[SHELL32] Add icons to the 'File Types' listview (#557)
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 06-02-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 MENU_001 MENUEX
8 BEGIN
9 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
10 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
11 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
12 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
13 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
14 POPUP "Organizo &Ikona", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
15 BEGIN
16 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
17 MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
18 END
19 END
20
21 /* shellview background menu */
22 MENU_002 MENUEX
23 BEGIN
24 POPUP ""
25 BEGIN
26 POPUP "&Vëzhgo", FCIDM_SHVIEW_VIEW
27 BEGIN
28 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
29 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
30 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
31 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
32 END
33 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
34 POPUP "Organizo &Ikona", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
35 BEGIN
36 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
37 MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
38 END
39 MENUITEM "Rreshto Ikonat", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
40 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
41 MENUITEM "Riresko", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
42 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
43 MENUITEM "Ngjit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
44 MENUITEM "Ngjit si Lidhje", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
45 END
46 END
47
48 /* menubar EDIT menu */
49 MENU_003 MENU
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
54 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
55 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
56 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
59 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
62 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
63 END
64
65 /* shellview item menu */
66 MENU_SHV_FILE MENU
67 BEGIN
68 POPUP ""
69 BEGIN
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "Prej", IDM_CUT
72 MENUITEM "&Kopjo", IDM_COPY
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "Krijo &Lidhje", IDM_CREATELINK
75 MENUITEM "&Fshi", IDM_DELETE
76 MENUITEM "&Riemërto", IDM_RENAME
77 MENUITEM SEPARATOR
78 MENUITEM "&Cilësime", IDM_PROPERTIES
79 END
80 END
81
82 IDM_DRAGFILE MENU
83 BEGIN
84 POPUP ""
85 BEGIN
86 MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
87 MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
88 MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
89 MENUITEM SEPARATOR
90 MENUITEM "Cancel", 0
91 END
92 END
93
94 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Shfleto për Dosje"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
100 PUSHBUTTON "Anulo", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
101 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
102 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
103 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
104 END
105
106 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
107 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
108 CAPTION "Shfleto për Dosje"
109 FONT 8, "MS Shell Dlg"
110 BEGIN
111 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
112 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
113 LTEXT "Dosje:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
114 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
115 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "&Bëj Dosje T're", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 END
120
121 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "Meszhe"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
127 PUSHBUTTON "Po për T'gjitha", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
128 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
129 PUSHBUTTON "&Anulo", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
130 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
131 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
132 END
133
134 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
135 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
136 CAPTION "Rreth %s"
137 FONT 8, "MS Shell Dlg"
138 BEGIN
139 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
140 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
141 LTEXT "Versioni ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
142 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
143 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
144 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
145 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
146 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
147 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
148 LTEXT " Ekipi ReactOS\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
149 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
150 LTEXT "Ky version ReactOS është i regjistruar për:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
151 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
152 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
153 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
154 LTEXT "Kujtesa fizike e instaluar:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
155 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
156 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
157 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
158 END
159
160 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
161 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
162 FONT 8, "MS Shell Dlg"
163 BEGIN
164 LTEXT "ReactOS u soll tek ju nga:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
165 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
166 END
167
168 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Ekzekuto"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
174 LTEXT "Shkruaj emrin e një programi, dosje, dokumenti, apo burim interneti, dhe ReactOS do të hap atë për ju.", 12289, 36, 11, 182, 18
175 LTEXT "&Hap:", 12305, 7, 39, 24, 10
176 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
177 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
178 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 98, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
179 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 12288, 160, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
180 END
181
182 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
183 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
184 CAPTION "Ikonë"
185 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
186 BEGIN
187 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
188 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
189 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
190 LTEXT "Tipi Objektivit:", 14004, 8, 38, 68, 10
191 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
192 LTEXT "Vendndodhja ObjektivitTarget location:", 14006, 8, 55, 68, 10
193 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
194 LTEXT "&Objektivi:", 14008, 8, 71, 68, 10
195 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
196 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
197 LTEXT "&Fillo në:", 14010, 8, 98, 68, 10
198 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
199 LTEXT "Ikonë &çelës:", 14014, 8, 117, 68, 10
200 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
201 LTEXT "&Ekzekuto:", 14016, 8, 136, 68, 10
202 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
203 LTEXT "K&oment:", 14018, 8, 154, 68, 10
204 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
205 PUSHBUTTON "&Gjej Objektivin...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
206 PUSHBUTTON "&Ndrysho Ikonë...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
207 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
208 END
209
210 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
211 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
212 CAPTION "Karakteristika Zgjeruara"
213 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
214 BEGIN
215 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
216 LTEXT "Zgjidhni karakteristikat e avancuara që ju dëshironi për këtë ikonë.", -1, 5, 30, 210, 10
217 CHECKBOX "Ekzekuto me kredenciale të ndryshme", 14000, 25, 50, 150, 10
218 LTEXT "Ky opsion mund të lejojë për të drejtuar këtë ikonë si një përdorues tjetër, ose të vazhdojë si veten tënde, duke mbrojtur kompjuterin tuaj dhe të dhënat nga aktiviteti i paautorizuar i programit.", -1, 50, 60, 175, 40
219 CHECKBOX "Ekzekuto në hapësirë ​​të veçantë që e kujtesës", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
220 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
221 PUSHBUTTON "Ndërprej", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
222 END
223
224 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
225 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
226 CAPTION "Përgjithshëm"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
228 BEGIN
229 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
230 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
231 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 40, 55, 10
232 CONTROL "Dosje", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
233 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
234 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 56, 55, 10
235 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
236 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 72, 55, 10
237 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
238 LTEXT "Masa e diskut:", 140101, 8, 88, 55, 10
239 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
240 LTEXT "Përmban:", 14026, 8, 104, 55, 10
241 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
242 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
243 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 128, 55, 10
244 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
245 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
246 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
247 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 151, 70, 10
248 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 151, 70, 10
249 AUTOCHECKBOX "&Arkiva", 14023, 181, 151, 70, 10
250 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
251 END
252
253 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
254 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
255 CAPTION "Përgjithshme"
256 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
257 BEGIN
258 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
259 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
260 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
261 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 35, 50, 10
262 CONTROL "Dokumenti", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
263 LTEXT "Hap me:", 14006, 8, 53, 50, 10
264 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
265 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
266 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
268 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 75, 45, 10
269 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 91, 45, 10
271 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
272 LTEXT "Masë në disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
273 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
274 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
275 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 131, 45, 10
276 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
277 LTEXT "Modifikuar:", 14016, 8, 147, 45, 10
278 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
279 LTEXT "Aksesuar:", 14018, 8, 163, 45, 10
280 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
281 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
282 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
283 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 188, 67, 10
284 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 188, 50, 10
285 AUTOCHECKBOX "&Arkivuar", 14023, 181, 188, 49, 10
286 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
287 END
288
289 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
290 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
291 CAPTION "Versioni"
292 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
293 BEGIN
294 LTEXT "Versioni dokumentit: ", 14000, 10, 10, 55, 10
295 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
296 LTEXT "Përshkrimi: ", 14002, 10, 27, 45, 10
297 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
298 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
299 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
300 GROUPBOX "Informacione të tjera Versioni: ", 14006, 6, 70, 222, 115
301 LTEXT "Emri artikullit: ", 14007, 13, 82, 50, 10
302 LTEXT "Vlera: ", 14008, 112, 82, 45, 10
303 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
304 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
305 END
306
307 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
308 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
309 CAPTION "Përgjithshme"
310 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
311 BEGIN
312 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
313 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
314 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
315 LTEXT "Tipi:", -1, 8, 38, 95, 10
316 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 LTEXT "Dokumentimi Sistemit:", -1, 8, 51, 95, 10
318 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
319 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
320 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
321 LTEXT "Hapësira përdorur:", -1, 25, 69, 80, 10
322 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
323 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
324 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
325 LTEXT "Hapësirë Falas:", -1, 25, 82, 80, 10
326 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
327 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
328 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
329 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 25, 103, 80, 10
330 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
331 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
332 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
333 LTEXT "Drive %c", 14009, 100, 150, 70, 10
334 PUSHBUTTON "Pastrim &Disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
335 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
336 CHECKBOX "Kompres drivin për të kursyer hapësirë ​​në disk", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
337 CHECKBOX "Lejo Shërbimet e Indeksimi për indeksim të këtij disku për dokumentat të shpejtë në kërkim", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
338 END
339
340 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
341 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
342 CAPTION "Vegla"
343 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
344 BEGIN
345 GROUPBOX "Bagim-kontroll", -1, 5, 5, 230, 60
346 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
347 LTEXT "Ky opsion do të kontrollojë volumin për\ngabime.", -1, 40, 25, 160, 20
348 PUSHBUTTON "Kontrollo tani...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
349 GROUPBOX "Defragmentacion", -1, 5, 65, 230, 60
350 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
351 LTEXT "Ky opsion do të defragmentojë dokumentat nga vëllimi", -1, 40, 85, 160, 20
352 PUSHBUTTON "Defragmento Tani...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
353 GROUPBOX "Rezervat", -1, 5, 130, 230, 60
354 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
355 LTEXT "Ky opsion do të ruaj/rezervoj dokumentat nga vëllimi.", -1, 40, 150, 160, 20
356 PUSHBUTTON "Rezerv Tani...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
357 END
358
359 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
360 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
361 CAPTION "Pajisje"
362 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
363 BEGIN
364 END
365
366 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
367 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
368 CAPTION "Ekzekuto Si"
369 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
370 BEGIN
371 LTEXT "Cila llogari përdoruese doni të përdorni për të ekzekutuar këtë program?", -1, 10, 20, 220, 20
372 CHECKBOX "Përdoruesi tanishme %s", 14000, 10, 45, 150, 10
373 LTEXT "Mbroni kompjuterin tim dhe të dhëna nga aktiviteti i paautorizuar i programit", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
374 CHECKBOX "Ky opsion mund të parandaloi viruset kompjuterike që dëmtojnë kompjuterin tuaj personal ose të dhënat, por zgjedhja e programit mund të shkaktojë funksionim në mënyrë të paligjshme.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
375 CHECKBOX "Përdorues në vijim:", 14002, 10, 100, 90, 10
376 LTEXT "Përdoruesi:", -1, 20, 118, 54, 10
377 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
378 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
379 LTEXT "Fjalëkalimi:", -1, 20, 143, 53, 10
380 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
381 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
382 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
383 PUSHBUTTON "Anulo", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
384 END
385
386 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
387 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
388 CAPTION "Cilësimet Koshit"
389 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
390 BEGIN
391 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
392 GROUPBOX "Parametrat për vendndodhjen e përzgjedhur", -1, 10, 72, 220, 70
393 RADIOBUTTON "Masë me porosi:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
394 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
395 LTEXT "M&aximum masë(MB):", -1, 20, 105, 70, 10
396 RADIOBUTTON "Mos lëviz dokumenta në kosh. Hiqni dokumenat menjëherë kur fshihen.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
397 AUTOCHECKBOX "&Shfaq dialog konfirmues fshini", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
398 END
399
400 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
401 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
402 CAPTION "Hap Me"
403 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
404 BEGIN
405 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
406 LTEXT "Zgjidhni programin që dëshironi të përdorni për të hapur këtë dokument:", -1, 44, 12, 211, 10
407 LTEXT "Dokument: ", 14001, 44, 25, 188, 20
408 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
409 CONTROL "Programe", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
410 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë përdorni programin e përzgjedhur për të hapur këtë lloj dokumenti", 14003, 20, 193, 225, 10
411 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 14004, 198, 207, 50, 14
412 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
413 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
414 END
415
416 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
417 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
418 CAPTION "Përgjithshëm"
419 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
420 BEGIN
421 GROUPBOX "Detyra", -1, 7, 10, 249, 45
422 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
423 AUTORADIOBUTTON "Trego detyra të përbashkëta në dosjet", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Përdorimi ReactOS dosjet klasike", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
425 GROUPBOX "Shfleto Dosje", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
426 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
427 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në të njëtën dritare", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
428 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në dritaren e saj", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
429 GROUPBOX "Klikoni artikuj si më poshtë", -1, 7, 110, 249, 60
430 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
431 AUTORADIOBUTTON "Klikim-njëherësh për të hapur një objekt (pikë për të zgjedhur)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
432 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo titull ikone në përputhje me shfletuesin tim", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
433 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo ikonën vetëm në tituj ku unë vë pikë në ta", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
434 AUTORADIOBUTTON "Kliko-dyherë për të hapur një objekt (klikoni-njëerësht për të zgjedhur)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
435 PUSHBUTTON "&Rikthe Parazgjedhjet", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
436 END
437
438 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
439 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
440 CAPTION "Vëzhgo"
441 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
442 BEGIN
443 GROUPBOX "Vëzhgo Dosjen", -1, 7, 10, 249, 60
444 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
445 LTEXT "Ju mund të aplikoni pamje (të tilla si Detaje ose Pllaka) që\nJu jeni duke përdorur për këtë dosje të gjitha dosjet.", -1, 60, 20, 180, 20
446 PUSHBUTTON "Apliko për të gjitha Dosjet", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
447 PUSHBUTTON "&Rivë të gjitha Dosjet", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
448 LTEXT "Cilësime të Avancuar:", -1, 7, 80, 100, 10
449 CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
450 PUSHBUTTON "Kthej &Parazgjedhje", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
451 END
452
453 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
454 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
455 CAPTION "Tipe Dokumenti"
456 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
457 BEGIN
458 LTEXT "Dokumentat e regjistruar dhe lloji:", -1, 7, 10, 70, 10
459 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
460 PUSHBUTTON "E're", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
461 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_FILETYPES_DELETE, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
462 GROUPBOX "Detaje për '%s' zgjerim", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
463 LTEXT "Hap me:", -1, 12, 140, 40, 10
464 CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
465 LTEXT "Emriapp", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
466 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", IDC_FILETYPES_CHANGE, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
467 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 30
468 PUSHBUTTON "Avancuar", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
469 END
470
471 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
472 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
473 CAPTION "Konfirmo Zëvendësimin Dokumenteve"
474 FONT 8, "MS Shell Dlg"
475 BEGIN
476 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 20, 122, 60, 14
477 PUSHBUTTON "Po për të Gjithë", 12807, 85, 122, 60, 14
478 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 150, 122, 60, 14
479 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
480 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
481 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument me emrin '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
482 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument lexues-vetëm me emrin '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
483 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument sistemi me emrin '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
484 LTEXT "Doni të zëvendësuar dokumentin ekzistues", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
485 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
486 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
487 LTEXT "me këtë?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
488 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
489 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
490 END
491
492 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
493 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
494 CAPTION "Dil nga ReactOS"
495 FONT 8, "MS Shell Dlg"
496 BEGIN
497 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
498 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni të dilni?", -1, 35, 16, 146, 8
499 DEFPUSHBUTTON "&Dil", IDOK, 41, 39, 50, 14
500 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
501 END
502
503 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
504 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
505 CAPTION "Shkëputu nga ReactOS"
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 BEGIN
508 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
509 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te shkëputeni?", -1, 49, 15, 131, 8
510 DEFPUSHBUTTON "Shkëputu", IDOK, 47, 38, 47, 14
511 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
512 END
513
514 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
515 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
516 CAPTION "HapAuto"
517 FONT 8, "MS Shell Dlg"
518 BEGIN
519 LTEXT "&Zgjidhni një lloj përmbajtje, më pas zgjidhni një veprim për ReactOS për të kryer automatikisht kur lloji që është përdorur në këtë pajisje:", 1000, 7, 7, 215, 20
520 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
521 GROUPBOX "Veprim", -1, 7, 45, 212, 146
522 AUTORADIOBUTTON "Zgjidhni një veprim për të kryer:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
523 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
524 AUTORADIOBUTTON "Më kërko mua çdo herë për të zgjedhur dhe një veprim", 1006, 14, 177, 202, 10
525 PUSHBUTTON "Kthej Parazgjedhje", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
526 END
527
528 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
529 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
530 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
531 FONT 8, "MS Shell Dlg"
532 BEGIN
533 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
534 LTEXT "Ky disk ose pajisje përmban më shumë se një lloj të përmbajtjes.", 1001, 32, 7, 191, 20
535 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 188, 8
536 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
537 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
538 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
539 END
540
541 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
542 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
543 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
544 FONT 8, "MS Shell Dlg"
545 BEGIN
546 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
547 LTEXT "ReactOS mund të kryej të njëjtin veprim sa herë që ju të fusni një disk, ose një pajisje të lidhur me këtë lloj dokumenti:", 1001, 30, 7, 193, 20
548 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
549 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
550 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 41, 190, 8
551 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
552 AUTOCHECKBOX "Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur.", 1004, 32, 171, 190, 10
553 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
554 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
555 END
556
557 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
558 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
559 CAPTION "HapAuto"
560 FONT 8, "MS Shell Dlg"
561 BEGIN
562 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
563 LTEXT "ReactOS mund të kryejë të njëjtën veprim sa herë që ju lidhni këtë pajisje.", 1001, 32, 7, 190, 22
564 LTEXT "&Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 190, 8
565 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
566 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur", 1004, 32, 143, 190, 8
567 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
568 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
569 END
570
571 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
572 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
573 CAPTION "Fikni ReactOS"
574 FONT 8, "MS Shell Dlg"
575 BEGIN
576 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
577 LTEXT "Çfarë doni kompjuter të bëjë?", -1, 39, 7, 167, 10
578 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
579 LTEXT "Mirëmban seancën tuaj, duke e mbajtur kompjuterin në punë me fuqi të ulët dhe të dhënat ende në kujtesë. Kompjuter zgjohet kur të shtypni një buton apo lëvizja e miut.", 8225, 39, 40, 167, 37
580 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
581 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
582 PUSHBUTTON "&Ndihmë", IDHELP, 144, 82, 60, 14
583 END
584
585 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
586 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
587 CAPTION "Format"
588 FONT 8, "MS Shell Dlg"
589 BEGIN
590 DEFPUSHBUTTON "&Fillo", IDOK, 53, 198, 60, 14
591 PUSHBUTTON "&Mbyll", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
592 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 7, 6, 169, 9
593 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
594 LTEXT "&Dokumente sistemi", -1, 7, 35, 170, 9
595 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
596 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
597 LTEXT "Madhësia Njësisë Alokimit", -1, 7, 64, 170, 9
598 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
599 LTEXT "&Etiketa volumit", -1, 7, 93, 170, 9
600 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
601 GROUPBOX "&Opsione format", 4610, 7, 121, 170, 49
602 AUTOCHECKBOX "Format Shpejtë", 28674, 16, 135, 155, 10
603 AUTOCHECKBOX "Mundëso Kompresimin", 28675, 16, 152, 155, 10
604 END
605
606 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
607 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
608 CAPTION "Kontrollo Diskun"
609 FONT 8, "MS Shell Dlg"
610 BEGIN
611 DEFPUSHBUTTON "Fillo", IDOK, 63, 95, 60, 14
612 GROUPBOX "Opsione kontrollo diskun", -1, 7, 6, 179, 40
613 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
614 AUTOCHECKBOX "Rregullo dokumentet e sistemit automatikisht", 14000, 12, 15, 155, 10
615 AUTOCHECKBOX "&Skano për shërim dhe përpjekje të sektorëve të këqij", 14001, 16, 30, 165, 10
616 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
617 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
618 END
619
620 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
621 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
622 CAPTION "Ndrysho Ikonë"
623 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
624 BEGIN
625 LTEXT "Look for icons in this file:", -1, 7, 7, 179, 10
626 PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
627 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
628 LTEXT "Select an icon from the list below:", -1, 7, 36, 179, 10
629 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
630 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
631 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
632 END
633
634 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
635 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
636 CAPTION "Caution"
637 FONT 8, "MS Shell Dlg"
638 BEGIN
639 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
640 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
641 another application. Modifying this file might damage your\n\
642 system or make it less functional.\n\n\
643 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
644 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
645 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
646 END
647
648 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
649 CAPTION "Create New Extension"
650 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
651 FONT 8, "MS Shell Dlg"
652 BEGIN
653 LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
654 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
655 PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
656 LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
657 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
658 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
659 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
660 END
661
662 STRINGTABLE
663 BEGIN
664 /* columns in the shellview */
665 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Emri"
666 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Masë"
667 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Tipi"
668 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Modifikuar"
669 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atribute"
670 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Masë"
671 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Masa në dispozicion"
672 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Zotëruesi"
673 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grup"
674 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Dokument"
675 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategori"
676 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Vendndodhja Origjinale"
677 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data Fshirë"
678 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "TipiFontit"
679 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupipunës"
680 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Vendndodhja Rrjetit"
681 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumentë"
682 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Gjëndje"
683 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komente"
684 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Vendnodhje"
685 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Modeli"
686
687 /* special folders */
688 IDS_DESKTOP "Desktop"
689 IDS_MYCOMPUTER "Kompjuteri Im"
690 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Plehra"
691 IDS_CONTROLPANEL "Paneli Kontrollit"
692 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Vegla Administrative"
693
694 /* special folders descriptions */
695 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configure administrative settings for your computer."
696 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Customize the display of files and folders and change file associations."
697 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Add, change, and manage fonts on your computer."
698 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Shows installed printers and fax printers and helps you add new ones."
699
700 /* context menus */
701 IDS_VIEW_LARGE "Ikonat e mëdha"
702 IDS_VIEW_SMALL "Ikonat e vogla"
703 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
704 IDS_VIEW_DETAILS "&Detaje"
705 IDS_SELECT "Përtgjedh"
706 IDS_OPEN "Hap"
707 IDS_CREATELINK "Krijo &Lidhje"
708 IDS_COPY "&Kopjo"
709 IDS_DELETE "Fshi"
710 IDS_PROPERTIES "Karakteristika"
711 IDS_CUT "Prej"
712 IDS_RESTORE "Rikthe"
713 IDS_FORMATDRIVE "Format..."
714 IDS_RENAME "Riemërto"
715 IDS_PASTE "Fut"
716 IDS_EJECT "Eject"
717 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
718
719 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Unable to create the folder '%1'"
720 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Unable to create folder"
721 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dokumentit"
722 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dosjes"
723 IDS_DELETEITEM_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini '%1'?"
724 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini këto %1 artikuj?"
725 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini elementin e zgjedhur?"
726 IDS_TRASHITEM_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' në Plehra?"
727 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' dhe tërë përmbajtjen e saj në Plehra?"
728 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni këto %1 artikuj në Plehra?"
729 IDS_CANTTRASH_TEXT "Pika '%1' nuk mund të dërgohet në Plehra. A doni të fshini atë në vend?"
730 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument të quajtur '% '.\n\nA doni ta zëvendësoni atë?"
731 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Konfirmo mbishkrim dokumenti"
732 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dosje me emrin '%1'.\n\nNëse dosjet në dosjen e destinacionit kanë emër të njëjtë me dokumentet në dosje\npërzgjedh ata që do të zëvendësohen. A doni ende të hyni ose kopjoni\nkëtë dosje?"
733
734 IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
735 IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
736 IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
737 IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
738 IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
739 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
740
741 /* message box strings */
742 IDS_RESTART_TITLE "Rifillo"
743 IDS_RESTART_PROMPT "Doni të rifilloni sistemin?"
744 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Fike"
745 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doni ta filkni sistemin?"
746
747 /* Run File dialog */
748 IDS_RUNDLG_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut ekzekuto (gabim i brendshëm)"
749 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut Shfleto (gabim i brendshëm)"
750 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Shfletp"
751 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Dokumentë Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
752
753 /* shell folder path default values */
754 IDS_PROGRAMS "Fillo Menu\\Programe"
755 IDS_PERSONAL "Dokumentet e'mi"
756 IDS_FAVORITES "Preferuarat"
757 IDS_STARTUP "Fillo Menu\\Programe\\FilloTani"
758 IDS_RECENT "Fundift"
759 IDS_SENDTO "DërguarTek"
760 IDS_STARTMENU "Fillo Menu"
761 IDS_MYMUSIC "Muzika Ime"
762 IDS_MYVIDEO "Video e'mi"
763 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Desktopi"
764 IDS_NETHOOD "NetHood"
765 IDS_TEMPLATES "Shabllon"
766 IDS_APPDATA "Aplikimi i të dhënave"
767 IDS_PRINTHOOD "PrintoKapuç"
768 IDS_LOCAL_APPDATA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave"
769 IDS_INTERNET_CACHE "Cilësimet lokale\\Dokumente Interneti Përkohshëm"
770 IDS_COOKIES "Biskota"
771 IDS_HISTORY "Cilësimet lokale\\Historia"
772 IDS_PROGRAM_FILES "Dokumente Programi"
773 IDS_MYPICTURES "Fotot e'mia"
774 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Dokumente Programi\\Dokumente Zakonshëm"
775 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumente"
776 IDS_ADMINTOOLS "Fillo Menu\\Programe\\Vegla Administrative"
777 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumente\\Muzika Ime"
778 IDS_COMMON_PICTURES "Dokumente\\Fotot e'mia"
779 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumente\\Video e'mia"
780 IDS_CDBURN_AREA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave\\Microsoft\\Djegje CD"
781 IDS_NETWORKPLACE "Vendi Rrjetit Tim"
782
783 IDS_NEWFOLDER "Dosje e're"
784
785 IDS_DRIVE_FIXED "Disku Vendorë"
786 IDS_DRIVE_CDROM "CD Drive"
787 IDS_DRIVE_NETWORK "Disku Rrjetit"
788 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
789 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
790 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
791
792 /* Open With */
793 IDS_OPEN_WITH "Hap me"
794 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zgjedh Programin..."
795 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe Rekomanduara:"
796 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Programe të Tjerë:"
797
798 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorët"
799 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Mbrapa"
800 FCIDM_SHVIEW_NEW "E're"
801 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosje E're"
802 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Lidhje e Re"
803 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opsione Dosje"
804 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Vëndndodhja Koshit"
805 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Hapësirë Dispozicion"
806 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Zbraz Koshin"
807 IDS_PICK_ICON_TITLE "Ndrysho Ikonë"
808 IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikonë Programi (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
809 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Dokumente Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
810
811 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
812 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
813 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
814 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
815 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
816
817 /* Friendly File Type Names */
818 IDS_DIRECTORY "Dosje"
819 IDS_BAT_FILE "ReactOS Dokument Batch"
820 IDS_CMD_FILE "ReactOS Skript Komande"
821 IDS_COM_FILE "Aplikacion DOS"
822 IDS_CPL_FILE "Artikuj Kontroll Panelit"
823 IDS_CUR_FILE "Tregues"
824 IDS_DB__FILE "Database File"
825 IDS_DLL_FILE "Zgjatja Aplikacionit"
826 IDS_DRV_FILE "Drejtuesi Pajisjes"
827 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
828 IDS_EXE_FILE "Aplikacion"
829 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
830 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
831 IDS_TLB_FILE "Type Library"
832 IDS_FON_FILE "Dokument Fonti"
833 IDS_TTF_FILE "Dokument Fonti TrueType"
834 IDS_OTF_FILE "Dokument Fonti OpenType"
835 IDS_HLP_FILE "Dokumente Ndihme"
836 IDS_ICO_FILE "Icon"
837 IDS_INI_FILE "Konfigum Cilësimesh"
838 IDS_LNK_FILE "Shkurtues"
839 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
840 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
841 IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
842 IDS_SYS_FILE "Dokumente Sistemi"
843 IDS_VXD_FILE "Udhëzuesi Virtual Pajisjes"
844 IDS_ANY_FILE "%s-file"
845
846 IDS_OPEN_VERB "Hap"
847 IDS_EXPLORE_VERB "Eksplorer"
848 IDS_RUNAS_VERB "Ekzekuto Si..."
849 IDS_EDIT_VERB "Modifiko"
850 IDS_FIND_VERB "Gjej"
851 IDS_PRINT_VERB "Printo"
852
853 IDS_FILE_FOLDER "%u Dokumenta, %u Dosje"
854 IDS_PRINTERS "Printera"
855 IDS_FONTS "Fonte"
856 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalo Fonte të Ri..."
857
858 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Masa parazgjedhur shpërndarjes"
859 IDS_COPY_OF "Kopjo"
860
861 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nuk ka asnjë program të ReactOS të konfiguruar për të hapur këtë lloj file."
862
863 IDS_FILE_DETAILS "Detaje për '%s' prapashtesë"
864 IDS_FILE_DETAILSADV "Dokumente me prapashtesë '%s' janë të tipit '%s'. Për të ndryshuar cilësimet që ndikojnë të gjithë '%s' dokumentet, kliko Avancuar."
865 IDS_FILE_TYPES "TipiDokumentit"
866 IDS_COLUMN_EXTENSION "Prapashtesa"
867
868 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
869 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
870 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s File"
871
872 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
873 IDS_UNKNOWN_APP "Aplikacion panjohur"
874 IDS_EXE_DESCRIPTION "Përshkrimi:"
875
876 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
877 IDS_OBJECTS "%d Objects"
878 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
879
880 IDS_ADVANCED_FOLDER "Files and Folders"
881 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatically search for network folders and printers"
882 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Display file size information in folder tips"
883 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Display simple folder view in Explorer's Folders list"
884 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Display the contents of system folders"
885 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Display the full path in address bar"
886 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Display the full path in the title bar"
887 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Do not cache thumbnails"
888 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Hidden files and folders"
889 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Do not show hidden files and folders"
890 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Show hidden files and folders"
891 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Hide extensions for known file types"
892 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Hide protected operating system files (Recommended)"
893 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Launch folder windows in a separate process"
894 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Remember each folder's view settings"
895 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Restore previous folder windows at logon"
896 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
897 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
898 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
899
900 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
901 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
902 IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
903 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
904 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
905 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
906
907 IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
908 END