[GDI32] Update Gdi Driver Header.
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 06-02-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 MENU_001 MENUEX
8 BEGIN
9 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
10 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
11 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
12 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
13 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
14 POPUP "Organizo &Ikona", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
15 BEGIN
16 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
17 MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
18 END
19 END
20
21 /* shellview background menu */
22 MENU_002 MENUEX
23 BEGIN
24 POPUP ""
25 BEGIN
26 POPUP "&Vëzhgo", FCIDM_SHVIEW_VIEW
27 BEGIN
28 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
29 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
30 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
31 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
32 END
33 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
34 POPUP "Organizo &Ikona", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
35 BEGIN
36 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
37 MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
38 END
39 MENUITEM "Rreshto Ikonat", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
40 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
41 MENUITEM "Riresko", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
42 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
43 MENUITEM "Ngjit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
44 MENUITEM "Ngjit si Lidhje", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
45 END
46 END
47
48 /* menubar EDIT menu */
49 MENU_003 MENU
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
54 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
55 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
56 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
59 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
62 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
63 END
64
65 /* shellview item menu */
66 MENU_SHV_FILE MENU
67 BEGIN
68 POPUP ""
69 BEGIN
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "Prej", IDM_CUT
72 MENUITEM "&Kopjo", IDM_COPY
73 MENUITEM "Paste", IDM_INSERT
74 MENUITEM SEPARATOR
75 MENUITEM "Krijo &Lidhje", IDM_CREATELINK
76 MENUITEM "&Fshi", IDM_DELETE
77 MENUITEM "&Riemërto", IDM_RENAME
78 MENUITEM SEPARATOR
79 MENUITEM "&Cilësime", IDM_PROPERTIES
80 END
81 END
82
83 IDM_DRAGFILE MENU
84 BEGIN
85 POPUP ""
86 BEGIN
87 MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
88 MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
89 MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
90 MENUITEM SEPARATOR
91 MENUITEM "Cancel", 0
92 END
93 END
94
95 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Shfleto për Dosje"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
101 PUSHBUTTON "Anulo", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 24
103 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
104 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
105 END
106
107 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Shfleto për Dosje"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
113 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
114 LTEXT "Dosje:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
115 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
116 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "&Bëj Dosje T're", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 END
121
122 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Meszhe"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
128 PUSHBUTTON "Po për T'gjitha", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
129 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
130 PUSHBUTTON "&Anulo", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
131 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
132 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
133 END
134
135 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
136 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
137 CAPTION "Rreth %s"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
142 LTEXT "Versioni ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
143 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
144 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
145 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
146 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
147 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
148 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
149 LTEXT " Ekipi ReactOS\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
150 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
151 LTEXT "Ky version ReactOS është i regjistruar për:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
152 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
153 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
154 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
155 LTEXT "Kujtesa fizike e instaluar:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
156 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
157 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
158 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
159 END
160
161 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
162 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
163 FONT 8, "MS Shell Dlg"
164 BEGIN
165 LTEXT "ReactOS u soll tek ju nga:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
166 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
167 END
168
169 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
170 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
171 CAPTION "Ekzekuto"
172 FONT 8, "MS Shell Dlg"
173 BEGIN
174 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
175 LTEXT "Shkruaj emrin e një programi, dosje, dokumenti, apo burim interneti, dhe ReactOS do të hap atë për ju.", 12289, 36, 11, 185, 18
176 LTEXT "&Hap:", 12305, 7, 39, 24, 10
177 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
178 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
179 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 98, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
180 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 12288, 160, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
181 END
182
183 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
184 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
185 CAPTION "Ikonë"
186 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
187 BEGIN
188 ICON "", IDC_SHORTCUT_ICON, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
189 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TEXT, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
190 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
191 LTEXT "Tipi Objektivit:", IDC_SHORTCUT_TYPE, 8, 38, 68, 10
192 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TYPE_EDIT, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
193 LTEXT "Vendndodhja ObjektivitTarget location:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 68, 10
194 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION_EDIT, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
195 LTEXT "&Objektivi:", IDC_SHORTCUT_TARGET, 8, 71, 68, 10
196 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TARGET_TEXT, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
197 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
198 LTEXT "&Fillo në:", IDC_SHORTCUT_START_IN, 8, 98, 68, 10
199 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_START_IN_EDIT, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
200 LTEXT "Ikonë &çelës:", IDC_SHORTCUT_KEY, 8, 117, 68, 10
201 CONTROL "", IDC_SHORTCUT_KEY_HOTKEY, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
202 LTEXT "&Ekzekuto:", IDC_SHORTCUT_RUN, 8, 136, 68, 10
203 COMBOBOX IDC_SHORTCUT_RUN_COMBO, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
204 LTEXT "K&oment:", IDC_SHORTCUT_COMMENT, 8, 154, 68, 10
205 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_COMMENT_EDIT, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
206 PUSHBUTTON "&Gjej Objektivin...", IDC_SHORTCUT_FIND, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
207 PUSHBUTTON "&Ndrysho Ikonë...", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
208 PUSHBUTTON "A&vancuar...", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
209 END
210
211 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
212 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
213 CAPTION "Karakteristika Zgjeruara"
214 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
215 BEGIN
216 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
217 LTEXT "Zgjidhni karakteristikat e avancuara që ju dëshironi për këtë ikonë.", -1, 5, 30, 210, 10
218 CHECKBOX "Ekzekuto me kredenciale të ndryshme", IDC_SHORTEX_RUN_DIFFERENT, 25, 50, 150, 10
219 LTEXT "Ky opsion mund të lejojë për të drejtuar këtë ikonë si një përdorues tjetër, ose të vazhdojë si veten tënde, duke mbrojtur kompjuterin tuaj dhe të dhënat nga aktiviteti i paautorizuar i programit.", -1, 50, 60, 175, 40
220 CHECKBOX "Ekzekuto në hapësirë ​​të veçantë që e kujtesës", IDC_SHORTEX_RUN_SEPARATE, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
221 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
222 PUSHBUTTON "Ndërprej", IDCANCEL, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
223 END
224
225 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
226 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
227 CAPTION "Përgjithshëm"
228 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
229 BEGIN
230 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
231 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
232 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 40, 55, 10
233 CONTROL "Dosje", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
234 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
235 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 56, 55, 10
236 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
237 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 72, 55, 10
238 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
239 LTEXT "Masa e diskut:", 140101, 8, 88, 55, 10
240 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
241 LTEXT "Përmban:", 14026, 8, 104, 55, 10
242 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
243 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
244 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 128, 55, 10
245 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
246 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
247 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
248 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 151, 70, 10
249 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 151, 70, 10
250 AUTOCHECKBOX "&Arkiva", 14023, 181, 151, 70, 10
251 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
252 END
253
254 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
255 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
256 CAPTION "Përgjithshme"
257 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
258 BEGIN
259 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
260 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
261 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
262 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 35, 50, 10
263 CONTROL "Dokumenti", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
264 LTEXT "Hap me:", 14006, 8, 53, 50, 10
265 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
266 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
267 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
269 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 75, 45, 10
270 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
271 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 91, 45, 10
272 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
273 LTEXT "Masë në disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
274 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
275 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
276 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 131, 45, 10
277 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
278 LTEXT "Modifikuar:", 14016, 8, 147, 45, 10
279 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
280 LTEXT "Aksesuar:", 14018, 8, 163, 45, 10
281 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
282 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
283 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
284 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 188, 67, 10
285 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 188, 50, 10
286 AUTOCHECKBOX "&Arkivuar", 14023, 181, 188, 49, 10
287 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
288 END
289
290 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
291 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
292 CAPTION "Versioni"
293 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
294 BEGIN
295 LTEXT "Versioni dokumentit: ", 14000, 10, 10, 55, 10
296 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
297 LTEXT "Përshkrimi: ", 14002, 10, 27, 45, 10
298 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
299 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
300 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
301 GROUPBOX "Informacione të tjera Versioni: ", 14006, 6, 70, 222, 115
302 LTEXT "Emri artikullit: ", 14007, 13, 82, 50, 10
303 LTEXT "Vlera: ", 14008, 112, 82, 45, 10
304 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
305 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
306 END
307
308 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
309 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
310 CAPTION "Përgjithshme"
311 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
312 BEGIN
313 ICON "", 14016, 10, 9, 32, 32, WS_VISIBLE
314 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
315 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
316 LTEXT "Tipi:", -1, 8, 38, 95, 10
317 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 LTEXT "Dokumentimi Sistemit:", -1, 8, 51, 95, 10
319 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
320 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
321 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
322 LTEXT "Hapësira përdorur:", -1, 25, 69, 80, 10
323 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
324 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
325 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
326 LTEXT "Hapësirë Falas:", -1, 25, 82, 80, 10
327 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
328 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
329 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
330 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 25, 103, 80, 10
331 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
332 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
333 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
334 LTEXT "Drive %c", 14009, 100, 150, 70, 10
335 PUSHBUTTON "Pastrim &Disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
336 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
337 CHECKBOX "Kompres drivin për të kursyer hapësirë ​​në disk", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
338 CHECKBOX "Lejo Shërbimet e Indeksimi për indeksim të këtij disku për dokumentat të shpejtë në kërkim", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
339 END
340
341 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
342 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
343 CAPTION "Vegla"
344 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
345 BEGIN
346 GROUPBOX "Bagim-kontroll", -1, 5, 5, 230, 60
347 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
348 LTEXT "Ky opsion do të kontrollojë volumin për\ngabime.", -1, 40, 25, 160, 20
349 PUSHBUTTON "Kontrollo tani...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
350 GROUPBOX "Defragmentacion", -1, 5, 65, 230, 60
351 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
352 LTEXT "Ky opsion do të defragmentojë dokumentat nga vëllimi", -1, 40, 85, 160, 20
353 PUSHBUTTON "Defragmento Tani...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
354 GROUPBOX "Rezervat", -1, 5, 130, 230, 60
355 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
356 LTEXT "Ky opsion do të ruaj/rezervoj dokumentat nga vëllimi.", -1, 40, 150, 160, 20
357 PUSHBUTTON "Rezerv Tani...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
358 END
359
360 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
361 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
362 CAPTION "Pajisje"
363 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
364 BEGIN
365 END
366
367 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
368 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
369 CAPTION "Ekzekuto Si"
370 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
371 BEGIN
372 LTEXT "Cila llogari përdoruese doni të përdorni për të ekzekutuar këtë program?", -1, 10, 20, 220, 20
373 CHECKBOX "Përdoruesi tanishme %s", 14000, 10, 45, 150, 10
374 LTEXT "Mbroni kompjuterin tim dhe të dhëna nga aktiviteti i paautorizuar i programit", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
375 CHECKBOX "Ky opsion mund të parandaloi viruset kompjuterike që dëmtojnë kompjuterin tuaj personal ose të dhënat, por zgjedhja e programit mund të shkaktojë funksionim në mënyrë të paligjshme.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
376 CHECKBOX "Përdorues në vijim:", 14002, 10, 100, 90, 10
377 LTEXT "Përdoruesi:", -1, 20, 118, 54, 10
378 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
379 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
380 LTEXT "Fjalëkalimi:", -1, 20, 143, 53, 10
381 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
382 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
383 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
384 PUSHBUTTON "Anulo", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
385 END
386
387 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
388 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
389 CAPTION "Cilësimet Koshit"
390 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
391 BEGIN
392 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
393 GROUPBOX "Parametrat për vendndodhjen e përzgjedhur", -1, 10, 72, 220, 70
394 RADIOBUTTON "Masë me porosi:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
395 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
396 LTEXT "M&aximum masë(MB):", -1, 20, 105, 70, 10
397 RADIOBUTTON "Mos lëviz dokumenta në kosh. Hiqni dokumenat menjëherë kur fshihen.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
398 AUTOCHECKBOX "&Shfaq dialog konfirmues fshini", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
399 END
400
401 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
402 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
403 CAPTION "Hap Me"
404 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
405 BEGIN
406 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
407 LTEXT "Zgjidhni programin që dëshironi të përdorni për të hapur këtë dokument:", -1, 44, 12, 211, 10
408 LTEXT "Dokument: ", 14001, 44, 25, 188, 20
409 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
410 CONTROL "Programe", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
411 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë përdorni programin e përzgjedhur për të hapur këtë lloj dokumenti", 14003, 20, 193, 225, 10
412 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 14004, 198, 207, 50, 14
413 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
414 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
415 END
416
417 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
418 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
419 CAPTION "Përgjithshëm"
420 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
421 BEGIN
422 GROUPBOX "Detyra", -1, 7, 10, 249, 45
423 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
424 AUTORADIOBUTTON "Trego detyra të përbashkëta në dosjet", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
425 AUTORADIOBUTTON "Përdorimi ReactOS dosjet klasike", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
426 GROUPBOX "Shfleto Dosje", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
427 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
428 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në të njëtën dritare", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
429 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në dritaren e saj", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
430 GROUPBOX "Klikoni artikuj si më poshtë", -1, 7, 110, 249, 60
431 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
432 AUTORADIOBUTTON "Klikim-njëherësh për të hapur një objekt (pikë për të zgjedhur)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
433 AUTORADIOBUTTON "Kliko-dyherë për të hapur një objekt (klikoni-njëerësht për të zgjedhur)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
434 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo titull ikone në përputhje me shfletuesin tim", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
435 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo ikonën vetëm në tituj ku unë vë pikë në ta", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
436 PUSHBUTTON "&Rikthe Parazgjedhjet", IDC_FOLDER_OPTIONS_RESTORE, 167, 175, 90, 14, WS_TABSTOP
437 END
438
439 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
440 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
441 CAPTION "Vëzhgo"
442 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
443 BEGIN
444 GROUPBOX "Vëzhgo Dosjen", -1, 7, 10, 249, 60
445 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
446 LTEXT "Ju mund të aplikoni pamje (të tilla si Detaje ose Pllaka) që\nJu jeni duke përdorur për këtë dosje të gjitha dosjet.", -1, 60, 20, 180, 20
447 PUSHBUTTON "Apliko për të gjitha Dosjet", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
448 PUSHBUTTON "&Rivë të gjitha Dosjet", IDC_VIEW_RESET_ALL, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
449 LTEXT "Cilësime të Avancuar:", -1, 7, 80, 100, 10
450 CONTROL "", IDC_VIEW_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
451 PUSHBUTTON "Kthej &Parazgjedhje", IDC_VIEW_RESTORE_DEFAULTS, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
452 END
453
454 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
455 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
456 CAPTION "Tipe Dokumenti"
457 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
458 BEGIN
459 LTEXT "Dokumentat e regjistruar dhe lloji:", -1, 7, 10, 70, 10
460 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
461 PUSHBUTTON "E're", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
462 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_FILETYPES_DELETE, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
463 GROUPBOX "Detaje për '%s' zgjerim", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
464 LTEXT "Hap me:", -1, 12, 140, 40, 10
465 CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
466 LTEXT "Emriapp", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
467 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", IDC_FILETYPES_CHANGE, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
468 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 30
469 PUSHBUTTON "Avancuar", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
470 END
471
472 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
473 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
474 CAPTION "Konfirmo Zëvendësimin Dokumenteve"
475 FONT 8, "MS Shell Dlg"
476 BEGIN
477 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 20, 122, 60, 14
478 PUSHBUTTON "Po për të Gjithë", 12807, 85, 122, 60, 14
479 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 150, 122, 60, 14
480 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
481 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
482 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument me emrin '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
483 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument lexues-vetëm me emrin '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
484 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument sistemi me emrin '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
485 LTEXT "Doni të zëvendësuar dokumentin ekzistues", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
486 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
487 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
488 LTEXT "me këtë?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
489 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
490 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
491 END
492
493 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
494 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
495 CAPTION "Dil nga ReactOS"
496 FONT 8, "MS Shell Dlg"
497 BEGIN
498 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
499 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni të dilni?", -1, 35, 16, 146, 8
500 DEFPUSHBUTTON "&Dil", IDOK, 41, 39, 50, 14
501 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
502 END
503
504 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
505 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
506 CAPTION "Shkëputu nga ReactOS"
507 FONT 8, "MS Shell Dlg"
508 BEGIN
509 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
510 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te shkëputeni?", -1, 49, 15, 131, 8
511 DEFPUSHBUTTON "Shkëputu", IDOK, 47, 38, 47, 14
512 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
513 END
514
515 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
516 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
517 CAPTION "HapAuto"
518 FONT 8, "MS Shell Dlg"
519 BEGIN
520 LTEXT "&Zgjidhni një lloj përmbajtje, më pas zgjidhni një veprim për ReactOS për të kryer automatikisht kur lloji që është përdorur në këtë pajisje:", 1000, 7, 7, 215, 20
521 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
522 GROUPBOX "Veprim", -1, 7, 45, 212, 146
523 AUTORADIOBUTTON "Zgjidhni një veprim për të kryer:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
524 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
525 AUTORADIOBUTTON "Më kërko mua çdo herë për të zgjedhur dhe një veprim", 1006, 14, 177, 202, 10
526 PUSHBUTTON "Kthej Parazgjedhje", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
527 END
528
529 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
530 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
531 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
532 FONT 8, "MS Shell Dlg"
533 BEGIN
534 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
535 LTEXT "Ky disk ose pajisje përmban më shumë se një lloj të përmbajtjes.", 1001, 32, 7, 191, 20
536 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 188, 8
537 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
538 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
539 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
540 END
541
542 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
543 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
544 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
545 FONT 8, "MS Shell Dlg"
546 BEGIN
547 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
548 LTEXT "ReactOS mund të kryej të njëjtin veprim sa herë që ju të fusni një disk, ose një pajisje të lidhur me këtë lloj dokumenti:", 1001, 30, 7, 193, 20
549 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
550 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
551 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 41, 190, 8
552 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
553 AUTOCHECKBOX "Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur.", 1004, 32, 171, 190, 10
554 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
555 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
556 END
557
558 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
559 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
560 CAPTION "HapAuto"
561 FONT 8, "MS Shell Dlg"
562 BEGIN
563 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
564 LTEXT "ReactOS mund të kryejë të njëjtën veprim sa herë që ju lidhni këtë pajisje.", 1001, 32, 7, 190, 22
565 LTEXT "&Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 190, 8
566 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
567 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur", 1004, 32, 143, 190, 8
568 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
569 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
570 END
571
572 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
573 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
574 CAPTION "Fikni ReactOS"
575 FONT 8, "MS Shell Dlg"
576 BEGIN
577 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
578 LTEXT "Çfarë doni kompjuter të bëjë?", -1, 39, 7, 167, 10
579 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
580 LTEXT "Mirëmban seancën tuaj, duke e mbajtur kompjuterin në punë me fuqi të ulët dhe të dhënat ende në kujtesë. Kompjuter zgjohet kur të shtypni një buton apo lëvizja e miut.", 8225, 39, 40, 167, 37
581 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
582 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
583 PUSHBUTTON "&Ndihmë", IDHELP, 144, 82, 60, 14
584 END
585
586 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
587 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
588 CAPTION "Format"
589 FONT 8, "MS Shell Dlg"
590 BEGIN
591 DEFPUSHBUTTON "&Fillo", IDOK, 53, 198, 60, 14
592 PUSHBUTTON "&Mbyll", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
593 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 7, 6, 169, 9
594 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
595 LTEXT "&Dokumente sistemi", -1, 7, 35, 170, 9
596 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
597 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
598 LTEXT "Madhësia Njësisë Alokimit", -1, 7, 64, 170, 9
599 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
600 LTEXT "&Etiketa volumit", -1, 7, 93, 170, 9
601 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
602 GROUPBOX "&Opsione format", 4610, 7, 121, 170, 49
603 AUTOCHECKBOX "Format Shpejtë", 28674, 16, 135, 155, 10
604 AUTOCHECKBOX "Mundëso Kompresimin", 28675, 16, 152, 155, 10
605 END
606
607 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
608 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
609 CAPTION "Kontrollo Diskun"
610 FONT 8, "MS Shell Dlg"
611 BEGIN
612 DEFPUSHBUTTON "Fillo", IDOK, 63, 95, 60, 14
613 GROUPBOX "Opsione kontrollo diskun", -1, 7, 6, 179, 40
614 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
615 AUTOCHECKBOX "Rregullo dokumentet e sistemit automatikisht", 14000, 12, 15, 155, 10
616 AUTOCHECKBOX "&Skano për shërim dhe përpjekje të sektorëve të këqij", 14001, 16, 30, 165, 10
617 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
618 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
619 END
620
621 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
622 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
623 CAPTION "Ndrysho Ikonë"
624 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
625 BEGIN
626 LTEXT "Look for icons in this file:", -1, 7, 7, 179, 10
627 PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
628 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
629 LTEXT "Select an icon from the list below:", -1, 7, 36, 179, 10
630 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 122, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
631 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
632 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
633 END
634
635 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
636 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
637 CAPTION "Caution"
638 FONT 8, "MS Shell Dlg"
639 BEGIN
640 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
641 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
642 another application. Modifying this file might damage your\n\
643 system or make it less functional.\n\n\
644 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
645 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
646 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
647 END
648
649 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
650 CAPTION "Create New Extension"
651 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
652 FONT 8, "MS Shell Dlg"
653 BEGIN
654 LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
655 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
656 PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
657 LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
658 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
659 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
660 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
661 END
662
663 IDD_EDITTYPE DIALOG 0, 0, 225, 190
664 CAPTION "Edit File Type"
665 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
666 FONT 8, "MS Shell Dlg"
667 BEGIN
668 ICON "", IDC_EDITTYPE_ICON, 5, 8, 20, 20
669 EDITTEXT IDC_EDITTYPE_TEXT, 30, 10, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
670 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
671 LTEXT "&Actions:", -1, 5, 37, 70, 10
672 LISTBOX IDC_EDITTYPE_LISTBOX, 5, 50, 140, 60, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_HASSTRINGS | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
673 PUSHBUTTON "&New...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
674 PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
675 PUSHBUTTON "&Remove", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
676 PUSHBUTTON "&Set Default", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
677 AUTOCHECKBOX "Confirm &open after download", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
678 AUTOCHECKBOX "Al&ways show extension", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
679 AUTOCHECKBOX "&Browse in same window", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
680 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 95, 170, 60, 14
681 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
682 END
683
684 IDD_ACTION DIALOG 0, 0, 225, 95
685 CAPTION "New Action"
686 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
687 FONT 8, "MS Shell Dlg"
688 BEGIN
689 LTEXT "&Action:", -1, 5, 7, 150, 10
690 EDITTEXT IDC_ACTION_ACTION, 5, 20, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
691 LTEXT "App&lication used to perform action:", -1, 5, 42, 150, 10
692 EDITTEXT IDC_ACTION_APP, 5, 55, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
693 PUSHBUTTON "B&rowse...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
694 AUTOCHECKBOX "&Use DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
695 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 160, 20, 60, 14
696 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
697 END
698
699 IDD_FOLDER_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 240, 250
700 CAPTION "Customize"
701 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
702 FONT 8, "MS Shell Dlg"
703 BEGIN
704 GROUPBOX "What kind of folder do you want?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
705 LTEXT "Use this &folder type as a template:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
706 COMBOBOX IDC_FOLDERCUST_COMBOBOX, 15, 35, 210, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
707 AUTOCHECKBOX "Also apply this template to all &subfolders", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
708 GROUPBOX "Folder pictures", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
709 LTEXT "For Thumbnails view, you can put a picture on this folder to remind you of the contents.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
710 PUSHBUTTON "Choose &Picture...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
711 PUSHBUTTON "&Restore Default", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
712 LTEXT "Preview:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
713 CONTROL "", IDC_FOLDERCUST_PREVIEW_BITMAP, "STATIC", SS_BITMAP | WS_GROUP, 150, 100, 60, 60
714 GROUPBOX "Folder icons", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
715 LTEXT "For all views except Thumbnails, you can change the standard ""folder"" icon to another icon.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
716 ICON 0, IDC_FOLDERCUST_ICON, 175, 209, 32, 30
717 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15
718 END
719
720 STRINGTABLE
721 BEGIN
722 /* columns in the shellview */
723 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Emri"
724 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Masë"
725 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Tipi"
726 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Modifikuar"
727 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atribute"
728 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Masë"
729 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Masa në dispozicion"
730 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Zotëruesi"
731 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grup"
732 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Dokument"
733 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategori"
734 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Vendndodhja Origjinale"
735 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data Fshirë"
736 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "TipiFontit"
737 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupipunës"
738 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Vendndodhja Rrjetit"
739 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumentë"
740 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Gjëndje"
741 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komente"
742 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Vendnodhje"
743 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Modeli"
744
745 /* special folders */
746 IDS_DESKTOP "Desktop"
747 IDS_MYCOMPUTER "Kompjuteri Im"
748 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Plehra"
749 IDS_CONTROLPANEL "Paneli Kontrollit"
750 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Vegla Administrative"
751
752 /* special folders descriptions */
753 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configure administrative settings for your computer."
754 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Customize the display of files and folders and change file associations."
755 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Add, change, and manage fonts on your computer."
756 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Shows installed printers and fax printers and helps you add new ones."
757
758 /* context menus */
759 IDS_VIEW_LARGE "Ikonat e mëdha"
760 IDS_VIEW_SMALL "Ikonat e vogla"
761 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
762 IDS_VIEW_DETAILS "&Detaje"
763 IDS_SELECT "Përtgjedh"
764 IDS_OPEN "Hap"
765 IDS_CREATELINK "Krijo &Lidhje"
766 IDS_COPY "&Kopjo"
767 IDS_DELETE "Fshi"
768 IDS_PROPERTIES "Karakteristika"
769 IDS_CUT "Prej"
770 IDS_RESTORE "Rikthe"
771 IDS_FORMATDRIVE "Format..."
772 IDS_RENAME "Riemërto"
773 IDS_PASTE "Fut"
774 IDS_EJECT "Eject"
775 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
776
777 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Unable to create the folder '%1'"
778 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Unable to create folder"
779 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dokumentit"
780 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dosjes"
781 IDS_DELETEITEM_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini '%1'?"
782 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini këto %1 artikuj?"
783 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini elementin e zgjedhur?"
784 IDS_TRASHITEM_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' në Plehra?"
785 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' dhe tërë përmbajtjen e saj në Plehra?"
786 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni këto %1 artikuj në Plehra?"
787 IDS_CANTTRASH_TEXT "Pika '%1' nuk mund të dërgohet në Plehra. A doni të fshini atë në vend?"
788 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument të quajtur '% '.\n\nA doni ta zëvendësoni atë?"
789 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Konfirmo mbishkrim dokumenti"
790 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dosje me emrin '%1'.\n\nNëse dosjet në dosjen e destinacionit kanë emër të njëjtë me dokumentet në dosje\npërzgjedh ata që do të zëvendësohen. A doni ende të hyni ose kopjoni\nkëtë dosje?"
791
792 IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
793 IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
794 IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
795 IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
796 IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
797 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
798
799 /* message box strings */
800 IDS_RESTART_TITLE "Rifillo"
801 IDS_RESTART_PROMPT "Doni të rifilloni sistemin?"
802 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Fike"
803 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doni ta filkni sistemin?"
804
805 /* Format Dialog Strings */
806 IDS_FORMAT_TITLE "Format Local Disk"
807 IDS_FORMAT_WARNING "WARNING: Formatting will erase ALL data on this disk.\nTo format the disk, click OK. To quit, click CANCEL."
808 IDS_FORMAT_COMPLETE "Format Complete."
809
810 /* Run File dialog */
811 IDS_RUNDLG_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut ekzekuto (gabim i brendshëm)"
812 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut Shfleto (gabim i brendshëm)"
813 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Shfletp"
814 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Dokumentë Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
815
816 /* shell folder path default values */
817 IDS_PROGRAMS "Fillo Menu\\Programe"
818 IDS_PERSONAL "Dokumentet e'mi"
819 IDS_FAVORITES "Preferuarat"
820 IDS_STARTUP "Fillo Menu\\Programe\\FilloTani"
821 IDS_RECENT "Fundift"
822 IDS_SENDTO "DërguarTek"
823 IDS_STARTMENU "Fillo Menu"
824 IDS_MYMUSIC "Muzika Ime"
825 IDS_MYVIDEO "Video e'mi"
826 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Desktopi"
827 IDS_NETHOOD "NetHood"
828 IDS_TEMPLATES "Shabllon"
829 IDS_APPDATA "Aplikimi i të dhënave"
830 IDS_PRINTHOOD "PrintoKapuç"
831 IDS_LOCAL_APPDATA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave"
832 IDS_INTERNET_CACHE "Cilësimet lokale\\Dokumente Interneti Përkohshëm"
833 IDS_COOKIES "Biskota"
834 IDS_HISTORY "Cilësimet lokale\\Historia"
835 IDS_PROGRAM_FILES "Dokumente Programi"
836 IDS_MYPICTURES "Fotot e'mia"
837 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Dokumente Programi\\Dokumente Zakonshëm"
838 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumente"
839 IDS_ADMINTOOLS "Fillo Menu\\Programe\\Vegla Administrative"
840 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumente\\Muzika Ime"
841 IDS_COMMON_PICTURES "Dokumente\\Fotot e'mia"
842 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumente\\Video e'mia"
843 IDS_CDBURN_AREA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave\\Microsoft\\Djegje CD"
844 IDS_NETWORKPLACE "Vendi Rrjetit Tim"
845
846 IDS_NEWFOLDER "Dosje e're"
847
848 IDS_DRIVE_FIXED "Disku Vendorë"
849 IDS_DRIVE_CDROM "CD Drive"
850 IDS_DRIVE_NETWORK "Disku Rrjetit"
851 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
852 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
853 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
854
855 /* Open With */
856 IDS_OPEN_WITH "Hap me"
857 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zgjedh Programin..."
858 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe Rekomanduara:"
859 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Programe të Tjerë:"
860
861 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorët"
862 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Mbrapa"
863 FCIDM_SHVIEW_NEW "E're"
864 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosje E're"
865 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Lidhje e Re"
866 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opsione Dosje"
867 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Vëndndodhja Koshit"
868 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Hapësirë Dispozicion"
869 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Zbraz Koshin"
870 IDS_PICK_ICON_TITLE "Ndrysho Ikonë"
871 IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikonë Programi (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
872 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Dokumente Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
873
874 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
875 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
876 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
877 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
878 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
879
880 /* Friendly File Type Names */
881 IDS_DIRECTORY "Dosje"
882 IDS_BAT_FILE "ReactOS Dokument Batch"
883 IDS_CMD_FILE "ReactOS Skript Komande"
884 IDS_COM_FILE "Aplikacion DOS"
885 IDS_CPL_FILE "Artikuj Kontroll Panelit"
886 IDS_CUR_FILE "Tregues"
887 IDS_DB__FILE "Database File"
888 IDS_DLL_FILE "Zgjatja Aplikacionit"
889 IDS_DRV_FILE "Drejtuesi Pajisjes"
890 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
891 IDS_EXE_FILE "Aplikacion"
892 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
893 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
894 IDS_TLB_FILE "Type Library"
895 IDS_FON_FILE "Dokument Fonti"
896 IDS_TTF_FILE "Dokument Fonti TrueType"
897 IDS_OTF_FILE "Dokument Fonti OpenType"
898 IDS_HLP_FILE "Dokumente Ndihme"
899 IDS_ICO_FILE "Icon"
900 IDS_INI_FILE "Konfigum Cilësimesh"
901 IDS_LNK_FILE "Shkurtues"
902 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
903 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
904 IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
905 IDS_SYS_FILE "Dokumente Sistemi"
906 IDS_VXD_FILE "Udhëzuesi Virtual Pajisjes"
907 IDS_ANY_FILE "%s-file"
908
909 IDS_OPEN_VERB "Hap"
910 IDS_EXPLORE_VERB "Eksplorer"
911 IDS_RUNAS_VERB "Ekzekuto Si..."
912 IDS_EDIT_VERB "Modifiko"
913 IDS_FIND_VERB "Gjej"
914 IDS_PRINT_VERB "Printo"
915
916 IDS_FILE_FOLDER "%u Dokumenta, %u Dosje"
917 IDS_PRINTERS "Printera"
918 IDS_FONTS "Fonte"
919 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalo Fonte të Ri..."
920
921 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Masa parazgjedhur shpërndarjes"
922 IDS_COPY_OF "Kopjo"
923
924 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nuk ka asnjë program të ReactOS të konfiguruar për të hapur këtë lloj file."
925
926 IDS_FILE_DETAILS "Detaje për '%s' prapashtesë"
927 IDS_FILE_DETAILSADV "Dokumente me prapashtesë '%s' janë të tipit '%s'. Për të ndryshuar cilësimet që ndikojnë të gjithë '%s' dokumentet, kliko Avancuar."
928 IDS_FILE_TYPES "TipiDokumentit"
929 IDS_COLUMN_EXTENSION "Prapashtesa"
930
931 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
932 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
933 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s File"
934
935 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
936 IDS_UNKNOWN_APP "Aplikacion panjohur"
937 IDS_EXE_DESCRIPTION "Përshkrimi:"
938
939 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
940 IDS_OBJECTS "%d Objects"
941 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
942
943 IDS_ADVANCED_FOLDER "Files and Folders"
944 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatically search for network folders and printers"
945 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Display file size information in folder tips"
946 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Display simple folder view in Explorer's Folders list"
947 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Display the contents of system folders"
948 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Display the full path in address bar"
949 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Display the full path in the title bar"
950 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Do not cache thumbnails"
951 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Hidden files and folders"
952 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Do not show hidden files and folders"
953 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Show hidden files and folders"
954 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Hide extensions for known file types"
955 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Hide protected operating system files (Recommended)"
956 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Launch folder windows in a separate process"
957 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Remember each folder's view settings"
958 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Restore previous folder windows at logon"
959 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
960 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
961 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
962
963 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
964 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
965 IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
966 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
967 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
968 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
969
970 IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
971 IDS_SPECIFY_ACTION "You must specify an action."
972 IDS_INVALID_PROGRAM "The specified program could not be found. Make sure the file name and path are correct."
973 IDS_REMOVE_ACTION "Are you sure you want to remove this action?"
974 IDS_ACTION_EXISTS "The action '%s' is already registered for this file type. Please enter a different name and try again."
975 IDS_EXE_FILTER "Programs\0*.exe\0All Files\0*.*\0"
976 IDS_EDITING_ACTION "Editing action for type: "
977 IDS_NO_ICONS "The file '%s' contains no icons.\n\nChoose an icon from the list or specify a different file."
978 IDS_FILE_NOT_FOUND "The file '%s' was not found."
979 END