[SYSSETUP] Add Lunar theme option to 2nd setup stage
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Настройка на РеактОС"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Съветникът за настройка на РеактОС ви приветства!", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Този съветник ще сложи РеактОС на компютъра ви. Съветникът трябва да събере сведения за компютъра, за да настрои РеактОС правилно.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
10 LTEXT "Натиснете „Напред“ за продължаване на настройката.", IDC_STATIC, 115, 169, 200, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Настройка на РеактОС"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "Разработчиците на РеактОС биха желали да изразят признателността си към следните проекти с отворен код, (части от) които са използвани при създаването на РеактОС:", IDC_STATIC, 15, 2, 286, 24
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "РеактОС е лицензиран според GPL и ако искате да го използвате или разпространявате (части от него), трябва да спазвате GPL.", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 20
21 PUSHBUTTON "&Вижте GPL...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
22 LTEXT "Натиснете „Напред“ за продължаване на настройката.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
23 END
24
25 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "Настройка на РеактОС"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
31 LTEXT "Напишете имената си и името на вашето предприятието.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
32 LTEXT "&Име:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
33 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "&Предприятие:", IDC_STATIC, 54, 57, 50, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 END
37
38 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "Настройка на РеактОС"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
44 LTEXT "Напишете ненадвишаващо 15 знака име на компютъра. Ако сте в мрежа, никой друг компютър не трябва да има същото име.", IDC_STATIC, 45, 7, 250, 24
45 LTEXT "Име на &компютъра:", IDC_STATIC, 45, 38, 75, 8
46 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
47 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
48 LTEXT "Настройката ще създаде потребителска сметка, под името „Administrator“. Можете да използвате тази сметка, за да получите пълен достъп до компютъра.", IDC_STATIC, 45, 57, 250, 25
49 LTEXT "Напишете парола за „Administrator“, не по- дълга от 127 знака.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
50 LTEXT "&Парола за „Administrator“:", IDC_STATIC, 45, 104, 95, 8
51 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
52 LTEXT "По&твърдете паролата:", IDC_STATIC, 45, 123, 95, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 END
55
56 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Настройка на РеактОС"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Местната стойност на уредбата трябва да отговаря на езика на приложенията, които ще използвате. Местната стойност определя как се изобразават паричните стойности и датите.", IDC_STATIC, 53, 2, 253, 26
63 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
64 LTEXT "За промяна на уредбените или местните настройки, натиснете „Нагласяване“.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 16
65 PUSHBUTTON "&Нагласяване...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 55, 14
66 LTEXT "Клавиатурната подредба определя знаците, появяващи се при писане.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
67 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
68 LTEXT "За смяна на клавиатурната подредба, натиснете „Нагласяване“.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 16
69 PUSHBUTTON "На&гласяване...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 55, 14
70 END
71
72 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Настройка на РеактОС"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
78 LTEXT "Дата и време", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
79 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
80 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
81 LTEXT "Часови пояс", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
82 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 AUTOCHECKBOX "Самопревключване на часовника за зимно и лятно време", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 220, 10
84 END
85
86 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "ReactOS Setup"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
92 END
93
94 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Настройка на РеактОС"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
100 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
101 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
102 END
103
104 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
106 CAPTION "Завършване настройката на РеактОС"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 LTEXT "Приключване на съветника по настройката на РеактОС", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
110 LTEXT "Настройката на РеактОС завърши успешно.\n\nКогато натиснете „Приключи“, компютърът ви ще се презапусне.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
111 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
112 LTEXT "Ако в КД устройството има диск, го извадете. След това презапуснете компютъра и натиснете „Приключи“.", IDC_STATIC, 115, 169, 200, 17
113 END
114
115 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "Отворено разрешително споразумение GNU"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
121 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 209, 50, 14
122 END
123
124 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
125 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
126 CAPTION "Почакайте..."
127 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
128 BEGIN
129 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
130 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
131 END
132
133 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
134 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
135 CAPTION "Advanced Settings"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 RTEXT "&Sample Rate:", -1, 27, 35, 90, 8
139 LTEXT "reports per second", -1, 169, 35, 76, 8
140 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
141 RTEXT "&Wheel Detection:", -1, 27, 55, 90, 8
142 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
143 RTEXT "&Input buffer length:", -1, 27, 75, 90, 8
144 LTEXT "packets", -1, 169, 75, 26, 8
145 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
146 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
147 AUTOCHECKBOX "&Fast Initialization", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
148 PUSHBUTTON "&Defaults", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
149 END
150
151 STRINGTABLE
152 BEGIN
153 IDS_ACKTITLE "Благодарности"
154 IDS_ACKSUBTITLE "Основи на РеактОС и разрешителни сведения"
155 IDS_OWNERTITLE "Нагласяване на приложенията."
156 IDS_OWNERSUBTITLE "Настройката използва сведенията за вас, за да нагласи РеактОС."
157 IDS_COMPUTERTITLE "Име на компютъра и администраторска парола"
158 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Трябва да въведете администраторска парола и име на компютъра"
159 IDS_LOCALETITLE "Местни настройки"
160 IDS_LOCALESUBTITLE "Можете да нагласите РеактОС за различни области и езици."
161 IDS_DATETIMETITLE "Дата и време"
162 IDS_DATETIMESUBTITLE "Задайте правилните дата и време."
163 IDS_PROCESSTITLE "Вписване на съставните"
164 IDS_PROCESSSUBTITLE "Почакайте..."
165 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Appearance"
166 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Select the theme you prefer."
167 END
168
169 STRINGTABLE
170 BEGIN
171 IDS_REACTOS_SETUP "Настройка на РеактОС"
172 IDS_UNKNOWN_ERROR "Неизвестна грешка"
173 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Вписване на съставните..."
174 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Грешка при LoadLibrary: "
175 IDS_GETPROCADDR_FAILED "Грешка при GetProcAddr: "
176 IDS_REGSVR_FAILED "Грешка при DllRegisterServer: "
177 IDS_DLLINSTALL_FAILED "Грешка при DllInstall: "
178 IDS_TIMEOUT "Просрочване на рагистрирането"
179 IDS_REASON_UNKNOWN ""
180 /*
181 * ATTENTION:
182 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
183 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
184 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
185 */
186 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
187 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Собственик"
188 END
189
190 STRINGTABLE
191 BEGIN
192 IDS_WZD_NAME "Настройката не може да продължи, докато не въведете името си."
193 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Настройката не успя да зададе име на компютъра."
194 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Настройката не може да продължи, докато не въведете името на компютъра."
195 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Трябва да въведете парола!"
196 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Паролите, които сте въвели не съвпадат. Въведете ги отново."
197 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Паролата, която сте въвели съдържа забранени знаци. Въведете изчистена парола."
198 IDS_WZD_LOCALTIME "Вълшебникът не успя да зададе местното време."
199 END
200
201 STRINGTABLE
202 BEGIN
203 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Подкарване на устройствата..."
204 END
205
206 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
207 STRINGTABLE
208 BEGIN
209 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Program Files"
210 IDS_COMMONFILES "Общи файлове"
211 END
212
213 STRINGTABLE
214 BEGIN
215 IDS_DETECTIONDISABLED "Detection disabled"
216 IDS_LOOKFORWHEEL "Look for wheel"
217 IDS_ASSUMEPRESENT "Assume wheel is present"
218 END
219
220 STRINGTABLE
221 BEGIN
222 IDS_CLASSIC "Classic"
223 IDS_LAUTUS "Lautus"
224 IDS_LUNAR "Lunar"
225 END