4974a819f5c375136d9e1556b1bb5704de47474d
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATORS: 2006 Fatih Aşıcı, 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2015-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 MENU_001 MENUEX
6 BEGIN
7 MENUITEM "&Büyük Simgeler", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
8 MENUITEM "&Küçük Simgeler", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
9 MENUITEM "&Dizelge", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
10 MENUITEM "&Ayrıntılar", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
11 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
12 POPUP "&Simgeleri Düzenle", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
13 BEGIN
14 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
15 MENUITEM "&Kendiliğinden Düzenle", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
16 END
17 END
18
19 /* shellview background menu */
20 MENU_002 MENUEX
21 BEGIN
22 POPUP ""
23 BEGIN
24 POPUP "&Görünüm", FCIDM_SHVIEW_VIEW
25 BEGIN
26 MENUITEM "&Büyük Simgeler", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
27 MENUITEM "&Küçük Simgeler", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
28 MENUITEM "&Dizelge", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
29 MENUITEM "&Ayrıntılar", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
30 END
31 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
32 POPUP "&Simgeleri Düzenle", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
33 BEGIN
34 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
35 MENUITEM "&Kendiliğinden Düzenle", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
36 END
37 MENUITEM "&Kılavuza Hizâla", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "&Yenile", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
40 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
41 MENUITEM "Y&apıştır", FCIDM_SHVIEW_INSERT
42 MENUITEM "K&ısayol Yapıştır", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
43 END
44 END
45
46 /* menubar EDIT menu */
47 MENU_003 MENU
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Geri Al\tDenetim+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "&Kes\tDenetim+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
52 MENUITEM "&Çoğalt\tDenetim+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
53 MENUITEM "&Yapıştır\tDenetim+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
54 MENUITEM "K&ısayol Yapıştır", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "&Dizine Çoğalt...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
57 MENUITEM "D&izine Taşı...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "&Tümünü Seç\tDenetim+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
60 MENUITEM "&Seçimi Evir", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
61 END
62
63 /* shellview item menu */
64 MENU_SHV_FILE MENU
65 BEGIN
66 POPUP ""
67 BEGIN
68 MENUITEM SEPARATOR
69 MENUITEM "&Kes", IDM_CUT
70 MENUITEM "&Çoğalt", IDM_COPY
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "K&ısayol Oluştur", IDM_CREATELINK
73 MENUITEM "&Sil", IDM_DELETE
74 MENUITEM "&Yeniden Adlandır", IDM_RENAME
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "&Husûsîyetler", IDM_PROPERTIES
77 END
78 END
79
80 IDM_DRAGFILE MENU
81 BEGIN
82 POPUP ""
83 BEGIN
84 MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
85 MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
86 MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
87 MENUITEM SEPARATOR
88 MENUITEM "Cancel", 0
89 END
90 END
91
92 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Dizin İçin Göz At"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "İptal", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
100 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
101 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
102 END
103
104 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
106 CAPTION "Dizin İçin Göz At"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
110 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
111 LTEXT "Dizin:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
112 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
113 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Yeni Dizin Oluştur", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 END
118
119 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
120 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
121 CAPTION "İleti"
122 FONT 8, "MS Shell Dlg"
123 BEGIN
124 DEFPUSHBUTTON "&Evet", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 PUSHBUTTON "&Tümüne Evet", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 PUSHBUTTON "&Hayır", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
127 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
128 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
129 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
130 END
131
132 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "%s Üzerine"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
138 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
139 LTEXT "Sürüm ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
140 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
141 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
142 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
143 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
144 LTEXT "Telif Hakkı 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
145 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
146 LTEXT " ReactOS Takımı\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
147 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
148 LTEXT "Bu ReactOS sürümü şuna kayıtlıdır:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
149 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
150 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
151 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
152 LTEXT "Yüklenen fizîkî bellek:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
153 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
154 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 220, 178, 50, 14
155 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
156 END
157
158 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
159 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 LTEXT "ReactOS size şu kişiler eliyle getirilmiştir:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
163 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
164 END
165
166 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
167 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
168 CAPTION "Çalıştır"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
172 LTEXT "Bir izlencenin, dizinin, belgenin veyâ Umûmî Ağ kaynağının adını yazınız, ReactOS onu sizin için açacaktır.", 12289, 36, 11, 182, 18
173 LTEXT "&Aç:", 12305, 7, 39, 24, 10
174 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
175 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
176 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 116, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
177 PUSHBUTTON "&Göz At...", 12288, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
178 END
179
180 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
181 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
182 CAPTION "Kısayol"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
184 BEGIN
185 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
186 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
187 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
188 LTEXT "Varış Türü:", 14004, 8, 38, 68, 10
189 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
190 LTEXT "Varış Konumu:", 14006, 8, 55, 68, 10
191 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
192 LTEXT "&Varış:", 14008, 8, 71, 68, 10
193 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
194 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
195 LTEXT "&Başlama Yeri:", 14010, 8, 98, 68, 10
196 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
197 LTEXT "&Kısayol Düğmesi:", 14014, 8, 117, 68, 10
198 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
199 LTEXT "&Çalıştır:", 14016, 8, 136, 68, 10
200 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
201 LTEXT "&Açıklama:", 14018, 8, 154, 68, 10
202 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
203 PUSHBUTTON "Va&rış Bul...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
204 PUSHBUTTON "&Simge Değiştir...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
205 PUSHBUTTON "&Gelişmiş...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
206 END
207
208 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
209 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
210 CAPTION "Gelişmiş Husûsîyetler"
211 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
212 BEGIN
213 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
214 LTEXT "Bu kısayol için istediğiniz gelişmiş husûsîyetleri seçiniz.", -1, 5, 30, 210, 10
215 CHECKBOX "&Ayrı Kimlik Bilgileriyle Çalıştır", 14000, 25, 50, 150, 10
216 LTEXT "Bu seçenek, bu kısayolu başka bir kullanıcı olarak çalıştırmanızı veyâ yetkilendirilmemiş izlence etkinliğinden bilgisayarınızı ve verinizi koruyarak kendiniz olarak sürdürmenizi sağlayabilir.", -1, 50, 60, 175, 40
217 CHECKBOX "A&yrı Bellek Alanında Çalıştır", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
218 PUSHBUTTON "Tamam", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
219 PUSHBUTTON "İptal", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
220 END
221
222 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
223 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
224 CAPTION "Umûmî"
225 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
226 BEGIN
227 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
228 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
229 LTEXT "Kütüğün Türü:", 14004, 8, 40, 55, 10
230 CONTROL "Dizin", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
231 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
232 LTEXT "Konum:", 14008, 8, 56, 55, 10
233 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
234 LTEXT "Boyut:", 14010, 8, 72, 55, 10
235 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
236 LTEXT "Diskteki boyut:", 140101, 8, 88, 55, 10
237 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
238 LTEXT "İçerik:", 14026, 8, 104, 55, 10
239 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
240 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
241 LTEXT "Oluşturuldu:", 14014, 8, 128, 55, 10
242 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
243 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
244 LTEXT "Öz Nitelikler:", 14020, 8, 152, 46, 10
245 AUTOCHECKBOX "&Yalnızca Okunur", 14021, 58, 151, 70, 10
246 AUTOCHECKBOX "&Gizli", 14022, 126, 151, 70, 10
247 AUTOCHECKBOX "&Belgelik", 14023, 181, 151, 70, 10
248 PUSHBUTTON "G&elişmiş...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
249 END
250
251 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
252 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
253 CAPTION "Umûmî"
254 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
255 BEGIN
256 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
257 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
258 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
259 LTEXT "Kütüğün Türü:", 14004, 8, 35, 50, 10
260 CONTROL "Dosya", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
261 LTEXT "Birlikte Açılır:", 14006, 8, 53, 50, 10
262 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
263 PUSHBUTTON "&Değiştir...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
264 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
265 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
266 LTEXT "Konum:", 14008, 8, 75, 45, 10
267 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "Boyut:", 14010, 8, 91, 45, 10
269 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "Diskteki Boyut:", 140112, 8, 107, 55, 10
271 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
272 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
273 LTEXT "Oluşturuldu:", 14014, 8, 131, 45, 10
274 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
275 LTEXT "Değiştirildi:", 14016, 8, 147, 45, 10
276 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
277 LTEXT "Erişildi:", 14018, 8, 163, 45, 10
278 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
279 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
280 LTEXT "Öz Nitelikler:", 14020, 8, 189, 45, 10
281 AUTOCHECKBOX "&Yalnızca Okunur", 14021, 58, 188, 67, 10
282 AUTOCHECKBOX "&Gizli", 14022, 126, 188, 50, 10
283 AUTOCHECKBOX "&Belgelik", 14023, 181, 188, 49, 10
284 PUSHBUTTON "G&elişmiş...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
285 END
286
287 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
288 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
289 CAPTION "Sürüm"
290 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
291 BEGIN
292 LTEXT "Kütüğün sürümü: ", 14000, 10, 10, 55, 10
293 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
294 LTEXT "Tanım: ", 14002, 10, 27, 45, 10
295 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
296 LTEXT "Telif Hakkı: ", 14004, 10, 46, 66, 10
297 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
298 GROUPBOX "Diğer sürüm bilgileri ", 14006, 6, 70, 222, 115
299 LTEXT "Öge Adı: ", 14007, 13, 82, 50, 10
300 LTEXT "Değer: ", 14008, 112, 82, 45, 10
301 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
302 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
303 END
304
305 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
306 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
307 CAPTION "Umûmî"
308 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
309 BEGIN
310 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
311 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
312 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
313 LTEXT "Tür:", -1, 8, 38, 95, 10
314 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
315 LTEXT "Kütük Dizgesi:", -1, 8, 51, 95, 10
316 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
317 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
318 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
319 LTEXT "Kullanılan Alan:", -1, 25, 69, 80, 10
320 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
321 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
322 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
323 LTEXT "Boş Alan:", -1, 25, 82, 80, 10
324 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
325 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
326 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
327 LTEXT "Sığa:", -1, 25, 103, 80, 10
328 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
329 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
330 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
331 LTEXT "Sürücü %c", 14009, 100, 150, 70, 10
332 PUSHBUTTON "&Disk Temizleme", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
333 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
334 CHECKBOX "D&isk Alanını Arttırmak İçin Sürücüyü Sıkıştır", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
335 CHECKBOX "&Hızlı Kütük Araması İçin Bu Diski Dizinlemeye Dizinleme Hizmeti'ne İzin Ver", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
336 END
337
338 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
339 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
340 CAPTION "Araçlar"
341 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
342 BEGIN
343 GROUPBOX "Yanlışlık Denetleme", -1, 5, 5, 230, 60
344 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
345 LTEXT "Bu seçenek, yanlışlıklar için bölümdeki bölümü denetleyecektir.", -1, 40, 25, 160, 20
346 PUSHBUTTON "&Şimdi Denetle...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
347 GROUPBOX "Birleştirme", -1, 5, 65, 230, 60
348 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
349 LTEXT "Bu seçenek, bölümdeki kütükleri birleştirecektir.", -1, 40, 85, 160, 20
350 PUSHBUTTON "Ş&imdi Birleştir...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
351 GROUPBOX "Yedekleme", -1, 5, 130, 230, 60
352 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
353 LTEXT "Bu seçenek, bölümdeki kütükleri yedekleyecektir.", -1, 40, 150, 160, 20
354 PUSHBUTTON "Şi&mdi Yedekle...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
355 END
356
357 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
358 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
359 CAPTION "Donanım"
360 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
361 BEGIN
362 END
363
364 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
365 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
366 CAPTION "Ayrı Çalıştır"
367 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
368 BEGIN
369 LTEXT "Bu izlenceyi çalıştırmak için hangi kullanıcı hesâbını kullanmak istiyorsunuz?", -1, 10, 20, 220, 20
370 CHECKBOX "&Şimdiki Kullanıcı (%s)", 14000, 10, 45, 150, 10
371 LTEXT "&Bilgisayarımı ve Verimi Yetkilendirilmemiş İzlence Etkinliğinden Koru", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
372 CHECKBOX "Bu seçenek, bilgisayarınıza ya da şahsî verinize zarar vermesinden bilgisayar zararlılarını önleyebilir, ancak onu seçmek izlencenin düzgün çalışmamasına neden olabilir.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
373 CHECKBOX "Aşağıdaki Kullanıcı:", 14002, 10, 100, 90, 10
374 LTEXT "Kullanıcı Adı:", -1, 20, 118, 54, 10
375 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
376 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
377 LTEXT "Şifre:", -1, 20, 143, 53, 10
378 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
379 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
380 PUSHBUTTON "Tamam", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
381 PUSHBUTTON "İptal", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
382 END
383
384 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
385 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
386 CAPTION "Geri Dönüşüm Kutusu Seçenekleri"
387 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
388 BEGIN
389 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
390 GROUPBOX "Seçili Konum İçin Ayarlar", -1, 10, 72, 220, 70
391 RADIOBUTTON "&Husûsî Boyut:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
392 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
393 LTEXT "&Boyut En Çok (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
394 RADIOBUTTON "&Kütükleri Geri Dönüşüm Kutusu'na taşıma. Silindiğinde kütükleri hemen kaldır.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
395 AUTOCHECKBOX "&Silme Onay İletişim Kutusunu Göster", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
396 END
397
398 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
399 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
400 CAPTION "Birlikte Aç"
401 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
402 BEGIN
403 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
404 LTEXT "Bu kütüğü açmak için kullanmak istediğiniz izlenceyi seçiniz:", -1, 44, 12, 211, 10
405 LTEXT "Kütük: ", 14001, 44, 25, 188, 20
406 GROUPBOX "&İzlenceler", -1, 7, 42, 249, 187
407 CONTROL "İzlenceler", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
408 AUTOCHECKBOX "&Kütüğün Bu Türünü Açmak İçin Tüm Zamanlarda Seçili İzlenceyi Kullan", 14003, 20, 193, 225, 10
409 PUSHBUTTON "&Göz At...", 14004, 198, 207, 50, 14
410 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 150, 236, 50, 14
411 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
412 END
413
414 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
415 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
416 CAPTION "Umûmî"
417 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
418 BEGIN
419 GROUPBOX "Görevler", -1, 7, 10, 249, 45
420 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
421 AUTORADIOBUTTON "&Dizinlerde Ortak Görevleri Göster", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_GROUP
422 AUTORADIOBUTTON "&ReactOS Kökleşik Dizinleri Kullan", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10 | WS_GROUP
423 GROUPBOX "Dizinlere Göz At", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
424 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
425 AUTORADIOBUTTON "&Tüm Dizinleri Aynı Pencerede Aç", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_GROUP
426 AUTORADIOBUTTON "T&üm Dizinleri Kendi Penceresinde Aç", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10 | WS_GROUP
427 GROUPBOX "Aşağıdaki Gibi Ögelere Tıkla", -1, 7, 110, 249, 60
428 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
429 AUTORADIOBUTTON "&Bir Öge Açmak İçin Tek Tıkla (Seçmek İçin Üzerine Git)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
430 AUTORADIOBUTTON "T&arayıcımla Uyumlu Olarak Simge Başlıklarının Altını Çiz", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
431 AUTORADIOBUTTON "&Simge Başlıklarının Yalnızca Onların Üzerine Gittiğimde Altını Çiz", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
432 AUTORADIOBUTTON "B&ir Ögeyi Açmak İçin Çift Tıkla (Seçmek İçin Tek Tıkla)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
433 PUSHBUTTON "&Ön Tanımlıları Geri Getir", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
434 END
435
436 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
437 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
438 CAPTION "Görünüm"
439 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
440 BEGIN
441 GROUPBOX "Dizin Görünümleri", -1, 7, 10, 249, 60
442 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
443 LTEXT "Bu dizin için kullandığınız görünümü (ayrıntılar ya da döşemeler gibi)\n tüm dizinlere uygulayabilirsiniz.", -1, 60, 20, 180, 20
444 PUSHBUTTON "&Tüm Dizinlere Uygula", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
445 PUSHBUTTON "T&üm Dizinleri Sıfırla", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
446 LTEXT "Gelişmiş Ayarlar:", -1, 7, 80, 100, 10
447 CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
448 PUSHBUTTON "&Ön Tanımlıları Geri Getir", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
449 END
450
451 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
452 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
453 CAPTION "Kütük Türleri"
454 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
455 BEGIN
456 LTEXT "&Kayıtlı Kütük Türleri:", -1, 7, 10, 70, 10
457 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
458 PUSHBUTTON "&Yeni", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
459 PUSHBUTTON "&Sil", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
460 GROUPBOX """%s"" Uzantısı İçin Ayrıntılar", 14003, 7, 130, 249, 70
461 LTEXT "Birlikte Açılır:", -1, 12, 140, 40, 10
462 //ICON
463 LTEXT "Uygulama Adı", 14005, 100, 140, 40, 10
464 PUSHBUTTON "&Değiştir...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
465 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
466 PUSHBUTTON "&Gelişmiş", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
467 END
468
469 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
470 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
471 CAPTION "Kütüğün Yenisiyle Değişimini Onayla"
472 FONT 8, "MS Shell Dlg"
473 BEGIN
474 DEFPUSHBUTTON "&Evet", IDYES, 20, 122, 60, 14
475 PUSHBUTTON "&Tümüne Evet", 12807, 85, 122, 60, 14
476 PUSHBUTTON "&Hayır", IDNO, 150, 122, 60, 14
477 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
478 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
479 LTEXT "Bu dizin önceden ""%2"" adlı bir kütük içeriyor.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "Bu dizin önceden ""%2"" adlı bir yalnızca okunur kütük içeriyor.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
481 LTEXT "Bu dizin önceden ""%2"" adlı bir dizge kütüğü içeriyor.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
482 LTEXT "Var olan kütüğü", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
483 LTEXT "(bilinmeyen zaman ve boyut)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
484 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
485 LTEXT "bununla değiştirmek istiyor musunuz?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
486 LTEXT "(bilinmeyen zaman ve boyut)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
487 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
488 END
489
490 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
491 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
492 CAPTION "ReactOS Oturumunu Kapat"
493 FONT 8, "MS Shell Dlg"
494 BEGIN
495 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
496 LTEXT "Oturumu kapatmayı istediğinizden emin misiniz?", -1, 33, 16, 151, 8
497 DEFPUSHBUTTON "&Oturumu Kapat", IDOK, 30, 39, 60, 14
498 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 95, 39, 60, 14
499 END
500
501 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
502 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
503 CAPTION "ReactOS ile Bağlantıyı Kes"
504 FONT 8, "MS Shell Dlg"
505 BEGIN
506 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
507 LTEXT "Bağlantıyı kesmek istediğinizden emin misiniz?", -1, 49, 15, 131, 16
508 DEFPUSHBUTTON "&Bağlantıyı Kes", IDOK, 47, 38, 55, 14
509 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 150, 38, 47, 14
510 END
511
512 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
513 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
514 CAPTION "Kendiliğinden Kullan"
515 FONT 8, "MS Shell Dlg"
516 BEGIN
517 LTEXT "&Bir içerik türü seçiniz, sonra şu tür bu aygıtta kullanıldığında kendliğinden yapmaya ReactOS için bir eylem seçiniz:", 1000, 7, 7, 215, 20
518 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
519 GROUPBOX "Eylemler", -1, 7, 45, 212, 146
520 AUTORADIOBUTTON "&Yapmak İçin Bir Eylem Seç:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
521 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
522 AUTORADIOBUTTON "&Tüm Zamanlarda Bir Eylem Seçmek İçin Sor", 1006, 14, 177, 202, 10
523 PUSHBUTTON "&Ön Tanımlıları Geri Getir", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
524 END
525
526 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
527 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
528 CAPTION "Karışık İçerik"
529 FONT 8, "MS Shell Dlg"
530 BEGIN
531 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
532 LTEXT "Bu disk ya da aygıt birden çok içerik türü içeriyor.", 1001, 32, 7, 191, 20
533 LTEXT "ReactOS'un ne yapmasını istersiniz?", 1002, 32, 31, 188, 8
534 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
535 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 96, 186, 60, 14
536 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
537 END
538
539 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
540 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
541 CAPTION "Karışık İçerik"
542 FONT 8, "MS Shell Dlg"
543 BEGIN
544 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
545 LTEXT "ReactOS, bu kütük türüyle bir disk taktığınız ya da bir aygıt bağladığınız tüm zamanlarda aynı eylemi uygulayabilir:", 1001, 30, 7, 193, 20
546 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
547 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
548 LTEXT "ReactOS'un ne yapmasını istersiniz?", 1002, 32, 41, 190, 8
549 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
550 AUTOCHECKBOX "Tüm Zamanlarda Seçili Eylemi Yap", 1004, 32, 171, 190, 10
551 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 96, 185, 60, 14
552 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
553 END
554
555 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
556 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
557 CAPTION "Kendiliğinden Kullan"
558 FONT 8, "MS Shell Dlg"
559 BEGIN
560 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
561 LTEXT "ReactOS, bu aygıta bağlandığınız tüm zamanlarda aynı eylemi uygulayabilir.", 1001, 32, 7, 190, 22
562 LTEXT "&ReactOS'un ne yapmasını istersiniz?", 1002, 32, 31, 190, 8
563 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
564 AUTOCHECKBOX "&Tüm Zamanlarda Seçili Eylemi Yap", 1004, 32, 143, 190, 8
565 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 94, 160, 60, 14
566 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
567 END
568
569 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
570 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
571 CAPTION "Bilgisayarı Kapat"
572 FONT 8, "MS Shell Dlg"
573 BEGIN
574 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
575 LTEXT "Bilgisayarınızın ne yapmasını istersiniz?", -1, 39, 7, 167, 10
576 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
577 LTEXT "Oturumunuzu sürdürür, bilgisayarı bellekteki veriyle düşük güçte çalışmada tutar. Bir düğmeye bastığınızda veyâ fâreyi oynattığınızda bilgisayar uyanır.", 8225, 39, 40, 167, 37
578 DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
579 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
580 PUSHBUTTON "&Yardım", IDHELP, 144, 82, 60, 14
581 END
582
583 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
584 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
585 CAPTION "Biçimlendir"
586 FONT 8, "MS Shell Dlg"
587 BEGIN
588 DEFPUSHBUTTON "&Başlat", IDOK, 53, 198, 60, 14
589 PUSHBUTTON "&Kapat", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
590 LTEXT "&Sığa:", -1, 7, 6, 169, 9
591 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
592 LTEXT "K&ütük Dizgesi", -1, 7, 35, 170, 9
593 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
594 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
595 LTEXT "&Ayırma Birimi Boyutu", -1, 7, 64, 170, 9
596 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
597 LTEXT "B&ölüm Etiketi", -1, 7, 93, 170, 9
598 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
599 GROUPBOX "Biçimlendirme Seçenekleri", 4610, 7, 121, 170, 49
600 AUTOCHECKBOX "&Hızlı Biçimlendir", 28674, 16, 135, 155, 10
601 AUTOCHECKBOX "S&ıkıştırmayı Etkinleştir", 28675, 16, 152, 155, 10
602 END
603
604 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
605 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
606 CAPTION "Disk Denetle"
607 FONT 8, "MS Shell Dlg"
608 BEGIN
609 DEFPUSHBUTTON "&Başlat", IDOK, 63, 95, 60, 14
610 GROUPBOX "Disk Denetleme Seçenekleri", -1, 7, 6, 179, 40
611 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
612 AUTOCHECKBOX "&Kütük Dizgesi Yanlışlıklarını Kendiliğinden Düzelt", 14000, 12, 15, 155, 10
613 AUTOCHECKBOX "B&ozuk Bölümler İçin Tara ve Bozuk Bölümlerin Kurtarılmasına Çalış", 14001, 16, 30, 165, 10
614 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
615 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
616 END
617
618 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
619 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
620 CAPTION "Simge Değiştir"
621 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
622 BEGIN
623 LTEXT "Bu kütükteki simgelere bak:", -1, 7, 7, 179, 10
624 PUSHBUTTON "Göz At...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
625 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
626 LTEXT "Aşağıdaki dizelgeden bir simge seç:", -1, 7, 36, 179, 10
627 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
628 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 81, 179, 50, 14
629 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
630 END
631
632 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
633 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
634 CAPTION "Uyarı"
635 FONT 8, "MS Shell Dlg"
636 BEGIN
637 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
638 LTEXT "Bu kütük, işletim dizgesi eliyle veyâ başka bir uygulama\n\
639 eliyle kullanılıyor olabilir. Bu kütüğü değiştirmek dizgenize zarar\n\
640 verebilir veyâ daha az işlevli yapabilir.\n\n\
641 Bu kütüğü açmak istediğinizden emin misiniz?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
642 DEFPUSHBUTTON "Evet", IDYES, 125, 55, 50, 14
643 PUSHBUTTON "Hayır", IDNO, 180, 55, 50, 14
644 END
645
646 STRINGTABLE
647 BEGIN
648 /* columns in the shellview */
649 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Ad"
650 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Boyut"
651 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Tür"
652 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Değiştirildi"
653 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Öz Nitelikler"
654 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Boyut"
655 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Kullanılabilir Boyut"
656 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "İye"
657 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Öbek"
658 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Kütük Adı"
659 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Ulam"
660 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Özgün Konum"
661 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Silinme Zamânı"
662 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Yazı Tipi Türü"
663 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Çalışma Takımı"
664 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Ağ Konumu"
665 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Belgeler"
666 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Durum"
667 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Açıklamalar"
668 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Konum"
669 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Biçim"
670
671 /* special folders */
672 IDS_DESKTOP "Masaüstü"
673 IDS_MYCOMPUTER "Bilgisayarım"
674 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Geri Dönüşüm Kutusu"
675 IDS_CONTROLPANEL "Denetim Masası"
676 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Yönetim Araçları"
677
678 /* special folders descriptions */
679 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Bilgisayarınız için yönetim ayarlarını yapılandır."
680 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Kütüklerin ve dizinlerin görünümünü husûsileştir ve kütük ilişkilendirmelerini değiştir."
681 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Bilgisayarınızda yazı tiplerini ekle, değiştir ve yönet."
682 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Kurulu yazıcıları ve belgegeçer yazıcılarını gösterir ve yenilerini eklemene yardımcı olur."
683
684 /* context menus */
685 IDS_VIEW_LARGE "&Büyük Simgeler"
686 IDS_VIEW_SMALL "&Küçük Simgeler"
687 IDS_VIEW_LIST "&Dizelge"
688 IDS_VIEW_DETAILS "&Ayrıntılar"
689 IDS_SELECT "Seç"
690 IDS_OPEN "Aç"
691 IDS_CREATELINK "K&ısayol Oluştur"
692 IDS_COPY "&Çoğalt"
693 IDS_DELETE "&Sil"
694 IDS_PROPERTIES "&Husûsîyetler"
695 IDS_CUT "K&es"
696 IDS_RESTORE "Geri Getir"
697 IDS_FORMATDRIVE "Biçimlendir..."
698 IDS_RENAME "Yeniden Adlandır"
699 IDS_PASTE "Yapıştır"
700 IDS_EJECT "Eject"
701 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
702
703 IDS_CREATEFOLDER_DENIED """%1"" dizini oluşturulamıyor."
704 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Dizin Oluşturulamıyor"
705 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Kütük Silmeyi Onayla"
706 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Dizin Silmeyi Onayla"
707 IDS_DELETEITEM_TEXT """%1"" ögesini silmek istediğinizden emin misiniz?"
708 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Bu %1 ögeyi silmek istediğinizden emin misiniz?"
709 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Seçili ögeyi ya da ögeleri silmek istediğinizden emin misiniz?"
710 IDS_TRASHITEM_TEXT """%1"" ögesini Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermek istediğinizden emin misiniz?"
711 IDS_TRASHFOLDER_TEXT """%1"" ögesini ve onun tüm içeriğini Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermek istediğinizden emin misiniz?"
712 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Bu %1 ögeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermek istediğinizden emin misiniz?"
713 IDS_CANTTRASH_TEXT """%1"" ögesi Geri Dönüşüm Kutusu'na gönderilemiyor. Karşılık olarak onu silmek ister misiniz?"
714 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Bu dizin önceden ""%1"" adlı bir kütük içeriyor.\n\nOnu yenisiyle değiştirmek ister misiniz?"
715 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Kütük Üzerine Yazmayı Onayla"
716 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Bu dizin önceden ""%1"" adlı bir dizin içeriyor.\n\nVarış dizininde kütükler seçili dizindeki kütüklere göre aynı adlara iyeyse onlar yenileriyle değiştirilecektir. Dizini taşımayı veyâ kopyalamayı şimdi bile istiyor musunuz?"
717
718 IDS_FILEOOP_COPYING "Çoğaltılıyor..."
719 IDS_FILEOOP_MOVING "Taşınıyor..."
720 IDS_FILEOOP_DELETING "Siliniyor..."
721 IDS_FILEOOP_FROM_TO "%1 yerinden %2 yerine"
722 IDS_FILEOOP_FROM "%1 yerinden"
723 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Ön Denetim"
724
725 /* message box strings */
726 IDS_RESTART_TITLE "Yeniden Başlat"
727 IDS_RESTART_PROMPT "Dizgeyi yeniden başlatmak ister misiniz?"
728 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Bilgisayarı Kapat"
729 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Bilgisayarı kapatmak ister misiniz?"
730
731 /* Run File dialog */
732 IDS_RUNDLG_ERROR "Kütük Çalıştır iletişim kutusu görüntülenemiyor (iç yanlışlık)."
733 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Göz At iletişim kutusu görüntülenemiyor (iç yanlışlık)."
734 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Göz At"
735 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Çalıştırılabilir Kütükler (*.exe)\0*.exe\0Tüm Kütükler (*.*)\0*.*\0"
736
737 /* shell folder path default values */
738 IDS_PROGRAMS "Başlat Seçkesi\\İzlenceler"
739 IDS_PERSONAL "Belgelerim"
740 IDS_FAVORITES "Yer İmleri"
741 IDS_STARTUP "Başlat Seçkesi\\İzlenceler\\Başlangıç"
742 IDS_RECENT "En Son"
743 IDS_SENDTO "Gönder"
744 IDS_STARTMENU "Başlat Seçkesi"
745 IDS_MYMUSIC "Mûsikilerim"
746 IDS_MYVIDEO "Vidyolarım"
747 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Masaüstü"
748 IDS_NETHOOD "Sunucular"
749 IDS_TEMPLATES "Kalıplar"
750 IDS_APPDATA "Uygulama Verisi"
751 IDS_PRINTHOOD "Yazıcılar"
752 IDS_LOCAL_APPDATA "Yerli Ayarlar\\Uygulama Verisi"
753 IDS_INTERNET_CACHE "Yerli Ayarlar\\Geçici Umûmî Ağ Kütükleri"
754 IDS_COOKIES "Tanımlama Bilgileri"
755 IDS_HISTORY "Yerli Ayarlar\\Geçmiş"
756 IDS_PROGRAM_FILES "İzlence Kütükleri"
757 IDS_MYPICTURES "Resimlerim"
758 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "İzlence Kütükleri\\Ortak Kütükler"
759 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Belgeler"
760 IDS_ADMINTOOLS "Başlat Seçkesi\\İzlenceler\\Yönetim Araçları"
761 IDS_COMMON_MUSIC "Belgeler\\Mûsikilerim"
762 IDS_COMMON_PICTURES "Belgeler\\Resimlerim"
763 IDS_COMMON_VIDEO "Belgeler\\Vidyolarım"
764 IDS_CDBURN_AREA "Yerli Ayarlar\\Uygulama Verisi\\Microsoft\\CD Yazma"
765 IDS_NETWORKPLACE "Ağ Komşularım"
766
767 IDS_NEWFOLDER "Yeni Dizin"
768
769 IDS_DRIVE_FIXED "Yerli Disk"
770 IDS_DRIVE_CDROM "CD-ROM"
771 IDS_DRIVE_NETWORK "Ağ Diski"
772 IDS_DRIVE_FLOPPY "3,5 Yumuşak"
773 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Çıkarılabilir Disk"
774 IDS_FS_UNKNOWN "Bilinmeyen"
775
776 /* Open With */
777 IDS_OPEN_WITH "Birlikte Aç"
778 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "İzlence Seç..."
779 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Önerilen İzlenceler:"
780 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Başka İzlenceler:"
781
782 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Yazarlar"
783 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Geri"
784 FCIDM_SHVIEW_NEW "Yeni"
785 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Yeni &Dizin"
786 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Yeni &Kısayol"
787 IDS_FOLDER_OPTIONS "Dizin Seçenekleri"
788 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Geri Dönüşüm Kutusu Konumu"
789 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Kullanılabilir Alan"
790 IDS_EMPTY_BITBUCKET "&Geri Dönüşüm Kutusu'nu Boşalt"
791 IDS_PICK_ICON_TITLE "Simge Seç"
792 IDS_PICK_ICON_FILTER "Simge Kütükleri (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Tüm Kütükler (*.*)\0*.*\0"
793 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Çalıştırılabilir Kütükler (*.exe)\0*.exe\0Tüm Kütükler (*.*)\0*.*\0"
794
795 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
796 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
797 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
798 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
799 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
800
801 IDS_DIRECTORY "Dizin"
802 IDS_BAT_FILE "ReactOS Toplu İş Kütüğü"
803 IDS_CMD_FILE "ReactOS Komut Betiği"
804 IDS_COM_FILE "DOS Uygulaması"
805 IDS_CPL_FILE "Denetim Masası Ögesi"
806 IDS_CUR_FILE "İmleç"
807 IDS_DLL_FILE "Uygulama Uzantısı"
808 IDS_DRV_FILE "Aygıt Sürücüsü"
809 IDS_EXE_FILE "Uygulama"
810 IDS_FON_FILE "YazıTipi"
811 IDS_TTF_FILE "TrueType Yazı Tipi Kütüğü"
812 IDS_OTF_FILE "OpenType Yazı Tipi Kütüğü"
813 IDS_HLP_FILE "Yardım Kütüğü"
814 IDS_ICO_FILE "Simge"
815 IDS_INI_FILE "Yapılandırma Ayarları"
816 IDS_LNK_FILE "Kısayol"
817 IDS_PIF_FILE "NT VDM İzlence Bilgi Kütüğü"
818 IDS_SCR_FILE "Görüntülük Koruyucu"
819 IDS_SYS_FILE "Dizge Kütüğü"
820 IDS_VXD_FILE "Farazî Aygıt Sürücüsü"
821 IDS_ANY_FILE "%s Kütüğü"
822
823 IDS_OPEN_VERB "Aç"
824 IDS_EXPLORE_VERB "Araştır"
825 IDS_RUNAS_VERB "Birlikte Aç..."
826 IDS_EDIT_VERB "Düzenle"
827 IDS_FIND_VERB "Bul"
828 IDS_PRINT_VERB "Yazdır"
829
830 IDS_FILE_FOLDER "%u Kütük, %u Dizin"
831 IDS_PRINTERS "Yazıcılar"
832 IDS_FONTS "Yazı Tipleri"
833 IDS_INSTALLNEWFONT "Yeni Yazı Tipi Yükle..."
834
835 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Ön tanımlı ayırma boyutu"
836 IDS_COPY_OF "Kopyası: "
837
838 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Kütüğün bu türünü açmak için yapılandırılmış ReactOS izlencesi yok."
839
840 IDS_FILE_DETAILS """%s"" Uzantısı İçin Ayrıntılar"
841 IDS_FILE_DETAILSADV """%s"" uzantılı kütükler ""%s"" türünündür. Tüm ""%s"" kütüklerini etkileyen ayarları değiştirmek için Gelişmiş'e tıklayınız."
842 IDS_FILE_TYPES "Kütük Türleri"
843 IDS_COLUMN_EXTENSION "Uzantılar"
844
845 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
846 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
847 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s Kütük"
848
849 IDS_BYTES_FORMAT "çoklu"
850 IDS_UNKNOWN_APP "Bilinmeyen Uygulama"
851 IDS_EXE_DESCRIPTION "Tanım:"
852
853 IDS_MENU_EMPTY "(Boş)"
854 IDS_OBJECTS "%d Nesne"
855 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Nesne Seçili"
856
857 IDS_ADVANCED_FOLDER "Kütükler ve Dizinler"
858 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Ağ dizinlerini ve yazıcıları kendiliğinden ara"
859 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Dizin bilgi kutularında kütük boyutu bilgisini göster"
860 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Gezgin'in Dizinler dizelgesinde bayağı dizin görünümünü göster"
861 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Dizge dizinlerinin içeriğini göster"
862 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Konum çubuğunda tüm yolu göster"
863 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Başlık çubuğunda tüm yolu göster"
864 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Küçük resimleri saklama"
865 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Gizli kütükler ve dizinler"
866 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Gizli kütükler ve dizinleri gösterme"
867 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Gizli kütükler ve dizinleri göster"
868 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Bilinen kütük türleri için eklentileri gizle"
869 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Korunan işletim dizgesi kütüklerini gizle (önerilir)"
870 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Kütük penceresini ayrı bir işlemde başlat"
871 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Tüm dizinlerin görünüm ayarlarını anımsa"
872 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Oturum açmada daha önceki dizin pencerelerini geri getir"
873 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Bilgisayarım'da Denetim Masası'nı göster"
874 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Şifrelenmiş veyâ sıkıştırılmış NTFS kütüklerini renkli göster"
875 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Dizin ve masaüstü ögeleri için açılan tanım göster"
876 END