60fbbbd3c6b18c7480108b23e387a6c085b0d2ec
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / sq-AL.rc
1 /*
2 * Copyright (C) 2004 Filip Navara
3 * Copyright (C) 2004 Eric Kohl
4 *
5 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8 * (at your option) any later version.
9 *
10 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
11 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13 * GNU General Public License for more details.
14 *
15 * You should have received a copy of the GNU General Public License along
16 * with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
17 * 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
18 */
19
20 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
21
22 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Ndërto ReactOS"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 LTEXT "Mirë se vini në Magjistari Ndërtues i ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
28 LTEXT "Ky magjistar instalon ReactOS në kompjuterin tuaj. Magjistari ka nevojë për të mbledhur disa informacione në lidhje me ju dhe kompjuterin tuaj për të ndërtuat ReactOS si duhet.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
29 LTEXT "Klikoni Tjetër për të vazhduar me Ndërtimin.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
30 END
31
32 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
33 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
34 CAPTION "Ndërto ReactOS"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 LTEXT "Zhvilluesit e ReactOS dëshirojnë të vlerësojë projektet e mëposhtme Burim i Hapur, (pjesëve të) të cilave u përdorën për të krijuar ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
38 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
39 LTEXT "ReactOS publikohet nën lejen GPL, kështu që nëse doni të ripërdorni ose rishpërndani (pjesëve të) atë që ju duhet të respektojnë GPL.", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 19
40 PUSHBUTTON "&Vëzhgo GPL...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
41 LTEXT "Klikoni Tjetër për të vazhduar me Ndërtimin.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
42 END
43
44 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
46 CAPTION "Ndërto ReactOS"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
50 LTEXT "Shkruani emrin tuaj të plotë dhe emrin e kompanisë tuaj ose organizatës.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
51 LTEXT "Emri:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
52 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
53 LTEXT "&Organizata:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
54 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
55 END
56
57 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
58 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
59 CAPTION "Ndërto ReactOS"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg"
61 BEGIN
62 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
63 LTEXT "Shkruani një emër për kompjuterin tuaj që është 15 karaktere ose më pak. Nëse ju jeni në një rrjet, emri kompjuterit tuaj duhet të jetë unik.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
64 LTEXT "Emri &Kompjuterit:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
65 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 165, 35, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
66 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
67 LTEXT "Ndërtuesi do të krijojë një llogari përdoruesi në kompjuterin tuaj të quajtur Administrator. Ju mund të përdorni këtë llogari në qoftë se keni nevojë për akses të plotë në kompjuterin tuaj.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
68 LTEXT "Shkruani një fjalëkalim Administratori që është 127 karaktere ose më pak.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
69 LTEXT "Fjalëkalimi &Administratorit:", IDC_STATIC, 54, 104, 105, 8
70 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 165, 101, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
71 LTEXT "K&onfirmo Fjalëkalimin:", IDC_STATIC, 54, 123, 105, 8
72 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 165, 120, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
73 END
74
75 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Ndërto ReactOS"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
81 LTEXT "Sistemi vendorë duhet të përputhet me gjuhën e aplikacioneve që dëshironi të përdorni. Përdoruesi vendorë kontrollon se si duket numrat, monedhat, dhe datat.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
82 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
83 LTEXT "Për të ndryshuar parametrat e sistemit ose përdoruesit vendorë, kliko Ndrysho.", IDC_STATIC, 53, 60, 196, 8
84 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", IDC_CUSTOMLOCALE, 250, 57, 50, 14
85 LTEXT "Paraqitja Tastierës kontrollon karakteret që shfaqen kur ju shkruani.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
86 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
87 LTEXT "Për të ndryshuar paraqitje tastieres, kliko Ndrysho.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
88 PUSHBUTTON "Ndrysho...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 250, 122, 50, 14
89 END
90
91 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
92 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
93 CAPTION "Ndërto ReactOS"
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
97 LTEXT "Data dhe Ora:", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
98 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
99 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
100 LTEXT "ZonëKohore:", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
101 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
102 AUTOCHECKBOX "Adaptohen automatikisht orën për ditën me diell dhe ruaj ndryshimet", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
103 END
104
105 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "ReactOS Setup"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
111 END
112
113 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
114 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
115 CAPTION "Ndërto ReactOS"
116 FONT 8, "MS Shell Dlg"
117 BEGIN
118 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
119 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
120 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
121 END
122
123 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Kompletimi i Ndërtuesit ReactOS"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "Kompletimi i Magjistarit Ndërtues të ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
129 LTEXT "Ju keni përfunduar me sukses Ndërtuesin e ReactOS.\n\nKur ju klikoni Mbaro, kompjuteri juaj do të rifillojë.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
130 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
131 LTEXT "Nëse ka një CD në drive, hiqni atë. Pastaj, për të rinisur kompjuterin tuaj, klikoni Mbaroj.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
132 END
133
134 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
135 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
136 CAPTION "GNU Licensa e Përgjithshme Publike"
137 FONT 8, "MS Shell Dlg"
138 BEGIN
139 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
140 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
141 END
142
143 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
144 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
145 CAPTION "Ju Lutem prisni..."
146 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
147 BEGIN
148 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
149 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
150 END
151
152 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
153 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
154 CAPTION "Advanced Settings"
155 FONT 8, "MS Shell Dlg"
156 BEGIN
157 RTEXT "&Sample Rate:", -1, 27, 35, 90, 8
158 LTEXT "reports per second", -1, 169, 35, 76, 8
159 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
160 RTEXT "&Wheel Detection:", -1, 27, 55, 90, 8
161 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
162 RTEXT "&Input buffer length:", -1, 27, 75, 90, 8
163 LTEXT "packets", -1, 169, 75, 26, 8
164 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
165 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
166 AUTOCHECKBOX "&Fast Initialization", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
167 PUSHBUTTON "&Defaults", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
168 END
169
170 STRINGTABLE
171 BEGIN
172 IDS_ACKTITLE "Falenderime"
173 IDS_ACKSUBTITLE "Supet e ReactOS qëndrojnë mbi licencën dhe informacionet"
174 IDS_OWNERTITLE "Personalizoni Softwarin tuaj"
175 IDS_OWNERSUBTITLE "Ndërtuesi përdor këtë informacion në lidhje me veten tuaj për të personalizuar ReactOS."
176 IDS_COMPUTERTITLE "Emri Kompjuterit dhe Fjalëkalimi Administratorit"
177 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Ju duhet të siguroni një emër dhe një Fjalëkalim Administratori për kompjuterin tuaj."
178 IDS_LOCALETITLE "Cilësimet Rajonale"
179 IDS_LOCALESUBTITLE "Ju mund ta rregulloje ReactOS për rajone dhe gjuhë të ndryshme."
180 IDS_DATETIMETITLE "Data dhe Ora"
181 IDS_DATETIMESUBTITLE "Vendos datën e saktë dhe orën për kompjuterin tuaj."
182 IDS_PROCESSTITLE "Regjistrimi Komponenteve"
183 IDS_PROCESSSUBTITLE "Ju Lutem prisni..."
184 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Appearance"
185 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Select the theme you prefer."
186 END
187
188 STRINGTABLE
189 BEGIN
190 IDS_REACTOS_SETUP "Ndërtuesi ReactOS"
191 IDS_UNKNOWN_ERROR "gabim i panjohur"
192 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Regjistrimi Komponenteve..."
193 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary dështoj: "
194 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr dështoj: "
195 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer dështoj: "
196 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall dështoj: "
197 IDS_TIMEOUT "Timeout gjatë regjistrimit"
198 IDS_REASON_UNKNOWN ""
199 /*
200 * ATTENTION:
201 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
202 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
203 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
204 */
205 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administratorër"
206 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Zotëruesi"
207 END
208
209 STRINGTABLE
210 BEGIN
211 IDS_WZD_NAME "Ndërtimi nuk mund të vazhdojë deri sa të shkruani emrin tuaj."
212 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Ndërtuesi dështoj për të vendosur emrin e kompjuterit."
213 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Ndërtuesi nuk mund të vazhdojë deri sa të shkruani emrin e kompjuterit tuaj."
214 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Ju duhet të fusni një fjalëkalim !"
215 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Fjalëkalimet që shkruat nuk përputhet. Ju lutem shkruani fjalëkalimin e dëshiruar përsëri."
216 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Fjalëkalimi që dhatë përmban shenja të pavlefshme. Ju lutemi shkruani një fjalëkalim të qartë."
217 IDS_WZD_LOCALTIME "Ndërtuesi nuk ishte në gjendje për të vendosur kohën lokale."
218 END
219
220 STRINGTABLE
221 BEGIN
222 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Instalimi Pajisjeve..."
223 END
224
225 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
226 STRINGTABLE
227 BEGIN
228 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Dokumente Programi"
229 IDS_COMMONFILES "Dokumente Zakonshëm"
230 END
231
232 STRINGTABLE
233 BEGIN
234 IDS_DETECTIONDISABLED "Detection disabled"
235 IDS_LOOKFORWHEEL "Look for wheel"
236 IDS_ASSUMEPRESENT "Assume wheel is present"
237 END
238
239 STRINGTABLE
240 BEGIN
241 IDS_CLASSIC "Classic"
242 IDS_LAUTUS "Lautus"
243 END