CAPTION "Versioni"
292 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
293 BEGIN
294 LTEXT "Versioni dokumentit: ", 14000, 10, 10, 55, 10
295 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
296 LTEXT "Përshkrimi: ", 14002, 10, 27, 45, 10
297 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
298 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
299 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
300 GROUPBOX "Informacione të tjera Versioni: ", 14006, 6, 70, 222, 115
301 LTEXT "Emri artikullit: ", 14007, 13, 82, 50, 10
302 LTEXT "Vlera: ", 14008, 112, 82, 45, 10
303 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
304 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
305 END
306
307 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
308 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
309 CAPTION "Përgjithshme"
310 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
311 BEGIN
312 ICON "", 14016, 10, 9, 32, 32, WS_VISIBLE
313 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
314 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
315 LTEXT "Tipi:", -1, 8, 38, 95, 10
316 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 LTEXT "Dokumentimi Sistemit:", -1, 8, 51, 95, 10
318 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
319 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
320 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
321 LTEXT "Hapësira përdorur:", -1, 25, 69, 80, 10
322 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
323 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
324 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
325 LTEXT "Hapësirë Falas:", -1, 25, 82, 80, 10
326 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
327 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
328 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
329 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 25, 103, 80, 10
330 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
331 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
332 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
333 LTEXT "Drive %c", 14009, 100, 150, 70, 10
334 PUSHBUTTON "Pastrim &Disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
335 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
336 CHECKBOX "Kompres drivin për të kursyer hapësirë ​​në disk", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
337 CHECKBOX "Lejo Shërbimet e Indeksimi për indeksim të këtij disku për dokumentat të shpejtë në kërkim", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
338 END
339
340 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
341 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
342 CAPTION "Vegla"
343 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
344 BEGIN
345 GROUPBOX "Bagim-kontroll", -1, 5, 5, 230, 60
346 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
347 LTEXT "Ky opsion do të kontrollojë volumin për\ngabime.", -1, 40, 25, 160, 20
348 PUSHBUTTON "Kontrollo tani...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
349 GROUPBOX "Defragmentacion", -1, 5, 65, 230, 60
350 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
351 LTEXT "Ky opsion do të defragmentojë dokumentat nga vëllimi", -1, 40, 85, 160, 20
352 PUSHBUTTON "Defragmento Tani...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
353 GROUPBOX "Rezervat", -1, 5, 130, 230, 60
354 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
355 LTEXT "Ky opsion do të ruaj/rezervoj dokumentat nga vëllimi.", -1, 40, 150, 160, 20
356 PUSHBUTTON "Rezerv Tani...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
357 END
358
359 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
360 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
361 CAPTION "Pajisje"
362 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
363 BEGIN
364 END
365
366 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
367 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
368 CAPTION "Ekzekuto Si"
369 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
370 BEGIN
371 LTEXT "Cila llogari përdoruese doni të përdorni për të ekzekutuar këtë program?", -1, 10, 20, 220, 20
372 CHECKBOX "Përdoruesi tanishme %s", 14000, 10, 45, 150, 10
373 LTEXT "Mbroni kompjuterin tim dhe të dhëna nga aktiviteti i paautorizuar i programit", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
374 CHECKBOX "Ky opsion mund të parandaloi viruset kompjuterike që dëmtojnë kompjuterin tuaj personal ose të dhënat, por zgjedhja e programit mund të shkaktojë funksionim në mënyrë të paligjshme.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
375 CHECKBOX "Përdorues në vijim:", 14002, 10, 100, 90, 10
376 LTEXT "Përdoruesi:", -1, 20, 118, 54, 10
377 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
378 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
379 LTEXT "Fjalëkalimi:", -1, 20, 143, 53, 10
380 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
381 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
382 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
383 PUSHBUTTON "Anulo", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
384 END
385
386 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
387 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
388 CAPTION "Cilësimet Koshit"
389 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
390 BEGIN
391 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
392 GROUPBOX "Parametrat për vendndodhjen e përzgjedhur", -1, 10, 72, 220, 70
393 RADIOBUTTON "Masë me porosi:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
394 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
395 LTEXT "M&aximum masë(MB):", -1, 20, 105, 70, 10
396 RADIOBUTTON "Mos lëviz dokumenta në kosh. Hiqni dokumenat menjëherë kur fshihen.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
397 AUTOCHECKBOX "&Shfaq dialog konfirmues fshini", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
398 END
399
400 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
401 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
402 CAPTION "Hap Me"
403 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
404 BEGIN
405 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
406 LTEXT "Zgjidhni programin që dëshironi të përdorni për të hapur këtë dokument:", -1, 44, 12, 211, 10
407 LTEXT "Dokument: ", 14001, 44, 25, 188, 20
408 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
409 CONTROL "Programe", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
410 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë përdorni programin e përzgjedhur për të hapur këtë lloj dokumenti", 14003, 20, 193, 225, 10
411 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 14004, 198, 207, 50, 14
412 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
413 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
414 END
415
416 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
417 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
418 CAPTION "Përgjithshëm"
419 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
420 BEGIN
421 GROUPBOX "Detyra", -1, 7, 10, 249, 45
422 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
423 AUTORADIOBUTTON "Trego detyra të përbashkëta në dosjet", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Përdorimi ReactOS dosjet klasike", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
425 GROUPBOX "Shfleto Dosje", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
426 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
427 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në të njëtën dritare", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
428 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në dritaren e saj", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
429 GROUPBOX "Klikoni artikuj si më poshtë", -1, 7, 110, 249, 60
430 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
431 AUTORADIOBUTTON "Klikim-njëherësh për të hapur një objekt (pikë për të zgjedhur)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
432 AUTORADIOBUTTON "Kliko-dyherë për të hapur një objekt (klikoni-njëerësht për të zgjedhur)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
433 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo titull ikone në përputhje me shfletuesin tim", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
434 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo ikonën vetëm në tituj ku unë vë pikë në ta", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
435 PUSHBUTTON "&Rikthe Parazgjedhjet", IDC_FOLDER_OPTIONS_RESTORE, 167, 175, 90, 14, WS_TABSTOP
436 END
437
438 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
439 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
440 CAPTION "Vëzhgo"
441 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
442 BEGIN
443 GROUPBOX "Vëzhgo Dosjen", -1, 7, 10, 249, 60
444 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
445 LTEXT "Ju mund të aplikoni pamje (të tilla si Detaje ose Pllaka) që\nJu jeni duke përdorur për këtë dosje të gjitha dosjet.", -1, 60, 20, 180, 20
446 PUSHBUTTON "Apliko për të gjitha Dosjet", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
447 PUSHBUTTON "&Rivë të gjitha Dosjet", IDC_VIEW_RESET_ALL, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
448 LTEXT "Cilësime të Avancuar:", -1, 7, 80, 100, 10
449 CONTROL "", IDC_VIEW_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
450 PUSHBUTTON "Kthej &Parazgjedhje", IDC_VIEW_RESTORE_DEFAULTS, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
451 END
452
453 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
454 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
455 CAPTION "Tipe Dokumenti"
456 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
457 BEGIN
458 LTEXT "Dokumentat e regjistruar dhe lloji:", -1, 7, 10, 70, 10
459 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
460 PUSHBUTTON "E're", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
461 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_FILETYPES_DELETE, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
462 GROUPBOX "Detaje për '%s' zgjerim", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
463 LTEXT "Hap me:", -1, 12, 140, 40, 10
464 CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
465 LTEXT "Emriapp", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
466 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", IDC_FILETYPES_CHANGE, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
467 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 30
468 PUSHBUTTON "Avancuar", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
469 END
470
471 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
472 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
473 CAPTION "Konfirmo Zëvendësimin Dokumenteve"
474 FONT 8, "MS Shell Dlg"
475 BEGIN
476 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 20, 122, 60, 14
477 PUSHBUTTON "Po për të Gjithë", 12807, 85, 122, 60, 14
478 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 150, 122, 60, 14
479 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
480 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
481 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument me emrin '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
482 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument lexues-vetëm me emrin '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
483 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument sistemi me emrin '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
484 LTEXT "Doni të zëvendësuar dokumentin ekzistues", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
485 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
486 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
487 LTEXT "me këtë?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
488 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
489 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
490 END
491
492 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
493 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
494 CAPTION "Dil nga ReactOS"
495 FONT 8, "MS Shell Dlg"
496 BEGIN
497 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
498 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni të dilni?", -1, 35, 16, 146, 8
499 DEFPUSHBUTTON "&Dil", IDOK, 41, 39, 50, 14
500 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
501 END
502
503 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
504 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
505 CAPTION "Shkëputu nga ReactOS"
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 BEGIN
508 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
509 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te shkëputeni?", -1, 49, 15, 131, 8
510 DEFPUSHBUTTON "Shkëputu", IDOK, 47, 38, 47, 14
511 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
512 END
513
514 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
515 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
516 CAPTION "HapAuto"
517 FONT 8, "MS Shell Dlg"
518 BEGIN
519 LTEXT "&Zgjidhni një lloj përmbajtje, më pas zgjidhni një veprim për ReactOS për të kryer automatikisht kur lloji që është përdorur në këtë pajisje:", 1000, 7, 7, 215, 20
520 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
521 GROUPBOX "Veprim", -1, 7, 45, 212, 146
522 AUTORADIOBUTTON "Zgjidhni një veprim për të kryer:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
523 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
524 AUTORADIOBUTTON "Më kërko mua çdo herë për të zgjedhur dhe një veprim", 1006, 14, 177, 202, 10
525 PUSHBUTTON "Kthej Parazgjedhje", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
526 END
527
528 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
529 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
530 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
531 FONT 8, "MS Shell Dlg"
532 BEGIN
533 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
534 LTEXT "Ky disk ose pajisje përmban më shumë se një lloj të përmbajtjes.", 1001, 32, 7, 191, 20
535 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 188, 8
536 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
537 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
538 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
539 END
540
541 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
542 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
543 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
544 FONT 8, "MS Shell Dlg"
545 BEGIN
546 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
547 LTEXT "ReactOS mund të kryej të njëjtin veprim sa herë që ju të fusni një disk, ose një pajisje të lidhur me këtë lloj dokumenti:", 1001, 30, 7, 193, 20
548 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
549 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
550 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 41, 190, 8
551 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
552 AUTOCHECKBOX "Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur.", 1004, 32, 171, 190, 10
553 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
554 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
555 END
556
557 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
558 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
559 CAPTION "HapAuto"
560 FONT 8, "MS Shell Dlg"
561 BEGIN
562 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
563 LTEXT "ReactOS mund të kryejë të njëjtën veprim sa herë që ju lidhni këtë pajisje.", 1001, 32, 7, 190, 22
564 LTEXT "&Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 190, 8
565 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
566 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur", 1004, 32, 143, 190, 8
567 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
568 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
569 END
570
571 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
572 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
573 CAPTION "Fikni ReactOS"
574 FONT 8, "MS Shell Dlg"
575 BEGIN
576 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
577 LTEXT "Çfarë doni kompjuter të bëjë?", -1, 39, 7, 167, 10
578 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
579 LTEXT "Mirëmban seancën tuaj, duke e mbajtur kompjuterin në punë me fuqi të ulët dhe të dhënat ende në kujtesë. Kompjuter zgjohet kur të shtypni një buton apo lëvizja e miut.", 8225, 39, 40, 167, 37
580 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
581 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
582 PUSHBUTTON "&Ndihmë", IDHELP, 144, 82, 60, 14
583 END
584
585 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
586 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
587 CAPTION "Format"
588 FONT 8, "MS Shell Dlg"
589 BEGIN
590 DEFPUSHBUTTON "&Fillo", IDOK, 53, 198, 60, 14
591 PUSHBUTTON "&Mbyll", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
592 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 7, 6, 169, 9
593 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
594 LTEXT "&Dokumente sistemi", -1, 7, 35, 170, 9
595 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
596 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
597 LTEXT "Madhësia Njësisë Alokimit", -1, 7, 64, 170, 9
598 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
599 LTEXT "&Etiketa volumit", -1, 7, 93, 170, 9
600 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
601 GROUPBOX "&Opsione format", 4610, 7, 121, 170, 49
602 AUTOCHECKBOX "Format Shpejtë", 28674, 16, 135, 155, 10
603 AUTOCHECKBOX "Mundëso Kompresimin", 28675, 16, 152, 155, 10
604 END
605
606 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
607 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
608 CAPTION "Kontrollo Diskun"
609 FONT 8, "MS Shell Dlg"
610 BEGIN
611 DEFPUSHBUTTON "Fillo", IDOK, 63, 95, 60, 14
612 GROUPBOX "Opsione kontrollo diskun", -1, 7, 6, 179, 40
613 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
614 AUTOCHECKBOX "Rregullo dokumentet e sistemit automatikisht", 14000, 12, 15, 155, 10
615 AUTOCHECKBOX "&Skano për shërim dhe përpjekje të sektorëve të këqij", 14001, 16, 30, 165, 10
616 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
617 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
618 END
619
620 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
621 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
622 CAPTION "Ndrysho Ikonë"
623 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
624 BEGIN
625 LTEXT "Look for icons in this file:", -1, 7, 7, 179, 10
626 PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
627 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
628 LTEXT "Select an icon from the list below:", -1, 7, 36, 179, 10
629 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
630 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
631 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
632 END
633
634 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
635 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
636 CAPTION "Caution"
637 FONT 8, "MS Shell Dlg"
638 BEGIN
639 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
640 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
641 another application. Modifying this file might damage your\n\
642 system or make it less functional.\n\n\
643 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
644 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
645 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
646 END
647
648 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
649 CAPTION "Create New Extension"
650 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
651 FONT 8, "MS Shell Dlg"
652 BEGIN
653 LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
654 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
655 PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
656 LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
657 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
658 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
659 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
660 END
661
662 IDD_EDITTYPE DIALOG 0, 0, 225, 190
663 CAPTION "Edit File Type"
664 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
665 FONT 8, "MS Shell Dlg"
666 BEGIN
667 ICON "", IDC_EDITTYPE_ICON, 5, 8, 20, 20
668 EDITTEXT IDC_EDITTYPE_TEXT, 30, 10, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
669 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
670 LTEXT "&Actions:", -1, 5, 37, 70, 10
671 LISTBOX IDC_EDITTYPE_LISTBOX, 5, 50, 140, 60, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_HASSTRINGS | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
672 PUSHBUTTON "&New...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
673 PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
674 PUSHBUTTON "&Remove", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
675 PUSHBUTTON "&Set Default", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
676 AUTOCHECKBOX "Confirm &open after download", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
677 AUTOCHECKBOX "Al&ways show extension", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
678 AUTOCHECKBOX "&Browse in same window", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
679 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 95, 170, 60, 14
680 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
681 END
682
683 IDD_ACTION DIALOG 0, 0, 225, 95
684 CAPTION "New Action"
685 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
686 FONT 8, "MS Shell Dlg"
687 BEGIN
688 LTEXT "&Action:", -1, 5, 7, 150, 10
689 EDITTEXT IDC_ACTION_ACTION, 5, 20, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
690 LTEXT "App&lication used to perform action:", -1, 5, 42, 150, 10
691 EDITTEXT IDC_ACTION_APP, 5, 55, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
692 PUSHBUTTON "B&rowse...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
693 AUTOCHECKBOX "&Use DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
694 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 160, 20, 60, 14
695 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
696 END
697
698 IDD_FOLDER_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 240, 250
699 CAPTION "Customize"
700 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
701 FONT 8, "MS Shell Dlg"
702 BEGIN
703 GROUPBOX "What kind of folder do you want?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
704 LTEXT "Use this &folder type as a template:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
705 COMBOBOX IDC_FOLDERCUST_COMBOBOX, 15, 35, 210, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
706 AUTOCHECKBOX "Also apply this template to all &subfolders", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
707 GROUPBOX "Folder pictures", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
708 LTEXT "For Thumbnails view, you can put a picture on this folder to remind you of the contents.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
709 PUSHBUTTON "Choose &Picture...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
710 PUSHBUTTON "&Restore Default", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
711 LTEXT "Preview:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
712 CONTROL "", IDC_FOLDERCUST_PREVIEW_BITMAP, "STATIC", SS_BITMAP | WS_GROUP, 150, 100, 60, 60
713 GROUPBOX "Folder icons", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
714 LTEXT "For all views except Thumbnails, you can change the standard ""folder"" icon to another icon.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
715 ICON 0, IDC_FOLDERCUST_ICON, 175, 209, 32, 30
716 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15
717 END
718
719 STRINGTABLE
720 BEGIN
721 /* columns in the shellview */
722 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Emri"
723 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Masë"
724 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Tipi"
725 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Modifikuar"
726 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atribute"
727 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Masë"
728 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Masa në dispozicion"
729 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Zotëruesi"
730 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grup"
731 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Dokument"
732 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategori"
733 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Vendndodhja Origjinale"
734 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data Fshirë"
735 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "TipiFontit"
736 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupipunës"
737 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Vendndodhja Rrjetit"
738 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumentë"
739 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Gjëndje"
740 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komente"
741 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Vendnodhje"
742 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Modeli"
743
744 /* special folders */
745 IDS_DESKTOP "Desktop"
746 IDS_MYCOMPUTER "Kompjuteri Im"
747 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Plehra"
748 IDS_CONTROLPANEL "Paneli Kontrollit"
749 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Vegla Administrative"
750
751 /* special folders descriptions */
752 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configure administrative settings for your computer."
753 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Customize the display of files and folders and change file associations."
754 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Add, change, and manage fonts on your computer."
755 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Shows installed printers and fax printers and helps you add new ones."
756
757 /* context menus */
758 IDS_VIEW_LARGE "Ikonat e mëdha"
759 IDS_VIEW_SMALL "Ikonat e vogla"
760 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
761 IDS_VIEW_DETAILS "&Detaje"
762 IDS_SELECT "Përtgjedh"
763 IDS_OPEN "Hap"
764 IDS_CREATELINK "Krijo &Lidhje"
765 IDS_COPY "&Kopjo"
766 IDS_DELETE "Fshi"
767 IDS_PROPERTIES "Karakteristika"
768 IDS_CUT "Prej"
769 IDS_RESTORE "Rikthe"
770 IDS_FORMATDRIVE "Format..."
771 IDS_RENAME "Riemërto"
772 IDS_PASTE "Fut"
773 IDS_EJECT "Eject"
774 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
775
776 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Unable to create the folder '%1'"
777 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Unable to create folder"
778 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dokumentit"
779 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dosjes"
780 IDS_DELETEITEM_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini '%1'?"
781 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini këto %1 artikuj?"
782 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini elementin e zgjedhur?"
783 IDS_TRASHITEM_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' në Plehra?"
784 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' dhe tërë përmbajtjen e saj në Plehra?"
785 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni këto %1 artikuj në Plehra?"
786 IDS_CANTTRASH_TEXT "Pika '%1' nuk mund të dërgohet në Plehra. A doni të fshini atë në vend?"
787 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument të quajtur '% '.\n\nA doni ta zëvendësoni atë?"
788 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Konfirmo mbishkrim dokumenti"
789 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dosje me emrin '%1'.\n\nNëse dosjet në dosjen e destinacionit kanë emër të njëjtë me dokumentet në dosje\npërzgjedh ata që do të zëvendësohen. A doni ende të hyni ose kopjoni\nkëtë dosje?"
790
791 IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
792 IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
793 IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
794 IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
795 IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
796 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
797
798 /* message box strings */
799 IDS_RESTART_TITLE "Rifillo"
800 IDS_RESTART_PROMPT "Doni të rifilloni sistemin?"
801 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Fike"
802 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doni ta filkni sistemin?"
803
804 /* Run File dialog */
805 IDS_RUNDLG_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut ekzekuto (gabim i brendshëm)"
806 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut Shfleto (gabim i brendshëm)"
807 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Shfletp"
808 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Dokumentë Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
809
810 /* shell folder path default values */
811 IDS_PROGRAMS "Fillo Menu\\Programe"
812 IDS_PERSONAL "Dokumentet e'mi"
813 IDS_FAVORITES "Preferuarat"
814 IDS_STARTUP "Fillo Menu\\Programe\\FilloTani"
815 IDS_RECENT "Fundift"
816 IDS_SENDTO "DërguarTek"
817 IDS_STARTMENU "Fillo Menu"
818 IDS_MYMUSIC "Muzika Ime"
819 IDS_MYVIDEO "Video e'mi"
820 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Desktopi"
821 IDS_NETHOOD "NetHood"
822 IDS_TEMPLATES "Shabllon"
823 IDS_APPDATA "Aplikimi i të dhënave"
824 IDS_PRINTHOOD "PrintoKapuç"
825 IDS_LOCAL_APPDATA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave"
826 IDS_INTERNET_CACHE "Cilësimet lokale\\Dokumente Interneti Përkohshëm"
827 IDS_COOKIES "Biskota"
828 IDS_HISTORY "Cilësimet lokale\\Historia"
829 IDS_PROGRAM_FILES "Dokumente Programi"
830 IDS_MYPICTURES "Fotot e'mia"
831 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Dokumente Programi\\Dokumente Zakonshëm"
832 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumente"
833 IDS_ADMINTOOLS "Fillo Menu\\Programe\\Vegla Administrative"
834 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumente\\Muzika Ime"
835 IDS_COMMON_PICTURES "Dokumente\\Fotot e'mia"
836 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumente\\Video e'mia"
837 IDS_CDBURN_AREA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave\\Microsoft\\Djegje CD"
838 IDS_NETWORKPLACE "Vendi Rrjetit Tim"
839
840 IDS_NEWFOLDER "Dosje e're"
841
842 IDS_DRIVE_FIXED "Disku Vendorë"
843 IDS_DRIVE_CDROM "CD Drive"
844 IDS_DRIVE_NETWORK "Disku Rrjetit"
845 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
846 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
847 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
848
849 /* Open With */
850 IDS_OPEN_WITH "Hap me"
851 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zgjedh Programin..."
852 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe Rekomanduara:"
853 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Programe të Tjerë:"
854
855 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorët"
856 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Mbrapa"
857 FCIDM_SHVIEW_NEW "E're"
858 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosje E're"
859 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Lidhje e Re"
860 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opsione Dosje"
861 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Vëndndodhja Koshit"
862 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Hapësirë Dispozicion"
863 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Zbraz Koshin"
864 IDS_PICK_ICON_TITLE "Ndrysho Ikonë"
865 IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikonë Programi (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
866 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Dokumente Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
867
868 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
869 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
870 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
871 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
872 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
873
874 /* Friendly File Type Names */
875 IDS_DIRECTORY "Dosje"
876 IDS_BAT_FILE "ReactOS Dokument Batch"
877 IDS_CMD_FILE "ReactOS Skript Komande"
878 IDS_COM_FILE "Aplikacion DOS"
879 IDS_CPL_FILE "Artikuj Kontroll Panelit"
880 IDS_CUR_FILE "Tregues"
881 IDS_DB__FILE "Database File"
882 IDS_DLL_FILE "Zgjatja Aplikacionit"
883 IDS_DRV_FILE "Drejtuesi Pajisjes"
884 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
885 IDS_EXE_FILE "Aplikacion"
886 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
887 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
888 IDS_TLB_FILE "Type Library"
889 IDS_FON_FILE "Dokument Fonti"
890 IDS_TTF_FILE "Dokument Fonti TrueType"
891 IDS_OTF_FILE "Dokument Fonti OpenType"
892 IDS_HLP_FILE "Dokumente Ndihme"
893 IDS_ICO_FILE "Icon"
894 IDS_INI_FILE "Konfigum Cilësimesh"
895 IDS_LNK_FILE "Shkurtues"
896 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
897 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
898 IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
899 IDS_SYS_FILE "Dokumente Sistemi"
900 IDS_VXD_FILE "Udhëzuesi Virtual Pajisjes"
901 IDS_ANY_FILE "%s-file"
902
903 IDS_OPEN_VERB "Hap"
904 IDS_EXPLORE_VERB "Eksplorer"
905 IDS_RUNAS_VERB "Ekzekuto Si..."
906 IDS_EDIT_VERB "Modifiko"
907 IDS_FIND_VERB "Gjej"
908 IDS_PRINT_VERB "Printo"
909
910 IDS_FILE_FOLDER "%u Dokumenta, %u Dosje"
911 IDS_PRINTERS "Printera"
912 IDS_FONTS "Fonte"
913 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalo Fonte të Ri..."
914
915 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Masa parazgjedhur shpërndarjes"
916 IDS_COPY_OF "Kopjo"
917
918 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nuk ka asnjë program të ReactOS të konfiguruar për të hapur këtë lloj file."
919
920 IDS_FILE_DETAILS "Detaje për '%s' prapashtesë"
921 IDS_FILE_DETAILSADV "Dokumente me prapashtesë '%s' janë të tipit '%s'. Për të ndryshuar cilësimet që ndikojnë të gjithë '%s' dokumentet, kliko Avancuar."
922 IDS_FILE_TYPES "TipiDokumentit"
923 IDS_COLUMN_EXTENSION "Prapashtesa"
924
925 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
926 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
927 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s File"
928
929 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
930 IDS_UNKNOWN_APP "Aplikacion panjohur"
931 IDS_EXE_DESCRIPTION "Përshkrimi:"
932
933 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
934 IDS_OBJECTS "%d Objects"
935 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
936
937 IDS_ADVANCED_FOLDER "Files and Folders"
938 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatically search for network folders and printers"
939 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Display file size information in folder tips"
940 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Display simple folder view in Explorer's Folders list"
941 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Display the contents of system folders"
942 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Display the full path in address bar"
943 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Display the full path in the title bar"
944 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Do not cache thumbnails"
945 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Hidden files and folders"
946 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Do not show hidden files and folders"
947 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Show hidden files and folders"
948 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Hide extensions for known file types"
949 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Hide protected operating system files (Recommended)"
950 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Launch folder windows in a separate process"
951 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Remember each folder's view settings"
952 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Restore previous folder windows at logon"
953 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
954 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
955 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
956
957 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
958 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
959 IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
960 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
961 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
962 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
963
964 IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
965 IDS_SPECIFY_ACTION "You must specify an action."
966 IDS_INVALID_PROGRAM "The specified program could not be found. Make sure the file name and path are correct."
967 IDS_REMOVE_ACTION "Are you sure you want to remove this action?"
968 IDS_ACTION_EXISTS "The action '%s' is already registered for this file type. Please enter a different name and try again."
969 IDS_EXE_FILTER "Programs\0*.exe\0All Files\0*.*\0"
970 IDS_EDITING_ACTION "Editing action for type: "
971 IDS_NO_ICONS "The file '%s' contains no icons.\n\nChoose an icon from the list or specify a different file."
972 IDS_FILE_NOT_FOUND "The file '%s' was not found."
973 END