[CMAKE]
[reactos.git] / dll / win32 / winmm / winmm_Pl.rc
1 /*
2 * Copyright 2005 Sebastian Gasiorek
3 *
4 * This library is free software; you can redistribute it and/or
5 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
6 * License as published by the Free Software Foundation; either
7 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
8 *
9 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
10 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
12 * Lesser General Public License for more details.
13 *
14 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
15 * License along with this library; if not, write to the Free Software
16 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
17 */
18
19 STRINGTABLE LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
20 BEGIN
21
22 /* MMSYS errors */
23 MMSYSERR_NOERROR, "Wydane polecenie zosta³o wykonane."
24 MMSYSERR_ERROR, "Nie zdefiniowany b³¹d zewnêtrzny."
25 MMSYSERR_BADDEVICEID, "U¿yto identyfikatora urz¹dzenia, który jest poza zakresem tego systemu."
26 MMSYSERR_NOTENABLED, "Sterownik nie zosta³ w³¹czony."
27 MMSYSERR_ALLOCATED, "Okre\9clone urz¹dzenie jest ju¿ u¿ywane. Poczekaj, a¿ bêdzie wolne i spróbuj ponownie."
28 MMSYSERR_INVALHANDLE, "Podane doj\9ccie urz¹dzenia jest nieprawid³owe."
29 MMSYSERR_NODRIVER, "Nie ma ¿adnego zainstalowanego sterownika w tym systemie!\n"
30 MMSYSERR_NOMEM, "Brak dostêpnej pamiêci do wykonania tego zadania. Zakoñcz jedn¹ lub wiêcej aplikacji, aby zwiêkszyæ dostêpn¹ pamiêæ, a nastêpnie spróbuj ponownie."
31 MMSYSERR_NOTSUPPORTED, "Ta funkcja nie jest obs³ugiwana. U¿yj funkcji Mo¿liwo\9cci, aby ustaliæ jakie funkcje i komunikaty obs³uguje sterownik."
32 MMSYSERR_BADERRNUM, "Podano numer b³êdu, który nie jest zdefiniowany w systemie."
33 MMSYSERR_INVALFLAG, "Nieprawid³owa flaga zosta³a przekazana do funkcji systemowej."
34 MMSYSERR_INVALPARAM, "Nieprawid³owy parametr zosta³ przekazany do funkcji systemowej."
35
36 /* WAVE errors */
37 WAVERR_BADFORMAT, "Okre\9clony format nie jest obs³ugiwany i nie mo¿na go przet³umaczyæ. U¿yj funkcji Mo¿liwo\9cci, aby ustaliæ obs³ugiwane formaty."
38 WAVERR_STILLPLAYING, "Nie mo¿na wykonaæ tej operacji w czasie, gdy dane multimedialne s¹ nadal odtwarzane. Zresetuj urz¹dzenie lub poczekaj, a¿ zakoñczy siê odtwarzanie danych."
39 WAVERR_UNPREPARED, "Nag³ówek WAVE nie zosta³ przygotowany. Przygotuj nag³ówek u¿ywaj¹c funkcji Przygotuj i spróbuj ponownie."
40 WAVERR_SYNC, "Nie mo¿na otworzyæ urz¹dzenia bez u¿ycia flagi WAVE_ALLOWSYNC. U¿yj tej flagi i spróbuj ponownie."
41
42 /* MIDI errors */
43 MIDIERR_UNPREPARED, "Nag³ówek MIDI nie zosta³ przygotowany. Przygotuj nag³ówek u¿ywaj¹c funkcji Przygotuj i spróbuj ponownie."
44 MIDIERR_STILLPLAYING, "Nie mo¿na wykonaæ tej operacji w czasie, gdy dane multimedialne s¹ nadal odtwarzane. Zresetuj urz¹dzenie lub poczekaj, a¿ zakoñczy siê odtwarzanie danych."
45 MIDIERR_NOMAP, "Nie mo¿na odnale\9fæ mapowania urz¹dzenia MIDI. Mo¿e to byæ spowodowane problemem ze sterownikiem albo brakiem lub uszkodzeniem pliku MIDIMAP.CFG."
46 MIDIERR_NOTREADY, "Port przesy³a dane do urz¹dzenia. Poczekaj, a¿ dane zostan¹ przes³ane i spróbuj ponownie."
47 MIDIERR_NODEVICE, "Bie¿¹ce ustawienia mapowania MIDI odwo³uj¹ siê do urz¹dzenia MIDI, które nie jest zainstalowane w systemie. U¿yj Mapowania MIDI do edycji ustawieñ."
48 MIDIERR_INVALIDSETUP, "Bie¿¹ce ustawienia MIDI s¹ uszkodzone. Skopiuj oryginalny plik MIDIMAP.CFG do katalogu ReactOS SYSTEM, a nastêpnie spróbuj ponownie."
49
50 /* MCI errors */
51 MCIERR_INVALID_DEVICE_ID, "Nieprawid³owy identyfikator urz¹dzenia MCI. U¿yj identyfikatora zwróconego podczas otwierania urz¹dzenia MCI."
52 MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD, "Sterownik nie mo¿e rozpoznaæ podanego parametru polecenia."
53 MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND, "Sterownik nie mo¿e rozpoznaæ podanego polecenia."
54 MCIERR_HARDWARE, "Wyst¹pi³ problem z urz¹dzeniem multimedialnym. Sprawd\9f czy dzia³a ono poprawnie lub skontaktuj siê z producentem urz¹dzenia."
55 MCIERR_INVALID_DEVICE_NAME, "Podane urz¹dzenie nie jest otwarte lub nie jest rozpoznawane przez MCI."
56 MCIERR_OUT_OF_MEMORY, "Za ma³o pamiêci dla tego zadania. \nZamknij jedn¹ lub wiêcej aplikacji w celu zwiêkszenia dostêpnej pamiêci, a nastêpnie spróbuj ponownie."
57 MCIERR_DEVICE_OPEN, "Nazwa urz¹dzenia jest ju¿ u¿ywana jako alias przez t¹ aplikacjê. U¿yj unikatowego aliasu."
58 MCIERR_CANNOT_LOAD_DRIVER, "Nieznany problem przy ³adowaniu okre\9clonego sterownika urz¹dzenia."
59 MCIERR_MISSING_COMMAND_STRING, "Nie okre\9clono polecenia."
60 MCIERR_PARAM_OVERFLOW, "Wyj\9cciowy ci¹g znaków by³ za du¿y, aby zmie\9cciæ siê w buforze. Zwiêksz rozmiar buforu."
61 MCIERR_MISSING_STRING_ARGUMENT, "Okre\9clone polecenie wymaga parametru. Podaj ten parametr."
62 MCIERR_BAD_INTEGER, "Okre\9clona liczba ca³kowita jest nieprawid³owa dla tego polecenia."
63 MCIERR_PARSER_INTERNAL, "Sterownik urz¹dzenia zwróci³ nieprawid³owy typ zwrotny. Skontaktuj siê z producentem urz¹dzenia, w celu otrzymania nowego sterownika."
64 MCIERR_DRIVER_INTERNAL, "Wyst¹pi³ problem ze sterownikiem tego urz¹dzenia. Skontaktuj siê z producentem urz¹dzenia, w celu otrzymania nowego sterownika."
65 MCIERR_MISSING_PARAMETER, "Okre\9clone polecenie wymaga parametru. Podaj ten parametr."
66 MCIERR_UNSUPPORTED_FUNCTION, "U¿ywane urz¹dzenie MCI nie obs³uguje okre\9clonego polecenia."
67 MCIERR_FILE_NOT_FOUND, "Nie mo¿na znale\9fæ okre\9clonego pliku. Sprawd\9f, czy \9ccie¿ka i nazwa pliku s¹ poprawne."
68 MCIERR_DEVICE_NOT_READY, "Sterownik urz¹dzenia nie jest gotowy."
69 MCIERR_INTERNAL, "Wyst¹pi³ problem podczas inicjowania MCI. Spróbuj uruchomiæ ponownie ReactOS."
70 MCIERR_DRIVER, "Wyst¹pi³ problem ze sterownikiem tego urz¹dzenia. Sterownik zosta³ zamkniêty. Nie ma dostêpu do informacji o b³êdach."
71 MCIERR_CANNOT_USE_ALL, "W okre\9clonym poleceniu nie mo¿na u¿yæ parametru 'all' jako nazwy urz¹dzenia."
72 MCIERR_MULTIPLE, "Wyst¹pi³ b³¹d w wiêcej ni¿ jednym urz¹dzeniu. Okre\9cl ka¿de polecenie i urz¹dzenie oddzielnie, aby ustaliæ, które urz¹dzenie spowodowa³o b³êdy."
73 MCIERR_EXTENSION_NOT_FOUND, "Nie mo¿na ustaliæ typu urz¹dzenia na podstawie podanego rozszerzenia pliku."
74 MCIERR_OUTOFRANGE, "Okre\9clony parametr przekracza zakres przewidziany dla tego polecenia."
75 MCIERR_FLAGS_NOT_COMPATIBLE, "Okre\9clonych parametrów nie mo¿na u¿ywaæ razem."
76 MCIERR_FILE_NOT_SAVED, "Nie mo¿na zapisaæ okre\9clonego pliku, Sprawd\9f, czy jest do\9cæ miejsca na dysku lub czy po³¹czenie sieciowe jest wci¹¿ aktywne."
77 MCIERR_DEVICE_TYPE_REQUIRED, "Nie mo¿na odnale\9fæ okre\9clonego urz¹dzenia. Sprawd\9f, czy jest ono zainstalowane i czy jest nazwa jest napisana poprawnie."
78 MCIERR_DEVICE_LOCKED, "Okre\9clone urz¹dzenie jest w³a\9cnie zamykane. Poczekaj kilka sekund i spróbuj ponownie."
79 MCIERR_DUPLICATE_ALIAS, "Podany alias jest ju¿ u¿ywany w tej aplikacji. U¿yj unikatowego aliasu."
80 MCIERR_BAD_CONSTANT, "Okre\9clony parametr jest nieprawid³owy dla tego polecenia."
81 MCIERR_MUST_USE_SHAREABLE, "Sterownik urz¹dzenia jest ju¿ u¿ywany. Aby go udostêpniæ, zastosuj parametr 'shareable' dla ka¿dego polecenia 'open'."
82 MCIERR_MISSING_DEVICE_NAME, "Okre\9clone polecenie wymaga podania nazwy aliasu, pliku, sterownika lub urz¹dzenia. Podaj tê nazwê."
83 MCIERR_BAD_TIME_FORMAT, "Okre\9clona warto\9cæ formatu czasu jest nieprawid³owa. Sprawd\9f prawid³owe formaty w dokumentacji MCI."
84 MCIERR_NO_CLOSING_QUOTE, "W warto\9cci parametru brak cudzys³owu zamykaj¹cego. Dodaj go."
85 MCIERR_DUPLICATE_FLAGS, "Parametr lub warto\9cæ okre\9clono dwukrotnie. Okre\9cl je tylko raz."
86 MCIERR_INVALID_FILE, "Podanego pliku nie mo¿na odtworzyæ za pomoc¹ tego urz¹dzenia MIDI. Plik mo¿e byæ uszkodzony, mieæ z³y format lub mo¿e nie byæ dostêpna obs³uga tego formatu."
87 MCIERR_NULL_PARAMETER_BLOCK, "Do MCI przekazano blok parametrów zerowych."
88 MCIERR_UNNAMED_RESOURCE, "Nie mo¿na zapisaæ pliku bez nazwy. Podaj nazwê."
89 MCIERR_NEW_REQUIRES_ALIAS, "Podczas u¿ywania parametru 'new' nale¿y podaæ jaki\9c alias."
90 MCIERR_NOTIFY_ON_AUTO_OPEN, "Dla automatycznie otwieranych urz¹dzeñ nie mo¿na u¿yæ flagi 'notify'."
91 MCIERR_NO_ELEMENT_ALLOWED, "Z okre\9clonym urz¹dzeniem nie mo¿na u¿ywaæ nazwy pliku."
92 MCIERR_NONAPPLICABLE_FUNCTION, "Nie mo¿na wykonaæ poleceñ w podanej kolejno\9cci. Popraw kolejno\9cæ poleceñ i spróbuj ponownie."
93 MCIERR_ILLEGAL_FOR_AUTO_OPEN, "Nie mo¿na wykonaæ tego polecenia na urz¹dzeniu otwieranym automatycznie. Odczekaj, a¿ urz¹dzenie zostanie zamkniête i spróbuj ponownie."
94 MCIERR_FILENAME_REQUIRED, "Nazwa pliku jest nieprawid³owa. Upewnij siê, ¿e nazwa pliku nie jest d³u¿sza ni¿ 8 znaków i zakoñczona jest kropk¹ oraz rozszerzeniem."
95 MCIERR_EXTRA_CHARACTERS, "Nie mo¿na okre\9cliæ dodatkowych znaków po ci¹gu ujêtym w cudzys³owy."
96 MCIERR_DEVICE_NOT_INSTALLED, "Podane urz¹dzenie nie jest zainstalowane w systemie. Aby zainstalowaæ urz¹dzenie, przejd\9f do Panelu sterowania i u¿yj opcji Sterowniki."
97 MCIERR_GET_CD, "Nie mo¿na uzyskaæ dostêpu do okre\9clonego pliku lub urz¹dzenia MCI. Spróbuj zmieniæ katalogi lub ponownie uruchomiæ komputer."
98 MCIERR_SET_CD, "Nie mo¿na uzyskaæ dostêpu do podanego pliku lub urz¹dzenia MCI, gdy¿ aplikacja ta nie mo¿e zmieniaæ katalogów."
99 MCIERR_SET_DRIVE, "Nie mo¿na uzyskaæ dostêpu do okre\9clonego pliku lub urz¹dzenia MCI, gdy¿ aplikacja ta nie mo¿e zmieniaæ dysków."
100 MCIERR_DEVICE_LENGTH, "Podaj nazwê urz¹dzenia lub sterownika krótsz¹ ni¿ 79 znaków."
101 MCIERR_DEVICE_ORD_LENGTH, "Podaj nazwê urz¹dzenia lub sterownika któtsz¹ ni¿ 69 znaków."
102 MCIERR_NO_INTEGER, "Okre\9clone polecenie wymaga parametru w postaci liczby ca³kowitej. Podaj taki parametr."
103 MCIERR_WAVE_OUTPUTSINUSE, "Wszystkie urz¹dzenia d\9fwiêkowe Wave, które mog¹ odtwarzaæ pliki w bie¿¹cym formacie, s¹ ju¿ u¿ywane. Zaczekaj na zwolnienie jednego z nich i spróbuj ponownie."
104 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTINUSE, "Nie mo¿na ustawiæ bie¿¹cego urz¹dzenia d\9fwiêkowego Wave na odtwarzanie, poniewa¿ urz¹dzenie jest u¿ywane. Zaczekaj, a¿ urz¹dzenie zostanie zwolnione i spróbuj ponownie."
105 MCIERR_WAVE_INPUTSINUSE, "Wszystkie urz¹dzenia d\9fwiêkowe Wave, które mog¹ nagrywaæ pliki w bie¿¹cym formacie, s¹ ju¿ u¿ywane. Zaczekaj na zwolnienie jednego z nich i spróbuj ponownie."
106 MCIERR_WAVE_SETINPUTINUSE, "Nie mo¿na ustawiæ bie¿¹cego urz¹dzenia d\9fwiêkowego Wave na nagrywanie, poniewa¿ urz¹dzenie jest u¿ywane. Zaczekaj, a¿ urz¹dzenie zostanie zwolnione i spróbuj ponownie."
107 MCIERR_WAVE_OUTPUTUNSPECIFIED, "Mo¿na u¿yæ dowolnego zgodnego urz¹dzenia odtwarzaj¹cego Wave."
108 MCIERR_WAVE_INPUTUNSPECIFIED, "Mo¿na u¿yæ dowolnego zgodnego urz¹dzenia nagrywaj¹cego Wave."
109 MCIERR_WAVE_OUTPUTSUNSUITABLE, "Nie zainstalowano ¿adnego urz¹dzenia d\9fwiêkowego Wave, które mog³oby odtwarzaæ pliki w bie¿¹cym formacie. Aby zainstalowaæ urz¹dzenie wave, u¿yj opcji Sterowniki."
110 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTUNSUITABLE,"Urz¹dzenie, którego próbujesz u¿yæ do odtwarzania, nie mo¿e rozpoznaæ bie¿¹cego formatu pliku."
111 MCIERR_WAVE_INPUTSUNSUITABLE, "Nie zainstalowano ¿adnego urz¹dzenia d\9fwiêkowego Wave, które mog³oby nagrywaæ pliki w bie¿acym formacie. Aby zainstalowaæ urz¹dzenie wave, u¿yj opcji Sterowniki."
112 MCIERR_WAVE_SETINPUTUNSUITABLE, "Urz¹dzenie, którego próbujesz u¿yæ do nagrywania, nie mo¿e rozpoznaæ bie¿¹cego formatu pliku."
113 MCIERR_NO_WINDOW, "Brak okna wy\9cwietlania."
114 MCIERR_CREATEWINDOW, "Nie mo¿na utworzyæ lub u¿yæ okna."
115 MCIERR_FILE_READ, "Nie mo¿na odczytaæ okre\9clonego pliku. Upewnij siê, ¿e plik nadal istnieje i sprawd\9f dysk lub po³¹czenie sieciowe."
116 MCIERR_FILE_WRITE, "Nie mo¿na zapisaæ okre\9clonego pliku. Sprawd\9f, czy jest miejsce na dysku lub czy po³¹czenie sieciowe jest aktywne."
117 MCIERR_SEQ_DIV_INCOMPATIBLE, "Nie mo¿na u¿yæ razem formatu czasu wska\9fnika piosenki i formatu czasu SMPTE."
118 MCIERR_SEQ_NOMIDIPRESENT, "W systemie nie ma zainstalowanych urz¹dzeñ MIDI. Aby zainstalowaæ urz¹dzenie MIDI, przejd\9f do Panelu sterowania i u¿yj opcji Sterowniki."
119 MCIERR_SEQ_PORT_INUSE, "Okre\9clony port MIDI jest ju¿ u¿ywany. Poczekaj, a¿ bêdzie wolny i spróbuj ponownie."
120 MCIERR_SEQ_PORT_MAPNODEVICE, "Bie¿¹ce ustawienia mapowania MIDI odwo³uj¹ siê do urz¹dzenia MIDI, które nie jest zainstalowane w systemie. U¿yj Mapowania MIDI do edycji ustawieñ."
121 MCIERR_SEQ_PORT_MISCERROR, "Wyst¹pi³ b³¹d podczas korzystania z okre\9clonego portu."
122 MCIERR_SEQ_PORT_NONEXISTENT, "Okre\9clone urz¹dzenie MIDI nie jest zainstalowane w systemie. Aby zainstalowaæ urz¹dzenie MIDI, przejd\9f do Panelu sterowania i u¿yj opcji Sterowniki."
123 MCIERR_SEQ_PORTUNSPECIFIED, "Brak bie¿¹cego portu MIDI."
124 MCIERR_SEQ_TIMER, "Wszystkie czasomierze multimediów s¹ u¿ywane przez inne aplikacje. Zamknij jedn¹ z nich i spróbuj ponownie."
125
126 END